Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
11/10/2017 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 753-03-31/11.10.2017г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 754-01-69, внесен от Хамид Бари Хамид, Данаил Димитров Кирилов, Симеон Георгиев Найденов, Емил Димитров Симеонов, Христиан Радев Митев, Димитър Николов Лазаров и Анна Василева Александрова на 05.10.2017 г.

  На свое заседание, проведено на 11 октомври 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 754-01-69, внесен от Хамид Бари Хамид, Данаил Димитров Кирилов, Симеон Георгиев Найденов, Емил Димитров Симеонов, Христиан Радев Митев, Димитър Николов Лазаров и Анна Василева Александрова на 05.10.2017 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на правосъдието – г-жа Десислава Ахладова – заместник-министър; от Висшия съдебен съвет – г-н Боян Магдалинчев – представляващ ВСС; от Върховния касационен съд – г-н Лозан Панов – председател и г-жа Павлина Панова – заместник-председател; от Прокуратурата на Република България – г-жа Мария Шишкова – заместник-главен прокурор.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от г-н Данаил Кирилов, който посочи, че разпоредбите на Закона за съдебната власт свързани с командироването на магистрати, създават сериозни затруднения за обезпечаване на нормалното функциониране на органите на съдебната власт и следва да бъдат прецизирани. Той отбеляза, че няма основания за злоупотреби с института на командироването на незаета длъжност, тъй като законът вече съдържа достатъчно гаранции за своевременното обявяване на свободните длъжности от административните ръководители за заемането им с конкурс, както и гаранции, че командироването се ограничава със срокове и няма да продължи неопределено време.
  Със законопроекта се цели отпадането на ограниченията за повторно командироване с цел намаляване на натовареността и равномерно разпределение на работата в органите на съдебната власт. Предвижда се преди извършване на командироването да се взема предвид становище на общото събрание на съдиите от съответното отделение или колегия, в което ще се извърши командироването.
  Предлагат се и промени свързани с института на командироване на магистрати в системата на прокуратурата и следствените органи по изключение на незаети щатни бройки, като окръжните и апелативни прокурори да използват тази възможност само в районните прокуратури от своя район, а главният прокурор за всички прокурори и следователи на всички нива на прокуратурата и следствените отдели в страната.
  Предвижда се разпределението на свободните щатни длъжности за първоначално назначаване в органите на съдебната власт да става по решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет – в органи от съответното ниво, които не са могли да усвоят свободните си бройки по другите предвидени конкурсни процедури.
  Въвежда се допълнително материално стимулиране за магистратите в специализираните прокуратури и съдилища, в следствения отдел на специализираната прокуратура, какво и за служителите в тези структури.
  Със законопроекта се въвеждат и промени, които са свързани с необходимостта от прехвърляне на осигурителните партиди на съдиите по вписванията и държавните съдебни изпълнители от бюджета на Министерство на правосъдието към бюджета на съдебната власт. С предложението се цели да бъде възстановена предходна правна уредба, която следва същността на статута на съдиите по вписванията и държавните съдебни изпълнители и на устройството на съдебната система.
  В дискусията взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Филип Попов, Христиан Митев, Емил Димитров, Крум Зарков и Явор Нотев, както и представителите на съдебната и изпълнителната власт.
  Всички народни представители и представителите на институциите се обединиха около становището, че промените в института на командироването са належащи и навременни и следва да бъдат подкрепени.
  В хода на дискусията се обърна внимание на нееднозначната разпоредба на допълнителното възнаграждение само за специализираните юрисдикции. Г-н Панов и г-жа Панова заявиха, че предлаганата промяна отнасяща се до допълнително материално стимулиране за определената категория магистрати не би била най-подходящият начин за тяхното обезпечаване и би довело до получаването на дисбаланс в работата на останалите магистрати.
  В отговор на изразените опасения от страна на представителите на Върховния касационен съд, народните представители се обявиха за прецизиране на конкретните разпоредби относно допълнителното възнаграждение между първо и второ четене на законопроекта.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси със 17 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 754-01-69, внесен от Хамид Бари Хамид, Данаил Димитров Кирилов, Симеон Георгиев Найденов, Емил Димитров Симеонов, Христиан Радев Митев, Димитър Николов Лазаров и Анна Василева Александрова на 05.10.2017 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума