Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
14/03/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 853-03-24/19.03.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-11, внесен от Красимир Илиев Богданов и група народни представители нa 21.02.2018 г.

  На свое заседание, проведено на 14 март 2018 г. Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-11, внесен от Красимир Илиев Богданов и група народни представители нa 21.02.2018 г.
  На заседанието присъства от Висшия адвокатски съвет - адвокат Валя Гигова.
  Г-н Христиан Митев представи мотивите на законопроекта като посочи, че предлаганите промени са свързани с необходимостта от налагане на по-тежки наказания за браконониерите. Предлага се повишаване на минималния размер на глобата и се въвеждат по-високи наказателни санкции при повторност. Със законопроекта се цели постигането на индивидуална и генерална превенция на наказанията за незаконен улов на риба.
  По законопроекта са постъпили становища от Върховния касационен съд и от Министерство на правосъдието.

  В обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Димитър Лазаров, Христиан Митев, Данаил Кирилов, Крум Зарков и Симеон Найденов.
  В хода на дискусията г-н Лазаров предложи вносителите да разгледат възможността за прецизиране на част от предлаганите промени.
  Г-н Митев посочи, че подкрепя становището на Върховния касационен съд за подобряване на предлаганите разпоредби.
  Г-н Найденов посочи, че няма да подкрепи законопроекта като изрази несъгласие със завишаване на предлаганите санкции.
  От името на Висшия адвокатски съвет г-жа Гигова изрази отрицателно становище към законопроекта.

  След проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 2 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 15 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 854-01-11, внесен от Красимир Илиев Богданов и група народни представители нa 21.02.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума