Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
30/05/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 853-03-44/30.05.2018 г.

  Относно: законопроект за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд, № 802-02-12, внесен от Министерски съвет на 21.05.2018 г.
  На свое заседание, проведено на 30 май 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд, № 802-02-12, внесен от Министерски съвет на 21.05.2018 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на икономиката – г-н Лъчезар Борисов – заместник-министър и г-жа Елиза Дилова – главен експерт в Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“.
  Г-н Борисов представи законопроекта, като подчерта, че Република България е ратифицирала Споразумението относно Единния патентен съд на 8 април 2016 г. и посочи, че споразумението предвижда създаването на Единен патентен съд с юридическа правосубектност във всяка договаряща държава-членка.
  Беше отбелязно, че Протоколът за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд е подписан от името на правителството на Република България на 11 септември 2017 г. при условие на последваща ратификация, като самото споразумение предвижда период на предварително изпълнение на институционалните, организационните и финансовите разпоредби.
  Г-н Борисов изтъкна, че до момента протоколът е ратифициран или приет от Естония, Белгия, Финландия, Италия, Холандия, Великобритания, Швеция, Люксембург, Франция и Дания, като размерът на вноската на Република България ще възлиза на 17 760 евро за първата година и 10 600 евро за втората година.
  При обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Данаил Кирилов и Пенчо Милков. В отговор на поставения от г-н Милков въпрос беше изтъкнато, че всички спорове за разрешаване на патенти ще бъдат разглеждани само от този общ орган.
  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 15 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме законопроект за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд, № 802-02-12, внесен от Министерски съвет на 21.05.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума