Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
19/10/2017 второ гласуване

  Доклад на комисия
  ДОКЛАД
  Вх.№ 753-03-34/24.10.2017 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 754-01-69, внесен от Хамид Бари Хамид, Данаил Димитров Кирилов, Симеон Георгиев Найденов, Емил Димитров Симеонов, Христиан Радев Митев, Димитър Николов Лазаров и Анна Василева Александрова на 05.10.2017 г., приет на първо гласуване на 13.10.2017 г.


  Проект!
  Второ гласуване


  ЗАКОН

  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
  ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

  (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13; Решение № 1 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 14 от 2017 г., бр. 63 и 65 от 2017 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 81, ал. 1 изречения второ и трето се изменят така: „Командироването се извършва при спазване условията на чл. 227. По изключение командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване условията на чл. 227, ал. 2-9.”

  § 1. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „същия съд” се добавя „а по изключение и при наличие на свободна щатна длъжност” и думите „на негово място” се заличават.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Преди командироването се взема предвид становището на общото събрание на съдиите от съответното отделение, в което ще се извърши командироването”.

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Точка 1 се изменя така:
  В ал. 1 се създава ново изречение второ: ”По изключение командироването може да бъде и на незаета длъжност.”, а досегашното изречение второ става изречение трето.
  2. Точка 2 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2:
  § 2. В чл. 87, ал. 1 се създава изречение трето: ”По изключение командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване условията на чл. 227, ал. 2-9.”

  § 2. В чл. 94, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: след думите „същия съд” се добавя „а по изключение и при наличие на свободна щатна длъжност” и думите „на негово място” се заличават.

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  § 2 се изменя така:
  1. В ал. 1 се създава ново изречение второ: ”По изключение командироването може да бъде и на незаета длъжност.”, а досегашното изречение второ става изречение трето.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3:
  § 3. В чл. 94, ал. 1 се създава изречение трето: ”По изключение командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване условията на чл. 227, ал. 2-9.”


  § 3. В чл. 100, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: след думите „същия съд” се добавя „а по изключение и при наличие на свободна щатна длъжност” и думите „на негово място” се заличават.

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 3 се изменя така:
  1. В ал. 1 се създава ново изречение второ: ”По изключение командироването може да бъде и на незаета длъжност.”, а досегашното изречение второ става изречение трето.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:
  § 4. В чл. 100, ал. 1 се създава изречение трето: ”По изключение командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване условията на чл. 227, ал. 2-9.”

  § 4. В чл. 100е, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: след думите „същия съд” се добавя „а по изключение и при наличие на свободна щатна длъжност” и думите „на негово място” се заличават.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  В § 4 чл. 100е се правят и следните изменения и допълнения: след думите „съдия от апелативния специализиран наказателен съд“ се поставя запетая и се добавя „съдия от друг окръжен или районен съд с ранг на съдия в апелативен съд при съгласие на председателя на съответния окръжен или районен съд“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 4 се изменя така:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: ”По изключение командироването може да бъде и на незаета длъжност.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5:
  § 5. В чл. 100е, ал. 1 след думите „съдия от апелативния специализиран наказателен съд“ се добавя „съдия от друг окръжен или районен съд с ранг на съдия в апелативен съд при съгласие на председателя на съответния окръжен или районен съд“ и се създава изречение второ: ”По изключение командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване условията на чл. 227, ал. 2-9.”

  § 5. В чл. 107 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „същия съд” се добавя „а по изключение и при наличие на свободна щатна длъжност” и думите „на негово място” се заличават.
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) Преди командироването се взема предвид становището на общото събрание на съдиите от съответното отделение, в което ще се извърши командироването”.

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  В ал. 1 се създава изречение второ: ”По изключение командироването може да бъде и на незаета длъжност.”
  2. Точка 2 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:
  § 6. В чл. 107, ал. 1 се създава изречение второ: ”По изключение командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване условията на чл. 227, ал. 2-9.”


  § 6. В чл. 107б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „същия съд” се добавя „а по изключение и при наличие на свободна щатна длъжност” и думите „на негово място” се заличават.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Преди командироването се взема предвид становището на общото събрание на съдиите от съда, в който ще се извърши командироването”.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  В § 6 чл. 107б се правят и следните изменения и допълнения: след думите „съдия от апелативния специализиран наказателен съд“ се поставя запетая и се добавя „съдия от друг окръжен или апелативен съд с ранг на съдия във Върховния касационен съд при съгласие на председателя на съответния окръжен или апелативен съд“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 6 т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Точка 1 се изменя така:
  В ал. 1 се създава ново изречение второ: ”По изключение командироването може да бъде и на незаета длъжност.”, а досегашното изречение второ става изречение трето.
  2. Точка 2 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7:
  § 7. В чл. 107б, ал. 1, изречение първо след думите “съответен ранг” се добавя „съдия от друг окръжен или апелативен съд с ранг на съдия във Върховния касационен съд при съгласие на председателя на съответния окръжен или апелативен съд“, създава се ново изречение второ: „По изключение командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване условията на чл. 227, ал. 2-9.”, а досегашното изречение второ става изречение трето.

  § 7. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „същия съд” се добавя „а по изключение и при наличие на свободна щатна длъжност” и думите „на негово място” се заличават.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Преди командироването се взема предвид становището на общото събрание на съдиите от съответната колегия, в която ще се извърши командироването”.

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 7 т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Точка 1 се изменя така:
  В ал. 1 се създава ново изречение второ: ”По изключение командироването може да бъде и на незаета длъжност.”, а досегашното изречение второ става изречение трето.
  2. Точка 2 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 8:
  § 8. В чл. 115, ал. 1 се създава изречение трето: ”По изключение командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване условията на чл. 227, ал. 2-9.”

  § 8. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „същия съд” се добавя „а по изключение и при наличие на свободна щатна длъжност” и думите „на негово място” се заличават.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Преди командироването се взема предвид становището на общото събрание на съдиите от съответната колегия, в която ще се извърши командироването”.

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 8 т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Точка 1 се изменя така:
  В ал. 1 се създава ново изречение второ: ”По изключение командироването може да бъде и на незаета длъжност.”, а досегашното изречение второ става изречение трето.
  2. Точка 2 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 9:
  § 9. В чл. 123, ал. 1 се създава изречение трето: ”По изключение командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване условията на чл. 227, ал. 2-9.”

  § 9. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1, б. „в“ думите „командироването може да бъде и на свободна длъжност“ се заменят с „прокурор от друга районна прокуратура или младши прокурор със стаж над една година могат да бъдат командировани и на свободна длъжност.“
  2. В т. 2, б. „г“ думите „командироването може да бъде и на свободна длъжност“ се заменят с „прокурор от друга районна прокуратура или младши прокурор със стаж над една година могат да бъдат командировани и на свободна длъжност“
  3. Текстът на ал. 3 се изменя така: след думата „прокурори“ се добавя „и следователи“
  изразът „при невъзможност за командироване по реда на ал. 1, т. 1 и т. 2“ става б. а)
  създава се нова б) със следното съдържание: по изключение – и на свободна длъжност.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 10:
  § 10. В чл. 147 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 1, буква „в“, изречение второ думите „командироването може да бъде и на свободна длъжност“ се заменят с „прокурор от друга районна прокуратура или младши прокурор със стаж над една година може да бъде командирован и на свободна длъжност при спазване условията на чл. 227, ал. 2-9“.
  2. В т. 2, буква „г“, изречение второ думите „командироването може да бъде и на свободна длъжност“ се заменят с „прокурор от друга районна прокуратура или младши прокурор със стаж над една година може да бъде командирован и на свободна длъжност при спазване условията на чл. 227, ал. 2-9“.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Главният прокурор може да командирова прокурори и следователи от цялата страна:
  1. при невъзможност за командироване по реда на ал. 1, т. 1 и т. 2;
  2. по изключение – и на свободна длъжност при спазване условията на чл. 227, ал. 2-9.”

  § 10. Чл. 178 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „чрез жребий“ се заличават.
  2. В ал. 2 след думата „нуждите“ се добавя „на всеки орган на съдебната власт“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 11.

  § 11. В чл. 227, ал. 1 изречение трето се заличава.

  Предложение на нар. пр. Емил Димитров и Анна Александрова по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  § 11. В чл. 227 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Алинея първа не се прилага, когато съдия, прокурор или следовател се командирова на незаета щатна длъжност.”
  2. Досегашните ал. 2-8 стават съответно ал. 3-9.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 12:
  § 12. В чл. 227 се правят следните изменения и допълнения:
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Алинея първа не се прилага, когато съдия, прокурор или следовател се командирова на незаета щатна длъжност.”
  2. Досегашните ал. 2-8 стават съответно ал. 3-9.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  Създава се нов § 12:
  § 12. Член 230 се изменя така:
  „Чл. 230. (1) В случаите по чл. 132 от Конституцията на Република България, когато съдия, прокурор или следовател е привлечен като обвиняем, съответната колегия на Висшия съдебен съвет временно го отстранява от длъжност до приключване на наказателното производство.
  (2) Когато, извън случаите по ал. 1, съдия, прокурор или следовател е привлечен като обвиняем за престъпление от общ характер, съответната колегия на Висшия съдебен съвет може да го отстрани от длъжност до приключването на наказателното производство. Колегията може да изслуша съдията, прокурора или следователя преди вземането на решение.
  (3) Срокът на временното отстраняване от длъжност в досъдебното производство не може да надвишава срока по чл. 234, ал. 8 от Наказателно-процесуалния кодекс. За периода на временното отстраняване от длъжност на съдията, прокурора и следователя се заплаща възнаграждение в размер на минималната работна заплата.
  (4) При изтичане на срока по чл. 234, ал. 8 от Наказателно-процесуалния кодекс и при спиране на наказателното производство временно отстраненият съдия, прокурор или следовател може да поиска от съответната колегия на Висшия съдебен съвет с решение да го възстанови на заеманата длъжност. Отказът подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (5) Искането за временно отстраняване от длъжност по ал. 1 и 2 се прави от главния прокурор по предложение на наблюдаващия прокурор и се мотивира.
  (6) В случаите, когато по отношение на съдия, прокурор или следовател е постановена мярка за неотклонение задържане под стража, той се смята за временно отстранен от длъжност от датата на влизане в сила на съдебния акт, с който се постановява мярката.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 13:
  § 13. Член 230 се изменя така:
  „Чл. 230. (1) В случаите по чл. 132 от Конституцията на Република България, когато съдия, прокурор или следовател е привлечен като обвиняем, съответната колегия на Висшия съдебен съвет временно го отстранява от длъжност до приключване на наказателното производство.
  (2) Когато, извън случаите по ал. 1, съдия, прокурор или следовател е привлечен като обвиняем за престъпление от общ характер, съответната колегия на Висшия съдебен съвет може да го отстрани от длъжност до приключването на наказателното производство. Колегията може да изслуша съдията, прокурора или следователя преди вземането на решение.
  (3) Срокът на временното отстраняване от длъжност в досъдебното производство не може да надвишава срока по чл. 234, ал. 8 от Наказателно-процесуалния кодекс. За периода на временното отстраняване от длъжност на съдията, прокурора и следователя се заплаща възнаграждение в размер на минималната работна заплата.
  (4) При изтичане на срока по чл. 234, ал. 8 от Наказателно-процесуалния кодекс и при спиране на наказателното производство временно отстраненият съдия, прокурор или следовател може да поиска от съответната колегия на Висшия съдебен съвет с решение да го възстанови на заеманата длъжност. Отказът подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (5) Искането за временно отстраняване от длъжност по ал. 1 и 2 се прави от главния прокурор по предложение на наблюдаващия прокурор и се мотивира.
  (6) В случаите, когато по отношение на съдия, прокурор или следовател е постановена мярка за неотклонение задържане под стража, той се смята за временно отстранен от длъжност от датата на влизане в сила на съдебния акт, с който се постановява мярката.”


  § 12. В чл. 233 ал. 6 се създава изречение второ: „Съдиите в апелативния специализиран наказателен съд, в специализирания наказателен съд, прокурорите в апелативна специализирана прокуратура, в специализирана прокуратура и следователите в следствения отдел на специализираната прокуратура получават допълнително възнаграждение на всяко тримесечие в размер, определен по утвърдени от съответната колегия /пленума/ на Висшия съдебен съвет правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността, но не повече от 6 основни месечни възнаграждения годишно.”

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  В § 12, чл. 233, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения: Думите „може да“ в изречение първо, както и думите „на всяко тримесечие“ и „пленума“ в изречение второ - се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 14:
  § 14. В чл. 233, ал. 6, изречение първо думите „може да“ се заличават и се създава изречение второ: „Съдиите в апелативния специализиран наказателен съд, в специализирания наказателен съд, прокурорите в апелативна специализирана прокуратура, в специализирана прокуратура и следователите в следствения отдел на специализираната прокуратура получават допълнително възнаграждение в размер, определен по утвърдени от съответната колегия на Висшия съдебен съвет правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността, но не повече от 6 основни месечни възнаграждения годишно.”

  § 13. В чл. 277, ал. 2 думите „Министерството на правосъдието“ се заменят със „съдебната власт“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 15.

  § 14. В чл. 292, ал. 2 думите „Министерството на правосъдието“ се заменят със „съдебната власт“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 16.

  § 15. В чл. 345 се създава ал. 5:
  „(5) Съдебните служители в апелативния специализиран наказателен съд, в специализирания наказателен съд, в апелативната специализирана прокуратура, в специализираната прокуратура и следствения отдел на специализираната прокуратура получават допълнително възнаграждение на всяко тримесечие в размер, определен по утвърдени от съответната колегия /пленума/ на Висшия съдебен съвет правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността, но не повече от 6 основни месечни възнаграждения годишно.”

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов и Анна Александрова:
  В § 15, чл. 345, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения: думите „на всяко тримесечие“ и „пленума“ се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 17:
  § 17. В чл. 345 се създава ал. 5:
  „(5) Съдебните служители в апелативния специализиран наказателен съд, в специализирания наказателен съд, в апелативната специализирана прокуратура, в специализираната прокуратура и следствения отдел на специализираната прокуратура получават допълнително възнаграждение в размер, определен по утвърдени от съответната колегия на Висшия съдебен съвет правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността, но не повече от 6 основни месечни възнаграждения годишно.”

  § 16. В чл. 361, ал. 3 думите „по издръжката на съдиите по вписванията, държавните съдебни изпълнители и тези“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 18.

  Комисията предлага да се създаде „Заключителна разпоредба” с § 19:
  Заключителна разпоредба

  § 19. Параграфи 14, 15, 16, 17 и 18 влизат в сила от 1 януари 2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума