Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
31/10/2018 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 853-03-83/05.11.2018 г.

  Относно: законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29.10.2018 г.
  На свое заседание, проведено на 31 октомври 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29.10.2018 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на правосъдието – г-жа Цецка Цачева - министър на правосъдието; от Министерство на финансите, дирекция „Държавни разходи” – г-н Владимир Петров - директор, г-жа Ася Първанова, г-жа Стела Бояджиева и г-жа Елена Атанасова - главни експерти; от Висшия съдебен съвет (ВСС) – г-н Боян Магдалинчев, представляващ ВСС и г-жа Маргарита Радкова - финансов директор на дирекция „Финанси и бюджет”; от Инспектората към Висшия съдебен съвет – г-жа Теодора Точкова - главен инспектор и г-жа Красимира Николова, - главен счетоводител и директор на дирекция „Бюджет и финанси”.
  Проектът на бюджет на съдебната власт за 2019 г., изготвен от Висшия съдебен съвет, беше представен от г-н Магдалинчев, който посочи, че бюджетът на съдебната власт за 2019 г., отразен в чл. 2 от законопроекта, е изготвен въз основа на Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. и оценката за очакваното изпълнение на бюджета за 2018 г., като основен приоритет на провежданата фискална политика в средносрочен план е стремежът за запазване на стабилността на публичните финанси и повишаване на ефективността на публичните разходи в отделните сектори.
  По отношение на приходната част предложенията по чл. 2 и в двата проекта съвпадат, като тенденцията е за запазване на стойностите спрямо 2018 г. Предвижда се общият размер на приходите да е 116,0 млн. лв., като от тях 100,0 млн. лв. се планира да бъдат приходите от съдебни такси.
  В проекта на ВСС се предлага общият размер на разходите да е на стойност 769,4 млн. лв., от които 723,6 млн. лв. са текущи разходи. Предлага се увеличаване на разходите със 178,3 млн. лв. за 2019 г. спрямо одобрения бюджет за 2018 г. В мотивите на проектобюджета на ВСС е отразено, че прогнозните разходи отразяват утвърдените бюджети за 2018 г. и са необходими за нормалното функциониране на съдебната власт, като осигуряват бързо правораздаване и изграждане на информационни системи за реализиране на електронното правосъдие. Отбелязва се, че посочените средства са необходими за индексиране на работните заплати, като са предвидени и разходи за облекло, обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, въвеждане на електронно управление и стопанисване на недвижимите имоти.
  Министерският съвет, като отчита заявените от ВСС искания за обезпечаване на изплащането на възнаграждения и социални осигуровки на заетите в съдебната система, съгласно законовите изисквания и възможностите на бюджета с оглед провежданата фискална политика за запазване на стабилността на публичните финанси, предвижда увеличение на разходите спрямо приетият за 2018 г. бюджет със 113,2 млн. лв. или общо 704,3 млн. лв. Планираните средства включват поемане на разходите за персонал на заетите в съдебната система, както и разходите за обезпечаване на въвеждането на електронното управление.
  В проекта на ВСС е заложен и резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 900,0 хил. лв., който е с 300,0 хил. лв. повече от заложения в проекта на Министерския съвет.
  Във връзка с направените от ВСС предложения по чл. 2 на проекта на Закон за държавния бюджет за 2019 г., Министерският съвет подкрепя по принцип текста за ал. 2, като одобрява предложените показатели. Министерският съвет приема предложенията на ВСС за разпоредбите на ал. 4-7 и не подкрепя предложението за редакция на ал. 8. Министерският съвет уточнява, че правомощията на Министерския съвет са съобразени с Конституцията на Република България и се ограничават до възможността за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет, когато не се нарушава салдото по държавния бюджет.
  Г-н Магдалинчев посочи, че предложеният от Министерския съвет проект на бюджет за съдебната власт за 2019 г. се различава от предложения от ВСС проект, но подчерта, че предложените от Министерския съвет разчети ще осигурят необходимите средства за функционирането на съдебната система. Той добави, че разликата в разходната част се дължи на това, че проектът на Министерския съвет предвижда ръст на заплатите от 10 на сто, а проектът на ВСС предвижда увеличение от 17 на сто. Други причини за разликата в бюджетите са планираните от ВСС допълнителни възнаграждения в размер на до три основни заплати при натовареност на съответните органи, съответно до 6 работни заплати за специализираните органи, докато проектът на Министерския съвет предвижда допълнителното възнаграждение да е в размер до една основна заплата. Представляващият ВСС обобщи, че независимо от разликата в разходната част, Пленумът на Висшия съдебен съвет, след като се е запознал с разчетите на Министерския съвет намира, че предложеният от Министерския съвет бюджет е балансиран и следва да бъде подкрепен.
  Г-жа Точкова изрази подкрепата си по отношение на бюджета на Инспектората към ВСС, предложен от Министерския съвет. Тя посочи, че бюджетът на съдебната власт, предложен от Министерския съвет, в частта за Инспектората, ще осигури необходимите средствата за работна заплата и задължителни осигурителни вноски, средствата за капиталови разходи и техническа обезпеченост. Тя добави, че Инспекторатът изпълнява проект по програма „Добро управление“ за осигуряване на софтуерна и техническа обезпеченост и изграждане на административен капацитет, като одобреният бюджет е 700 хил. лв.
  Г-жа Цачева посочи, че е удовлетворена от работата в хода на съгласувателната процедура по обсъждане на чл. 2 от законопроекта. Тя уточни, че е налице увеличение на бюджета за 2019 г. спрямо бюджета за 2018 г. със 113,2 млн. лв. и отправи благодарност към Пленума на ВСС за изразената подкрепа към предложения от Министерския съвет проект на чл. 2 от законопроекта.
  Г-н Петров допълни, че предложеният от Министерския съвет бюджет има основни приоритети, които изискват огромен ресурс. Това са увеличение на доходите за цялата бюджетна сфера в размер на 10 на сто, допълнителни средства от 150 млн. лв. във връзка с двата законопроекта – законопроект за хората с увреждания и законопроект за личната помощ. Предвидено е увеличение на учителските заплати с 20 на сто и е прецизиран механизмът за определяне на работните заплати. Той обобщи, че предвиденият по чл. 2 бюджет създава необходимите условия за изпълнението на конституционно определените функции на съдебната власт.

  По отношение бюджета на Министерството на правосъдието, отразен в чл. 13 от законопроекта, г-жа Цачева посочи, че го подкрепя, като уточни, че по приходен показател се запазва равнището от 2018 г. Тя добави, че в частта „разходи“ е налице увеличение на бюджета за 2019 г. с 43,2 млн. лв., което представлява увеличение в размер на 18.7 на сто. Министърът на правосъдието подробно изложи причините за предоставените допълнителни разходи, като обобщи, че са предвидени за разходи за персонал и за реализиране на електронното управление. С предвидения разход за персонал се обезпечават допълнителните 200 щатни бройки в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и Главна Дирекция „Охрана“ и увеличението на работната заплата с 10 на сто.

  В хода на дискусията взеха участие народните представители Филип Попов, Крум Зарков, Явор Божанков, Данаил Кирилов, Десислава Атанасова и Хамид Хамид.

  Г-н Попов, г-н Божанков и г-н Зарков посочиха, че ще подкрепят единствено проекта за бюджет на съдебната власт, съставен от Висшия съдебен съвет и няма да подкрепят законопроекта за държавен бюджет за 2019 г., предложен от Министерски съвет, като беше акцентирано върху недофинансирането по определени пера. На поставения от г-н Попов въпрос, г-н Магдалинчев добави, че на Инспектората към Висшия съдебен съвет ще бъдат осигурени средства по оперативна програма „Добро управление“ и в случай на недостиг на средства Пленумът на Висшия съдебен съвет ще предприеме необходимите мерки за обезпечаване на неговата работа. По отношение на предложената редакция за нова ал. 8 в чл. 2 от законопроекта, г-н Магдалинчев добави, че след запознаване на Пленума на Висшия съдебен съвет с разчетите на Министерския съвет и предвид увеличението на бюджета спрямо бюджета за 2018 г., нейната необходимост е отпаднала.
  На поставеният от г-н Хамид въпрос относно сградния фонд и техническата обезпеченост на съдилищата, г-н Магдалинчев уточни, че с планираните от Министерския съвет средства ще може да се обезпечи работата на съдилищата и посочи като причина за затрудненията в тези области забавянето на усвояването на средствата за капиталови разходи през предходните години, което забавяне ще бъде преодоляно. По отношение на техническата обезпеченост на съдилищата беше посочено, че има съгласуван бюджет в размер на 10 млн. лв. с Държавна агенция „Електронно управление“.
  Г-н Кирилов и г-жа Атанасова посочиха, че ще подкрепят законопроекта за 2019 г. с включен проект за бюджет на съдебната власт със становището на Министерски съвет, като изразиха удовлетворение от положителната оценка на Пленума на ВСС относно представеният от Министерския съвет бюджет на съдебната власт за 2019 г.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси:
  по предложения чл. 2 от законопроекта
  - със 6 гласа „за”, 0 гласа „против” и 10 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29 октомври 2018 г., с включен проект за бюджет на съдебната власт, съставен от Висшия съдебен съвет;
  - с 11 гласа „за”, 5 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29 октомври 2018 г., с включен проект за бюджет на съдебната власт със становището на Министерски съвет.

  по предложения чл. 13 от законопроекта
  - с 11 гласа „за”, 5 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29 октомври 2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума