Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
19/10/2017 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 753-03-35/24.10.2017 г.

  Относно: законопроект за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, № 702-01-28, внесен от Министерски съвет на 10.10.2017 г.

  На свое заседание, проведено на 19 октомври 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, № 702-01-28, внесен от Министерски съвет на 10.10.2017 г.

  На заседанието присъстваха от администрацията на Министерски съвет: г-н Красимир Божанов - директор дирекция „Модернизация на администрацията” и г-жа Юлиана Чолпанова - експерт в дирекция „Модернизация на администрацията”.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от г-н Божанов, който посочи, че с него се въвежда принципът на служебно събиране на информация относно съдебния статус на физическите лица. Предлага се справката за свидетелството за съдимост да се извършва чрез служебен обмен на информацията между администрациите.
  Със законопроекта се цели значително намаляване на административната тежест за бизнеса и за гражданите, като се спести време и разходи във връзка с предоставянето на информация относно съдебния статус на гражданите. Промените ще засегнат 68 закона, в които се съдържа изискването за представяне на свидетелство за съдимост пред администрацията.
  Г-н Божанов, отбеляза че предлаганият законопроект е в изпълнение на един от основните приоритети, изведен в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2020 г. – намаляване на административната тежест за гражданите и за бизнеса.

  В дискусията взеха участие народните представители Хамид Хамид, Пенчо Милков и Христиан Митев, които изразиха подкрепата си за законопроекта. Г-н Митев посочи необходимостта от прецизиране на термина „съдебен статус” между първо и второ гласуване.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 21 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, № 702-01-28, внесен от Министерски съвет на 10.10.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума