Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
31/10/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 853-03-79/31.10.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Наказателнo-процесуалния кодекс, № 854–01-78, внесен от Емил Димитров Симеонов и Данаил Димитров Кирилов на 29.10.2018 г.

  На свое заседание, проведено на 31 октомври 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Наказателнo-процесуалния кодекс, № 854–01-78, внесен от Емил Димитров Симеонов и Данаил Димитров Кирилов на 29.10.2018 г.
  На заседанието присъства от администрацията на Президента на Република България – г-жа Елица Обрешкова – старши експерт.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от г-н Данаил Кирилов, който посочи, че законодателната инициатива е продиктувана от необходимостта от промени в правната уредба, свързани с Решение № 14 на Конституционния съд на Република България от 9 октомври 2018 г., постановено по конституционно дело № 12/2017 г.
  Със законопроекта се цели уреждане на възникналите правни последици от обявяването за противоконституционни разпоредбите на чл. 247в, ал. 1, т. 3 в частта „в случаите на чл. 94 ал. 1“ и на чл. 351, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).
  Г-н Кирилов отбеляза, че с цел изключването на противоречия в правоприлагането на чл. 247в, ал. 1, т. 3 от НПК е необходимо разпоредбата да се прецизира, като ясно се дефинират случаите, когато разпоредителното заседание се отлага поради неявяването на защитник. Предвижда се наличието на уважителна причина за неявяването на защитник винаги да е основание за отлагане на делото, но липсата на такава няма да води до отлагане, като изключение се допуска само в случаите на задължителна защита по чл. 94, ал. 1 от НПК.
  Г-н Кирилов посочи, че така ще се гарантират правата на подсъдимите, но същевременно ще се дисциплинира явяването на защитника като страна в процеса.
  С оглед мотивите на решението на Конституционния съд следва да се създаде синхрон и съгласуваност между въведената забрана за определен вид възражения в съдържанието на въззивните и касационните жалби и протести. Затова се предлага изменение на разпоредбата на чл. 351, ал. 2 от НПК, като с касационната жалба и протест се предоставя възможност за отправяне на възражения за съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство свързани с допускане, събиране, проверка и оценка на доказателствата и доказателствените средства.
  По законопроекта е постъпило положително становище от Върховния касационен съд.

  В дискусията взеха участие народните представители Филип Попов, Христиан Митев, Данаил Кирилов и Крум Зарков.
  Г-н Попов и г-н Зарков изразиха своето несъгласие за законопроекта, като посочиха, че следва да се предостави време, за да бъде обсъден по-задълбочено от всички заинтересовани страни.
  Г-н Митев и г-н Кирилов изразиха подкрепата си за законопроекта, като г-н Митев отбеляза, че той е навременен и изцяло съобразен с Решение № 14 на Конституционния съд от 9 октомври 2018 г.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, 1 глас „против“ и 3 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателнo-процесуалния кодекс, № 854–01-78, внесен от Емил Димитров Симеонов и Данаил Димитров Кирилов на 29.10.2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума