Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
14/06/2018 проект второ гласуване

  Проект на доклад за второ гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 802-01-15, внесен от Министерския съвет на 04.05.2018 г., приет на първо гласуване на 06.06.2018 г.
  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, № 802-01-15, внесен от Министерския съвет на 04.05.2018 г., приет на първо гласуване на 06.06.2018 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ
  (обн., ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 34 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г., бр. 82 и 95 от 2009 г., бр. 28 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 12 от 2015 г., бр. 8 и 74 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 27 от 2018 г.)

  Комисията подкрепя /не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 3, ал. 1 се правят следните допълнения:
  1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „подлежащи на вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
  2. В т. 5 се създава буква „г“:
  „г) които са залогодатели по смисъла на Закона за особените залози.”
  3. В т. 10 се създава буква „г“:
  „г) са залогодатели по смисъла на Закона за особените залози.”

  Комисията подкрепя /не подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 9 се създава ал. 8:
  „(8) За вписване и заличаване на обстоятелства се заплаща държавна такса, определена с Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.“

  Комисията подкрепя /не подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Към заявлението по чл. 9, ал. 1 лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9-11 съобразно своето качество представят:
  1. документ, удостоверяващ извършването на заявената дейност, документ за собственост или други документи, когато такива се изискват от закона;
  2. документ за платена държавна такса, определена с Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, освен в случай на плащане по електронен път.”
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

  Комисията подкрепя /не подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
  „3. номер на заявление, номер на вписване в регистъра, както и за свързаност на субектите.”
  2. В ал. 2 изречение второ се заличава.
  3. Създават се ал. 4 и 5:
  „(4) Справки се извършват и удостоверения се издават незабавно във всяко териториално звено на Агенцията по вписванията.
  (5) Агенцията по вписванията осигурява възможност за извършване на справки чрез отдалечен достъп, както и за издаване на удостоверения в електронна форма и предаването им по електронен път.”

  Комисията подкрепя /не подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. Член 37 се изменя така:
  „Чл. 37. (1) Агенцията по вписванията осигурява достъп до регистър БУЛСТАТ чрез:
  1. публичната част на регистър БУЛСТАТ по интернет;
  2. стандартни изходни файлове по електронна поща или друг технически носител;
  3. автоматизирано подаване на данни за вписаните в регистър БУЛСТАТ обстоятелства.
  (2) Достъпът по ал. 1, т. 1 е безплатен, а този по ал. 1, т. 2 и 3 се предоставя срещу такса, определена с Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.
  (3) Достъпът по ал. 1, включително чрез средата за междурегистров обмен, на съда, държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация е безплатен.“

  Комисията подкрепя /не подкрепя текста на вносителя за § 5.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБA

  Комисията подкрепя /не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  Предложение от нар. пр. Валентин Николов и Александър Ненков:
  Създава се нов § 6:
  § 6. Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65, 74 от 2006 г., бр. 49, 55, 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г. бр. 7 и 38 от 2018 г.) в чл. 36и, ал. 3, т. 1 думите „чл. 100, ал. 3 и/или 5“ се заменят с „чл. 100, ал. 4 и/или 6“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 6. Законът влиза в сила от 1 септември 2018 г.

  Предложение от нар. пр. Валентин Николов и Александър Ненков:
  § 6 става § 7 и се изменя така:
  § 7. Законът влиза в сила от 1 септември 2018 г., с изключение на § 6, който влиза в сила от 1 юли 2018 г.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя /не подкрепя текста на вносителя за § 6.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума