Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
21/02/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 853-03-12/21.02.2018 г.

  Относно: законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-9, внесен от Данаил Димитров Кирилов и Христиан Радев Митев на 19.02.2018 г.

  На свое заседание, проведено на 21 февруари 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-9, внесен от Данаил Димитров Кирилов и Христиан Радев Митев на 19.02.2018 г.
  На заседанието присъстваха: от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество - г-н Пламен Георгиев - председател; от Национално сдружение на общините в Република България - г-н Благой Станчев – парламентарен секретар.
  Законопроектът беше представен от г-н Данаил Кирилов, който посочи, че след влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, се предвидиха нови изисквания за общинските съветници свързани с института на несъвместимостта. В следствие на промените общинските съветници не могат по време на мандата да бъдат едновременно и еднолични търговци, съдружници, акционери, членове на управителни, надзорни или контролни съвети на търговски дружества, които имат сключени договори с общината, в която са общински съветници, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия.
  Със законопроекта се цели осигуряването на достатъчен период от време, в който общинските съветници за мандат (2019-2023) следва да съобразят нововъведените изисквания със заеманата от тях изборна длъжност.
  Г-н Пламен Георгиев и г-н Благой Станчев изразиха подкрепата си към законопроекта.

  В обсъждането взеха участие народните представители Явор Божанков, Христиан Митев, Филип Попов и Данаил Кирилов.
  Г-н Попов и г-н Божанков изразиха отрицателното си становище към законопроекта и посочиха, че няма да го подкрепят.
  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 6 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-9, внесен от Данаил Димитров Кирилов и Христиан Радев Митев на 19.02.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума