Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
10/05/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 853-03-39/10.05.2018 г.

  Относно: законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-36, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Христиан Радев Митев, Гергана Желязкова Стефанова и Хамид Бари Хамид на 10.05.2018 г.

  На свое заседание, проведено на 10 май 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-36, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Христиан Радев Митев, Гергана Желязкова Стефанова и Хамид Бари Хамид на 10.05.2018 г.

  Законопроектът беше представен от народния представител Данаил Кирилов, който посочи, че с него се предлагат промени в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, свързани с удължаването на срока за подаване на декларацията за имущество и интереси за 2017 г.
  Г-н Кирилов отбеляза, че поради големия брой обстоятелства, които трябва да се декларират и краткото време от утвърждаване на образеца от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, е необходим по-дълъг времеви период за събиране на информацията за деклариране от задължените лица. По този начин ще се създадат условия всички задължени лица по закона, които трябва да подадат годишна декларация за имущество и интереси по чл. 38, ал. 1, т. 2 за 2017 г. да имат достатъчно време до 8 юни 2018 г., за да изпълнят изискванията на закона.
  В обсъждането взеха участие народните представители Явор Нотев, Данаил Кирилов и Димитър Лазаров.
  В хода на дискусията народните представители повдигнаха на дебат въпроса относно предлагания срок, като се обсъди възможността, той да бъде абсолютно определен като календарна дата или да бъде относително определяем.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 15 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-36, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Христиан Радев Митев, Гергана Желязкова Стефанова и Хамид Бари Хамид на 10.05.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума