Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
04/10/2017 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 753-03-28/04.10.2017 г.

  Относно: законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 754-01-50, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 28.07.2017 г.

  На свое заседание, проведено на 4 октомври 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 754-01-50, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 28.07.2017 г.

  На заседанието присъстваха: от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията г-н Димитър Геновски – заместник-министър; от „Сдружение за електронни комуникации“ – г-жа Анета Иванова; от „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД – г-жа Милена Тошева – юрисконсулт.

  От името на вносителите законопроектът беше представен от г-н Христиан Митев, който посочи, че с предложения законопроект се въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи и се прецизират разпоредбите, свързани с тяхното разполагане.
  Проектът на закон регламентира разполагането на електронни съобщителни мрежи и изграждането на прилежащата им инфраструктура, като се предвижда възможността за предоставяне на достъп до тях и съвместното им ползване. С него изчерпателно са уредени правоотношенията свързани с изграждането на физическа инфраструктура, разполагането на мрежи, сервитутните права и тяхното обезщетение. С цел по-оптимaлно използване на съществуващата инфраструктура се вменява в задължение на мрежовите оператори да предоставят достъп и да осигуряват ползване на съществуващите инфраструктури при предварително обявени условия, уредени с писмен договор с оператора на електронна съобщителна мрежа.

  Законопроектът предвижда осъществяването на комплексно административно обслужване чрез изграждането на Единна информационна точка към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а при възникване на спорове, свързани с предоставяне на достъп до и съвместно ползване на съществуваща физическа инфраструктура, е уредено те да се отнасят до Комисията за регулиране на съобщенията, която да има правомощията на орган за тяхното решаване.
  Г-н Геновски изрази подкрепата си към законопроекта и добави, че Министерството на транспорта, информационните технологии го поддържа изцяло.
  По законопроекта е постъпило становище от „Институт за енергиен мениджмънт“, с което са изразени бележки и съображения към конкретни негови текстове.

  В дискусията взеха участие народните представители Филип Попов, Христиан Митев, Емил Димитров и Данаил Кирилов. В отговор на поставения от г-н Филип Попов въпрос, г-н Христиан Митев посочи, че разпоредбите за предоставяне на достъп и съвместно ползване са обобщени в два раздела и с тях се цели задължение на мрежовите оператори да предоставят достъп до съществуващите структури при предварително определени от тях условия. Г-н Христиан Митев и г-н Кирилов допълниха, че предложението е насочено към създаването и осигуряването на конкурентна среда особено в малките населени места.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 6 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, № 754-01-50, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 28.07.2017 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума