Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
30/05/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 853-03-45/30.05.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 802-01-15, внесен от Министерски съвет на 04.05.2018 г.

  На свое заседание, проведено на 30 май 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 802-01-15, внесен от Министерски съвет на 04.05.2018 г.
  На заседанието присъства от Министерството на правосъдието – г-жа Десислава Ахладова – заместник-министър.
  Законопроектът беше представен от г-жа Ахладова, която посочи, че с него се цели намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.
  Тя отбеляза, че с промени в Закона за особените залози от 2016 г. са приети законодателни стъпки към цялостната електронизация на Централния регистър на особените залози с цел предоставяне на електронни услуги в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление и превръщането му в публично достъпна база данни за вписаните обстоятелства по Закона за особените залози. Тези промени налагат необходимостта от създаването на електронна партида и уникален идентификатор за всички лица и организации, вписани в регистър БУЛСТАТ, включително и за чуждестранните физически и юридически лица, когато са залогодатели по Закона за особените залози.
  С предложените промени се прецизират изискванията към документите, които трябва да бъдат представени от подлежащите на регистрация лица и се предлага подробна регламентацията на достъп до регистър БУЛСТАТ, като се осигурява изцяло безплатен отдалечен достъп до публичната част на регистъра и се създава правна възможност за издаването на удостоверения в електронна форма и предаването им по електронен път. Предвижда се също автоматизирано подаване на данни за вписаните в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, както и се урежда безплатен обмен на информацията между регистрите на съда, държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация.


  В обсъждането взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Христиан Митев и Тодор Байчев. Народните представители изразиха своята подкрепа към законопроекта и приветстваха усилията на Министерски съвет за намаляване на административната тежест на гражданите и организациите.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 15 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 802-01-15, внесен от Министерски съвет на 04.05.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума