Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
14/03/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 853-03-20/19.03.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 754-01-83, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители нa 13.12.2017 г.

  На свое заседание, проведено на 14 март 2018 г. Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 754-01-83, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители нa 13.12.2017 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на правосъдието - г-н Александър Стефанов - държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство” и от Висшия адвокатски съвет - адвокат Валя Гигова.
  Г-н Явор Божанков представи мотивите на законопроекта. Целта на предлаганите промени е въвеждането на засилена наказателноправна защита на живота и здравето на българските граждани в случаите на нарушения на законовите изисквания, свързани с лекарствените продукти в хуманната медицина. Предлага се създаването на нов квалифициран състав когато през границите на страната са пренесени лекарствени продукти в хуманната медицина в големи размери. Г-н Божанков допълни, че се въвежда криминализиране на производството, вносът, износът, съхраняването, търговията на едро и дребно с лекарствените продукти в хуманната медицина, когато тези дейности се извършват в нарушение на закон.
  По законопроекта са постъпили становища от Върховния касационен съд, от Министерство на правосъдието, от Министерство на здравеопазването, от Български фармацевтичен съюз, от Български лекарски съюз и от Българска асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства.

  В хода на последвалата дискусия г-н Кирилов отбеляза, че законопроектът следва да бъде съобразен с принципа, че никой не може да бъде съден два пъти за едно и също нещо („ne bis in idem”).
  Г-жа Гигова добави, че законопроектът не препраща към конкретен нормативен акт и неговото приемане би довело до затруднение в правоприлагането.

  След проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 6 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 10 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 754-01-83, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители нa 13.12.2017 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума