Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
03/10/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 853-03-74/10.10.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 854-01-34, внесен от Цветан Генчев Цветанов, Корнелия Петрова Нинова и Мустафа Сали Карадайъ на 04.05.2018 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 854-01-35, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 09.05.2018 г.

  На свое заседание, проведено на 3 октомври 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 854-01-34, внесен от Цветан Генчев Цветанов, Корнелия Петрова Нинова и Мустафа Сали Карадайъ на 04.05.2018 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 854-01-35, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 09.05.2018 г.
  На заседанието присъстваха: от Българската православна църква – Митрополит Гавраил Ловчански, Митрополит Йоан Варненски и Великопреславски, Митрополит Антоний Западно и Средноевропейски, Митрополит Серафим Неврокопски, Митрополит Даниил Видински и доц. д-р Мария Кьосева – юридически съветник на Светия синод; от Главно мюфтийство – г-н Аднан Джамдазов –главен юрисконсулт.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 854-01-34, беше представен от председателя на комисията – г-н Данаил Кирилов, който заяви, че с него се цели да се създаде гаранция за религиозните свободи на лицата, да се предотврати възможността за намеса на чужди държави, институции и лица в делата и дейността на българските религиозни общности, както и да се премахне възможността за злоупотреба с тези права и използването им срещу националната сигурност на страната, обществения ред, народното здраве и морала, правата и свободите на гражданите.
  Г- Кирилов посочи, че със законопроекта се урежда възможността за участие на религиозните общности в Република България в обществения живот на страната чрез представяне на становища по проекти на закони и административни актове; създава се правна възможност за гарантиране възмездяването на труда на свещенослужителите; регламентира се получаването на целеви дарения и създаването на духовни училища.
  Той допълни, че законопроектът създава подробни правила за финансиране на религиозните институции с цел осигуряване на прозрачност относно източниците и начина на финансиране на вероизповеданията и предотвратяване на възможността за използване на религиозните институции в Република България за извършване на дейности, насочени срещу установения в страната правов ред.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 854-01-35, беше представен от народния представител Христиан Митев, който посочи, че в него се съдържат няколко групи допълнения, които целят да се усъвършенства правната уредба относно вероизповеданията.
  Г-н Митев отбеляза, че първата група предложения съдържат дефиниции за „религиозен радикализъм“ и „политизация на вероизповедание“, като допълни, че се предлага установяването на забрана за религиозните общности и институции да създават, разпространяват и използват литература, която проповядва религиозен радикализъм или идеи, които противопоставят българските граждани на религиозна основа. Предлага се ограничение за участие на ръководните органи на религиозни общности и институции в ръководствата на политически партии.
  Проектът на закон въвежда изисквания за лицата, които извършват богослужения на територията на страната, като се предлага диференциран режим в зависимост от гражданството.
  Друга група допълнения урежда реда и начина за регистрация на религиозните общности като юридически лица, както и основанията за прекратяването им. Предлагат се правила относно финансирането на вероизповеданията и на духовните училища, като се предвижда и представянето пред Сметната палата на годишни финансови отчети.
  Последната група предложения са свързани с правилата за осъществяване на образователните дейности в духовните училища, както и изискванията относно местата за извършване на публични богослужения.
  По представените законопроекти са постъпили становища от Министерството на правосъдието, Министерството на образованието, Министерството на финансите, Светия Синод, Главното мюфтийство, Католическата църква, Епархийския съвет на Арменска Апостолическа Православна Църква, Обединените Евангелски Църкви, „Свобода за всеки“ - адвокатска и правозащитна организация и Национален Алианс "Обединени Божи Църкви" и от Христо Цанков.
  Митрополит Гавраил Ловчански и г-н Аднан Джамдазов представиха становищата на Светия Синод и на Главното мюфтийство по повод разглежданите законопроекти за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията.
  В обсъждането на законопроектите взеха участие народните представители Йордан Цонев, Христиан Митев, Данаил Кирилов, Десислава Атанасова и Хамид Хамид.
  Г-н Цонев отбеляза, че целта на законопроекта, внесен от народните представители Цветан Цветанов, Корнелия Нинова и Мустафа Карадайъ, е установяването на финансова стабилност на вероизповеданията и защитата на държавния интерес и националната сигурност на страната. Той допълни, че държавата ще осъществява финансов контрол само върху получените и разходваните от вероизповеданията държавни субсидии, и заяви, че ще подкрепи законопроекта, като между първо и второ четене може да се прецизират текстове.
  Г-н Кирилов заяви, че ще подкрепи и двата законопроекта, като допълни, че текстовете следва да бъдат прецизирани, като се намери баланса между интересите на обществото и независимостта на вероизповеданията. Той посочи, че механизма на субсидиране на вероизповеданията цели прозрачност, каквато е предвидена при финансирането на политическите партии и неправителствени организации.
  Г-жа Атанасова посочи, че в настоящия парламент Законът за вероизповеданията е единствената тема, по която се обединяват и управляващи и опозиция, и наблегна върху необходимостта от търсене на баланса между интересите на държавата и автономията на религиозните общности и институции.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси:
  - с 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 854-01-34, внесен от Цветан Генчев Цветанов, Корнелия Петрова Нинова и Мустафа Сали Карадайъ на 04.05.2018 г. и
  - със 7 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 854-01-35, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 09.05.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума