Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
25/05/2018 проект второ гласуване

  Проект на доклад относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-33, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 04.05.2018 г., приет на първо гласуване на 16.05.2018 г.
  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-33, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 04.05.2018 г., приет на първо гласуване на 16.05.2018 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102
  от 2017 г., и бр. 7, 15, 17, 24 и 30 от 2018 г.)
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 196 ал. 4 след думите „решенията по чл. 175, ал. 5“ се добавя „и обявлението за доброволна прозрачност“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. Създава се чл. 196а:
  „Чл. 196а. Участващите в производството страни и техните представители са длъжни да упражняват предоставените им процесуални права добросъвестно. Отговорността за вреди при недобросъвестно им упражняване се реализира по общия исков ред.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 197 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 след думите „решението за откриване на процедурата се поставя запетая и се добавят думите „решението за създаване на квалификационна система“
  б) Точка 5 се изменя така:
  „5. публикуването на:
  а) решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8-10 и 13;
  б) решенията по чл. 100, ал. 7, 11 и 12“.
  в) Точка 7 се изменя така:
  „7. получаването на решението за:
  а) определяне на изпълнител;
  б) класиране на участниците в конкурса за проект;
  в) включване или за отказ от включване в квалификационна система или в динамична система за покупки;
  г) прекратяване на участието в квалификационна система или в динамична система за покупки;
  д) прекратяване на процедурата;“
  2. В ал. 2 след думите „ако лицето не е уведомено“ се поставя запетая и се добавят думите „както и при бездействие“.
  3. В ал. 3 думите „случаите по ал. 1, т. 1 и 6“ се заменят със „случаите по ал. 1, т. 1 и 8“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 198, ал. 3 се отменя.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 199 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) В т. 2 думите „както и седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес“ се заменят с „както и седалището, адресът на управление по регистъра на вписване, електронен адрес и факс“.
  б) В т. 4 след думите „обществената поръчка“ се поставя запетая и се добавят думите „включително уникален идентификационен номер в РОП“.
  в) Точка 5 се изменя:
  „5. обстоятелствата, на които жалбоподателят основава качеството си на заинтересовано лице, когато е приложимо.“
  г) Създава се нова т. 6:
  „6. изчерпателно и конкретно посочване на всички възражения и основанията за тях, както и исканията на жалбоподателя”.
  д) Действащата т. 6 става т. 7.
  2. В ал. 3:
  а) Създават се нови т. 5 и т. 6:
  „5. доказателства за обстоятелствата по ал. 2, т. 5“;
  „6. доказателства за представителната власт, когато жалбата се подава чрез представител;“.
  б) Действащата т. 5 става т. 7.
  3. В ал. 4 думите „по ал. 2 и ал. 3, т. 1–3“ се заменят с „по ал. 2 и ал. 3, т. 1-3, 5 и 6“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 203, ал. 3 се изменя така:
  „(3) Когато с жалбата е поискана временната мярка по ал. 1, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира от уведомяване на възложителя за образуване на производство от Комисията за защита на конкуренцията до влизане в сила на:
  1. определението, с което се оставя без уважение искането за временна мярка, или
  2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 205, ал. 7 се изменя така:
  „(7) Определението по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на чл. 204, ал. 5 от ЗОП. Частната жалба спира изпълнението на обжалваното определение.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 210, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 изречение първо се изменя така: „Страните се смятат за уведомени, а призовките или съобщенията за връчени, ако са им изпратени едновременно на посочените от тях електронен адрес и факс.“
  2. В изречение второ думите „или не са намерени на адреса, посочен в жалбата“ се заличават.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В чл. 213, ал. 1, т. 1 се изменя така:
  „1. при установяване на недопустимост на жалбата, включително, когато жалбоподателят не е обосновал и доказал правния си интерес;“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. В чл. 215 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 4 се изменя така:
  „4. установява незаконосъобразност на решението, като в случаите по ал. 5 и ал. 6 налага предвидените санкции.“
  2. В ал. 4 думите „той незабавно“ се заменят с „в деня на сключването той“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 10.

  § 11. В чл. 217, ал. 2 се изменя така:
  „(2) По искане на страните, направено в срока за обжалване, Комисията за защита на конкуренцията може да допълни или да измени постановеното решение в частта му за разноските.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 11.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума