Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
21/02/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 853-03-13/21.02.2018 г.

  Относно: законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, 854-01-8, внесен от Данаил Димитров Кирилов и Христиан Радев Митев на 19.02.2018 г.

  На свое заседание, проведено на 21 февруари 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-8, внесен от Данаил Димитров Кирилов и Христиан Радев Митев на 19.02.2018 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на вътрешните работи: г-н Красимир Ципов - заместник-министър, г-н Бисер Костадинов - заместник-директор на Главна дирекция „Гранична полиция”; г-н Вълчо Чолаков - областен управител на Бургас, г-н Станислав Дечев - областен управител на Хасково и г-н Димитър Иванов - областен управител на Ямбол.
  Законопроектът беше представен от г-н Христиан Митев, който отбеляза, че с него се цели разширяване обхвата на разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 18, като от приложното поле на Закона за обществените поръчки бъдат изключени и договорите за дейности, свързани с поддръжката на инженерни съоръжения от възпрепятстващ тип. Предложеното допълнение цели да спомогне за облекчаване процеса на поддържане на съоръжението и своевременно възстановяване на нарушения, причинени от различни по вид и интензитет природни бедствия или в следствие действията на трети лица.
  Временното препятстващо съоръжение е определено за стратегически обект с Постановление № 236 от 2017 г. на Министерски съвет на Република България и неговата експлоатация е част от системата за опазване и охрана на държавната граница.
  Заместник-министър Ципов и областните управители на областите Бургас, Ямбол и Хасково изразиха подкрепата си за внесения законопроект.
  В обсъждането взеха участие народните представители Филип Попов, Данаил Кирилов, Хамид Хамид, Крум Зарков, Пенчо Милков, Явор Божанков и Тодор Байчев.
  Г-н Попов постави въпрос дали е направена оценка на необходимите средства за годишна поддръжка на инженерните съоръжения от възпрепятстващ тип. В отговор г-н Чолаков посочи, че за област Бургас има направен проект на количествена стойност и прогнозната стойност за 127 км е в размер на 500 хил. лева с включено ДДС.
  Г-н Ципов уточни, че необходимостта за поддръжка на инсталираните технически съоръжения, като камери и сензори не са предмет на настоящия законопроект.
  В отговор на поставения от г-н Кирилов въпрос, относно компенсирането на разходите направени от областните управители следствие на бедствия и аварии, г-н Ципов отбеляза, че те следва да се съобразят с бюджета си и ако има необходимост да отправят искане към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
  Г-н Хамид постави въпрос във връзка с правилата, които ще се прилагат за избор на изпълнител и дали ще се следват принципите на публичност и състезателност.
  В отговор областните управители посочиха, че ще проучат техническите възможности на изпълнителите и ще поискат оферти, за да постигнат най-добрия възможен резултат за държавата.
  Народният представител Крум Зарков заяви, че няма да подкрепи законопроекта, тъй като според него в Закона за обществените поръчки са предвидени достатъчно възможности за поддръжка на съществуващото инженерно възпрепятстващо съоръжение при бедствия и аварии.
  В отговор на поставения от г-н Милков въпрос, г-н Ципов посочи, че инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип не представлява строеж по смисъла на Закона за устройство на територията.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 9 гласа „за”, 7 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-8, внесен от Данаил Димитров Кирилов и Христиан Радев Митев на 19.02.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума