Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
17/01/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 853-03-4/23.01.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 754-01-84, внесен от Христиан Радев Митев и група народни представители на 13.12.2017 г.
  На свое заседание, проведено на 17 януари 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 754-01-84, внесен от Христиан Радев Митев и група народни представители на 13.12.2017 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на културата – г-н Румен Димитров - заместник-министър, г-н Мехти Меликов - директор дирекция „Авторско право и сродните му права” и г-жа Катерина Пашова - държавен експерт в дирекция „Авторско право и сродните му права”; от „Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори“ – г-жа Анна Танова-Атанасова - изпълнителен директор и г-н Ивайло Бурков – юрист; от Сдружение на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели за колективно управление на авторски права (МУЗИКАУТОР) – г-н Иван Димитров - изпълнителен директор, г-н Ясен Козев - председател на управителния съвет, г-жа Мариана Андреева – юрист, г-жа Кристина Стоянова и г-жа Вероника Чанева - връзки с обществеността; от Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите-изпълнители (ПРОФОН) – г-жа Станислава Армутлиева- председател на управителния съвет, г-жа София Щерева - изпълнителен директор, г-жа Десислава Преображенска и г-н Момчил Младенов - юридически съветници; от сдружение ФИЛМАУТОР – г-жа Мария Палаурова-Чолакова - изпълнителен директор и г-жа Мариана Андреева - юридически консултант; от „Българската асоциация на кабелните и комуникационните оператори“ – г-жа Галя Маринова - председател на управителния съвет и г-н Минчо Минчев - юридически консултант.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от г-н Кирилов, който посочи, че с него се въвеждат изискванията на Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикалните произведения за използване онлайн на вътрешния пазар.
  Той отбеляза, че с него се уреждат специфични условия към субектите извършващи колективно управление на права, подробно се регламентират правата на носителите на авторски и сродни права, членствените права в организациите, изискванията към съдържанието на устава, правомощията на общото събрание, управителния и надзорния съвет. Предложеният закон обхваща управлението на приходите от колективното управление на права, принципите за разпределение на събраните възнаграждения и удръжките за дейността на организациите, като са предвидени и разпоредби за разрешаване на възникналите спорове чрез медиация. Г-н Кирилов добави, че колективното управление на права ще може да се извършва наред с организациите за колективно управление на права и от независими дружества за управление на права, получили регистрация в Министерството на Културата.
  Предложени разпоредби съдържат правила относно определянето на размера на тарифите и подробно регламентират правомощията на министъра на културата по отношение на регистрацията на организациите и на дружествата за колективно управление на права, както и осъществяването на контрол върху тяхната дейност.
  С приемането на законопроекта се очаква развитие на пазара на авторските и сродните им права, подобряване на конкурентната среда и защита на правата на авторите.
  Г-н Кирилов посочи, че срокът за въвеждане на изискванията на Директивата от държавите-членки на Европейския съюз е изтекъл на 10.04.2016 г. и към момента Съдът на Европейския съюз е сезиран с процедура за нарушение поради неизпълнение на това задължение.

  По законопроекта са постъпили становища от Европейска агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторските права (ЕАЗИПА); „ПРОФОН“, „МУЗИКАУТОР“; „ФИЛМАУТОР“ и „АРТИСТАУТОР“, както и Национално сдружение на кабелните оператори „Клуб 2000“.

  Г-н Румен Димитров отбеляза, че със законопроекта се търси баланс между интересите на носителите на права и техните организации за колективно управление от една страна и ползвателите на обекти на авторски и сродни права и техните организации от друга.
  От „Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори“ и от „Българската асоциация на кабелните и комуникационните оператори“ заявиха своята подкрепа към законопроекта и посочиха, че законопроектът е резултат от продължителната работата на работната група към Министерството на културата и в голяма степен отразява всички позиции и становища. Те изразиха положителна оценка към предвидената в законопроекта възможност за иницииране на промяна на тарифите.
  От сдружения „ПРОФОН“ и „МУЗИКАУТОР“ отбелязаха, че основната задача на законопроекта е осигуряването на възможност на собствениците на права да получат справедливо възнаграждение. Те посочиха необходимостта от прецизиране на текстовете, свързани с възможността за промяна на тарифите.

  В дискусията взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Явор Нотев, Христиан Митев и Крум Зарков.
  Г-н Кирилов и г-н Митев изразиха подкрепата си към законопроекта и отбелязаха, че вносителите подкрепят личното упражняване на авторските права и техните организации. Те акцентираха върху необходимостта от създаване на конкурентна среда, която да защити интересите на творците и да ги мотивира да създават творчески продукт.
  Г-н Зарков посочи, че от парламентарната група на „БСП за България” подкрепят по принцип законопроекта и добави, че всички засегнати в законопроекта интереси са еднакво легитимни.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 16 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 754-01-84, внесен от Христиан Радев Митев и група народни представители на 13.12.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума