Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
09/05/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 853-03-40/14.05.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-33, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 4.05.2018 г.

  На свое заседание, проведено на 9 май 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-33, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 4.05.2018 г.
  На заседанието присъстваха: от Агенция за обществените поръчки – г-жа Христина Денева - началник отдел „Правна уредба и методология” в дирекция „Методология и законодателство” и от Комисия за защита на конкуренцията – г-жа Даниела Георгиева - експерт.

  Законопроектът беше представен от народния представител Данаил Кирилов, който посочи, че с него се предлагат промени в производството по обжалване на обществените поръчки по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки и добави, че с промените се търси баланс между интересите на участниците в процедурата по обжалване на обществени поръчки.
  Законопроектът цели преодоляване на установените практики на неоправдано целенасочено обжалване без основание и злоупотреба с правото на жалба, което води до реално увреждане на интересите на възложителя от своевременно изпълнение на договорите и препятства усвояването на средства от европейските фондове. В тази връзка се въвежда и отговорност за причинени вреди, когато е налице злоупотреба с правото на обжалване.
  Промените съдържат завишени изисквания към реквизитите на жалбата и доказателствата към нея, като се въвежда способа за призоваване и връчване на съобщения чрез електронен адрес и факс. С цел синхронизиране и оптимизиране работата на регистрите на Агенцията за обществени поръчки и Комисията за защита на конкуренцията е предвидено в жалбата да се посочва уникален идентификационен номер на поръчката от Регистъра на обществените поръчки, като за да се преодолее подаването на бланкетни жалби срещу решенията на възложителите, включително такива срещу избора на изпълнител се въвежда задължение за жалбоподателите да обосноват и докажат качеството си на заинтересовано лице.
  Законопроектът предлага спирането на процедурата да се извърша след образуване на производството пред Комисията за защитата на конкуренцията, като нормативно се прецизира, че разглеждането на жалбата пред Върховния административен съд срещу допуснатото предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител, е касационно по своя характер.
  В обсъждането взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Христиан Митев, Тодор Байчев и Явор Божанков.
  Г-н Митев и г-н Кирилов посочиха, че целите на законопроекта са навременни и предложените изменения са необходими и следва да бъдат подкрепени.
  Г-н Байчев и г-н Божанков посочиха, че няма да подкрепят законопроекта, като изразиха резерви към предвидената възможност за съобщаване по електронен път.
  В отговор на поставения от г-н Божанков въпрос, г-жа Георгиева уточни, че към момента подаването на жалби пред Комисията за защита на конкуренцията се извършва по поща, на електронен адрес и по факс, като уточни, че ако жалбоподателят не посочи електронен адрес и не отстрани тази нередовност, това е основание за прекратяване на производството. Тя добави, че за миналата година пред Комисията за защита на конкуренцията за подадени 1203 жалби и само в 10 производства е възникнало усложнение при уведомяването по електронен път.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 0 глас „против“ и 6 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-33, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 4.05.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума