Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
11/09/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 853-03-65/12.09.2018 г.

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране, № 802-02-20, внесен от Министерски съвет на 24.08.2018 г.
  На свое заседание, проведено на 11 септември 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране, № 802-02-20, внесен от Министерски съвет на 24.08.2018 г.
  На заседанието присъства г-н Калоян Симеонов – държавен експерт в Дирекция „Регулация на финансовите пазари“ към Министерството на финансите.
  Законопроектът беше представен от г-н Симеонов, който посочи, че с него се предлага ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране с цел подготовката на България за присъединяване към Единния механизъм за преструктуриране и Единния надзорен механизъм, които са основните елементи на Банковия съюз в Европейския съюз.
  Г-н Симеонов допълни, че правните актове за създаването и функционирането на Единния надзорен механизъм са приети през октомври 2013 г., като през ноември 2014 г. започва прилагането им за държавите от Банковия съюз.
  В Единния надзорен механизъм, в който участват всички държави членки от еврозоната, могат да участват и държави–членки извън еврозоната чрез установяване на тясно сътрудничество между Европейската централна банка и националните компетентни органи на съответните държави.
  Средствата, събирани на национално ниво чрез вноски от кредитните институции, следва да се внасят в различни национални подразделения на Единния фонд за преструктуриране и да се използват взаимно, като в края на преходния период подразделенията във фонда се обединят, а националните подразделения престанат да съществуват.
  Г-н Симеонов отбеляза, че за договарящите страни, които са депозирали своите инструменти за ратификация, одобряване или приемане, но не участват в Единния надзорен механизъм и в Единния механизъм за преструктуриране, споразумението не се прилага.
  Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране е подписано на 21 май 2014 г. от почти всички държави-членки на Европейския съюз, с изключение на Обединеното кралство и Швеция. От българска страна споразумението е подписано при условие за последваща ратификация.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране, № 802-02-20, внесен от Министерски съвет на 24.08.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума