Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
10/01/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 853-03-2/10.01.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение на Закона за собствеността № 702-01-58, внесен от Министерски съвет на 22.12.2017 г.

  На свое заседание, проведено на 10 януари 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение на Закона за собствеността № 702-01-58, внесен от Министерски съвет на 22.12.2017 г.
  На заседанието присъстваха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството: г-жа Деница Николова - заместник-министър, г-жа Веселина Терзийска - главен секретар и г-н Тодор Стоянов – директор дирекция „Държавна собственост“.
  Законопроектът беше представен от г-жа Деница Николова, която отбеляза, че с него се предвижда продължаване на предвидения в § 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността (ДВ, бр. 46 от 2006 г.) срок за спиране на придобивната давност по отношение на държавни и общински имоти с още пет години с оглед максимална защита на държавния и обществен интерес. Предвиденото удължаване на срока е необходимо поради предоставена информация от областните управители относно необходимостта от окончателното финализиране на процеса по установяване, регистриране и актуване на имотите от страна на държавата и органите на местното самоуправление, свързани с реализирането на предвидените в Плана за действие с мерки за предотвратяване придобиването по давност на имоти – частна държавна собственост или общинска собственост.
  В обсъждането взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Пенчо Милков и Тодор Байчев.
  Г-н Милков подчерта, че с изменението се създава привилегия за държавата и общините спрямо всички други равнопоставени субекти в гражданския оборот, а именно физическите и юридическите лица.
  В отговор на поставения въпрос от г-н Милков относно изразходваните средства за кадастрална карта и регистър, г-жа Николова посочи че в момента не разполага с конкретни данни, но същите могат да бъдат допълнително предоставени. Тя подчерта, че към 2014 г. за изготвяне на кадастрални карти са отпуснати 7 млн. лева, като към момента е покрита 36% от територията на страната.
  В отговор на поставения въпрос от г-н Байчев, заместник-министър Николова отговори, че се предвижда ежегоден мониторинг за контрол на изпълнението.
  В хода на дискусията народните представители изразиха подкрепата си за внесения законопроект.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси със 17 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за собствеността № 702-01-58, внесен от Министерски съвет на 22.12.2017 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума