Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
14/02/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

  Д О К Л А Д
  Вх.№ 853-00-1/19.02.2018 г.

  Относно: годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2016 г., № 702-00-39, внесен от Министерски съвет на 12.09.2017 г.

  На съвместно заседание, проведено на 14 февруари 2018 г. на основание чл. 112, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Комисията по правни въпроси и Комисията по вероизповеданията и правата на човека разгледаха годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2016 г., № 702-00-39, внесен от Министерски съвет на 12.09.2017 г.

  На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието – проф. Николай Проданов - заместник-министър и г-жа Мария Димитрова - правителствен агент в дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека”; от институцията на Омбудсмана на Република България – г-жа Диана Ковачева – заместник-омбудсман.
  Годишният доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2016 г. беше представен от проф. Проданов. Докладът съдържа статистическа информация за броя съдебни производства и постановени решения за периода 2015 г. - 2016 г., от която е видно, че през 2016 г. се запазва тенденцията за намаляване броя на подадените жалби срещу България, както и броя на постановените решения с констатирано поне едно нарушение. Общият брой подадени жалби е 794 за 2015 г. и 723 за 2016 г., като в периода са постановени съответно 28 осъдителни решения за 2015 г. и 33 за 2016 г. Установява се трайна тенденция за подобряване на спазването от страна на Република България на стандартите в областта на правата на човека, като Република България се нарежда на 15 място по брой подадени жалби и на седмо място по брой осъдителни решения.
  В допълнение към доклада проф. Проданов уточни, че през 2016 г. общият брой на решения срещу България в стадий на изпълнение са 290 от които 94 са прецеденти. Той добави, че към днешна дата решенията в стадий на изпълнение са 213, като за изминалата 2017 г. са постановени 31 броя осъдителни решения.
  Като фактори, които имат основно значение за намаляване на жалбите срещу България, проф. Проданов посочи предприетите през периода законодателни промени и мерки, насочени към:
  - подобряване на условията в местата за лишаване от свобода и въвеждането на компенсаторни и превантивни средства за защита на лишените от свобода с промените в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и измененията в Наказателно-процесуалния кодекс;
  - осигуряване на правото на лишените от свобода да бъдат включени в обучителни програми в местата за лишаване от свобода;
  - спазване на принципа за избягване на двойната наказуемост с промените в Наказателно-процесуалния кодекс;
  - предоставянето на правомощия на Министерството на правосъдието да изготвя справки за съответствие на законопроектите с практиката на Европейския съд по правата на човека с промените в Закона за нормативните актове;
  - осигуряването на възможността ограничено запретените лица сами да поискат отмяна на запрещението с промените в Гражданския процесуален кодекс.
  Заместник-министърът на правосъдието подробно представи решения, разкриващи сериозни затруднения, изложени в част втора от доклада, по които Република България е в процедура по засилено наблюдение. Той добави, че част от очертаните категории вече са преодолени с предприетите промени в Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс, Гражданския процесуален кодекс, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и други законодателни инициативи.
  Г-жа Диана Ковачева припомни, че през 2017 г. се навършиха двадесет и пет години от ратифицирането в Република България на Конвенцията за защита правата на човека и изрази становището, че с ратифицирането на Конвенцията и чрез решенията на съда в Страсбург се постигат законодателни промени, които да издигнат защитата на правата на човека до европейско ниво.
  В дискусията взеха участие народните представители Красимир Велчев, Димитър Лазаров, Павел Шопов и Крум Зарков.
  В отговор на поставения от г-н Велчев въпрос г-жа Димитрова посочи, че към Съвета на Европа функционира Европейската комисия за ефективност на правосъдието, която се занимава с проекти в съдебната система и прави оценки за ефикасността на правосъдието.
  Проф. Проданов уточни, че докладът отразява постановени решения по жалби подадени преди разглеждания период и част от засегнатите теми, като осигуряването на достатъчно гаранции за защита правата на човека при използването на специални разузнавателни средства, вече са намерили отражения в българското законодателство.
  Народния представител Крум Зарков посочи, че от „БСП за България“ ще подкрепят доклада на министъра на правосъдието. В отговор на поставения от него въпрос г-жа Димитрова посочи, че в отговор на осъдителното решение „Нешков и други срещу България“ са предприети редица мерки за подобряване на пенитенциарната система в България. Тя посочи, че през 2016 г. са осъществени значими промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Наказателно-процесуалния кодекс и Наказателния кодекс.
  Проф. Проданов посочи, че постановените решения на Европейския съд по правата на човека създават трудност по повод на тяхното изпълнение, тъй като няма единен механизъм за това, но подчерта, че българският национален интерес се представлява и защитава успешно.

  След проведеното обсъждане,
  Комисията по правни въпроси със 17 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” подкрепи Годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2016 г., № 702-00-39, внесен от Министерски съвет на 12.09.2017 г.;
  Комисията по вероизповеданията и правата на човека с 12 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се” подкрепи Годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2016 г., № 702-00-39, внесен от Министерски съвет на 12.09.2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО КОМИСИЯТА ПО
  ПРАВНИ ВЪПРОСИ: ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА:
  КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума