Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
06/02/2019

  Доклад на комисия
  ЧРЕЗ
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
  Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

  ДО
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Г-Н КРИСТИАН ВИГЕНИН


  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх.№ 953-03-5/07.02.2019 г.

  Относно: Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24 януари 2019 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 6 февруари 2019 г., Комисията по правни въпроси разгледа Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24 януари 2019 г.
  На заседанието присъства г-жа Биляна Белякова – директор на Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“ в Министерството на правосъдието.
  Г-жа Белякова представи Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., като акцентира върху темите, които Министерството на правосъдието е заложило в област Правосъдие.
  Първата тема, предложена в годишната програма, е свързана с измененията на Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000, наречен „Регламент Брюксел IIа“.
  С Регламент Брюксел IIа се установяват единни правила за компетентност при развод, законна раздяла и обявяване на недействителност на брака, както и спорове относно родителската отговорност в трансгранични ситуации. С изменението на регламента се цели подобряване на действащите механизми за връщане на отвлечени от родителите си деца и улесняване на процедурата за признаване на съдебните актове в семейната област.
  Втората тема е свързана с подобряването на трансграничния достъп до електронни доказателства, повишаването на скоростта на обмена им и улесняване на компетентните органи в осъществяването на този процес, като са направени две законодателни предложения – Регламент относно европейските заповеди за предоставяне и запазване на електронни доказателства по наказателноправни въпроси и Директива относно установяването на хармонизирани правила за определяне на представител за целите на събирането на доказателства в наказателния процес.

  След проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 6 гласа „въздържал се” приема Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24 януари 2019 г., като я подкрепя в нейната цялост.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума