Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
24/01/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 853-03-8/30.01.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-2, внесен от Министерски съвет нa 02.01.2018 г.

  На свое заседание, проведено на 24 януари 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-2, внесен от Министерски съвет нa 02.01.2018 г.

  На заседанието присъстваха: от Министерство на правосъдието – г-жа Десислава Ахладова - заместник-министър; от Министерство на външните работи – г-н Тодор Стоянов - заместник-министър, г-н Пламен Бончев - генерален директор на Генерална дирекция „Глобални въпроси”, г-жа Мария Спасова - директор дирекция „Права на човека” и г-жа Александра Димитрова - дипломатически служител в дирекция „Права на човека”; от институцията на омбудсмана на Република България – г-жа Мая Манолова - омбудсман и г-жа Диана Ковачева - заместник-омбудсман.
  Законопроектът беше представен от г-жа Ахладова, която отбеляза, че с предложения законопроект се предвижда омбудсманът да отправя предложения и препоръки до Министерския съвет и до Народното събрание за подписване и ратифициране на международни актове в областта на правата на човека, както и задължително да се уведомява омбудсмана при изготвяне на проекти на нормативни актове, които засягат правомощията му като Национален превантивен механизъм.
  Въвежда се явно гласуване в процедурата за избор на омбудсман и заместник-омбудсман, като към изискванията за заемане на длъжността омбудсман се предвижда изискване за предишен опит в областта на правата на човека.
  Предлага се омбудсманът да отправя предложения и препоръки за насърчаване и защита на застрашените права и свободи на гражданите от частноправни субекти.
  В допълнение заместник-министър Стоянов отбеляза, че предложените изменения и допълнения на закона са в съответствие с получени коментари по конкретните текстове от Подкомитета по акредитацията към ООН и са одобрени от него, изпълнението на които ще осигури на институцията на омбудсмана пълно съответствие с Парижките принципи и ще осигури възможност за кандидатстване за най-високия статут на институцията – статут А.

  В обсъждането взеха участие народните представители Христиан Митев, Пенчо Милков и Мария Илиева.
  Г-н Митев изрази положителното си становище относно привеждането в съответствие на разпоредбата на чл. 91а от Конституцията на Република България за защита правата и свободите на гражданите със Закона за омбудсмана.
  Г-н Милков изрази подкрепата си за внесения законопроект, но подчерта, че следва да се прецизира разпоредбата на чл. 18а, ал. 2 между първо и второ гласуване.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 15 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-2, внесен от Министерски съвет нa 02.01.2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума