Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
09/05/2018 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх.№ 853-03-38/09.05.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 802-01-8, внесен от Министерски съвет на 12.03.2018 г., приет на първо гласуване на 28.03.2018 г.

  Проект!
  Второ гласуване
  З А К О Н
  за изменение и допълнение
  на Гражданския процесуален кодекс
  (oбн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2008 г. - бр. 63 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 47 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100 от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 5 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 45, 49 и 99 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 15 и 43 от 2016 г. и бр. 8, 13, 63, 86, 96 и 102 от 2017 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов:
  Създава се § …:
  „§ …В чл. 126, ал. 1 накрая се добавя: „с изключение на делата за присъждане на първоначално непредявената част от вземане, предмет на дело по вече висящ частичен иск.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 126, ал. 1 накрая се добавя „с изключение на делата за присъждане на първоначално непредявената част от вземане, предмет на дело по вече висящ частичен иск”.


  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов:
  Създава се §… :
  „§ ... В чл. 298 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Решението по уважен частичен иск влиза в сила само за предявената част от вземането и няма действие по отношение на исканията и възраженията срещу непредявената част от вземането.“
  2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов:
  Създава се § …:
  „§…В чл. 432, т. 5 думите „чл.624, ал. 4“ се заменят с „чл. 624б“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 2:
  § 2. В чл. 432, т. 5 думите „чл. 624, ал. 4“ се заменят с „чл. 624б“.

  Предложение от нар. пр. Менда Стоянова:
  Да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 519 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Паричните вземания срещу държавни учреждения се изплащат от предвидените за това средства по бюджета им. За тази цел изпълнителният лист се предявява на финансовия орган на съответното учреждение. Ако няма такива средства, съответният първостепенен ръководител с бюджет предприема необходимите мерки, за да се предвидят най-късно в следващия бюджет.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 3:
  § 3. В чл. 519 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Паричните вземания срещу държавни учреждения се изплащат от предвидените за това средства по бюджета им. За тази цел изпълнителният лист се предявява на финансовия орган на съответното учреждение. Ако няма такива средства, съответният първостепенен ръководител с бюджет предприема необходимите мерки, за да се предвидят най-късно в следващия бюджет.“

  Предложение от нар. пр. Менда Стоянова:
  I. Да се създаде нов § 2:
  § 2. В чл. 520:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Не се допуска изпълнение върху средствата по банковите сметки на общините и другите бюджетно субсидирани заведения, постъпили като субсидия, трансфер или временен безлихвен заем от държавния бюджет, включително чрез бюджетите на общините или чрез други бюджети.“
  2. В ал. 2 накрая се добавя „и свързаното с тях национално съфинансиране, както и върху средствата от авансово финансиране, когато са предоставени за сметка на държавния бюджет, включително и чрез сметки за средствата от Европейския съюз“.

  II. Досегашните § 1, 2 и 3 стават съответно § 3, 4 и 5.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 4:
  § 4. В чл. 520 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Не се допуска изпълнение върху средствата по банковите сметки на общините и другите бюджетно субсидирани заведения, постъпили като субсидия, трансфер или временен безлихвен заем от държавния бюджет, включително чрез бюджетите на общините или чрез други бюджети.“
  2. В ал. 2 накрая се добавя „и свързаното с тях национално съфинансиране, както и върху средствата от авансово финансиране, когато са предоставени за сметка на държавния бюджет, включително и чрез сметки за средствата от Европейския съюз“.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов:
  Създава се § …:
  „§ ... След чл. 623 се създава наименованието : „Глава петдесет и седма „а“ Производство и изпълнение въз основа на Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес ( ОВ, L 199/1 от 31 юли 2007 г.). Изпълнение въз основа на Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 5:
  § 5. Преди чл. 624 се създава наименование: „Глава петдесет и седма „а“ Производство и изпълнение въз основа на Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес (ОВ, L 199/1 от 31 юли 2007 г.). Изпълнение въз основа на Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания“.

  § 1. В чл. 624 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така:
  „Изпълнение по реда на Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания и Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес“
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) Ответникът може да подаде до Върховния касационен съд молба за преразглеждане на решението, постановено в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес, при условията и по реда на чл. 18 от Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес, изменен с Регламент (ЕС) 2015/2421 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и Регламент (ЕО) № 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане (ОВ, L 341/1 от 24 декември 2015 г.). Съдът разглежда молбата в закрито заседание по реда на глава двадесет и четвърта.“

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов:
  Параграф 1 се изменя така:
  „§ 1. Член 624 се изменя така:
  Производство по Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес
  Чл. 624 (1) Молбата за образуване на производство по европейската процедура за искове с малък материален интерес се подава пред районния съд по постоянния адрес на ответника или по неговото седалище.
  (2) Жалбата срещу решение по европейско производство за искове с малък материален интерес се подава пред съответния окръжен съд.
  (3) Решението на окръжния съд по ал. 2 подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд.
  (4) Ответникът може да подаде пред съответния апелативен съд молба за преразглеждане на решението, постановено в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес, при условията и по реда на чл. 18 от Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес, изменен с Регламент (ЕС) 2015/2421 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и Регламент (ЕО) № 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане (ОВ, L 341/1 от 24 декември 2015 г.).
  (5) Съдът изпраща препис от молбата за преразглеждане на другата страна, която в едноседмичен срок от получаването му може да подаде отговор.
  (6) Молбата за преразглеждане се разглежда в закрито заседание. Съдът, ако прецени за необходимо, може да разгледа молбата в открито заседание.
  (7) Решението по молбата за преразглеждане не подлежи на обжалване.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В предложението на нар. пр. Данаил Кирилов относно чл. 624, в ал. 3 накрая се добавя „при условията на чл. 280“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 6:
  § 6. Член 624 се изменя така:
  “Производство по Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес
  Чл. 624 (1) Молбата за образуване на производство по европейската процедура за искове с малък материален интерес се подава пред районния съд по постоянния адрес на ответника или по неговото седалище.
  (2) Жалбата срещу решение по европейско производство за искове с малък материален интерес се подава пред съответния окръжен съд.
  (3) Решението на окръжния съд по ал. 2 подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд при условията на чл. 280.
  (4) Ответникът може да подаде пред съответния апелативен съд молба за преразглеждане на решението, постановено в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес, при условията и по реда на чл. 18 от Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес, изменен с Регламент (ЕС) 2015/2421 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и Регламент (ЕО) № 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане (ОВ, L 341/1 от 24 декември 2015 г.).
  (5) Съдът изпраща препис от молбата за преразглеждане на другата страна, която в едноседмичен срок от получаването му може да подаде отговор.
  (6) Молбата за преразглеждане се разглежда в закрито заседание. Съдът, ако прецени за необходимо, може да разгледа молбата в открито заседание.
  (7) Решението по молбата за преразглеждане не подлежи на обжалване.“

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов:
  Създава се § …:
  „§ ... В глава петдесет и седма „а“ се създават чл. 624а и чл. 624б:
  „Изпълнение на чуждестранни актове въз основа на Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и въз основа на Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания
  Чл. 624а. (1) Молбата за издаване на изпълнителен лист въз основа на европейско изпълнително основание за безспорно вземане или въз основа на решение по европейско производство за искове с малък материален интерес се подава пред окръжния съд по постоянния адрес на длъжника, по неговото седалище или по местоизпълнението.
  (2) Разпореждането се обжалва по реда на чл. 623, ал. 6. Срокът за въззивно обжалване тече за молителя от връчването на разпореждането, а за ответника - от връчването на поканата за доброволно изпълнение.
  (3) Обжалването на разпореждането, с което молбата е уважена, не спира изпълнението.
  Спиране или ограничаване на изпълнението по смисъла на чл. 23 от Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и на чл. 23 от Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания

  Чл. 624б. (1) Спиране или ограничаване на изпълнението на решения на български съд, постановени по реда на Регламент (ЕО) № 861/2007 се постановява от съда, пред който делото е висящо, а при влязло в сила решение – от първоинстанционния съд.
  (2) Молба за спиране на изпълнение на чуждестранно решение се подава пред окръжния съд, издал разпореждането за допускане на изпълнението и изпълнителния лист.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 7:
  § 7. В глава петдесет и седма „а“ се създават чл. 624а и чл. 624б:
  „Изпълнение на чуждестранни актове въз основа на Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и въз основа на Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания
  Чл. 624а. (1) Молбата за издаване на изпълнителен лист въз основа на европейско изпълнително основание за безспорно вземане или въз основа на решение по европейско производство за искове с малък материален интерес се подава пред окръжния съд по постоянния адрес на длъжника, по неговото седалище или по местоизпълнението.
  (2) Разпореждането се обжалва по реда на чл. 623, ал. 6. Срокът за въззивно обжалване тече за молителя от връчването на разпореждането, а за ответника - от връчването на поканата за доброволно изпълнение.
  (3) Обжалването на разпореждането, с което молбата е уважена, не спира изпълнението.

  Спиране или ограничаване на изпълнението по смисъла на чл. 23 от Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и на чл. 23 от Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания
  Чл. 624б. (1) Спиране или ограничаване на изпълнението на решения на български съд, постановени по реда на Регламент (ЕО) № 861/2007, се постановява от съда, пред който делото е висящо, а при влязло в сила решение – от първоинстанционния съд.
  (2) Молба за спиране на изпълнение на чуждестранно решение се подава пред окръжния съд, издал разпореждането за допускане на изпълнението и изпълнителния лист.“

  § 2. Създава се чл. 626а:
  „Преразглеждане в изключителни случаи
  Чл. 626а. Ответникът може да подаде до Върховния касационен съд молба за преразглеждане на европейската заповед за плащане при условията и по реда на чл. 20 от Регламент (ЕО) № 1896/2006. Съдът разглежда молбата в закрито заседание по реда на глава двадесет и четвърта.“

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов:
  Параграф 2 се изменя така:
  § …. Създава се чл. 626 а:
  „Преглед в изключителни случаи
  Чл. 626а (1) Ответникът може да подаде молба за преглед на европейска заповед за плащане при условията и по реда на чл. 20 от Регламент /ЕО/ № 1896/2006 до съответния апелативен съд.
  (2) Молбата за преглед се подава в срок от 30 дни. Срокът започва да тече от деня, в който ответникът действително се е запознал със съдържанието на заповедта или след като посочените в чл.20, параграф 1, буква „б“ обстоятелства от Регламента престанат да съществуват.
  (3) Съдът изпраща препис от молбата на другата страна, която в едноседмичен срок от получаването му може да подаде отговор.
  (4) Молбата се разглежда в закрито заседание. Съдът, ако прецени за необходимо, може да разгледа молбата в открито заседание.
  (5) Определението на съда не подлежи на обжалване.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 8:
  § 8. Създава се чл. 626а:
  „Преглед в изключителни случаи
  Чл. 626а. (1) Ответникът може да подаде молба за преглед на европейска заповед за плащане при условията и по реда на чл. 20 от Регламент (ЕО) № 1896/2006 до съответния апелативен съд.
  (2) Молбата за преглед се подава в срок от 30 дни. Срокът започва да тече от деня, в който ответникът действително се е запознал със съдържанието на заповедта или след като посочените в чл. 20, параграф 1, буква „б“ обстоятелства от Регламента престанат да съществуват.
  (3) Съдът изпраща препис от молбата на другата страна, която в едноседмичен срок от получаването му може да подаде отговор.
  (4) Молбата се разглежда в закрито заседание. Съдът, ако прецени за необходимо, може да разгледа молбата в открито заседание.
  (5) Определението на съда не подлежи на обжалване.”

  § 3. Създава се част осма с чл. 634 – 639:
  „ЧАСТ ОСМА
  ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПРИ ДЕЙСТВИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

  Глава шестдесета
  ПРИЗНАВАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ПРИ ДЕЙСТВИЕТО НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪБИРАНЕ НА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЦА И НА ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО, НАРИЧАНА ПО-НАТАТЪК „ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ ОТ 2007 г.”

  Раздел І
  УДОСТОВЕРЕНИЯ, ИЗДАВАНИ ВЪЗ ОСНОВА НА БЪЛГАРСКИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ

  Издаване на документи за признаване или допускане изпълнението на българско съдебно решение
  Чл. 634. Първоинстанционният съд, разгледал делото, издава по писмена молба на страната документите, които придружават молбата за признаване и изпълнение на съдебно решение в друга държава - страна по Хагската конвенция от 2007 г.


  Раздел ІІ
  ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИЗНАВАНЕ И ДОПУСКАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ, ПОСТАНОВЕНИ В ДЪРЖАВИ - СТРАНИ ПО ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ ОТ 2007 г.

  Пряко признаване
  Чл. 635. Съдебно решение, постановено в държава - страна по Хагската конвенция от 2007 г., се признава от органа, пред който се предявява, въз основа на копие на съдебното решение, удостоверение за влизането му в сила и, ако е необходимо, документите, посочени в чл. 25, параграф 1, букви „в“-„е“ от Хагската конвенция от 2007 г.

  Признаване по съдебен ред
  Чл. 636. (1) Заинтересованата страна може да поиска признаване на съдебно решение, постановено в държава - страна по Хагската конвенция от 2007 г., по реда на чл. 637 от окръжния съд по постоянния адрес на длъжника, по неговото обичайно местопребиваване или по местоизпълнението.
  (2) Съдебното решение, постановено в държава - страна по Хагската конвенция от 2007 г., се признава по съдебен ред въз основа на копие на съдебното решение, удостоверение за влизането му в сила и, ако е необходимо, документите, посочени в чл. 25, параграф 1, букви „в“-„е“ от Хагската конвенция от 2007 г.
  (3) Разпореждането по признаването има значението на решение, постановено в исков процес.
  (4) Когато изходът на делото зависи изцяло или отчасти от признаването на съдебно решение, постановено в държава - страна по Хагската конвенция от 2007 г., съдът, пред който е висящо делото, е компетентен по признаването.

  Допускане на изпълнението
  Чл. 637. (1) Молбата за допускане изпълнението на съдебно решение, постановено в държава - страна по Хагската конвенция от 2007 г., се подава до окръжния съд по постоянния адрес на длъжника, по неговото обичайно местопребиваване или по местоизпълнението.
  (2) Молбата за допускане на изпълнение се придружава от копие на съдебното решение, документ, удостоверяващ, че съдебното решение е изпълняемо в държавата по произход, и, ако е необходимо, документите, посочени в чл. 25, параграф 1, букви „в“-„е“ от Хагската конвенция от 2007 г.
  (3) Препис от молбата за връчване на длъжника не се представя.
  (4) Съдът разглежда молбата по ал. 1 в закрито заседание. Допускането на изпълнение може да бъде отказано само на основанията, посочени в чл. 22, буква „а“ от Хагската конвенция от 2007 г.
  (5) В разпореждането, с което се уважава молбата, съдът определя приложимия срок за обжалване по чл. 23, параграф 6 от Хагската конвенция от 2007 г. Не се допуска предварително изпълнение на разпореждането, с което молбата се уважава.
  (6) В разпореждането, с което се уважава молбата, съдът се произнася и по исканите привременни и обезпечителни мерки.
  (7) Разпореждането по допускането има значението на решение, постановено в исков процес.
  (8) Разпореждането подлежи на въззивно обжалване пред Софийския апелативен съд на основанията, посочени в чл. 23, параграфи 7 и 8 от Хагската конвенция от 2007 г. Решението на Софийския апелативен съд подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд.

  Признаване и изпълнение на споразумение за издръжка
  Чл. 638. (1) Признаването и изпълнението на споразумение за издръжка се осъществява по реда на чл. 637, като молбата за признаване и допускане до изпълнение се придружава от копие на споразумението за издръжка и документ, удостоверяващ, че споразумението е изпълняемо като решение в държавата по произход.
  (2) Допускането до изпълнение може да бъде отказано само на основанието, посочено в чл. 30, параграф 4, буква „а“ от Хагската конвенция от 2007 г.
  (3) Разпореждането може да се обжалва само на основанията за отказ на признаване и изпълнение, посочени в чл. 30, параграф 4 от Хагската конвенция от 2007 г., и автентичността или целостта на документа, представен в съответствие с ал. 1.

  Раздел ІІІ
  ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ, ПОСТАНОВЕНО В ДЪРЖАВА - СТРАНА ПО ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ ОТ 2007 г.

  Компетентен съд в производството по издаване на изпълнителен лист
  Чл. 639. Изпълнителният лист се издава от съда, който допуска изпълнението на съдебното решение, постановено в държава - страна по Хагската конвенция от 2007 г., в случай че актът му подлежи на изпълнение.“

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов:
  В § 3 се правят следните изменения:
  а) В чл. 635 думите „копие на“ се заменят с „препис от“;
  б) В чл. 636, ал. 2 думите „копие на“ се заменят с „препис от“;
  в) В чл. 637, ал. 2 думите „копие на“ се заменят с „препис от“;
  г) В чл. 638, ал. 1 думата „копие“ се заменя с „препис“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 9, като:
  1. в чл. 635 думите „копие на“ се заменят с „препис от“;
  2. в чл. 636, ал. 2 думите „копие на“ се заменят с „препис от“;
  3. в чл. 637, ал. 2 думите „копие на“ се заменят с „препис от“;
  4. в чл. 638, ал. 1 думите „копие на“ се заменят с „препис от“.  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов:
  Създават се заключителни разпоредби с § ..:
  „ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  §… В Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г.,бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 13, 58, 63, 85 и 103 от 2017 г.) в чл. 144 накрая се добавя „освен чл. 61, ал. 2 от него.

  §… В Закона за задълженията и договорите (обн., ДВ, бр. 275 от 1950 г.; попр., бр. 2 от 1950 г.; изм., бр. 69 от 1951 г., бр. 92 от 1952 г., бр. 85 от 1963 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 16 от 1977 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 12 и 56 от 1993 г., бр. 83 и 104 от 1996 г., бр. 83 и 103 от 1999 г., бр. 34 от 2000 г., бр. 19 от 2003 г., бр. 42 и 43 от 2005 г., бр. 36 от 2006 г., бр. 59 и 92 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г. и бр. 96 от 2017 .) се създава чл. 116а:
  „Чл. 116а. Когато вземането е предявено частично, давността се спира или прекъсва само за предявената част.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В предложението на нар. пр. Данаил Кирилов относно Административнопроцесуалния кодекс думите „освен чл. 61, ал. 2 от него“ се заменят с „с изключение на чл. 61, ал. 2“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде подразделение „Заключителни разпоредби“ с § 10 и 11:

  „ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 10. В Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г.,бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 13, 58, 63, 85 и 103 от 2017 г.) в чл. 144 накрая се добавя „с изключение на чл. 61, ал. 2“.

  § 11. В Закона за задълженията и договорите (обн., ДВ, бр. 275 от 1950 г.; попр., бр. 2 от 1950 г.; изм., бр. 69 от 1951 г., бр. 92 от 1952 г., бр. 85 от 1963 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 16 от 1977 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 12 и 56 от 1993 г., бр. 83 и 104 от 1996 г., бр. 83 и 103 от 1999 г., бр. 34 от 2000 г., бр. 19 от 2003 г., бр. 42 и 43 от 2005 г., бр. 36 от 2006 г., бр. 59 и 92 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г. и бр. 96 от 2017 .) се създава чл. 116а:
  „Чл. 116а. Когато вземането е предявено частично, давността се спира или прекъсва само за предявената част.“
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума