Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
07/02/2018 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх.№ 853-03-11/07.02.2018 г.

  Относно: законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-2, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и Данаил Димитров Кирилов на 19.01.2018 г., приет на първо гласуване на 31.01.2018 г.


  Проект!
  Второ гласуване


  Закон
  за допълнение на Закона за обществените поръчки
  (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм., бр. 34 от 2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 13, ал. 1 се създава т. 20:
  „20. при закупуване от лечебни заведения за болнична помощ на лекарствени продукти, включени в списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина”.

  Предложение на нар. пр. Георги Михайлов и група народни представители:
  В § 1, чл. 13, ал. 1, т. 20, думите „лечебните заведения за болнична помощ“ се заменят с „Министерството на здравеопазването“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.  Заключителна разпоредба

  Предложение на нар. пр. Георги Михайлов и група народни представители:
  Наименованието „Заключителна разпоредба“ се изменя така: „Заключителни разпоредби“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.


  Предложение на нар. пр. Георги Михайлов и група народни представители:
  Създава се нов § 2 със следното съдържание:
  „§ 2. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г. и бр. 58, 85 и 102 от 2017 г.) в чл. 82, ал. 1, се създава т. 8а:
  „8а. заплащане на лекарствени продукти, включени в списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, по ред, определен с наредбата по чл. 9, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Георги Михайлов и група народни представители:
  Създава се § 3 със следното съдържание:
  „§ 3. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2007 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2008 г. - бр. 65 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2008 г., бр. 10, 23, 41, 88 и 102 от 2009 г., бр. 59 и 98 от 2010 г., бр. 9, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 38, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1 и 18 от 2014 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2015 г. - бр. 12 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2015 г., бр. 43 от 2016 г. и бр. 85 и 103 от 2017 г.) в чл. 266а, ал. 5, след думите „по ал. 1“ се добавя „се закупува от Министерството на здравеопазването и“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Георги Михайлов и група народни представители:
  Създава се § 4:
  „§ 4. В срок до два месеца от влизането в сила на този закон министърът на здравеопазването привежда наредбата по чл. 9, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина в съответствие с изискванията на този закон.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

  Предложение на нар. пр. Георги Михайлов и група народни представители:
  Досегашният § 2 става § 5.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума