Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
31/10/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 853-03-82/02.11.2018 г.

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, № 802-02-25, внесен от Министерския съвет на 15.10.2018 г.
  На свое заседание, проведено на 31 октомври 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, № 802-02-25, внесен от Министерския съвет на 15.10.2018 г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на външните работи – г-н Георг Георгиев – заместник-министър и г-н Данаил Чакъров - директор на дирекция “Международно право и право на Европейския съюз”.
  Законопроектът беше представен от г-н Георгиев, който посочи, че със Споразумението за стратегическо партньорство се утвърждават отношенията между Европейския съюз и Канада като стратегически партньори чрез създаване на предпоставки за разширяване на сътрудничеството и осигуряване на механизми за политическия диалог с организиране на годишни срещи на най-високо равнище и консултации на министри и експерти. Предвижда се създаването на Съвместен комитет на министрите и Съвместен комитет за сътрудничество, които да наблюдават развитието на стратегическите отношения между страните и да могат да правят предложения по всички въпроси от общ интерес.
  Със Споразумението се цели задълбочаване на дългосрочното партньорството между Европейския съюз и Канада като се осигури взаимен интерес и отговорност в областта на политическото, икономическото, съдебното и социалното сътрудничество, чрез ефективно взаимодействие. Предвижда се насърчаването на взаимодействието в широк кръг сфери, излизащи и извън търговските и икономическите отношения.
  Споразумението за стратегическо партньорство е резултат от дългогодишни консултации, като е подписано на среща на най-високо равнище Европейския съюз - Канада на 30 октомври 2016 г. и е одобрено от Европейския парламент. Отделни негови части се прилагат временно от 2017 г., а цялостното му влизане в сила ще се осъществи след приключването на процеса на ратифицирането му от всички държави - членки на Европейския съюз.
  Г-н Георгиев отбеляза, че 15 от държавите - членки на Европейския съюз са ратифицирали Споразумението за стратегическо партньорство.
  В дискусията взе участие г-н Зарков, който изрази подкрепата си към законопроекта.
  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 15 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, № 802-02-25, внесен от Министерския съвет на 15.10.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума