Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
25/07/2017 проект второ гласуване

  Доклад на комисия
  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 754-01-35, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Емил Димитров Симеонов, Христиан Радев Митев, Анна Василева Александрова и Иглика Иванова Иванова-Събева на 04.07.2017 г., приет на първо гласуване на 19.07.2017 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
  (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г.и бр. 13 и 14 от 2017 г.)
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 28 ал. 1, след думите „изборният член на Висшия съдебен съвет" се добавя „подал молба до съответната колегия", а след думите „заемана преди избора" се добавя „или равна по степен длъжност в органите на съдебната власт".

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов, Йорданка Фикирлийска и Мария Илиева:
  В § 1 относно чл. 28, ал. 1 след думите „подал молба до съответната колегия“ се добавя „в 14-дневен срок от деня на изтичане или предсрочно прекратяване на мандата".
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 195 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 3 след думите „търговска дейност" се добавя „под каквато и да е форма, лично или чрез други лица", а думите „или на други юристи" се заличават.
  2. В ал. 1 т. 4 след думите „с изключение на научна или преподавателска дейност" се добавя „освен ако тази дейност не е финансирана изключително от чужда държава или чуждестранно лице", а думите „за участие в избирателни комисии при произвеждане на избори за народни представители, членове на Европейския парламент от Република България, президент и вицепрезидент на републиката и местни избори" се заличават.
  3. В ал. 2 на чл. 195 думите „Съдиите от административните съдилища, съдиите от Върховния административен съд" се заменят със „Съдиите".

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов, Йорданка Фикирлийска и Мария Илиева:
  В § 2, т. 1 думите „под каквато и да е форма, лично или чрез други лица" се заменят с „под каквато и да е форма, включително лично чрез подставено лице или с явен или скрит пълномощник“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 217 се правят следните изменения и допълнения:
  1. ал. 1 се изменя така:
  „(1) Съдиите, прокурорите и следователите могат свободно да образуват и да членуват в организации, които защитават професионалните им интереси. Тези организации не могат да членуват във федерации и конфедерации на синдикални организации на работници и служители."
  2. ал. 2 се изменя така:
  „(2) Организациите по ал. 1 придобиват качеството на юридическо лице след вписването им по реда, установен за вписване на сдруженията с нестопанска цел. Учредители и членове могат да бъдат само съдии, прокурори и следователи."
  3. създават се нови ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6:
  „(3) Източници на имуществото на организациите по ал. 1 могат да бъдат само членски внос, имуществени вноски и дарения от техните членове. Не се допуска друго финансиране или предоставяне на имущество под каквато и да е форма."
  (4) Към Висшия съдебен съвет се създава Съвет за партньорство. Съветът се състои от трима изборни членове, определени от Пленума, представители на всяка от организациите по ал. 1, чийто членски състав е не по-малък от пет процента от съответния брой на съдиите, прокурорите и следователите, както и представители на съдиите, прокурорите и следователите, нечленуващи в такива организации.
  (5) Съветът осъществява диалог по всички въпроси, свързани с професионалните интереси на съдиите, прокурорите и следователите.
  (6) Организацията и дейността на Съвета за партньорство се определят с наредба на пленума на Висшия съдебен съвет.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов, Йорданка Фикирлийска и Мария Илиева:
  В § 3, т. 3:
  а) създава се нова ал. 4:
  „(4) Организациите по ал. 1 могат да са получатели на средства по програми и фондове на Европейския съюз, както и на средства по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.“
  б) алинеи 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 230 ал. 1 думите „В случаите на чл. 132 от Конституцията на Република България" се заличават, а след думите „привлечен като обвиняем" се добавя „за тежко умишлено престъпление от общ характер".
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 4.

  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид:
  В чл. 233, ал. 6 в края на изречението след точката се добавя ново изречение:
  „На съдиите в Административен съд София - град се определя съответното възнаграждение на съдия в Апелативен съд.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Мария Илиева:
  Създава се § 4а:
  § 4а. В чл. 357, ал. 8 накрая се добавя: „освен ако е съдия от съответния съд“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 5. В чл. 358б се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал. 1 след думите „Съдебните служители могат" се добавя
  „свободно".
  2. създава се нова ал. 3:
  (3) Източници на имуществото на организациите по ал. 1 могат да бъдат само членски внос, имуществени вноски и дарения от техните членове. Не се допуска друго финансиране или предоставяне на имущество под каквато и да е форма."

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов, Йорданка Фикирлийска и Мария Илиева:
  В § 5, т. 2 се създава ал. 4:
  „(4) Организациите по ал. 1 могат да са получатели на средства по програми и фондове на Европейския съюз, както и на средства по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 5.

  §. 6. Преходна разпоредба:
  „В 30-дневен срок от влизане в сила на този закон всички съдии, прокурори и следователи, членовете на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет подават пред съответната колегия на Висшия съдебен съвет декларация по чл. 195а ал. 1 изр. 1."
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 6.

  Предложение от нар. пр. Хамид Хамид:
  Параграф…влиза в сила от 01.01.2018 г.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума