Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
14/02/2018 проект второ гласуване

  Проект на доклад за второ гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 754-01-84, внесен от Христиан Радев Митев и група народни представители на 13.12.2017 г.
  Д О К Л А Д


  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 754-01-84, внесен от Христиан Радев Митев и група народни представители на 13.12.2017 г., приет на първо гласуване на 26.01.2018 г.
  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за изменение и допълнение на
  Закона за авторското право и сродните му права
  (обн., ДВ, бр. 56 от 1993 г., изм., бр. 63 от 1994 г., бр. 10 от 1998 г., бр. 28 и 107 от 2000 г., бр. 77 от 2002 г., бр. 28, 43, 74, 99 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30 и 73 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 25 от 2011 г., бр. 21 от 2014 г. и. бр.14 от 2015г.)
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 15, ал. 2, изречение второ думите „организацията по чл. 40“ се заменят със „съответната организация за колективно управление на права“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 1.

  § 2. В чл. 24, ал. 1, т. 15 думите „с организация по чл. 40“ се заменят със „със съответната организация за колективно управление на права“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 2.

  § 3. В чл. 26 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 6 и 7 се отменят.
  2. В ал. 8, изречение първо думите “създадени по реда на глава седма, раздел 1а“ се заменят със „създадени по реда на дял втори “а“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 3.

  § 4. В чл. 36 се създава ал. 7:
  „(7) Договорът по ал. 1 се сключва индивидуално, чрез организация за колективно управление на права или независимо дружество за управление на права по реда на дял втори „а“.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 4.

  § 5. В глава седма, раздел Iа с чл. 40 – 40з се отменя.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 5.

  § 6. В чл. 58 се правят следните изменения:
  1. Заглавието се изменя така: „Договори за публично изпълнение, за излъчване по безжичен път, за предаване или препредаване по кабел и за предлагане на достъп“.
  2. Алинея 1 се изменя така :
  „(1) Авторът на музикално или литературно произведение, което е било вече разгласено, предварително и писмено дава съгласие за публично изпълнение на живо или чрез запис, за излъчване по безжичен път, за предаване или препредаване по кабел и за предлагане по безжичен път или по кабел на достъп до произведение или до част от него на неограничен брой лица по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях. Съгласието може да се даде индивидуално от автора, чрез организация за колективно управление на права, или чрез независимо дружество за управление на права, регистрирани по реда на дял втори „а“.“

  Предложение от нар. пр. Тома Биков:
  В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Авторът на музикално, литературно произведение или аудиовизуално произведение, което е било вече разгласено, предварително и писмено дава съгласие за публично изпълнение на живо или чрез запис, за излъчване по безжичен път, за предаване или препредаване по кабел и за предлагане по безжичен път или по кабел на достъп до произведение или до част от него на неограничен брой лица по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време индивидуално избрани от всеки от тях. Съгласието може да се даде индивидуално от автора, чрез организация за колективно управление на права, или чрез независимо дружество за управление на права, регистрирани по реда на дял втори „а“, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.“
  2. Създават се ал. 5 и 6:
  „(5) В случаите на публично изпълнение по време на концерти ползвателят предоставя в срок до 3 дни преди проявата списък на произведенията, които предстои да бъдат използвани, а след провеждането й – точен отчет за прихода от концерта и отчет за използваните произведения и техните автори.
  (6) В случаите, когато организаторът на концерта и лицето, което стопанисва помещението или площта, където се провежда проявата са различни субекти, те носят солидарна отговорност за дължимостта на възнагражденията за права за съответната публична проява.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 6.

  Предложение от нар. пр. Лъчезар Иванов и Евгени Будинов:
  Да се създаде нов § 7:
  § 7. В чл. 62, ал. 1, изречение първо се добавя „както и на художник-сценографа и костюмографа“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Лъчезар Иванов и Евгени Будинов:
  Да се създаде нов § 8:
  § 8. В чл. 65, ал. 1, изречение първо след думите „операторът и композиторът“ се добавя „както и художник-сценографа и костюмографа“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 7. В чл. 71г, ал. 2, изречение второ думата „приложението“ се заменя с „приложение № 1“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 7.

  § 8. В чл. 73 думите „в съответствие с разпоредбите на чл. 40 - чл. 40з и § 5 от преходните и заключителни разпоредби“ се заменят с „или независими дружества за управление на права в съответствие с разпоредбите на дял втори „а“ и § 5 от преходните и заключителни разпоредби“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 8.

  § 9. След чл. 93з се създава дял втори „а“:
  „Дял втори „а“
  КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОРСКИ
  И СРОДНИ НА ТЯХ ПРАВА

  Глава единадесета „б“
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


  Основни положения
  Чл. 94. (1) Колективно управление на права e дейност по управлението на авторски или сродни на тях права едновременно от името и за сметка на повече от един носител такива права в тяхна обща полза от организация за колективно управление на права или независимо дружество за управление на права.
  (2) Колективното управление на права включва:
  1. отстъпване на ползватели на права за използване на произведения и други обекти на закрила;
  2. наблюдаване на начина, по който тези права се упражняват;
  3. събиране на приходите от упражняването на тези права, както и от права за получаване на дължими по силата на закона възнаграждения, включително компенсационни такива;
  4. разпределение и изплащане на събраните от използването суми на носителите на права;
  5. защита на управляваните права.
  (3) Не се смята за колективно управление на права дейността на продуцентите на филми или други аудиовизуални произведения, на продуцентите на звукозаписи, на радио- и телевизионните организации и на издателите, в т.ч. издатели на книги, на музикални произведения и на периодични издания, както и на лица, действащи като агенти или посредници, когато представляват автори или артисти-изпълнители в отношенията им с организации за колективно управление на права.


  Субекти на колективното управление на права
  Чл. 94а. (1) Колективно управление на права може да се извършва от:
  1. организация за колективно управление на права;
  2. независимо дружество за управление на права.
  (2) Организация за колективно управление на права по смисъла на ал. 1, т. 1 е сдружение с нестопанска цел, което се контролира от своите членове – носители на права и което по договори с носители на права или с друга организация за колективно управление на права, с която има сключен договор за взаимно представителство е оправомощено да извършва колективно управление на права като негова единствена или основна дейност или това му е възложено по закон.
  (3) Независимо дружество за управление на права по ал. 1, т. 2 е търговско дружество, което не е притежавано, нито контролирано пряко или непряко, изцяло или частично от носители на права и e оправомощено по договори с носители на права да извършва дейност по колективно управление на права като негова единствена или основна дейност.
  (4) Организациите за колективно управление на права не могат да упражняват по занятие дейности, при които произведения или други обекти на закрила се използват по смисъла на този закон.
  (5) Организациите за колективно управление на права и независимите дружества за управление на права обработват предоставените им лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни.


  Приложимост
  Чл. 94аI. (1) Разпоредбите на глави единадесета „б“ до единадесета „з“ и на глава единадесета „л“ с изключение на чл. 94чII, ал. 2 се прилагат за всички организации за колективно управление на права, а разпоредбите на глава единадесета „и“, както и на чл. 94чII, ал. 2, се прилагат само за тези от тях, които управляват авторски права върху музикални произведения чрез разрешаване на използването им в интернет на многотериториална основа.
  (2) Разпоредбите на този закон се прилагат и за организации и дружества, притежавани или контролирани пряко или непряко, изцяло или частично от организации за колективно управление на права или от независими дружества за управление на права, ако упражняват дейност, която ако се осъществява от организацията за колективно управление на права или от независимото дружество за управление на права би попаднала в приложното му поле.


  Глава единадесета „в“
  РЕГИСТРАЦИЯ

  Изискване за регистрация
  Чл. 94б. (1) Колективно управление на авторски или сродни на тях права на територията на Република България се осъществява след регистрация.
  (2) Регистрацията по ал. 1 е безсрочна.

  Условия за кандидатстване
  Чл. 94бI. (1) За регистрация по чл. 94б може да кандидатстват сдружения с нестопанска цел и търговски дружества, регистрирани по българското законодателство, както и дружества, регистрирани като търговци, съгласно законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.
  (2) За регистрация по чл. 94б може да кандидатства и лице, отговарящо на условията по този закон, което има право да управлява колективно авторски или сродни на тях права съгласно законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, както и организации, създадени извън Европейския съюз, които желаят да упражняват дейност на територията на Република България.
  (3) Не може да бъде регистрирано по чл. 94б юридическо лице което е в производство по несъстоятелност или ликвидация.


  Подаване и разглеждане на заявление за регистрация
  Чл. 94в. (1) Регистрацията по чл. 94б се извършва след подаване на заявление по образец. В него се посочват категориите права, видовете права и произведения, и други обекти на закрила, за които се иска регистрация и дали заявлението се отнася до случаите по ал. 8 или по глава единадесета „и“, както и правният статут на заявителя.
  (2) Към заявлението се прилагат:
  1. документ, удостоверяващ създаването, издаден до един месец преди датата на подаване на заявление, за заявител - чуждестранно лице;
  2. заверено копие от устава, а за заявител – чуждестранно лице – съответен документ за учредяването;
  3. списък на членовете с посочване в какво качество членува съответното лице за заявител – сдружение с нестопанска цел, а за заявител – търговско дружество – списък на носителите на права, от които е възложено колективното управление на права.
  4. декларация за отсъствието на пречки по чл. 94бI, ал. 3;
  5. декларация за адреса на интернет страницата на заявителя;
  6. два или повече договора с носители на права, от които е видно, че е спазено изискването по ал. 5, т. 1;
  7. заверено копие от споразумение за представителство, в случаите по ал. 7;
  8. информация за договорите по чл. 94а, ал. 3, с които е възложено колективно управление на права: праводател, категории права, видове права и произведения и други обекти на закрила, срок и територия, за заявител – търговско дружество;
  9. заверени копия от договорите за взаимно представителство със сродни чуждестранни организации за колективно управление на права, ако са сключени такива, и списък на тези организации, с посочване на срока, територията, категориите права, видовете права и произведения и други обекти на закрила, за заявител - сдружение с нестопанска цел;
  10. декларация за наличие на условията по чл. 94фI, ал. 2, в случаите по глава единадесета „и“
  11. документ за платена такса за разглеждане на заявлението.
  (3) Заявлението и документите по ал. 2 се подават на български език. Ако документ по ал. 2 е на чужд език, той трябва да бъде придружен от точен превод на български език.
  (4) Заявлението и приложенията към него се подават в писмена форма или по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 910/2014", на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.
  (5) Регистрация се извършва, когато заявителят отговаря на следните изисквания:
  1. оправомощен с писмени договори от носители на права или от друга организация за колективно управление на права, с която има сключен договор за взаимно представителство да извършва от тяхно име колективно управление на права, съгласно посоченото в заявлението;
  2. отговаря на условията по чл. 94фI, когато заявлението е по глава единадесета „и“.
  (6) Когато заявлението е за регистрация за колективно управление на права съгласно глава единадесета „и“ и по време на процедурата по регистрация постъпи заявление от друго сдружение с нестопанска цел, регистрация получава заявителят, който вече е регистриран за колективно управление на такива права на територията на Република България, а когато няма такова - заявителят с по-широка представителност. В случай че вече има регистрирана организация за колективно управление на права, заявителят следва да представи споразумение за представителство по ал. 7 с регистрираната организация.
  (7) Когато заявлението е за регистрация за колективно управление на права за излъчване по безжичен път, предаване или препредаване по кабел, публично изпълнение или предлагане по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до произведение или друг обект на закрила, или до части от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен по време и по място, индивидуално избрани от всеки от тях или само за някое от тези права и за това вече има регистрирана организация за колективно управление на права, заявителят – организация за колективно управление на права или независимо дружество за управление на права, получава регистрация след представяне на споразумение за представителство с вече регистрираната организация. Регистрираната организация не може необосновано да отказва сключването на такова споразумение.
  (8) Споразумение не се изисква, когато заявлението за регистрация е подадено от търговско дружество и се отнася до колективно управление на авторски и сродни на тях права за публично изпълнение на музикални произведения, свързани с тях литературни произведения, изпълнения и звукозаписи.
  (9) В случаите по ал. 8 заявителят поддържа на интернет страницата си информация за възложеното от носители на права колективно управление на права: праводател, категории права, видове права и произведения и други обекти на закрила, срок и територия.
  (10) Министърът на културата проверява дали изискванията по ал. 1 – 9 са спазени и дали към заявлението са приложени документите по ал. 2. Когато заявлението и приложенията към него не отговарят на посочените изисквания, заявителят се уведомява за това, като му се предоставя едномесечен срок за отстраняване на нередностите заедно с указания, че при неотстраняването им производството ще бъде прекратено.
  (11) Заявлението по ал. 1 и приложените към него документи се разглеждат в двумесечен срок от подаването им, а в случаите по ал. 10 – от отстраняване на нередностите.
  (12) В срока по ал. 11 министърът на културата издава заповед за регистрация или за отказ за регистрация. На регистриран заявител се издава удостоверение за регистрация.
  (13) Удостоверенията са безсрочни и съдържат:
  1. номер и дата на издаване;
  2. наименование, седалище и адрес на управление, данни за регистрацията и представителството на регистрираното юридическо лице и единен идентификационен код по БУЛСТАТ, съответно ЕИК;
  3. категориите права, видовете права и произведения и други обекти на закрила, за които се отнася колективното управление на права;
  4. в случаите по ал. 7 – наименованието на организацията, оправомощена със споразумението за представителство да управлява правата по предходната точка;
  5. в случаите по ал. 8 – информация, че колективното управление на права се отнася само до категориите права, видовете права и произведения и други обекти на закрила, посочени на интернет страницата на регистрираното лице;
  6. в случаите по глава единадесета „и“ – информация, че колективното управление на права се отнася и за многотериториалното разрешаване на използването в интернет на музикални произведения.
  (14) При промяна в обстоятелствата, вписани в издаденото удостоверение, или в обстоятелствата по ал. 2 и 5, регистрираното лице в 14-дневен срок от настъпването на промяната уведомява министъра на културата и представя заверени копия от съответните документи и документ за платена такса. В тези случаи разпоредбите на този дял се прилагат съответно.
  (15) Министърът на културата отказва регистрацията или вписването на промени в нея:
  1. когато от представените документи се установи, че заявителят не отговаря на изискванията по ал. 5;
  2. когато уставът, съответно дружественият договор или учредителният акт на заявителя, не предвижда колективно управление на категориите права, видовете права и произведения или други обекти на закрила, за които се отнася искането за регистрация като единствена или основна дейност;
  3. когато съдържанието на споразумението за представителство по ал. 7 не отговаря на изискванията на чл. 94вI;
  4. в случаите, когато заявлението е подадено преди изтичането на 12 месеца от влизането в сила на заповед за заличаване на регистрацията.
  (16) Отказът за регистрация и отказът за вписване на промяна в съществуваща регистрация може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


  Съдържание на споразумението за представителство
  Чл. 94вI. (1) Споразумението за представителство по чл. 94в, ал. 7 съдържа разпоредби относно:
  1. оправомощаването на регистрираната организация да разрешава използването на произведенията и другите обекти на закрила, за които на заявителя е възложено колективно управление на права;
  2. оправомощаването на регистрираната организация да събира съгласно своите тарифи възнагражденията, дължими за използването по т. 1;
  3. категориите права, видовете права и произведения, и други обекти на закрила, както и носителите на права, за които споразумението се отнася;
  4. произведенията и другите обекти на закрила, за които на заявителя е възложено колективно управление на права;
  5. срока и територията за представителството;
  6. доказателствата от заявителя относно представляваните от него носители на права и произведения и други обекти на закрила, както и периодичността на актуализирането им;
  7. начина за определяне на дела от събраните възнаграждения, дължими на заявителя, съобразно използването на произведенията и другите обекти на закрила, за които е възложено колективното управление на права и сроковете за изплащането им на заявителя;
  8. начина за обмяна на информация за идентифициране на произведенията или другите обекти на закрила и носителите на права;
  9. начина и срока за уреждане на отношенията между двете страни и ползвателите в случай на прекратяване или разваляне на споразумението за представителство;
  10. начина и срока за уведомяване на министъра на културата за прекратяването или развалянето на споразумението за представителство.
  (2) Страните по споразумението за представителство могат да запишат в него и уговорки по други въпроси.
  (3) Регистрираната организация не носи отговорност за последващото разпределение на възнагражденията, изплатени на заявителя по реда на ал. 1, т. 7.  Регистър
  Чл. 94г. (1) Министърът на културата поддържа публичен регистър на лицата, получили регистрация по чл. 94б за колективно управление на права. Регистърът се публикува на интернет страницата на Министерството на културата.
  (2) Регистърът по ал. 1 съдържа два раздела:
  1. първи раздел – за организации за колективно управление на права;
  2. втори раздел – за независими дружества за управление на права.
  (3) В първия раздел на регистъра се вписват:
  1. номер и дата на удостоверението;
  2. наименование, седалище, адрес на управление, данни за съдебна регистрация и единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
  3. членове на изборните органи на управление и представляващите лица;
  4. телефонен номер, електронен адрес и лице за контакти;
  5. категории права, видове права и произведения и други обекти на закрила за които се отнася колективното управление на права;
  6. организация за колективно управление на права, оправомощена, съгласно споразумение за представителство да разрешава използването на произведенията и другите обекти на закрила, за които на регистрираното лице - организация за колективно управление на права, в случаите по чл. 94в, ал. 7;
  7. сродни чуждестранни организации за колективно управление на права, с които са сключени договори за взаимно представителство, с посочване на категориите права, видове права и произведения или други обекти на закрила, срок и територия съгласно договора;
  8. промени в обстоятелствата по т. 2 – 7;
  9. основание и дата на изменение на издаденото удостоверение;
  10. заличаване на регистрацията;
  11. информация за лицата, подали заявление за регистрация, и броят и видът на приложените документи.
  (4) Във втория раздел на регистъра се вписват:
  1. номер и дата на удостоверението;
  2. наименование, седалище, адрес на управление, данни за търговска регистрация и единен идентификационен код;
  3. представляващи лица;
  4. телефонен номер, електронен адрес и лице за контакти;
  5. категории права, видове права и произведения и други обекти на закрила за които се отнася колективното управление на права;
  6. организация за колективно управление на права, оправомощена съгласно споразумение за представителство да разрешава използването на произведенията и другите обекти на закрила, за които на регистрираното лице - независимо дружество за управление на права е възложено колективно управление на права, в случаите по чл. 94в, ал. 7;
  7. информация, че колективното управление на права се отнася само до категориите права, видовете права и произведения и други обекти на закрила, посочени на интернет страницата на регистрираното лице, в случаите по чл. 94в, ал. 8;
  8. носители на права, които с договор са оправомощили регистрираното лице да извършва дейност по колективно управление на права;
  9. промени в обстоятелствата от т. 2 – 8;
  10. основание и дата на изменение на издаденото удостоверение;
  11. заличаване на регистрацията;
  12. информация за лицата подали заявления за регистрация, броят и видът на приложените документи.
  (5) При промяна във вписани в регистъра обстоятелства регистрираното лице в 14-дневен срок от настъпване на промяната уведомява министъра на културата за това и представя заверени копия от съответните документи и документ за платена такса.


  Заличаване на регистрацията
  Чл. 94гI. (1) Регистрацията се заличава със заповед на министъра на културата когато:
  1. съдебната или търговската регистрация на регистрираното лице бъде заличена;
  2. регистрираното лице подаде писмено искане за заличаване на регистрацията – изцяло или за отделни категории права, видове права и произведения или други обекти на закрила;
  3. по надлежния ред се установят неверни данни в приложените към заявлението за регистрация документи по чл. 94в, ал. 2;
  4. настъпят обстоятелства, при които регистрация не се допуска, съгласно чл. 94бI, ал. 3;
  5. регистрираното лице – независимо дружество за управление на права не публикува или системно не актуализира на своята интернет страница данните по чл. 94в, ал. 9;
  6. споразумението по чл. 94в, ал. 7 бъде прекратено или развалено, когато то е условие за регистрация;
  7. регистрираното лице няма сключени договори с ползватели в продължение на две години от датата на регистрацията;
  8. регистрираното лице - организация за колективно управление на права не разпределя събраните възнаграждения от колективно управление на права на членовете си съгласно изискванията на този закон и/или вътрешните правила за разпределение по чл.94з, ал. 2, т. 4;
  9. бъде установено по надлежния ред, че регистрираното лице - независимо дружество за управление на права не изпълнява задълженията си по договори с повече от трима носители на права, чиито права управлява;
  10. регистрираното лице не изпълни задължително предписание по чл. 94щ, ал. 3 или 4;
  11. в други случаи на системни нарушения по този дял.
  (2) Заповедта за заличаване на регистрацията може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (3) Лице, чиято регистрация е заличена няма право да извършва дейност по колективно управление на права.


  Такси
  Чл. 94д. За разглеждане на заявления за регистрация, за вписване на промени в регистрация и за издаване на удостоверение на регистрирано лице се събират такси в размери, определени с тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на културата одобрена от Министерския съвет.


  Глава единадесета „г“
  ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВА

  Учредяване на организация за колективно управление на права
  Чл. 94дI. (1) Организация за колективно управление на права се учредява от носители на авторски или на сродни на тях права.
  (2) Издател, на когото авторът е отстъпил освен правото за възпроизвеждане и разпространение и други права може да предостави управлението на тези права на организация по ал. 1.
  (3) Организацията за колективно управление на права не може да реализира печалба и е длъжна да разпределя и изплаща всички суми, получени от колективното управление на права, между носителите на права, след като удържи необходимото за издръжката на своята дейност.  Оправомощаване
  Чл. 94е. (1) Оправомощаването за колективно управление на права се извършва писмено и изрично за всяка категория право, вид право и вид произведения или други обекти на закрила.
  (2) Носител на права, който е гражданин на държава – членка на Европейския съюз, или се е установил, или пребивава в такава държава може с договор да оправомощи избрана от него организация за колективно управление на права, независимо от държавата членка, в която се намира седалището й да извършва колективно управление на различните категории и видове негови права за всичките си произведения или други обекти на закрила, или за част от тях за избрани от него територии. Организацията за колективно управление на права може да откаже да извършва колективно управление на права, за което е получила регистрация по чл. 94б единствено когато има обективно обосновани причини за това.
  (3) Носителят на права може да оправомощи различни организации за колективно управление на права или независими дружества за управление на права да управляват различни категории негови права, видове права и произведения или други обекти на закрила. Носителят на права може да разрешава самостоятелно използването с нетърговска цел на свои произведения или други обекти на закрила, като уведомява за това организацията за колективно управление на права, в която членува. Във всички останали случаи на допустимо от устава на организацията индивидуално отстъпване на права за използване, носителят на права дължи уведомление, ако уставът го изисква.
  (4) Носителят на права може да прекрати оправомощаването на организацията за колективно управление на права или да оттегли от нея колективното управление на избрани от него категории права, видове права и произведения или други обекти на закрила за избрани от него територии с писмено предизвестие, чиито срок не може да е по-дълъг от шест месеца. Организацията за колективно управление на права може да предвиди в устава си, че такова прекратяване или оттегляне ще има действие от началото на следващата календарна година. В случаите, когато колективното управление на права е задължително, носителят на права може да оправомощи само друга организация за колективно управление на права.
  (5) Носителят на права запазва правата си по чл. 94лI, 94м, 94сI, 94тI, 94хII и 94чI за суми, които организацията за колективно управление на права му дължи за използване на негови произведения или други обекти на закрила, осъществено преди влизането в сила на прекратяването или оттеглянето, или за суми, постъпили от разрешение за използване, предоставено от организацията преди влизането в сила на прекратяването или оттеглянето.
  (6) Организация за колективно управление на права не може да ограничава възможностите, предоставени на носителя на права по ал. 4 и 5 с изисквания управлението на правата, които се прекратяват или оттеглят да бъде поверено на друга организация за колективно управление на права.

  Членство в организация за колективно управление на права
  Чл. 94еI. (1) Членове на организация за колективно управление на права могат да бъдат физически и юридически лица – носители на авторски или сродни на тях права, други организации за колективно управление на права, сдружения на носители на права, съюзи и други организации, които отговарят на изискванията за членство, предвидени в устава на организацията.
  (2) Изискванията за членство в организация за колективно управление на права не могат да включват условия, които водят до дискриминация на членовете въз основа на тяхната националност, място на пребиваване или място на установяване.
  (3) Организацията за колективно управление на права е длъжна да публикува изискванията за членство на своята интернет страница.
  (4) Организация за колективно управление на права може да откаже да приеме за член лице, което:
  1. желае да оправомощи организацията да управлява категории права, видове права и произведения или други обекти на закрила, чието управление не попада в предмета на нейната дейност;
  2. се представлява от друга организация или обединение – член на организацията за колективно управление.
  (5) В случаите, когато организация за колективно управление на права откаже членство, тя е длъжна да предостави на носителя на права мотивирано писмено обяснение за решението си.
  (6) Организацията за колективно управление на права действа в интерес на лицата, чиито права управлява и не може да им налага задължения, които не са обективно необходими за защитата на правата и интересите им или за ефективното им управление.
  (7) Членовете на организация за колективно управление на права имат право да бъдат информирани за нейната дейност и да вземат участие в процеса на вземане на решения, свързани с тази дейност.
  (8) Всяка организация за колективно управление на права е длъжна да създаде условия за комуникация със своите членове по електронен път.
  (9) Всяка организация за колективно управление на права е длъжна да води досие за всеки свой член и да го актуализира редовно.  Права на носители на авторски и сродни права, които не са членове на организация за колективно управление на права

  Чл. 94ж. Разпоредбите на чл. 94еI, ал. 8, чл. 94тI, чл. 94ц, ал. 2 и чл. 94чI се прилагат и по отношение на носители на права, които по договор или по закон имат пряка връзка с организация за колективно управление на права, но не са нейни членове.

  Устав и организация на дейността на организацията за колективно управление на права
  Чл. 94жI. Организацията за колективно управление на права има устав, който трябва да съдържа:
  1. категориите права, видовете права и произведения или други обекти на закрила, които организацията управлява колективно и дали правата за колективно управление се отстъпват на изключителна или на неизключителна основа;
  2. правата и задълженията на членовете, съгласно чл. 94е;
  3. изискванията за членство в организацията;
  4. критериите, въз основа на които може да се откаже членство в организацията и реда за обжалване на отказите;
  5. реда за приемане на нови членове и за прекратяване на членството;
  6. реда за свикване на общото събрание, вземането на решения, воденето и документирането на заседанията;
  7. органите на управление и надзор на организацията;
  8. условията, при които едно лице не може да бъде избрано за член на органите за управление и надзор, които могат да включват и ограничения, свързани с продължителността на членството и/или размера на получените суми от организацията;
  9. условията и процедурата за смяна на член на управителния съвет преди изтичане на мандата му;
  10. възможностите за предсрочно прекратяване на мандата на член на управителния съвет, включително случаите, в които юридическите лица – членове на управителния съвет, са длъжни да отзоват своя представител в съвета;
  11. реда за свикване на управителния съвет, вземането на решения, воденето и документирането на заседанията му;
  12. механизмите за участие на членовете в процеса на вземане на решения и критериите за ограничаването му;
  13. механизма за вземане на решение за сключване на споразумение по чл. 94в, ал. 7;
  14. прекратяването и ликвидацията на организацията.


  Общо събрание на организацията за колективно управление на права
  Чл. 93з. (1) Общото събрание на организацията за колективно управление на права се свиква най-малко веднъж годишно.
  (2) Общото събрание:
  1. приема, изменя и допълва устава;
  2. избира и освобождава членовете на управителния съвет и на надзорния съвет, одобрява размера на възнагражденията и другите облаги от всякакъв вид, които те получават от организацията;
  3. взема решение за прекратяване на организацията;
  4. приема, изменя и допълва правилата за разпределение на приходите от колективно управление на права;
  5. взема решения относно:
  а) правилата за използване на суми, които не могат да бъдат разпределени;
  б) общата инвестиционна политика по отношение приходите от колективното управление на права и от инвестираните приходи от колективното управление на права;
  в) общата политика относно удръжките от приходите от колективното управление на права и от всеки приход от инвестирането на тези приходи;
  г) използването на суми, които не могат да бъдат разпределени;
  д) политиката за управление на риска;
  е) одобряването на всяко придобиване, продажба или ипотекиране на недвижимо имущество на организацията;
  ж) одобряването на всякакви сливания, сдружавания, създаването на дъщерни дружества както и на придобиването на предприятия, акции или права в други предприятия;
  з) одобряването на предложения за вземането на заеми, предоставянето на заеми и предоставянето на обезпечения по заеми, свързани с дейността на организацията;
  6. назначава и освобождава регистриран одитор;
  7. одобрява годишния отчетен доклад;
  8. взема и други решения, предвидени в устава.
  (3) Общото събрание може да делегира правомощията, посочени в ал. 2, т. 5, букви „д“, „е“, „ж“, „з“ , на надзорния съвет с решение или по силата на разпоредба в устава.


  Чл. 94зI. (1) Всички членове на организацията за колективно управление имат право да участват в общото събрание и да гласуват на него, освен ако в устава не е предвидено друго.
  (2) Организацията може да предвиди в устава си ограничения на правото по ал. 1 въз основа на един или два от следните критерии, при условие че са установени по справедлив и пропорционален начин:
  1. продължителност на членството;
  2. размер на получените или дължимите суми от организацията.
  (3) Когато в организацията има различни категории или групи членове в зависимост от категориите права или видовете произведения и други обекти на закрила, включително по жанрове, те следва да бъдат справедливо и балансирано представени в общото събрание.
  (4) Критериите, установени в ал. 2 са публично достъпни в съответствие с чл. 94т и 94у.

  Гласуване в общото събрание
  Чл. 94и. (1) Всеки член на организация за колективно управление на права, който има право да участва в общото събрание, при гласуване на решенията на събранието, има право на един глас.
  (2) Когато в устава на организацията не е предвидено друго, всеки член, който има право да участва в общото събрание, може да упълномощи друг член – физическо или юридическо лице, да присъства и да гласува от негово име, при условие че това не води до конфликт на интереси. Такъв конфликт е налице, когато упълномощителят и упълномощеният принадлежат към различни категории или групи носители на права, както и в други случаи, водещи до конфликт на интереси.
  (3) Упълномощаването по ал. 2 трябва да бъде в писмена форма. То важи за участие в едно общо събрание.
  (4) Упълномощеният има същите права като члена на организацията, който го е упълномощил, и е длъжен да гласува съгласно неговите указания.
  Управителен съвет
  Чл. 94иI. (1) Организацията за колективно управление на права има управителен съвет.
  (2) Съставът на управителния съвет и срокът, за който членовете му се избират, се определят в устава на организацията. Юридическо лице – член на управителния съвет, се представлява в съвета от своя законен представител или от изрично упълномощено физическо лице.
  (3) Управителният съвет избира от своя състав председател. В устава може да се предвиди, че председателят се избира от общото събрание.
  (4) Всеки от членовете на управителния съвет, ежегодно представя пред общото събрание индивидуална декларация, с информация относно:
  1. всякакви интереси, свързани с организацията за колективно управление на права;
  2. всякакви форми на материални и нематериални възнаграждения и облаги, които деклараторът е получил през предходната календарна година от организацията, включително от пенсионни, социални, културни и други фондове;
  3. всякакви суми, които деклараторът е получил през предходната календарна година от организацията в качеството му на носител на права;
  4. всеки действителен или възможен конфликт между личните интереси на декларатора и тези на организацията, или конфликт между всякакви други задължения към организацията и задължения към други физически или юридически лица.
  (5) Всяко лице, което е предложено за член на управителния съвет, преди провеждане на избора представя пред общото събрание декларация за липса на условията, поради които то да не може да бъде избрано съгласно устава, както и за обстоятелства по ал. 4, т. 1 и 4.
  (6) Управителният съвет:
  1. подготвя и внася за гласуване в общото събрание правилата за разпределение на приходите от управлението на права от организацията;
  2.избира или назначава административен ръководител на организацията и определя възнаграждението му;
  3. приема и изключва членове на организацията, освен ако в устава е предвидено друго;
  4. изпълнява други задължения, предвидени в закон или в устава.

  Надзорен съвет
  Чл. 94к. (1) Организацията за колективно управление има надзорен съвет. Надзорният съвет не участва в управлението на организацията и не я представлява.
  (2) Надзорният съвет се състои от най-малко 3 лица – членове на организацията. Те се избират за срок, не по-дълъг от пет години.
  (3) Изискванията на чл. 94иI, ал. 4 и 5 се прилагат и по отношение на членовете на надзорния съвет.
  (4) Надзорният съвет избира от своя състав председател. В устава може да се предвиди, че председателят се избира от общото събрание.
  (5) Надзорният съвет:
  1. наблюдава дейността и изпълнението на задълженията на лицата, които управляват организацията, включително доколко те изпълняват решенията на общото събрание, взети на основание чл. 94з, ал. 2, т. 1 – 4;
  2. упражнява правомощията, възложени му от общото събрание или устава на организацията съобразно чл. 94з, ал. 3.
  (6) Надзорният съвет докладва за дейността си пред общото събрание най-малко веднъж годишно.  Субсидиарно прилагане
  Чл. 94кI. За неуредените в този дял въпроси относно учредяването и дейността на организациите за колективно управление на права се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

  Глава единадесета „д“
  УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВА

  Събиране и използване на възнаграждения
  Чл. 94л. (1) Организацията за колективно управление на права посочва отделно в своя счетоводен отчет:
  1. приходите от колективно управление на права и от инвестирането на тези приходи;
  2. всички собствени активи и приходите от тях, от удръжките за собствената издръжка и от други дейности.
  (2) Организацията не може да използва приходите от колективно управление на права или приходите от инвестирането на тези приходи за цели, различни от разпределението им между носителите на права, освен когато в съответствие с решение, взето по реда на чл. 94з, ал. 2, т. 5, буква „в“ е разрешено да се намалят или да се компенсират удръжките за собствената издръжка, или да се използват приходите от колективното управление на права или от инвестирането на тези приходи в съответствие с решение, взето по реда на чл. 94з, ал. 2, т. 5.
  (3) Организацията инвестира приходите от колективно управление на права и приходите от инвестиране на тези приходи във възможно най-голяма степен в интерес на носителите на права, които представлява, в съответствие с общата инвестиционна политика и политиката на управление на риска по смисъла на чл. 94з, ал. 2, т. 5, букви „в“ и „д“. Инвестирането трябва да съответства и на следните изисквания:
  1. когато е налице потенциален конфликт на интереси, организацията гарантира, че инвестициите са направени единствено в интерес на носителите на права;
  2. активите се инвестират така, че да се гарантира сигурността, качеството, ликвидността и рентабилността на портфейла като цяло;
  3. активите се разпределят така, че да се избегне прекомерната зависимост от определен актив, както и прекомерното акумулиране на риск в съвкупния портфейл.  Удръжки
  Чл. 94лI. (1) Организацията за колективно управление на предоставя предварително на всеки носител на права, който желае да стане член, информация за извършваните от организацията удръжки от приходите от колективно управление на права и от всеки приход от инвестирането на тези приходи.
  (2) Удръжките се определят въз основа на обективни критерии и трябва да са съобразени с услугите, предоставени на носителите на права, включително услугите, предоставени по ал. 5.
  (3) Удръжките не могат да надхвърлят оправданите и документирани разходи по колективното управление на права, направени от организацията.
  (4) Изискванията, отнасящи се до използването и до прозрачността при използването на сумите, събрани като удръжки или компенсирани с удръжки, следва да се прилагат към всяко друго отчисление, направено с цел да покрие разходите по колективното управление на права.
  (5) В случай че организацията предоставя социални, културни или образователни услуги, които се финансират от удръжките от приходите или от какъвто и да е приход, произтичащ от инвестиране на тези приходи, услугите се предоставят въз основа на справедливи критерии, по-специално по отношение на достъпа до тях и на техния обхват. Критериите, условията и редът за предоставянето на тези услуги се приемат от общото събрание на организацията.

  Разпределение на възнагражденията, дължими на носителите на права
  Чл. 94м. (1) Организацията за колективно управление на права или неин колективен член, който представлява носители на права редовно, точно и с дължимата грижа разпределя и изплаща в съответствие със своите правила за разпределение на правоимащите носители на права полагащите им се суми, без да се засягат разпоредбите на чл. 94нI, ал. 2, чл. 94о и чл. 94хII. Организацията или колективният й член, изплащат на правоимащите носители на права, които представляват дължимите суми във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 30 септември на годината, следваща тази, през която сумите са събрани. Този срок може да не бъде спазен само по обективни причини, свързани с постъпването на информация от ползвателите или с липса на такава, с установяването на правата, с идентифицирането на носителите на права или с установяването на съответствие между информацията за използваните произведения и други обекти на закрила с информацията за носителите на правата върху тях.
  (2) Суми, които не могат да бъдат разпределени в срока по ал. 1 поради това, че носителите на права не могат да бъдат идентифицирани или местонахождението им не може да бъде установено и не са налице обективните причини, поради които срокът по ал. 1 не може да бъде спазен, се посочват отделно в счетоводния отчет на организацията.
  (3) Организацията, в съответствие с ал. 1, взема всички необходими мерки носителите на права да бъдат идентифицирани и местонахождението им да бъде установено. В 3-месечен срок след изтичането на срока по ал. 1, изречение второ организацията предоставя достъп до информация за произведения и други обекти на закрила, за които един или повече носители на права не са били идентифицирани или чието местонахождение не е било установено, на:
  1. носителите на права, които представлява, или на своите колективни членове;
  2. организациите за колективно управление на права, с които има сключени договори за взаимно представителство.
  (4) Информацията по ал. 3 следва да включва, доколкото това е възможно:
  1. заглавието на произведението или обекта на закрила;
  2. името на носителя на права;
  3. името на съответния издател или продуцент;
  4. всякаква друга налична относима информация, включително от досиетата на носителите на права, която би могла да помогне за идентифицирането на носителя на правата.
  (5) Когато предприетите мерки не доведат до идентифициране на носителите на права или установяване на местонахождението им, в 1-годишен срок след изтичането на срока по ал. 3, организацията оповестява публично информацията по ал. 4.
  (6) Възнагражденията, дължими на носители на права, които не могат да бъдат разпределени в 3-годишен срок, считано от края на годината, през която са събрани, и за които организацията е взела всички необходими мерки съгласно ал. 3 за идентифициране на носителите на права и установяване на местонахождението им, се считат за неподлежащи на разпределение.
  (7) Сумите, неподлежащи на разпределение се използват по решение на общото събрание, взето по реда на чл. 94з, ал. 2, т. 5, буква „г“. Те могат да бъдат разходвани за финансиране на социални, културни и образователни дейности в полза на носителите на права. Всеки носител на права може да предяви иск към организацията за дължимото му възнаграждение до изтичането на установената в закона давност.

  Глава единадесета „е“
  КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВА ОТ ИМЕТО НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВА
  Задължение за равно третиране
  Чл. 94мI. Организацията за колективно управление на права не допуска дискриминация, спрямо носителите на права, чиито права управлява по договор за взаимно представителство, особено по отношение на прилагането на своите тарифи, условията за събиране на възнагражденията, удръжките за собствената си издръжка и разпределението на сумите, дължими на носителите на права.


  Удръжки и разплащане при договори за взаимно представителство
  Чл. 94н. (1) Организацията за колективно управление на права редовно, точно и с дължимата грижа разпределя и изплаща сумите, събрани от колективното управление на права или от доходи от инвестирането на такива суми, които съгласно договори за взаимно представителство са дължими на други организации за колективно управление на права.
  (2) Организацията за колективно управление на права може да прави удръжки върху сумите по ал. 1 само за издръжката си, освен ако организацията, с която е сключен договорът за взаимно представителство, изрично е дала съгласие да се правят и друг вид удръжки.


  Изплащане на събраните суми
  Чл. 94нI. (1) Организацията за колективно управление на права разпределя и изплаща сумите по чл. 94н, ал. 1 не по-късно от 30 септември на годината е следваща тази, в която сумите са събрани.
  (2) Срокът по ал. 1 може да не бъде спазен само по обективни причини, свързани с постъпването на информация от ползвателите, с установяването на правата или с идентифицирането на носителите на права, или с установяването на съответствие между информацията относно произведения и други обекти на закрила с информацията относно носителите на права.

  Разпределение и изплащане на получените суми
  Чл. 94о. Организацията за колективно управление на права или нейни колективни членове, които представляват носители на права, разпределят и изплащат сумите, получени по реда на чл. 94н, ал. 1 на носителите на права, които представляват, в 6-месечен срок от получаването им. Срокът може да не бъде спазен по обективни причини, свързани с постъпването на информация от ползвателите, с установяването на права или с идентифицирането на носителите на права, или с установяването на съответствие между информацията относно произведения и други обекти на закрила с информацията относно носителите на права.

  Глава единадесета „ж“
  ОТНОШЕНИЯ С ПОЛЗВАТЕЛИТЕ  Отстъпване на права за използване
  Чл. 94оI. (1) Организацията за колективно управление на права или независимото дружество за управление на права отстъпва на ползвателите с договор колективно управляваните права за използване на произведения или на други обекти на закрила.
  (2) Преговорите за сключване на договори по ал. 1 се водят добросъвестно. Всяка от страните предоставя на другата информацията, необходима за сключването на договор, доколкото разполага с такава.
  (3) Условията на договорите по ал. 1, сключени от организация за колективно управление на права се основават на обективни и недискриминиращи критерии.
  (4) Когато отстъпва права за използване чрез услуга в интернет от нов вид, която се предлага на територията на Европейския съюз от по-малко от три години, организацията за колективно управление на права не е обвързана от договорените от нея условия с ползвател за отстъпване на права за други видове използване чрез услуга в интернет.


  Сключване на договори с ползватели
  Чл. 94п. (1) Организацията за колективно управление на права без неоправдано забавяне отговоря на искане от ползвател за сключване на договор за отстъпване на колективно управляваните права. Организацията съобщава на ползвателя информацията, необходима за подготвяне на проект на договор. Когато получи тази информация, организацията изпраща проект на договор заедно с тарифата си за съответния вид използване или мотивирано становище защо отказва да сключи договор.
  (2) Организацията за колективно управление на права създава условия за обмен на информация по електронен път, включително на информацията, свързана с отчетите от ползвателите, за използването на отстъпените права.
  (3) Организацията за колективно управление на права предоставя на ползвателите списък на носителите на права, които са изразили изрично несъгласие организацията да ги представлява или да получават възнаграждения от нея, категориите права, видовете права и произведения и други обекти на закрила, за които това несъгласие се отнася, както и адреса на интернет страницата си за допълнителна информация, ако има такава.  Задължения на ползвателите
  Чл. 94пI. (1) Ползвател, който е сключил договор с организация за колективно управление на права, й предоставя цялата налична при него информация, необходима за събирането, разпределението и изплащането на сумите, дължими на носителите на права.
  (2) Форматът на отчетите и сроковете за предоставянето им се определят предварително от организацията за колективно управление на права в зависимост от отстъпените права и начините на използване или се определят в договора с ползвателя, като се отчитат добрите практики, данните от публичните регистри, както и друга публично достъпна информация.  Определяне размера на събираните възнаграждения
  Чл. 94р. (1) Договорите по чл. 94оI, ал. 1, сключени от организация за колективно управление на права предвиждат подходящо възнаграждение за носителите на права. Прилаганите по тези договори тарифи трябва да са съобразени в разумна степен с икономическата стойност на използването на правата в търговската дейност, като отчитат вида и обема на действително използваните произведения и други обекти на закрила, които са предмет на договора, както и икономическата стойност на услугите, предоставяни от организацията за колективно управление на права. Тарифи не са задължителни при договарянето на използването на сценични произведения по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3. Организацията е длъжна да информира, при поискване, ползвателите за икономическите критерии, използвани при определянето на тарифите.
  (2) Тарифите по ал. 1 и техните изменения и допълнения се изготвят след предварително обсъждане с представителна организация на ползвателите за всеки вид използване, ако има такава. Представителна организация на ползватели е организация, която представлява по-голяма част от ползвателите на съответната категория и вид права.
  (3) Обсъждането започва по предложение на организацията за колективно управление на права, придружено с проект на тарифа и икономическа обосновка. При постигане на съгласие, страните подписват писмено споразумение. Когато споразумение не бъде постигнато в 9-месечен срок от получаване на предложението, спорът се решава чрез медиация.
  (4) Обсъждането на изменения на тарифите по ал. 1 може да започне и по предложение на представителна организация на ползвателите. В този случай тя отправя до организацията за колективно управление предложение и икономическа обосновка. При постигане на съгласие, страните подписват писмено споразумение. Когато споразумение не бъде постигнато в 9-месечен срок от получаване на предложението, спорът се решава чрез медиация.


  Представителство на организациите за колективно управление на права и независимите дружества за управление на права
  Чл. 94рI. (1) Организация за колективно управление на права и независимо дружество за управление на права може да отстъпва на ползвател само права, за които изрично е оправомощено за колективно управление от носителите на права или ги представлява по договор за взаимно представителство по чл. 94г, ал. 3, т. 7 или споразумение за представителство по чл. 94в, ал. 7.
  (2) Организация за колективно управление на права и независимо дружество за управление на права, може да отстъпва на ползвател само права в рамките на категориите права, видовете права и произведения и други обекти на закрила, посочени в издаденото удостоверение по чл. 94в, ал. 13.
  (3) В случаите, в които законът предвижда разрешението за използване да се предоставя само чрез организация за колективно управление на права, всяка организация, регистрирана за управлението на съответните права, действа и от името на носители на права, които не са нейни членове, или не се представляват от нея по договор за взаимно представителство или споразумение по чл. 94в, ал. 7. В тези случаи организацията за колективно управление на права трябва да уреди отношенията си с всеки от носителите на права по същия начин, както със своите членове.
  (4) Организация за колективно управление на права може да получава и да изплаща на носители на права, които не са нейни членове или не се представляват от нея възнаграждения, дължими им в резултат на разпределението на възнагражденията, получени от организацията за съответния вид използване, ако това не противоречи на споразумение за представителство по чл. 94в, ал. 7, или доколкото някои от тези носители на права не са изразили изрично и писмено несъгласие за това. Такова несъгласие има действие от началото на календарната година, следваща годината, през която е направено.
  (5) В случаите, които се отнасят до управлението на права за излъчване, за предаване или препредаване, за публично изпълнение или за предлагане по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до произведения или до други обекти на закрила, или до части от тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен по време и по място, индивидуално избрани от всеки от тях, или само на някое от тези права сключването на договор с първата регистрирана организация, която управлява тези права, и заплащането на уговореното по този договор възнаграждение, освобождават от отговорност ползвателя както по отношение на членовете на тази организация, така и по отношение на всички останали носители на права за същите категории права, видове права и произведения и други обекти на закрила, освен по отношение на тези носители на права, които изрично и писмено са изразили пред тази организация несъгласие с това. Такова несъгласие има действие от началото на календарната година, следваща годината, през която е направено.

  Представителство при защита на правата
  Чл. 94с. (1) Организацията за колективно управление на права има право да представлява своите членове, други организации за колективно управление на права, с които има сключени договори за взаимно представителство и техните членове пред всички правораздавателни и административни органи при защитата на поверените им за колективно управление права.
  (2) За защитата на тези права организациите за колективно управление на права могат от свое име да предприемат всякакви юридически действия, включително да предявяват искове по чл. 95, 95а и 95б и да искат налагане на мерки по чл. 95д, 95е, 96б и 96г, като се прилага и чл. 95в, ал. 2.


  Глава единадесета „з“
  ПРОЗРАЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ


  Информация, предоставяна на носителите на права
  Чл. 94сI. (1) Организацията за колективно управление на права и независимото дружество за управление на права най-малко веднъж годишно предоставя на носителите на права, на които са начислени приходи от колективното управление на права или към които са извършени плащания през съответния период, информация относно:
  1. данните, предоставени от носителя на права за използване с цел идентифицирането и определяне на местонахождението му;
  2. начислените на носителя на права приходи от колективното управление на права;
  3. изплатените на носителя на права суми, по категория права и по вид използване;
  4. периода, през който е осъществено използването, за което са начислени приходи и са изплатени суми на носителя на права, освен когато организацията или дружеството по обективни причини, свързани с постъпването на информация от ползвателите, не може да предостави тази информация;
  5. удръжките за колективното управление на права за съответния вид използване;
  6. удръжките, направени за друга цел, включително удръжките за социални, културни или образователни услуги, дължими по други закони;
  7. приходите от колективното управление на права, които са начислени, но не са изплатени на носителя на права.
  (2) Информацията по ал. 1 се предоставя от организацията за колективно управление на права на нейните колективни членове, които представляват носители на права, между които разпределят приходи от колективно управление на права. Информацията се предоставя от организацията, когато е начислила приходи от колективно управление на права и ако колективните членове не разполагат с нея. Те предоставят информацията по ал. 1 най-малко веднъж годишно на носителите на права, които представляват, и на които са начислени приходи от колективното управление на права или към които са извършени плащания през периода, за който се отнася информацията.

  Информация, предоставяна на други организации за колективно управление на права
  Чл. 94т. Организацията за колективно управление на права най-малко веднъж годишно предоставя на организациите за колективно управление на права, с които има сключени договори за взаимно представителство, информация в електронен вид за съответния период, която включва:
  1. начислените приходи и изплатените суми от колективното управление на правата, управлявани по договора за взаимно представителство, по категории и видове права, както и всички начислени, но неизплатени приходи от колективно управление на права;
  2. удръжките за собствената издръжка;
  3. удръжките от друг вид, съгласно чл. 94н, ал. 2;
  4. информация за сключените договори с ползватели и отказите за сключване на такива договори, които засягат колективното управление на права по договора за взаимно представителство;
  5. решенията на общото събрание, които засягат колективното управление на права по договора за взаимно представителство.


  Информация, предоставяна при поискване на носители на права, на други организации за колективно управление на права или на ползватели
  Чл. 94тI. (1) Организацията за колективно управление на права, независимо от разпоредбата на чл. 94фII, след получаване на надлежно обосновано искане от друга организация за колективно управление на права, с която е сключен договор за взаимно представителство, от носител на права, или от ползвател, предоставя по електронен път и без неоправдано забавяне най-малко информация за произведенията и другите обекти на закрила, които представляват, за правата, които управляват пряко или по договори за взаимно представителство, и за обхванатите територии.
  (2) В случай че поради обхвата на дейността на организацията тези произведения или обекти не могат да бъдат установени, организацията е длъжна да съобщи по реда на ал. 1 вида на произведенията и другите обекти на закрила, които представлява, правата, които управлява, и обхванатите територии.
  (3) Алинея 1 и 2 се прилагат съответно и за независимите дружества за управление на права.


  Информация, която задължително се оповестява публично
  Чл. 94у. (1) Организацията за колективно управление на права оповестява публично най-малко следната информация:
  1. устав;
  2. условия за членство и за прекратяване на оправомощаването за колективно управление на права, ако те не са включени в устава;
  3. стандартни договори за отстъпване на колективно управляваните права и действащите тарифи, включително предвидените отстъпки;
  4. списък на членовете на изборните органи на управление и надзор и представляващите лица;
  5. общата политика за разпределение на суми, дължими на носителите на права;
  6. общата политика за удръжките за собствената издръжка;
  7. общата политика за удръжките от приходи от колективно управление на права и от приходи от инвестиране на приходите от колективно управление на права, включително удръжки за социални, културни или образователни услуги, различни от удръжките за собствената издръжка;
  8. списък на договорите за взаимно представителство и споразуменията за представителство по чл. 94в, ал. 7, както и наименованията на организациите или независимите дружества, с които са сключени;
  9. общата политика за използването на суми, които не могат да бъдат разпределени;
  10. списък на членовете;
  11. списък на носителите на права, които са изразили изрично несъгласие организацията да ги представлява или да получават възнаграждения от нея, както и категориите права, видовете права и произведения и други обекти на закрила, за които това несъгласие се отнася;
  12. списък на носителите на права, за които има разпределени и непотърсени възнаграждения;
  13. реда за разглеждане на жалби и решаване на спорове по смисъла на чл. 94чI, 94чII и 94шI.
  (2) Независимите дружества за управление на права оповестяват публично най-малко информацията по ал. 1, т. 1-3, т. 5-7, както и информацията по чл. 94в, ал. 9.
  (3) Организациите и независимите дружества оповестяват и поддържат актуална информацията по ал. 1 и 2 на своята интернет страница.

  Годишен отчетен доклад
  Чл. 94уI. (1) Организацията за колективно управление на права оповестява ежегодно, не по-късно от 30 август след края на календарната година, годишен отчетен доклад. Докладът се публикува на интернет страницата на организацията за срок не по-кратък от пет години.
  (2) Годишният отчетен доклад трябва да съдържа информацията, посочена в Приложение № 2 към този закон.
  (3) Докладът по ал. 1 задължително включва отделен отчет за използването на сумите, удържани за социални, културни и образователни услуги. Отчетът съдържа информацията, посочена в раздел В от приложението по ал. 2.
  (4) Счетоводната информация, която се съдържа в годишния отчетен доклад, подлежи на независим финансов одит от страна на един или повече регистрирани одитори. Докладът на одиторите трябва да бъде включен в цялост в годишния отчетен доклад. Под „счетоводна информация“ в случая се разбират: годишните финансови отчети по смисъла на раздел А, т. 1 от приложението по ал. 2, както и финансовата информация по смисъла на раздел А, т. 7 и 8 и раздел Б от същото приложение.


  Глава единадесета „и“
  МНОГОТЕРИТОРИАЛНО РАЗРЕШАВАНЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО В ИНТЕРНЕТ НА МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

  Общи положения
  Чл. 94ф. (1) Многотериториално разрешаване на използването в интернет на музикални произведения от страна на носителите на авторски права чрез организации за колективно управление на права, регистрирани в Република България, се осъществява по реда на тази глава.
  (2) Разпоредбите на тази глава се прилагат и по отношение разрешаването на използване в интернет на литературни произведения, свързани с музика, както и по отношение на музикални произведения, включени във филм или в друго аудиовизуално произведение.
  (3) Разпоредбите на тази глава не се прилагат по отношение на разрешения за използването в интернет на музикални произведения под формата на партитури.

  Правоспособност
  Чл. 94фI. (1) Разрешаването на използването по интернет на музикални произведения се извършва само от организация за колективно управление на права, която има достатъчен капацитет за обработване на данни по електронен път по ефикасен и прозрачен начин и която разполага с достатъчно информация, за да може да идентифицира репертоара и да проследява използването му, да издава фактури на ползвателите, да събира приходите от управлението на правата и да разпределя сумите, дължими на носителите на права.
  (2) Организацията за колективно управление на права по ал. 1 трябва да отговаря на следните условия:
  1. да може да установява точно, изцяло или частично, музикалните произведения, които е оправомощена да представлява;
  2. да може да установява точно, изцяло или частично, по отношение на всяка релевантна територия правата и техните носители за всяко музикално произведение или част от него, които е оправомощена да представлява;
  3. да може да използва уникални системи за идентифициране на носителите на права и музикалните произведения, като се държи сметка, доколкото е възможно, за стандартите и практиките, прилагани на международно ниво или на ниво Европейски съюз;
  4. да може да използва подходящи средства за установяване и отстраняване, бързо и ефективно, на несъответствия в данните, с които разполагат другите организации за колективно управление на права, които разрешават многотериториалното използване в интернет на музикални произведения.

  Прозрачност на информацията за репертоара при разрешаване на многотериториално използване в интернет на музикални произведения
  Чл. 94фII. (1) Организация за колективно управление на права, която разрешава използването в интернет на музикални произведения, изпраща на доставчиците на услуги в интернет, на носителите на права, които представляват, и на други организации за колективно управление на права актуална информация, позволяваща идентифицирането на музикалния репертоар, който представляват. Информацията се изпраща по електронен път след получаване на обосновано искане и включва:
  1. музикалните произведения, които представляват;
  2. правата, които представляват, изцяло или частично;
  3. обхванатите територии.
  (2) Организацията може да вземе, когато и ако сметне за необходимо, подходящи мерки за защита на целостта и точността на данните, които предоставя по реда на ал. 1, както и за контрола върху тяхното повторно използване или за защита на информация, която може да има търговско значение.

  Точност в информацията за многотериториалния репертоар
  Чл. 94х. (1) Организация за колективно управление на права, която разрешават многотериториално използване в интернет на музикални произведения, осигурява на носителите на права, на други организации за колективно управление на права и на доставчици на услуги в интернет възможност да искат поправка на данните в списъка с условията по чл. 94фI, ал. 2 или в информацията по чл. 94фII в случаите, когато тези лица сметнат, въз основа на разумни доказателства, че данните или информацията по отношение на техни права върху музикални произведения за използване в интернет са неточни. В случай че искането се окаже достатъчно обосновано, организацията за колективно управление на права без неоправдано забавяне нанася необходимите корекции в данните или в наличната информация.
  (2) Организацията за колективно управление на права предоставя на носителите на права, чиито музикални произведения са включени в нейния собствен репертоар, и на носителите на права, които са й поверили управлението на своите права върху музикални произведения за използване в интернет в съответствие с чл. 94цII, възможност да й изпращат по електронен път информация за произведенията, правата върху тях и териториите, по отношение на които са й предоставили права за управление. Предоставянето на такава информация следва да става в съответствие със стандартите и практиката, прилагани при обмяна на данни на международно ниво или на ниво Европейски съюз.
  (3) В случай че организация за колективно управление на права оправомощи друга такава организация да разрешава многотериториално изполване в интернет на музикални произведения в съответствие с чл. 94ц и 94цI, оправомощената организация също прилага разпоредбата на ал. 2 по отношение на носителите на права, чиито музикални произведения са включени в репертоара на оправомощаващата организация, освен ако между двете организации не е било уговорено друго.


  Размяна на отчети и фактури
  Чл. 94хI. (1) Организация за колективно управление на права, която е разрешила многотериториално използване в интернет на музикални произведения, правата, върху които представлява изцяло или частично, следи как се използват тези произведения от доставчиците на услуги.
  (2) Организацията за колективно управление на права предоставя на доставчиците на услуги в интернет възможност да отчитат по електронен път действителното използване на отстъпените им права, а доставчиците са длъжни да отчитат точно действителното използване на произведенията. Тя предлага използването поне на една методика за отчитане, която да е съобразена с международните стандарти или практики, използвани при обмяна на такива данни по електронен път. Организацията може да откаже да приеме отчет от доставчик, предоставен в негов частен формат, ако тя допуска отчитане чрез използване на отраслов стандарт за електронен обмен на данни.
  (3) Организацията издава фактури на доставчиците
  на услуги в интернет по електронен път, като предлага прилагането на поне един формат, който да е съобразен с международните стандарти или практики. Фактурата трябва да позволява идентифицирането на произведенията и отстъпените за тях права на основата на данните, посочени в списъка с условията по чл. 94фI, ал. 2, както и на действителното им използване, доколкото това е възможно, на основата на информацията, подадена от доставчика на услуги, и използвания формат. Доставчикът не може да откаже приемането на фактурата заради нейния формат, при условие че организацията за колективно управление на права е използвала стандарт на фактуриране, възприет в практиката.
  (4) Организацията издава фактура на доставчика точно и своевременно, след като получи отчета за действителното използване на отстъпеното право върху съответното музикално произведение, освен когато това е невъзможно поради причини, дължащи се на доставчика.
  (5) Организацията прилага подходящи процедури, даващи възможност на доставчиците да оспорят точността на фактурата, включително в случаите, когато получават фактури от една или повече организации за същите права върху едно и също произведение.

  Разплащане с носителите на права
  Чл. 94хII. (1) Без с това да се засяга разпоредбата на ал. 3, организация за колективно управление на права, която разрешава многотериториално използване в интернет на музикални произведения, разпределя получените за това възнаграждения на носителите на права точно и своевременно, след като получи информация за използването на произведенията, освен когато това е невъзможно по причини, дължащи се на доставчика на услугата.
  (2) Организацията по ал. 1 предоставя на носителите на права заедно с всяко плащане по ал. 1 най-малко следната информация:
  1. период, през който е осъществено използването, за което се дължат възнаграждения, и териториите, в които това използване е осъществено;
  2. събраните суми, направените удръжки и разпределените суми за всеки използван вид право, върху всяко музикално произведение, за което носителите на права са оправомощили организацията да ги представлява изцяло или частично;
  3. събраните суми, направените удръжки за управлението на правата и разпределените суми по отношение на всеки доставчик на услуги.
  (3) В случаите, когато организация за колективно управление на права оправомощи друга такава организация да разрешава многотериториално използване в интернет на музикални произведения по реда на чл. 94цI и 94цII, оправомощената организация е длъжна да разпредели точно и своевременно сумите по ал. 1 и да изпрати информацията по ал. 2 на оправомощаващата организация, която е отговорна за последващото разпределение на тези суми и предоставянето на информация на носителите на права, освен ако между двете организации не е уговорено друго.

  Споразумения между организации за колективно управление на права за предоставяне на многотериториални разрешения
  Чл. 94ц. (1) Споразумението за представителство между организации за колективно управление на права, с което една такава организация оправомощава друга да разрешава многотериториално използване в интернет на музикални произведения от своя репертоар, може да бъде само на неизключителна основа. Оправомощената организация управлява получените права без да допуска дискриминация.
  (2) Оправомощаващата организация информира своите членове за основните условия на споразумението по ал. 1, включително за срока на действието му и за разходите по услугите, оказвани от оправомощената организация.
  (3) Оправомощената организация информира оправомощаващата организация за основните условия, при които дава разрешения за използване в интернет на репертоара на последната, включително за видовете права и произведения, размера на възнаграждението, срока на разрешението, сроковете за плащане и обхванатите територии.

  Задължение да се представлява друга организация за колективно управление на права при предоставяне на разрешение за многотериториално използване в интернет
  Чл. 94цI. (1) В случай че организация за колективно управление на права, която не разрешава или не предлага предоставянето на разрешения за многотериториално използване в интернет на музикални произведения, включени в нейния собствен репертоар, отправи предложение към друга организация за колективно управление на права да сключат споразумение за представителство по отношение на този репертоар, организацията, към която е отправено предложението, е длъжна да го приеме, ако вече предоставя или предлага предоставяне на разрешения за многотериториално използване в интернет на музикални произведения от репертоара на една или повече други организации за колективно управление на права.
  (2) Организацията, която е получила предложение по ал. 1, отговаря на предложението писмено и незабавно.
  (3) Без да се засягат разпоредбите на ал. 5 и 6, оправомощената организация управлява репертоара на оправомощаващата организация при същите условия, при които управлява собствения си репертоар.
  (4) Оправомощената организация включва репертоара на оправомощаващата организация във всички предложения за предоставяне на разрешения, които отправя до доставчиците на услуги в интернет.
  (5) Оправомощената организация не може да прави удръжки за собствената си издръжка, по-големи от разходите, стандартно извършени разумно за изпълнение на оправомощаването.
  (6) Оправомощаващата организация предоставя на оправомощената организация цялата информация относно собствения си музикален репертоар, която би била необходима за многотериториалното разрешаване на използването в интернет на музикални произведения. В случай че тази информация се окаже недостатъчна или във форма, която не би позволила на оправомощената организация да действа в съответствие с изискванията на тази глава, тя ще може да извърши необходимото, за да удовлетвори тези изисквания с цената на разумно оправдани разходи или да изключи от обхвата на действие на споразумението тези произведения, за които информацията е недостатъчна или не може да бъде използвана.

  Възможност за оттегляне на оправомощаването за многотериториално разрешаване за използване в интернет на музикални произведения от страна на носителите на права
  Чл. 94цII. В случай че организация за колективно управление на права не е предоставила многотериториални разрешения за използване в интернет на музикални произведения, не предлага такива разрешения, нито е оправомощила друга организация за колективно управление на права за това от нейно име до 10 април 2017 г., носителите на права, които са оправомощили тази организация да управлява тези техни права, могат да ги оттеглят от тази организация, без да е необходимо да ги оттеглят по отношение територията на Република България, така че да имат възможност да разрешават многотериториалното използване на произведенията си - директно или чрез трети лица, включително чрез друга организация за колективно управление на права, която отговаря на изискванията на тази глава.

  Изключение за радио- и телевизионните организации
  Чл. 94ч. Изискванията на тази глава не се прилагат за организациите за колективно управление на права, когато те предоставят разрешение за многотериториално използване в интернет на музикални произведения на радио- или телевизионни организации, чиито програми се използват в интернет едновременно със или след първоначалното им излъчване, включително в материали като предварителни прегледи и самопромоционални съобщения, които са спомагателни към началните радио- или телевизионни програми.


  Глава единадесета „к“
  РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

  Подаване на жалби и сигнали
  Чл. 94чI. (1) Организацията за колективно управление на права осигурява на своите членове и на другите организации, с които има сключени договори за взаимно представителство, прилагането на процедури за подаване на жалби и сигнали, както и за разрешаване на спорове, свързани с оправомощаването за колективно управление на права, оттеглянето или прекратяването му, условията за членство, събирането на възнаграждения, дължими на носителите на права, удръжките от тях и разпределението им.
  (2) Организацията за колективно управление на права отговоря писмено на всяка жалба по ал. 1 в едномесечен срок от получаването й. Отговорът може да се предостави и по електронен път. Отказът да се уважи жалбата се мотивира.

  Медиация
  Чл. 94чII. (1) При спор между организации за колективно управление на права, членове на такива организации, носители на права, ползватели или представителни организации на ползватели по повод приложението на този закон всяка от страните може да направи предложение за решаване на спора чрез медиация.
  (2) Чрез медиация по ал. 1 могат да се решават и следните спорове по глава единадесета „и“, свързани с организация за колективно управление, установена на територията на Република България, която разрешава или предлага за разрешаване многотериториално използване в интернет на музикални произведения:
  1. спорове с действителен или потенциален доставчик на услуги във връзка с прилагането на чл. 94оI, 94фII, 94х и 94хI;
  2. спорове с един или повече носители на права във връзка с прилагането на чл. 94фII-94цII ;
  3. спорове с друга организация за колективно управление на права във връзка с прилагането на чл. 94фII-94цI.
  (3) Спорове между организация за колективно управление на права и ползвател или представителна организация на ползватели по повод тарифите по чл. 94р, ал. 3 и ал. 4 задължително се решават чрез медиация.


  Процедура по медиация
  Чл. 94ш. (1) Медиатор по чл. 94чII може да бъде само лице, което отговаря на общите условия по Закона за медиацията, вписано е в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието, притежава специални знания в областта на авторското право и сродните му права и е вписано в специалния списък на медиаторите към министъра на културата.
  (2) Процедурата по медиация се провежда по реда на Закона за медиацията.
  (3) При спор между организация за колективно управление на права и ползвател или представителна организация на позватели, започването на процедура по медиация не отменя задължението на ползвателя да заплати възнаграждение за отстъпените права за съответния начин на използване съгласно последното договорено възнаграждение или ако няма такова - съгласно действащата тарифа на организацията. Страните могат да се споразумеят за времето на процедурата ползвателят да депозира това възнаграждение в банка. След сключването на споразумение, депозираната сума се изравнява до размера на договореното възнаграждение, като ползвателят доплаща необходимата сума или получава обратно платеното повече.

  Разрешаване на спорове
  Чл. 94шI. Подаването на жалба по чл. 94чI или започването на процедура по медиация по чл. 94чII не са пречка всяка от страните да отнесе спора до съда.


  Глава единадесета „л“
  КОНТРОЛ ВЪРХУ КОЛЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВА

  Форми на контрол
  Чл. 94шII (1) Министърът на културата осъществява контрол върху законосъобразността на начина, по който се извършва колективното управление на права в Република България. Контролът е предварителен и текущ.
  (2) За осъществяване на контрола по ал. 1 министърът на културата:
  1. извършва регистрация и промени в нея, издава удостоверение и заличава регистрация, съгласно чл. 94б – 94в и чл. 94гI;
  2. създава и поддържа регистъра по чл. 94г;
  3. упражнява текущ контрол върху дейността на регистрираните лица;
  4. извършва други дейности, предвидени в този закон.
  (3) Министърът на културата може да делегира всяко от правомощията си по ал. 2 на оправомощен от него заместник-министър.
  (4) Проверките за установяване на нарушения по този дял се извършват от длъжностни лица, определени със заповед на министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър.

  Действия за осъществяване на контрола
  Чл. 94щ. (1) В изпълнение на правомощията си по чл. 94шII, ал. 2, т. 3 министърът на културата може да изиска от всяко лице, регистрирано по чл. 94б информация, свързана с неговата дейност по колективно управление на права. Министърът на културата определя срок за предоставяне на информацията.
  (2) При сигнал или данни за нарушение по този дял, след приключване на проверката на длъжностното лице по чл. 94шII, ал. 4, министърът на културата изисква становище от регистрираното по чл. 94б лице и, ако е необходимо, отправя препоръка, като дава подходящ срок на организацията или на дружеството да я разгледа. Организацията или дружеството задължително уведомява министъра за изпълнението на препоръките.
  (3) При нарушение на чл. 94в, ал. 7, изречение последно, чл. 94у и 94уI от лице, регистрирано по чл. 94б, министърът на културата издава задължително предписание за отстраняването му, като определя подходящ срок за това. Предписанието се публикува на интернет страницата на Министерството на културата в тридневен срок от издаването му.
  (4) Министърът на културата издава задължителното предписание по ал. 3 и при констатиране на други нарушения по този дял.
  (5) Заповедта за задължително предписание подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


  Обмен на информация с компетентните органи, определени да упражняват контрол върху дейността по колективно управление на права в другите държави - членки на Европейския съюз
  Чл. 94щI. (1) Министерството на културата е длъжно да отговаря без неоправдано забавяне на всяко искане, получено от съответния орган на друга държава - членка на Европейския съюз, определен да упражнява контрол върху дейността по колективно управление на права, отнасящо се до дейността на организациите за колективно управление на права, регистрирани в Република България, при условие че искането е мотивирано.
  (2) В случай че Министерството на културата счита, че организация за колективно управление на права, установена в друга държава - членка на Европейския съюз, но действаща на територията на Република България, не изпълнява разпоредбите на националното си законодателство относно колективното управление на права, то може да изпрати необходимата информация на компетентния орган на тази държава, придружена, ако е целесъобразно, с искане към този орган да предприеме съответни мерки в рамките на неговите правомощия.“

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев и Данаил Кирилов:
  В § 9 относно чл. 94в се правят следните изменения и допълнения:

  Вариант 1:
  1. В ал. 2, т. 3 след думите „от които“ се добавят думите „договори по чл. 94а, ал. 3, сключени под отлагателно условие“.
  2. Създава се нова ал. 13 със следното съдържание:
  „(13) Договорът по чл. 94а, ал. 3 се сключва под отлагателно условие и влиза в сила след като независимото търговско дружество получи регистрация и му бъде издадено удостоверение.“
  3. Досегашните ал. 13 – 16 стават съответно ал. 14 - 17.

  Вариант 2:
  1. В ал. 2, т. 3 след думите „от които“ се добавя „с предварителни договори по чл. 94а, ал. 3“.
  2. Създава се нова ал. 13 със следното съдържание:
  „(13) Предварителният договор по чл. 94а, ал. 3 е със срок не по-дълъг от една година, като след получаване на регистрация и издаване на удостоверение, независимото търговско дружество подава до носителя на права писмено искане за сключване на окончателен договор.“
  3. Досегашните ал. 13 – 16 стават съответно ал. 14 - 17.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев и Данаил Кирилов:
  В § 9, в чл. 94в, ал. 7 в края се добавя ново изречение: „Необоснован е отказът, когато основанията за него не са свързани със съдържанието на споразумението за представителство по чл. 94вI и/или с регистрацията на организацията за колективно управление на права.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Тодор Байчев и гр. нар. пр.:
  В § 9, в създавания дял втори „а“ се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 94в се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 2, т. 2 след думата „устава“ се поставя запетая и се добавя „дружествения договор или учредителния акт“;
  б) в ал. 7, изречение първо текстът след думите „вече има“ се изменя така: „регистрирани организации за колективно управление на права или независимо дружество за управление на права, заявителят следва да представи споразумение за взаимно представителство с вече регистрирани организации.“.
  2. В чл. 94вI се правят следните изменения и допълнения:
  а) в заглавието след предлога „за“ се добавя „взаимно“;
  б) в ал. 1:
  аа) в уводното изречение след предлога „за“ се добавя „взаимно“;
  бб) в т. 1 думите „оправомощаването на регистрираната организация да разрешава“се заменят с „взаимното оправомощаване на регистрираните организации да разрешават“;
  вв) в т. 2 думите „оправомощаването на регистрираната организация да събира“ се заменят с „взаимното оправомощаване на регистрираните организации да събират“.
  3. В чл. 94г се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 3:
  аа) създава се нова т. 8:
  „8. носители на права с актуализиран на 6 месеца списък на произведенията им, които носители с договор са оправомощили регистрираното лице да извършва дейност по колективно управление на права;“§
  бб) сегашните т. 8-11 стават съответно т. 9-12.
  б) в ал. 4 т. 6 се изменя така:
  „6. организациите за колективно управление на права, оправомощени съгласно споразумение за взаимно представителство, в случаите по чл. 94в, ал. 7;“;
  в) създава се ал. 6:
  „(6) Всеки носител на права или ползвател има право на директен достъп с цел да се информира за обема предоставяни права или за размера и изплащането на възнагражденията към всеки един от правоносителите.“
  4. В чл. 94п I се създава ал. 3:
  „(3) Ползвателите формират самостоятелна част „авторски и сродни права“ в цената, документа, удостоверяващ съответно плащането на крайния потребител или абонат.“.
  5. В чл. 94р се създава ал. 5:
  „(5) След приключване на процедурата по медиация, ако има такава, тарифите се одобряват от министъра на културата или от упълномощен от него заместник-министър в 14-дневен срок от внасянето им в Министерство на културата. Административният акт подлежи на съдебен контрол по реда на АПК.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Анна Александрова:
  В § 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 94р се създават ал. 5, 6, 7, 8 и 9:
  „(5) Размерът на възнагражденията, дължими от Българското национално радио и Българската национална телевизия за използваните от тях произведения и други обекти на закрила, се определя след договаряне с тях поотделно, при спазване на принципа за равнопоставеност на ползвателите от една и съща категория.
  (6) Когато обсъждането по ал. 3, 4 или ал. 5, в 9-месечен срок от започването на преговорите, завърши без споразумение между страните, министърът на културата назначава със заповед петчленна експертна комисия за всеки конкретен случай, в която се включва по един представител на договарящите организации и трима експерти, предложени съвместно или одобрени и от двете организации. Министърът на културата изпраща покана до двете страни да посочат своите представители и одобрените експерти. Ако в срок до двадесет дни от получаването на поканата някоя от страните не отговори или не посочи свой представител или страните не посочат съответният брой експерти в комисията, министърът на културата определя служебно представител на страната, която не е посочила такъв, измежду лицата, които по закон имат право да я представляват и допълва комисията с експерти от медиаторите по чл. 94ш, ал. 1.
  (7) Комисията по ал. 6 заседава в състав от най-малко четирима членове и взема решения с мнозинство от гласовете на минимум четири от всички членове на комисията. Комисията разглежда предложенията на страните и приложените към тях документи и изготвя мотивиран доклад до министъра на културата с предложение за утвърждаване на одобрен от нея окончателен вариант на тарифата или измененията в нея. В хода на работата си комисията може да иска сведения, документи и съдействие от държавни органи и други лица. Участниците в комисията, които не представляват двете спорещи страни, имат право на възнаграждение, което им се заплаща поравно от страните, в размери, определени в тарифа, одобрена от Министерския съвет. В 14-дневен срок от получаването на доклада министърът на културата със заповед утвърждава предлаганата тарифа или нейните изменения и допълнения или отказва утвърждаването им. Заповедите на министъра на културата може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (8) Тарифите на организациите за колективно управление на права се публикуват в специално обособена секция на интернет страницата на Министерството на културата.
  (9) Обсъждането и преговорите с ползвателите по ал. 2, 3, 4 и 5 не отменят задължението на ползвателя да заплати възнаграждение за отстъпените права за съответния начин на използване съгласно последното договорено с ползвателя възнаграждение или ако няма такова – съгласно действащата тарифа на организацията.“
  2. В чл. 94ш, ал. 1, изречение първо думите „и е вписано в специалния списък на медиаторите към министъра на културата“ се заличават и се създава изречение второ: „Медиатор по спорове по чл. 94р, ал. 3 и 4 може да бъде само лице, което е вписано в специален списък на медиаторите към министъра на културата, съгласуван с регистрираните организации по чл. 94б и представителните организации на ползвателите.“
  3. В чл. 94шI накрая се добавя „или да подаде искане пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на Закона за защита на конкуренцията.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Тома Биков:
  В глава единадесета „ж“ се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 94пI, ал. 1 думата „събирането“ се заменя с „определянето“.
  2. В чл. 94р се правят следните изменения и допълнения:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Договорите по чл. 94оI, ал. 1, сключени от организация за колективно управление на права предвиждат подходящо възнаграждение за носителите на права. Прилаганите по тези договори тарифи трябва да бъдат съобразени с икономическата стойност на използваните права като се отчитат характера и обхвата на използване на произведенията и другите обекти на закрила, както и икономическата стойност на услугите, предоставяни от организацията за колективно управление на права. Тарифите не са задължителни при договарянето на използването на сценични произведения по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3. Организацията е длъжна да информира, при поискване, ползвателите за икономическите критерии, използвани при определянето на тарифите. Тарифите, както и техните изменения и допълнения, се утвърждават със заповед на министъра на културата.“;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Тарифите по ал. 1, както и техните изменения и допълнения, се изготвят след предварително обсъждане с представителна организация на ползвателите за всеки вид използване, ако има такава. Представителна организация на ползватели е организация, която представлява ползватели с по-голям пазарен дял за съответния начин на използване на съответната категория и вид права, а когато няма обективни данни за този дял – по-голям брой такива ползватели.“;
  в) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Обсъждането започва по предложение на организацията за колективно управление на права, придружено с проект на тарифа и икономическа обосновка. При постигане на съгласие, страните подписват писмено споразумение. Когато споразумение не бъде постигнато в 3-месечен срок от получаване на предложението, спорът се решава чрез медиация.“;
  г) алинея 4 се изменя така:
  „(4) Когато процедурата по медиация по ал. 3 не доведе до споразумение в 6-месечен срок от започването й, организацията за колективно управление на права уведомява министъра на културата, който назначава петчленна комисия за всеки конкретен случай. В комисията се включват по един представител на двете договарящи страни и трима експерти, предложени съвместно или одобрени от тях. За тази цел в 7-дневен срок от получаване на уведомлението министърът на културата изпраща покана до двете страни да посочат своите представители и взаимно одобрените експерти. Когато в 20-дневен срок от получаването на поканата някоя от страните не отговори или не посочи свой представител или когато страните не посочат съответния брой експерти, министърът на културата в 7-дневен срок определя служебно представител на страната, която не е посочила такъв, измежду лицата, които по закон имат право да я представляват, допълва комисията с експерти от списъка на медиаторите по чл. 94ш, ал. 1, утвърждава пълния състав на комисията, определя реда за работата й, както и участник, който ще я ръководи, и насрочва дата за първото й заседание.“;
  д) създават се ал. 5, 6, 7 и 8:
  „(5) Комисията по ал. 4 заседава в състав най-малко от трима членове, разглежда заявлението и приложените към него документи и изготвя мотивиран доклад до министъра на културата с предложение за утвърждаване на одобрен от нея окончателен вариант на тарифата или измененията в нея. В хода на работата си комисията може да иска сведения, документи и съдействие от държавни органи и други лица. Докладът се приема с мнозинство от гласовете на всички членове, като всеки от тях може да мотивира особено мнение, но не може да се въздържи от гласуване. Участниците в комисията, които не представляват двете спорещи страни, имат право на възнаграждение, което им се заплаща поравно от страните, в размери, определени в тарифата, одобрена от Министерския съвет. Комисията приема и представя своя доклад на министъра на културата в срок не по-късно от три месеца от датата на сформирането й. В 14-дневен срок от получаването на доклада министърът на културата със заповед утвърждава предлаганата тарифа или нейните изменения и допълнения.
  (6) В случай че за съответния начин на използване на съответната категория или вид права няма представителна организация на ползватели или че провеждането на преговори е практически невъзможно, министърът на културата провежда обществени консултации чрез публикуването на предложената тарифа в специално обособена секция на интернет страницата на Министерството на културата в 7-дневен срок от получаването на заявлението по ал. 7. В срок от 30 дни от публикуването всички заинтересовани лица могат да представят мотивирани писмени предложения. В 7-дневен срок след изтичането на срока по изречение второ министърът на културата изпраща предложенията, ако има такива, на вносителя, който в срок 14 дни след получаването им представя мотивирано писмено становище. В 30-дневен срок от получаването на становището по изречение трето министърът на културата утвърждава представената тарифа или измененията й или отказва утвърждаването.
  (7) За утвърждаването на тарифата и на нейните изменения и допълнения организацията за колективно управление на права подава писмено заявление по образец до министъра на културата. Към заявлението се прилагат:
  1. предлаганата тарифа за размера на възнагражденията или нейните изменения и допълнения;
  2. решение на компетентния орган на организацията за колективно управление на права за приемане на тарифата или на нейните изменения или допълнения;
  3. доказателства за проведено предварително обсъждане по ал. 3 и за резултата от провеждането му;
  4. декларация по ал. 6, че за съответния начин на използване на съответната категория или вид права няма представителна организация на ползватели или че провеждането на преговори е практически невъзможно;
  5. методика за определяне размера на предложените възнаграждения, съобразена с икономическата стойност на правата за конкретния вид използване, както и с икономическата стойност на услугите, предоставяни от организациите за колективно управление на права;
  6. документ за платена такса.
  (8) Когато действаща тарифа на организация за колективно управление на права е утвърдена по реда на ал. 6 без обсъждане с представителна организация на ползватели поради липса на такава в момента на утвърждаването й, придобилата представителност организация за съответния вид използване може да предложи преговори за изменение на съответната тарифа, но не по-рано от 12 месеца, считано от момента на придобиване на качеството представителна организация на ползватели, по смисъла на настоящия закон. В тези случаи разпоредбите на чл. 94р, ал. 3-5 и ал. 7 се прилагат съответно.“.
  3. В чл. 94ш, ал. 3 изречение второ и трето се заличават.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 9.

  § 10. Член 94 става чл. 95.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 10.

  § 11. Член 94а става чл. 95а и в него в ал. 1, т. 1 думите „чл. 94, ал. 3 и 4“ се заменят с „чл. 95, ал. 3 и 4“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 11.

  § 12. Член 95 става чл. 95б.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 12.

  § 13. Член 95а става чл. 95в и в него ал. 1 се изменя така:
  „(1) Право на иск по чл. 95, 95а и 95б освен носителите на съответното право и лицата, на които те са отстъпили изключително право за използване, имат и организациите за колективно управление на права и професионалните защитни организации на правоносителите.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 13.

  § 14. Член 95б става чл. 95г.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 14.

  § 15. Член 95в става чл. 95д.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 15.

  § 16. Член 95г става чл. 95е.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 16.

  § 17. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се т. 4а:
  „4а. организира публично изпълнение на произведения на живо;“;
  б) точка 5 се изменя така:
  „5. използва чрез публично изпълнение на запис произведения, записани изпълнения, звукозаписи, записи на филми или други аудиовизуални произведения, радиопрограми или телевизионни програми;“;
  в) в текста накрая след думата „наказание“ се поставя точка и текстът до края се заличава. Създават се изречение второ и трето: „Предметът на нарушението, независимо чия собственост е, може да се отнеме в полза на държавата. Отнетите вещи се предават за унищожаване на органите на Министерството на вътрешните работи.“.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) На организация за колективно управление на права или независимо дружество за управление на права, което действа в нарушение на изискванията по чл. 94рI, ал. 1 и ал. 2 се налага имуществена санкция в размер от пет хиляди до двадесет хиляди лева.“
  3. Алинея 10 се изменя така:
  „(10) Санкцията по ал. 1 или 2 се налага и на лице, което не представи в определения срок доказателства за изпълнението на приложена принудителна административна мярка по чл. 96е.“
  4. Създават се ал. 14, 15 и 16:
  „(14) На организация за колективно управление на права или независимо дружество за управление на права, което не изпълни задължително предписание по чл. 94щ, ал. 3 и 4 се налага имуществена санкция в размер от 5 до 25 хиляди лева. При повторно и всяко следващо нарушение имуществената санкция по изречение първо се налага в двоен размер.
  (15) На лице, което упражнява дейност по колективно управление на авторски или сродни на тях права без да е регистрирано по реда на този закон или чиято регистрация е заличена, се налага глоба или имуществена санкция от две хиляди до двадесет хиляди лева.
  (16) На лице, което не изпълни задължение по чл. 98б, се налага глоба или имуществена санкция от петстотин до пет хиляди лева.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 17.

  Предложение от нар. пр. Тома Биков:
  Създава се нов § :
  § . Създава се чл. 98д:
  „Чл. 98д. (1) Кметовете на общини осъществяват контрол относно наличието на предварително уредени права за публично изпълнение на живо или чрез запис на произведения, на записани изпълнения, на звукозаписи, на записи на филм или на друго аудио-визуално произведение или на части от тях от страна на търговските обекти и туристическите обекти по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма.
  (2) Лицата, които стопанисват търговски обекти и туристически обекти по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма, предоставят на кметовете на общини при поискване, което се отправя най-малко веднъж годишно, доказателства за отстъпените им права за публично изпълнение.
  (3) За нарушение на разпоредбата на ал. 2 на лицата, които стопанисват търговски обекти и туристически обекти по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв.
  (4) Нарушенията се установяват от длъжностните лица, определени със заповед на кмета на общината.
  (5) Наказателните постановления се издават от кмета на общината.
  (6) Наказанията глоба или имуществена санкция се изпълняват доброволно в 7-дневен срок от влизане в сила на наказателното постановление или решението на съда, с което са наложени. Петдесет на сто от сумите постъпват по сметката на Национален фонд „Култура“, а останалите - по съответния общински бюджет.
  (7) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 18. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 5, алинея 2 се изменя така:
  „(2) Когато използването се договаря чрез организация за колективно управление на права или независимо дружество за управление на права, размерът на възнаграждението се определя по споразумение между организацията или дружеството и ползвателите или техни представителни организации.“
  2. Създава се § 5е:
  „§ 5е. Този закон въвежда изискванията на директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикалните произведения за използване онлайн на вътрешния пазар /ОВ, L 84/72 от 20.03.2014 г./“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 18.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за наименованието на подразделението на закона.

  § 19. (1) Организация за колективно управление на авторски или сродни на тях права, която е била регистрирана в Министерството на културата до влизането в сила на този закон, запазва регистрацията за същата категория права, видове права и произведения или други обекти на закрила, за които е била регистрирана, без да е необходимо отново да се регистрира или пререгистрира.
  (2) Организацията за колективно управление на права по ал. 1 уведомява в срок до 10-и октомври 2018 г. своите членове за правата и възможностите, които са получили след влизането в сила на този закон, съгласно чл. 94е, ал. 1, 3, 4 и 5.
  (3) Организацията за колективно управление на права по ал. 1, привежда устава си в съответствие с изискванията на този закон и го представя в Министерството на културата в 6-месечен срок от влизането му в сила.
  (4) Тарифите на организациите за колективно управление на права по ал. 1, утвърдени до влизането в сила на този закон, запазват действието си и продължават да се прилагат. Изменения и допълнения в тези тарифи могат да се правят по реда на чл. 94р, ал. 2 - 4.
  (5) Организация за колективно управление на права по ал. 1, която желае да получи регистрация за колективно управление на права по глава единадесета „и“, подава заявление до министъра на културата, съгласно чл. 94в. Заявлението се разглежда по реда на този закон.
  (6) Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър привежда регистъра, воден съгласно отменения чл. 40г в съответствие с изискванията на този закон в 3-месечен срок от влизането му в сила.

  Предложение от нар. пр. Анна Александрова:
  В § 19, ал. 4, изречение първо след думите „този закон“ се добавя „със заповед на министъра на културата по реда на чл. 40е, ал. 3 (отм.)“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 19.

  § 20. (1) Търговско дружество, което до влизането в сила на този закон с договори е оправомощено да управлява авторски и сродни на тях права едновременно от името на повече от един носител на такива права в тяхна обща полза като своя единствена или основна дейност, и което не е притежавано, нито контролирано пряко или непряко, изцяло или частично, от носители на такива права, подава заявление да се регистрира по реда на чл. 94б и следващите в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.
  (2) Дружеството по ал. 1 продължава дейността си до издаването на удостоверение за регистрация като независимо дружество за управление на права или до влизането в сила на заповед за отказ на регистрация.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 20.

  § 21. Лицата, които до влизането в сила на този закон са били вписани в списъка на медиаторите към министъра на културата, съгласно отменения чл. 40ж, ал. 2 уведомяват писмено министъра на културата в едномесечен срок от влизането в сила на този закон, ако не желаят в бъдеще да бъдат медиатори по смисъла на чл. 94ш. В този случай имената им се заличават от списъка на медиаторите.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 21.

  § 22. Разпоредбите на този закон се прилагат и по отношение на образуваните и неприключили до влизането му в сила административни производства по отменения раздел Iа в глава седма.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 22.

  § 23. Министерството на културата представя до 10 октомври 2018 г. на Европейската комисия доклад за състоянието и развитието на многотериториалното отстъпване на права в интернет на територията на Република България. Докладът съдържа информация за наличието на многотериториални разрешения, за спазването на глава двадесет и първа от този закон от организациите за колективно управление на права, както и оценка на развитието на многотериториалното разрешаване на използването в интернет на музикални произведения от ползватели, носители на права и от други заинтересовани лица.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 23.

  § 24. Министерството на културата предоставя на Европейската комисия списък на организациите за колективно управление на права, регистрирани по реда на този закон, и я уведомява за промените в него в тримесечен срок от настъпването им.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 24.

  § 25. Създава се приложение № 2 към чл. 94уI, ал. 2.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 25.

  Предложение от нар. пр. Христиан Митев:
  В подразделението преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 25а със следното съдържание:
  § 25а. В Закона за радиото и телевизията се правят следните допълнения:
  1. В глава първа се създава нов чл. 19г:
  „Чл. 19г. (1) Предоставянето срещу заплащане на права за разпространение на радио- или телевизионни програми на територията на Република България се извършва при условията на свободно договаряне на справедлива, разумна и недискриминираща основа.
  (2) Предоставянето на права за разпространение срещу заплащане на отделна радио- или телевизионна програма не може да бъде обвързано със задължително закупуване на права за разпространение на друга радио- или телевизионна програма, поемане на задължения за разпространение на няколко или всички радио- или телевизионни програми, включително в пакет, или с осигуряване на задължителен брой крайни потребители.“
  2. В чл. 126в се създава нова ал. 5:
  „(5) На лице, което предоставя срещу заплащане права за разпространение на радио- или телевизионни програми в нарушение на чл. 19г, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в двоен размер.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Анна Александрова:
  Създава се § 25а:
  § 25а. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 73, ал. 3 се създава т. 15:
  „15. задължения за предоставяне на вярна и точна информация за броя на потребителите и абонатите на предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/ или услуги”.
  2. В чл. 231, ал. 2 накрая се добавя „договорите с доставчиците на съдържание, както и актуална база данни за абонатите, при спазване на изискванията за защита на личните данни” .
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 26. Законът влиза в сила на …………….. г.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителите за § 26.
  Приложение № 2

  А. Информация в годишните отчетни доклади по чл. 94уI, ал. 2

  1. Годишни финансови отчети, включващи счетоводен баланс, отчети на активите и пасивите, отчет за приходите и разходите през изтеклата календарна година и отчет за паричните потоци.
  2. Отчет за дейността през изтеклата календарна година.
  3. Информация за отказите за сключване на договори с ползватели, направени по реда на чл. 94п, ал. 1.
  4. Описание на правноорганизационната форма и структурата на организацията за колективно управление на права.
  5. Информация за всички юридически лица, пряко или косвено притежавани или контролирани, изцяло или частично, от организацията за колективно управление на права.
  6. Информация за общата сума, изплатена като възнаграждения на изпълнителния директор и членовете на управителния съвет през предходната година, както и всякакви други предоставени им облаги.
  7. Финансовата информация, посочена в раздел II от настоящото приложение.
  8. Отделен доклад за използването на суми, удържани за социални, културни и образователни услуги, съдържащ информацията, посочена в раздел III от настоящото приложение.


  Б. Финансова информация в годишния отчетен доклад

  1. Финансова информация за приходите от колективното управление на права по категории и вид права, включително информация за постъпленията от инвестиране на част от тези приходи и постъпленията от това, и начина на разходване на тези постъпления, независимо дали да са били разпределени между носителите на права или са били използвани по друг начин.
  2. Финансова информация за разходите за колективното управление на права и за други услуги, оказвани на носителите на права, придружена от обяснение за:
  а) всички текущи и финансови разходи, с разбивки по категории управлявани права и, в случаите, при които разходите са косвени и не могат да бъдат причислени към определени една или повече категории права – обяснение на методиката, по която е направено разпределението им;
  б) текущи и финансови разходи, с разбивка по категории управлявани права и, в случаите, при които разходите са косвени и не могат да бъдат причислени към определени една или повече категории права – обяснение на методиката, която е била използвана за разпределянето им, само по отношение на управлението на права, включително таксите за управление приспаднати от или компенсирани от приходите от колективното управление на права, или всяко постъпление, произтичащо от инвестиране на приходите от колективното управление на правата в съответствие с чл. 94л, ал. 2 и чл. 94лI, ал. 1-4;
  в) текущи и финансови разходи, по отношение на услугите, различни от услугите по колективното управление на права, но включващи социалните, културните и образователните услуги;
  г) ресурси, използвани за покриване на разходите;
  д) удръжки от приходите от колективното управление на права, с разбивка по категории управлявани права и по вид използване, както и предназначение на удръжките, като например разходи, свързани със собствената издръжка или със социални, културни или образователни услуги;
  е) процентът на разходите, свързани с колективното управление на права и с други услуги, предоставяни от организацията за колективно управление на права на носителите на права, спрямо приходите от колективното управление на права за съответната финансова година, по категории управлявани права, както и в случаите, при които разходите са косвени и не могат да бъдат причислени към определени една или повече категории права – обяснение за методиката, която е била използвана за разпределянето на тези косвени разходи.
  3. Финансова информация за суми, дължими за носителите на права, с обяснение за:
  а) общата сума, дължима на носителите на права, с разбивка по категории управлявани права и вид използване;
  б) общата сума, изплатена на носителите на права с разбивка по категории управлявани права и вид използване;
  в) честотата на плащанията, с разбивка по категории управлявани права и вид използване;
  г) общата събрана, но неразпределена между носителите на права сума, с разбивка по категории управлявани права и вид използване, с посочване календарната година, през която тези суми са били събрани;
  д) общата разпределена, но още неизплатена на носителите на права сума, с разбивка по категории управлявани права и вид използване, с посочване на календарната година, през която тези суми са били събрани;
  е) причините, поради които сроковете по чл. 94м за разпределение и изплащане на събраните суми не са спазени;
  ж) общият размер на сумите, които не могат да се разпределят, заедно с обяснение как тези суми ще бъдат използвани.
  4. Информация за връзките с други организации за колективно управление на права с обяснение за:
  а) суми, получени от други организации за колективно управление на права и суми, платени от други организации за колективно управление на права с разбивка по категории управлявани права, по вид използване и по организации;
  б) удръжки за собствената издръжка и други удръжки от приходите от управлението на права, с разбивка по категории управлявани права, по вид на използването и по организации;
  в) удръжки за собствената издръжка и други удръжки от сумите, изплатени от други организации, с разбивка по категории управлявани права и по организации;
  г) суми, разпределени пряко за носителите на права от други организации, с разбивка по категории управлявани права и по организации.


  В. Информация в специалния доклад по чл.94уI, ал.2

  1. Сумите, удържани за социални, културни и образователни услуги през финансовата година, с разбивка по вид на целта и за всеки вид цели с разбивка по категории управлявани права и по вид използване.
  2. Обяснение на използването на тези суми, с разбивка по видове цели, включително разходите за управление на суми, удържани за финансиране на социални, културни и образователни услуги и отделните суми, използвани за социални, културни и образователни цели.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за приложение № 2.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума