Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
14/03/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 853-03-22/19.03.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 702-01-55, внесен от Министерски съвет нa 19.12.2017 г.

  На свое заседание, проведено на 14 март 2018 г. Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 702-01-55, внесен от Министерски съвет нa 19.12.2017 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на правосъдието - г-н Александър Стефанов - държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство”; от Висшия адвокатски съвет - адвокат Валя Гигова; от Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ): - г-жа Радка Йосифова - юрист; от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ): - г-н Кънчо Стойчев - заместник-председател на Управителния съвет и г-н Ивелин Желязков - директор „Тристранно сътрудничество” и от Българска търговско-промишлена палата (БТПП) - г-н Васил Тодоров - главен секретар.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от г-н Александър Стефанов, който отбеляза, че с него се въвеждат изменения, свързани с промяната на законодателната рамка за така наречените ,,корупционни престъпления“. Основната цел е да се уеднакви режимът на този вид престъпления, като се създадат предпоставки наказателноправните норми да се прилагат симетрично както за длъжностни лица от публичния сектор, така и за длъжностни лица от частния сектор. Г-н Стефанов посочи, че законодателните предложения целят постигане на една всеобхватна и засилена наказателноправна закрила на обществените отношения чрез отстраняване на слабостите на уредбата и изпълняват съдържащите се в Независимия анализ на структурния и функционалния модел на Прокуратурата и в анализа на нейната независимост препоръки за изменение на уредбата на корупционните престъпления в Наказателния кодекс.

  По законопроекта са постъпили отрицателни становища от Върховния касационен съд и от Асоциация на организациите на българските работодатели, както и предимно положително становище от Прокуратура на Република България.

  В обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Симеон Найденов, Данаил Кирилов, Крум Зарков и Христиан Митев.
  Г-н Кирилов заяви, че споделя част от критичните бележки по законопроекта и предложи да бъде сформирана работна група във възможно най-широк състав, за да се прецизират максимално разпоредбите. Според него, законопроектът търпи критика, защото вносителите са водени от стремежа да бъдат изрядни в усилията си в борбата с корупцията, като предложи прецизиране между първо и второ четене на законопроекта, а именно съставите за престъпление по служба в частния сектор и за някои други престъпления да се отнасят само до дружествата, които оперират с публичен ресурс. В този смисъл г-н Кирилов даде пример с банките, пенсионно-осигурителните дружества и доставчиците на комунални услуги като ВиК, електроразпределителните фирми и топлофикациите.
  Представителите на работодателските организации КРИБ, БТПП и АИКБ заявиха, че според тях самата философия на законопроекта е сгрешена и на практика с него ще се криминализира частният бизнес. Те посочиха, че не може да има еднакви стандарти за преследване на корупцията в публичния и в частния сектор, защото във втория никой не упражнява държавна власт.
  От името на Висшия адвокатски съвет адвокат Валя Гигова изрази становище, че така предлаганият законопроект е концептуално погрешен и с него се нарушават основни принципи в правото като по недопустим начин държавата се намесва в гражданския и търговския оборот. Според нея, най-спорно в него е предлаганото разширение на дефиницията за „длъжностно лице”.

  След проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за”, 7 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 702-01-55, внесен от Министерски съвет нa 19.12.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума