Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
25/04/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 853-03-34/30.04.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за „Държавен вестник”, № 854-01-24, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители на 20.04.2018 г.

  На свое заседание, проведено на 25 април 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за „Държавен вестник”, № 854-01-24, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители на 20.04.2018 г.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от г-жа Дариткова, която посочи, че с измененията се предлага приложенията към нормативен акт, както и международни договори да се обнародват като притурка само на интернет страницата на „Държавен вестник” към броя на вестника, в който е обнародван съответният акт. Предвижда се обнародването на интернет страницата на „Държавен вестник да има същото правно значение, както и обнародването в печатно издание на „Държавен вестник“.
  Г-жа Дариткова отбеляза, че промяната се налага основно от огромния брой приложения към Националните рамкови договори за медицинските и за денталните дейности, които се обнародват в притурки, като за изработването и отпечатването на притурката се сключват договори между Министерството на здравеопазването и Народното събрание, както и между Народното събрание и фирма - изпълнител, която да отпечата притурката.
  Със законопроекта се цели да се осигури в по-кратки срокове обнародване на приложенията и да се гарантира автентичност на текста, като се облекчи процеса по отпечатването на притурките към „Държавен вестник“.
  С обнародването на интернет страницата на „Държавен вестник“ ще се осигури висока степен на информираност за лечебните заведения.
  Предлага се изменението на закона да бъде в сила и за приложенията към Националните рамкови договори за 2018 г., поради това, че те вече са обнародвани в „Държавен вестник“, в бр. 26 и 28 от 2018 г.

  В дискусията взеха участие народните представители Пенчо Милков, Данаил Кирилов и Христиан Митев.
  Всички народни представители се обединиха около становището, че промените в законопроекта са необходими и следва да бъдат подкрепени.
  Г-н Милков обърна внимание на действащата редакция на чл. 6 относно отпадането на думите „обемисти международни договори, сборници от международни договори”, като предложи прецизиране на параграф 2 между първо и второ четене на законопроекта.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 17 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за „Държавен вестник”, № 854-01-24, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова и група народни представители на 20.04.2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума