Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
25/04/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 853-03-33/30.04.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 802-01-14, внесен от Министерски съвет на 19.04.2018 г.

  На свое заседание, проведено на 25 април 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 802-01-14, внесен от Министерски съвет на 19.04.2018 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на правосъдието – г-жа Десислава Ахладова – заместник-министър; от Висшия съдебен съвет – г-н Боян Магдалинчев – представляващ; от Прокуратурата на Република България – г-жа Калина Серафимова - прокурор в отдел „Аналитичен” на Върховна касационна прокуратура.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от г-жа Ахладова, която посочи, че с него се предвижда Инспекторатът към Висшия съдебен съвет да има достъп до банковата тайна на магистратите, когато те са декларирали съгласието си. Предлага се Инспекторатът към Висшия съдебен съвет да бъде задължен да иска разкриване на банкова тайна за лицата, които не са декларирали писмено своето съгласие за достъп до данните, необходими за проверка на имуществените им декларации. Цели се преодоляване на противоречивата съдебна практика относно компетентния съд, който може да постанови разкриване на банковата тайна, като с проекта на закон се предлага това да е районният съд по постоянния адрес на лицето.
  Със законопроекта се предлага оптимизиране на уредбата за проверка на имуществените декларации на магистрати, уеднаквяване на процесуалните правила по обжалване на кадровите решения на съответната колегия за назначаване на административните ръководители и техните заместници в съдебната система и прецизиране на разпоредби за атестирането на магистрати.
  Г-жа Ахладова, посочи, че с предложените промени се ускоряват конкурсните процедури и процедурите за избор на административни ръководители. Предвижда се срокът за изготвянето на комплексна оценка на съдия, прокурор или следовател от Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия към Висшия съдебен съвет да тече от откриване на процедурата по атестиране с решение на Комисията.
  Въвежда се санкция за неподаване на декларациите в срок, като разпоредбата се прилага и за лицата, които са загубили статута на магистрати, но са останали задължени да подават декларации.
  Със законопроекта се цели уеднаквяване на критериите за назначаване на съдебни служители в органите на съдебната власт и на администрациите на Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет и Националния институт на правосъдието, като се предлага на ръководни и експертни длъжности да се назначават само лица с висше образование.

  В дискусията взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Крум Зарков и Христиан Митев, както и представителите на съдебната и изпълнителната власт.
  Г-н Магдалинчев и г-жа Серафимова изразиха подкрепата си към законопроекта като подчертаха, че голяма част от измененията се отнасят до въпроси възникнали в практиката по приложение на закона и те не променят философията на закона.
  Г-н Зарков постави на дебат въпросите относно възможността на заинтересованите лица да могат да оспорват решението на съответната колегия на Висшия съдебен съвет за встъпването в длъжност на административните ръководители, премахването на извънредното атестиране на магистратите при участие в конкурс за повишаване или преместване и неизпълнението на срока от страна на областните управители за отразяване промените в актовете за държавна собственост.
  В отговор на поставените от г-н Зарков въпроси г-жа Ахладова, отбеляза, че конкурсите се забавят с повече от 2 години и посочи, че реално атестациите, които са правени по досегашния ред са подробни, като няма голяма разлика в атестирането. Г-жа Ахладова уточни, че по отношение на актуването на сградите, които са били към Министерството на правосъдието има създадена работна група между Висшия съдебен съвет и Министерството на правосъдието, която е достигнала до компромисен вариант за удължаване на срока, за да може да са ясни критериите.
  Г-н Магдалинчев посочи, че съдебната власт управлява 264 сгради държавна собственост, за голяма част от които липсва пълна документация, като в момента започва процедурата по паспортизация на сградите. Той призова народните представители да се предвиди отпускане на финансови средства за Главна дирекция „Охрана“.
  В хода на дискусията г-н Данаил Кирилов изрази своята подкрепа към законопроекта, като отбеляза, че ще направи предложение между първо и второ гласуване относно възможността председателят на Върховния административен съд да може да командирова съдия от окръжен съд или съдия от районен съд с ранг на съдия от окръжен съд.
  Г-н Магдалинчев, отбеляза, че изцяло подкрепя предложението на г-н Кирилов, като изтъкна, че административните съдилища са приравнени на окръжни и при необходимост няма откъде да се попълни техния състав освен от районните съдилища.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси със 11 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 6 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 802-01-14, внесен от Министерски съвет на 19.04.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума