Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
28/03/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 853-03-27/03.04.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 854-01-19, внесен от Делян Александров Добрев, Валентин Алексиев Николов и Александър Руменов Ненков на 27.03.2018 г.

  На свое заседание, проведено на 28 март 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 854-01-19, внесен от Делян Александров Добрев, Валентин Алексиев Николов и Александър Руменов Ненков на 27.03.2018 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на енергетиката – г-н Николай Налбантов – директор на дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“, г-жа Лучия Бакалчева – главен юрисконсулт и г-жа Мариана Метева – началник управление „Правно“ в Националната електрическа компания ЕАД; от Комисията за енергийно и водно регулиране – г-жа Елена Маринова – директор на дирекция „Правна“ и г-н Радослав Райков – експерт в дирекция „Правна“;
  от сдружение „Контрол върху монополите в България“ – г-жа Мария Асими и г-н Венцислав Митовски.

  Законопроектът беше представен от г-н Валентин Николов, който отбеляза, че с цел осигуряването на свободна конкуренция, намаляването на цените на дребно и увеличаването на възможността за избор на потребителите, от 2007 г. насам в Република България се провежда политика по либерализация на пазара за електроенергия и природен газ. Той посочи, че предложения законопроект е продължение на поетапно протичащите политики за предоставяне на повече права на потребителите и осигуряването на конкурентна среда, заимствани от модела на Световната банка.
  Част от мерките в законопроекта включват задължение на операторите на електропреносната и електроразпределителната мрежа да закупуват електроенергията за технологични разходи на пазарен принцип.
  Предвижда се производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с обща мощност 4 и повече мегаватчаса да сключват договори, по силата на които да бъдат компенсирани с премия, представляваща разликата между прогнозната цена и цената на производителя според вида на първичния енергиен източник. В тази връзка Комисията за енергийно и водно регулиране определя ежегодно прогнозна пазарна цена.
  Със законопроекта се предлага премията да се изплаща от Фонд „Сигурност на енергийната система“, като се увеличават неговите правомощия и се създава задължение за търговските участници да обезпечават плащанията към него за цена „Задължение към обществото“.
  Предложените разпоредби въвеждат и изискванията на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия.
  Г-н Налбантов изрази подкрепата си към законопроекта и посочи, че с него се цели преминаване от модела за подпомагане към система за изкупуване въз основа на пазарен принцип. Г-жа Бакалчева посочи също и необходимостта от определяне на орган, който да е администратор на държавната помощ, каквато представлява премията, която ще бъде изплащана от Фонд „Сигурност на енергийната система“.
  От Комисията за енергийно и водно регулиране посочиха, че подкрепят проекта на закон.
  Г-н Митовски и г-жа Асими добавиха, че подкрепят законопроекта, който цели въвеждането на конкуренция между производители и търговци.
  Представителят на „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България“ посочи, че приемането на законопроекта ще допринесе за либерализация на пазарите на електроенергия и природен газ.

  В обсъждането взе участие народният представител Данаил Кирилов, който изрази подкрепата си за внесения законопроект. В отговор на поставения от него въпрос, г-н Налбантов и г-жа Метева обобщиха, че с приемането на предложените текстове разходите за цена „Задължение към обществото“ ще намалеят.
  Народният представител Валентин Николов посочи, че подкрепя необходимостта от прецизиране на някои от разпоредбите в законопроекта и добави, че със законопроекта ще се постигне по-прозрачен механизъм на ценообразуване.


  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 854-01-19, внесен от Делян Александров Добрев, Валентин Алексиев Николов и Александър Руменов Ненков на 27.03.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума