Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
17/01/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 853-03-6/23.01.2018 г.

  Относно: законопроект за ратифициране на актовете на XXVI конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 702-02-16, внесен от Министерски съвет на 07.12.2017 г.
  На свое заседание, проведено на 17 януари 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на актовете на XXVI конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 702-02-16, внесен от Министерски съвет на 07.12.2017 г.
  На заседанието присъстваха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - г-н Димитър Геновски - заместник-министър и г-жа Илияна Карафизиева - експерт в дирекция „Съобщения”.
  Мотивите към законопроекта бяха представени от г-жа Карафизиева, която посочи, че Всемирният пощенски съюз е междуправителствена организация от системата на Организацията на обединените нации, специализирана в областта на пощенските услуги. В нея членуват 192 страни, като взаимоотношенията между тях се уреждат чрез актовете на съюза, които се изменят и допълват на всеки конгрес на организацията. Беше отбелязано, че на последния конгрес на съюза, проведен през 2016 г. в град Истанбул, ръководителят на делегацията на Република България е подписал при условията на последваща ратификация актовете, приети от XXVI конгрес на Всемирния пощенски съюз.
  Г-жа Карафизиева посочи, че приемането на законопроекта ще доведе до потвърждаване на участието на Република България в осигуряването на единна световна пощенска територия, гарантиране правото на потребителите да ползват международни пощенски услуги от и към всички страни-членки на Всемирния пощенски съюз и запазване системата на разплащанията за обработен пощенски трафик. Тя допълни, че ратифицирането на актовете ще обезпечи правото на България да участва в цялостната дейност на съюза, в неговите ръководни органи и в работните структури към тях.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на актовете на XXVI конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 702-02-16, внесен от Министерски съвет на 07.12.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума