Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
25/01/2018 проект второ гласуване

  Проект на доклад за второ гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 754-01-75, внесен от Делян Славчев Пеевски, Йордан Кирилов Цонев и Хамид Бари Хамид на 26.10.2017 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ


  ДОКЛАД

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 754-01-75, внесен от Делян Славчев Пеевски, Йордан Кирилов Цонев и Хамид Бари Хамид на 26.10.2017 г., приет на първо четене на 17.01.2018 г.


  Проект!
  Второ гласуване

  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност

  (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм., бр. 67 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 31 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 59 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 22, 41, 50, 61, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33 и бр. 95 от 2016 г. и бр. 91 и бр. 103 от 2017 г.)
  Комисията подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
  § 1. Създава се нов чл. 31а със следното съдържание:

  Чл. 31а. Временният синдик и синдикът нямат право до момента на започване осребряване имуществото на банката, да заличават учредени от длъжници обезпечения, с изключение на случаите, при които вземането на банката е погасено изцяло чрез парично плащане.
  Комисията подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. Създава се нов чл. 60б със следното съдържание:

  Недействителност на сделки, извършени от трети лица
  Чл. 60б. (1) Недействителна по отношение на банката и на кредиторите на несъстоятелността, е всяка сделка, при която вземане с произход от банката е прехвърлено на трето лице (независимо от броя на прехвърлянията), ако в резултат на тази сделка в патримониума на лицето, разпоредило се с вземането, не е постъпило в разумен срок имущество - парични средства или актив (различен от вземане за цена по сделка), съразмерно на прехвърленото вземане.
  (2) В случай, че сделката по алинея първа бъде обявена от съда за недействителна, третото лице губи качеството си на кредитор спрямо други лица, ако вземането му се основава на придобити в резултат на тази сделка права. По искане на банката или на кредиторите по несъстоятелността се спират всички висящи съдебни, съдебно-изпълнителни производства и/или производства по несъстоятелност, с предмет вземането на третото лице, до влизане в сила на съдебното решение по алинея първа.
  (3) Синдикът, временният синдик или фондът могат да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за обявяване на недействителността на сделка или на поредица от сделки по алинея първа, в 5-годишен срок от откриването на производството по несъстоятелност за банката.
  (4) По иска по ал. 3 не се събира предварително държавна такса. Ако искът бъде уважен, следващата се държавна такса се събира от осъдената страна, а ако искът бъде отхвърлен, държавната такса се събира от масата на несъстоятелността.
  Комисията подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 62, ал.1 изразът „в 2-годишен срок“ се заменя с израза „в 5-годишен срок“.
  Комисията подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В параграф 1 от Допълнителните разпоредби се създава точка 9, със следния текст: „9. „Разумен срок“ е всеки срок, в който предвид нормалната търговска практика между независими търговци, може да се очаква, че ще се реализира насрещната престация по сделката, който не може да е по-дълъг от шест месеца.“
  Комисията подкрепя / не подкрепя текста на вносителя за § 4.

  Преходни и заключителни разпоредби
  Комисията подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

  § 5. В Закона за кредитните институции се създава нова алинея 3 в чл. 111, със следното съдържание:
  (3) Квесторите нямат право да заличават учредени от длъжници обезпечения.
  Комисията подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 5.


  § 6. Извършените от квесторите, временните и постоянните синдици на „Корпоративна търговска банка“ АД - в несъстоятелност, в периода от поставянето й под специален надзор до момента на започване осребряване имуществото на банката, заличавания на учредени от длъжници или от трети лица в полза на банката обезпечения, са нищожни. Учредените обезпечения се считат за действителни и запазват своя ред.
  За времето от поставянето на „Корпоративна търговска банка“ АД - в несъстоятелност под специален надзор, до изтичането на шестмесечен срок от влизането на закона в сила, по отношение на всички учредени от длъжници или от трети лица в полза на банката обезпечения, не текат предвидените в съответните закони срокове за тяхното действие. „Корпоративна търговска банка“ АД - в несъстоятелност може да поднови до изтичането на шестмесечен срок от влизането на закона в сила, всяко едно обезпечение за нов срок.
  Обезпеченията са противопоставими на всяко трето лице, независимо от начина по който то е придобило имуществото.
  Комисията подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. Всяко прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества извършено от длъжник на банката след датата на поставяне на „Корпоративна търговска банка“ АД - в несъстоятелност под специален надзор, е недействително по отношение на банката и на кредиторите на несъстоятелността.
  Комисията подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. Законът се прилага и към откритите към датата на влизането му в сила производства по несъстоятелност.
  Комисията подкрепя/ не подкрепя текста на вносителя за § 8.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума