Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
24/01/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 853-03-7/29.01.2018 г.

  Относно: законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-2, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и Данаил Димитров Кирилов на 19.01.2018 г.

  На свое заседание, проведено на 24 януари 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-2, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и Данаил Димитров Кирилов на 19.01.2018 г.

  Законопроектът беше представен от г-н Данаил Кирилов, който отбеляза, че с него се предлага закупуването на лекарствени продукти от лечебни заведения за болнична помощ, включени в списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманитарната медицина да се изключи от приложното поле на Закона за обществените поръчки. Със законопроекта се цели осигуряването на навременно лечение на пациенти, които заболявания са без налична терапевтична алтернатива на територията на Република България.
  В обсъждането взеха участие народните представители Пенчо Милков и Емил Димитров, които изразиха подкрепата си за внесения законопроект.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 18 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-2, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и Данаил Димитров Кирилов на 19.01.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума