Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
18/04/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 853-03-31/20.04.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство, № 802-01-10, внесен от Министерски съвет на 29.03.2018 г.
  На свое заседание, проведено на 18 април 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство, № 802-01-10, внесен от Министерски съвет на 29.03.2018 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на правосъдието – г-н Евгени Стоянов – заместник–министър и г-н Александър Стефанов – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“; от Прокуратура на Република България – г-жа Мария Шишкова – заместник на главния прокурор и г-н Димитър Влахов - директор на Бюрото по защита при главния прокурор.
  Законопроектът беше представен от г-н Стоянов, който отбеляза, че с него се цели създаване на условия за намаляване на риска от осъществяване на противоправни посегателства срещу защитените лица чрез оптимизиране на специалната защита с оглед на осигуряване на тяхната безопасност.
  Въвежда се определение на понятието „специална защита“, която предвижда осъществяването на два вида защита на два етапа –предварителна защита и Програма за защита. Предвидено е специалната защита винаги да започва с предварителна защита, която цели осигуряване на незабавна защита на застрашените лица и да се прилага до издаването на разпореждане на главния прокурор или до вземането на решение на Съвета по защита на мярка за защита за определен в закона срок, който може да бъде удължаван еднократно, но не повече от първоначално определения.
  Г-н Стоянов посочи, че се предвижда Бюрото по защита да дава мотивирано становище по предложението на окръжния прокурор или на съда относно възможността и вида на конкретна мярка за предварителна защита на застрашеното лице. Предварителната защита цели осигуряване на време за събиране и оценка на необходимата информация за вземане на информирано решение от главния прокурор за включване или не на застрашеното лице в Програмата по защита. Предвидено е изпълнението на мерките по предварителната защита да започва след разпореждане на главния прокурор и писмено съгласие на застрашеното лице, като при отказ от даване на съгласие от застрашеното лице, процедурата да бъде прекратена.
  Въведените мерки на предварителната защита са: лична физическа охрана, охрана на имуществото, настаняване на безопасно място и настаняване в друго място за изтърпяване на наказанието. Предлага се предварителната защита да е за кратък 30-дневен срок, за да бъде ефективно осъществявана от Бюрото по защита.
  Г-н Стоянов отбеляза, че със законопроекта се предлага изменение на съществуващите мерки за защита по Програмата за защита, които включват: промяна на мястото на живеене в страната, промяна на мястото на работа, промяна на учебното заведение, настаняване в друго място за изтърпяване на наказанието, както и релокация в друга държава. Той посочи, че е предвиден механизъм за периодична оценка за наличие и определяне на степента на застрашеност на защитеното лице. Бюрото по защита е задължено да дава становище, в което е отчетена постъпващата информация за развитието на наказателното производство от органа, направил предложението, относно необходимостта от продължаване и вида на мерките за защита.
  С предложенията за изменение в Наказателно-процесуалния кодекс се цели да се осигурят на пострадалия необходимите процесуални гаранции с оглед защита на неговите основни права и законни интереси, като се създаде законова уредба, която да съответства на изискването за процесуална икономия и бързина на наказателното производство. Предвижда се да се създаде една и съща процедура и ред за обжалване и съдебен контрол на неправораздавателните съдебни актове, с които наказателното производство се администрира.
  В Закона за защита на класифицираната информация се въвежда обособяване на самостоятелна категория информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, с оглед на обезпечаване на специфичните дейности на Бюрото по защита при главния прокурор.

  В обсъждането взеха участие народните представители Данаил Кирилов и Христиан Митев, които изразиха своята подкрепа към законопроекта.

  В отговор на поставения от г-н Кирилов въпрос, представителите на институциите посочиха, че мярката „пълна промяна на самоличността” не се е прилагала в практиката като нейния характер е бил винаги срочен.
  Г-жа Шишкова подчерта, че предложения законопроект е съгласуван без бележки от Прокуратура на Република България, като е анализиран и споделен европейския опит и добрите практики в законодателството на държавите членки на Европейския съюз в областта на защитата на лицата, застрашени във връзка с наказателно производство.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 16 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство, № 802-01-10, внесен от Министерски съвет на 29.03.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума