Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
18/10/2017 проект второ гласуване

  Проект на доклад за второ гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 754-01-69, внесен от Хамид Бари Хамид, Данаил Димитров Кирилов, Симеон Георгиев Найденов, Емил Димитров Симеонов, Христиан Радев Митев, Димитър Николов Лазаров и Анна Василева Александрова на 05.10.2017 г.
  ДОКЛАД


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 754-01-69, внесен от Хамид Бари Хамид, Данаил Димитров Кирилов, Симеон Георгиев Найденов, Емил Димитров Симеонов, Христиан Радев Митев, Димитър Николов Лазаров и Анна Василева Александрова на 05.10.2017 г., приет на първо гласуване на 13.10.2017 г.


  Проект!
  Второ гласуване


  ЗАКОН

  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
  ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

  (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13; Решение № 1 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 14 от 2017 г., бр. 63 и 65 от 2017 г.)
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „същия съд” се добавя „а по изключение и при наличие на свободна щатна длъжност” и думите „на негово място” се заличават.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Преди командироването се взема предвид становището на общото събрание на съдиите от съответното отделение, в което ще се извърши командироването”.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 94, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: след думите „същия съд” се добавя „а по изключение и при наличие на свободна щатна длъжност” и думите „на негово място” се заличават.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 100, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: след думите „същия съд” се добавя „а по изключение и при наличие на свободна щатна длъжност” и думите „на негово място” се заличават.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 100е, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: след думите „същия съд” се добавя „а по изключение и при наличие на свободна щатна длъжност” и думите „на негово място” се заличават.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  В § 4 чл. 100е се правят и следните изменения и допълнения: след думите „съдия от апелативния специализиран наказателен съд“ се поставя запетая и се добавя „съдия от друг окръжен или районен съд с ранг на съдия в апелативен съд при съгласие на председателя на съответния окръжен или районен съд“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 107 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „същия съд” се добавя „а по изключение и при наличие на свободна щатна длъжност” и думите „на негово място” се заличават.
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) Преди командироването се взема предвид становището на общото събрание на съдиите от съответното отделение, в което ще се извърши командироването”.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 107б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „същия съд” се добавя „а по изключение и при наличие на свободна щатна длъжност” и думите „на негово място” се заличават.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Преди командироването се взема предвид становището на общото събрание на съдиите от съда, в който ще се извърши командироването”.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  В § 6 чл. 107б се правят и следните изменения и допълнения: след думите „съдия от апелативния специализиран наказателен съд“ се поставя запетая и се добавя „съдия от друг окръжен или апелативен съд с ранг на съдия във Върховния касационен съд при съгласие на председателя на съответния окръжен или апелативен съд“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „същия съд” се добавя „а по изключение и при наличие на свободна щатна длъжност” и думите „на негово място” се заличават.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Преди командироването се взема предвид становището на общото събрание на съдиите от съответната колегия, в която ще се извърши командироването”.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „същия съд” се добавя „а по изключение и при наличие на свободна щатна длъжност” и думите „на негово място” се заличават.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Преди командироването се взема предвид становището на общото събрание на съдиите от съответната колегия, в която ще се извърши командироването”.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1, б. „в“ думите „командироването може да бъде и на свободна длъжност“ се заменят с „прокурор от друга районна прокуратура или младши прокурор със стаж над една година могат да бъдат командировани и на свободна длъжност.“
  2. В т. 2, б. „г“ думите „командироването може да бъде и на свободна длъжност“ се заменят с „прокурор от друга районна прокуратура или младши прокурор със стаж над една година могат да бъдат командировани и на свободна длъжност“
  3. Текстът на ал. 3 се изменя така: след думата „прокурори“ се добавя „и следователи“
  изразът „при невъзможност за командироване по реда на ал. 1, т. 1 и т. 2“ става б. а)
  създава се нова б) със следното съдържание: по изключение – и на свободна длъжност.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. Чл. 178 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „чрез жребий“ се заличават.
  2. В ал. 2 след думата „нуждите“ се добавя „на всеки орган на съдебната власт“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 10.


  § 11. В чл. 227, ал. 1 изречение трето се заличава.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 11.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  Създава се нов § 12:
  § 12. Член 230 се изменя така:
  „Чл. 230. (1) В случаите по чл. 132 от Конституцията на Република България, когато съдия, прокурор или следовател е привлечен като обвиняем, съответната колегия на Висшия съдебен съвет временно го отстранява от длъжност до приключване на наказателното производство.
  (2) Когато, извън случаите по ал. 1, съдия, прокурор или следовател е привлечен като обвиняем за престъпление от общ характер, съответната колегия на Висшия съдебен съвет може да го отстрани от длъжност до приключването на наказателното производство. Колегията може да изслуша съдията, прокурора или следователя преди вземането на решение.
  (3) Срокът на временното отстраняване от длъжност в досъдебното производство не може да надвишава срока по чл. 234, ал. 8 от Наказателно-процесуалния кодекс. За периода на временното отстраняване от длъжност на съдията, прокурора и следователя се заплаща възнаграждение в размер на минималната работна заплата.
  (4) При изтичане на срока по чл. 234, ал. 8 от Наказателно-процесуалния кодекс и при спиране на наказателното производство временно отстраненият съдия, прокурор или следовател може да поиска от съответната колегия на Висшия съдебен съвет с решение да го възстанови на заеманата длъжност. Отказът подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (5) Искането за временно отстраняване от длъжност по ал. 1 и 2 се прави от главния прокурор по предложение на наблюдаващия прокурор и се мотивира.
  (6) В случаите, когато по отношение на съдия, прокурор или следовател е постановена мярка за неотклонение задържане под стража, той се смята за временно отстранен от длъжност от датата на влизане в сила на съдебния акт, с който се постановява мярката.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 12. В чл. 233 ал. 6 се създава изречение второ: „Съдиите в апелативния специализиран наказателен съд, в специализирания наказателен съд, прокурорите в апелативна специализирана прокуратура, в специализирана прокуратура и следователите в следствения отдел на специализираната прокуратура получават допълнително възнаграждение на всяко тримесечие в размер, определен по утвърдени от съответната колегия /пленума/ на Висшия съдебен съвет правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността, но не повече от 6 основни месечни възнаграждения годишно.”

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  В § 12, чл. 233, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения: Думите „може да“ в изречение първо, както и думите „на всяко тримесечие“ и „пленума“ в изречение второ - се заличават.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 12.

  § 13. В чл. 277, ал. 2 думите „Министерството на правосъдието“ се заменят със „съдебната власт“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 13.

  § 14. В чл. 292, ал. 2 думите „Министерството на правосъдието“ се заменят със „съдебната власт“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 14.

  § 15. В чл. 345 се създава ал. 5:
  „(5) Съдебните служители в апелативния специализиран наказателен съд, в специализирания наказателен съд, в апелативната специализирана прокуратура, в специализираната прокуратура и следствения отдел на специализираната прокуратура получават допълнително възнаграждение на всяко тримесечие в размер, определен по утвърдени от съответната колегия /пленума/ на Висшия съдебен съвет правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността, но не повече от 6 основни месечни възнаграждения годишно.”

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  В § 15, чл. 345, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения: думите „на всяко тримесечие“ и „пленума“ се заличават.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 15.

  § 16. В чл. 361, ал. 3 думите „по издръжката на съдиите по вписванията, държавните съдебни изпълнители и тези“ се заличават.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 16.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума