Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
30/05/2018 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх.№ 853-03-43/30.05.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-33, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 04.05.2018 г., приет на първо гласуване на 16.05.2018 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
  (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм., бр. 34 от 2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г. и бр. 7, 15, 17, 24 и 30 от 2018 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 196 ал. 4 след думите „решенията по чл. 175, ал. 5" се добавя „и обявлението за доброволна прозрачност".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. Създава се чл. 196а:
  „Чл. 196а. Участващите в производството страни и техните представители са длъжни да упражняват предоставените им процесуални права добросъвестно. Отговорността за вреди при недобросъвестно им упражняване се реализира по общия исков ред."

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. Създава се чл. 196а:
  „Добросъвестност
  Чл. 196а. Участващите в производството страни и техните представители са длъжни да упражняват предоставените им процесуални права добросъвестно. Отговорността за вреди при недобросъвестното им упражняване се реализира по общия исков ред.”

  § 3. В чл. 197 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1:
  а) в т. 1 след думите „решението за откриване на процедурата“ се поставя запетая и се добавя „решението за създаване на квалификационна система";
  б) точка 5 се изменя така:
  „5. публикуването на:
  а) решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал.
  1,т. 8 - 10 и 13;
  б) решенията по чл. 100, ал. 7, 11 и 12;";
  в) точка 7 се изменя така:
  „7. получаването на решението за:
  а) определяне на изпълнител;
  б) класиране на участниците в конкурса за проект;
  в) включване или за отказ от включване в квалификационна система
  или в динамична система за покупки;
  г) прекратяване на участието в квалификационна система или в
  динамична система за покупки;
  д) прекратяване на процедурата;".
  2. В ал. 2 след думите „ако лицето не е уведомено" се поставя запетая и се добавя „както и при бездействие".
  3. В ал. 3 думите „случаите по ал. 1, т. 1 и 6" се заменят със „случаите по ал. 1, т. 1 и 8".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.


  § 4. В чл. 198 ал. 3 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 199 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) В т. 2 думите „както и седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес“ се заменят с „както и седалището, адресът на управление по регистъра на вписване, електронен адрес и факс“.
  б) В т. 4 след думите „обществената поръчка“ се поставя запетая и се добавят думите „включително уникален идентификационен номер в РОП“.
  в) Точка 5 се изменя:
  „5. обстоятелствата, на които жалбоподателят основава качеството си на заинтересовано лице, когато е приложимо.“
  г) Създава се нова т. 6:
  „6. изчерпателно и конкретно посочване на всички възражения и основанията за тях, както и исканията на жалбоподателя”.
  д) Действащата т. 6 става т. 7.
  2. В ал. 3:
  а) Създават се нови т. 5 и т. 6:
  „5. доказателства за обстоятелствата по ал. 2, т. 5“;
  „6. доказателства за представителната власт, когато жалбата се подава чрез представител;“.
  б) Действащата т. 5 става т. 7.
  3. В ал. 4 думите „по ал. 2 и ал. 3, т. 1–3“ се заменят с „по ал. 2 и ал. 3, т. 1-3, 5 и 6“.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 5, т. 1, буква „а“ се изменя така:
  „а) точка 2 се изменя така:
  „2. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице - жалбоподател, както и седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление, електронен адрес и факс; съответно трите имена и адреса, телефон, електронен адрес и факс на жалбоподателя - физическо лице;“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. В чл. 199 се правят следните изменения н допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) точка 2 се изменя така:
  „2. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице - жалбоподател, както и седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление, електронен адрес и факс; съответно трите имена и адреса, телефон, електронен адрес и факс на жалбоподателя - физическо лице;“;
  б) в т. 4 след думите „обществената поръчка" се поставя запетая и се добавя „включително уникалния й номер в РОП";
  в) точка 5 се изменя така:
  „5. обстоятелствата, на които жалбоподателят основава качеството си на заинтересовано лице, когато е приложимо.";
  г) създава се нова т. 6:
  „6. изчерпателно и конкретно посочване на всички възражения и основанията за тях, както и исканията на жалбоподателя";
  д) досегашната т. 6 става т. 7.
  2. В ал. 3:
  а) създават се нова т. 5 и т. 6:
  „5. доказателства за обстоятелствата по ал. 2, т. 5;
  6. доказателства за представителната власт, когато жалбата се подава чрез представител;";
  б) досегашната т. 5 става т. 7.
  3. В ал. 4 думите „по ал. 2 и ал. 3, т. 1 - 3" се заменят с „по ал. 2 и ал. 3, т. 1 -3, 5 и 6".

  § 6. В чл. 203 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Когато с жалбата е поискана временната мярка по ал. 1, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира от уведомяване на възложителя за образуване на производство от Комисията за защита на конкуренцията до влизане в сила на:
  1. определението, с което се оставя без уважение искането за временна мярка, или
  2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка"
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 205 ал. 7 се изменя така:
  „(7) Определението по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на чл. 204, ал. 5 от ЗОП. Частната жалба спира изпълнението на обжалваното определение."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, като в него думите „от ЗОП“ се заличават.

  § 8. В чл. 210, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 изречение първо се изменя така:
  „Страните се смятат за уведомени, а призовките или съобщенията за връчени, ако са им изпратени едновременно на посочените от тях електронен адрес и факс."
  2. В изречение второ думите „или не са намерени на адреса,
  посочен в жалбата" се заличават.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  § 8. В чл. 210, ал. 2 изречение първо се изменя така: „Страните се смятат за уведомени, а призовките или съобщенията за връчени, ако са им изпратени в същия ден на посочените от тях електронен адрес и факс.", а в изречение второ думите „или не са намерени на адреса, посочен в жалбата" се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
  § 8. В чл. 210, ал. 2 изречение първо се изменя така: „Страните се смятат за уведомени, а призовките или съобщенията - за връчени, ако са им изпратени в същия ден на посочените от тях електронен адрес и факс.", а в изречение второ думите „или не са намерени на адреса, посочен в жалбата" се заличават.

  § 9. В чл. 213, ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. при установяване на недопустимост на жалбата, включително, когато жалбоподателят не е обосновал и доказал правния си интерес;"
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. В чл. 215 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 т. 4 се изменя така:
  „4. установява незаконосъобразност на решението, като в случаите по ал. 5 и 6 налага предвидените санкции."
  2. В ал. 4 думите „той незабавно" се заменят с „в деня на сключването той".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.

  § 11. В чл. 217 ал. 2 се изменя така:
  „(2) По искане на страните, направено в срока за обжалване, Комисията за защита на конкуренцията може да допълни или да измени постановеното решение в частта му за разноските."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде подразделение „Преходна разпоредба“ с § 12:
  „ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА
  § 12. За подадените до влизането в сила на този закон жалби до Комисията за защита на конкуренцията се прилага досегашният ред.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде подразделение „Преходна разпоредба“ с § 12:
  „ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА
  § 12. За подадените до влизането в сила на този закон жалби до Комисията за защита на конкуренцията се прилага досегашният ред.“


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума