Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
29/09/2017 проект второ гласуване

  Проект на доклад за второ гласуване
  ДОКЛАД

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 702-01-15, внесен от Министерски съвет на 29.08.2017 г., приет на първо гласуване на 21.09.2017 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за администрацията

  (обн., ДВ, бр. 130 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 8 и 67 от 1999 г., бр. 64 и 81 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., попр. бр.101 от 2001 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30, 69 и102 от 2006 г., бр. 46 и 78 от 2007 г., бр. 43 и 94 от 2008 г., бр. 35 и 42 от 2009 г., бр. 24 и 97 от 2010 г., бр. 69 от 2011 г., бр. 15 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 17 от 2013 г., бр. 19 и 27 от 2014 г., бр. 60 и 96 от 2015 г. и бр. 50, 57 и 98 от 2016 г.)
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 2, ал. 1 се създава т. 8:
  „8. непрекъснато усъвършенстване на качеството.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „методологията по чл. 46а, ал. 2, т. 2“ се заменят с „наредбата по чл. 46б, ал. 2“.
  2. В ал. 4:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси в администрацията;“
  б) създава се нова т. 11:
  „11. извършва проверки по предоставянето на административни услуги;“
  в) досегашната т. 11 става т. 12.
  3. Създава се нова ал. 7:
  „(7) Инспекторатите изготвят стратегически и годишен план за дейността си, които се утвърждават от съответния ръководител на административната структура, а за Главния инспекторат – от министър-председателя.”
  4. Създава се ал. 8:
  „(8) Инспекторатите ежегодно представят отчет за дейността си пред съответния ръководител на административната структура, а Главният инспекторат – пред министър-председателя.”
  5. Досегашната ал. 7 става ал. 9.
  6. Създават се ал. 10 и 11:
  „(10) Инспекторатът не извършва проверки в търговските дружества с държавно участие в капитала и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.
  (11) Инспекторатът не извършва проверки относно бюджетната дисциплина.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 46а се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Главният инспекторат:
  1. координира и подпомага дейността на инспекторатите;
  2. дава оценка относно дейността на инспекторатите по ред, определен с наредбата по чл. 46б, ал. 2;
  3. координира и подпомага изпълнението на държавната антикорупционна политика;
  4. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както и за други нарушения на служебните задължения;
  5. разглежда постъпили сигнали за корупция на органи на изпълнителната власт и държавни служители на ръководна длъжност, извършва проверки и информира министър-председателя за резултатите;
  6. изпълнява функциите по чл. 46, ал. 4 по отношение на администрацията на Министерския съвет и второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерския съвет;
  7. осъществява други функции, определени с Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация или възложени му от министър-председателя.“
  2. В ал. 3 думите „чл. 46, ал. 7“ се заменят с „чл. 46, ал. 9“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 3.


  § 4. В чл. 46б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В основния текст на ал. 1 думите „За инспектори” се заменят с „За ръководител на инспекторат и за инспектори”.
  2. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) Структурата и минималната численост на инспекторатите, редът и начинът за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи се определят с наредба, приета от Министерския съвет.
  (3) С наредбата по ал. 2 Министерският съвет може да определи допълнителни изисквания, на които трябва да отговарят ръководителят и инспекторите.”
  3. Досегашните ал. 2–4 стават съответно ал. 4–6.
  4. Досегашната ал. 5 се отменя.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. Създава се чл. 64:
  "Чл. 64. Администрацията осъществява цялостно управление на качеството на дейността си за ефективно и ефикасно постигане на стратегическите и ежегодните си цели, включително чрез системи за управление на качеството."
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В § 1 от Допълнителната разпоредба се създават т. 6 и 7:
  „6. „Административен контрол” е дейност за проверка и оценка на действията на администрацията за съответствие с нормативните и вътрешноведомствените актове с цел ефективност, прозрачност в управлението и предотвратяване на корупцията.
  7. „Система за управление на качеството“ е съвкупност от целенасочени и координирани действия и процеси, чрез които се гарантира постигането на целите на администрацията, подобряването на ефективността и ефикасността на работата й, като се прилагат подходящи аналитични инструменти с оглед на спецификата на дейността й и потребностите на заинтересованите страни.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 6.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 7. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г.), в § 16, ал. 2 думите „съгласувано със Съвета за административната реформа към Министерския съвет“ се заменят със „след предварително съгласуване с администрацията на Министерския съвет“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В 5-месечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема наредбата по чл. 46б, ал. 2 от Закона за администрацията.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 8.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума