Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Стенограма от заседание на комисия
П Р О Т О К О Л
№ 70


На 14 ноември 2018 г., сряда, се проведе редовно заседание на Комисията по правни въпроси при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите - членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос, № 802-02-26, внесен от Министерски съвет на 6.11.2018 г.

Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията по правни въпроси, и на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,35 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Данаил Кирилов.

* * *

ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Колеги, има кворум.
Откривам редовното заседание на Комисията по правни въпроси.
Получили сте съобщение с предложение за дневния ред. Имате думата по дневния ред. Няма становища по дневния ред.
Моля да го гласуваме.
За – 15, против и въздържали се – няма.
Дневният ред е приет.

Пристъпваме към точка първа от дневния ред:
ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНОТО ОБЩО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАМКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОБВЪРЗАНОСТ С УСЛОВИЯ ЗА МЕХАНИЗМА ЗА БЕЖАНЦИТЕ В ТУРЦИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ОБРАЗЕЦА НА СЕРТИФИКАТ ЗА ФИНАНСОВ ПРИНОС, № 802-02-26, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 6.11.2018 Г.
Гости от Министерството на външните работи са: господин Пламен Бончев – генерален директор на генерална дирекция „Глобални въпроси“, госпожа Димана Драмова – началник на отдел „Международно право“, и госпожа Мария Шопова – съветник в дирекция „ООН и сътрудничество за развитие“.
Добре дошли на колегите от Министерството на външните работи!
Заповядайте, ако желаете, да направите кратко представяне на ратификационния закон.
ПЛАМЕН БОНЧЕВ: Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Ще се опитам максимално кратко да представя мотивите, внесени от Министерския съвет, за ратифициране на настоящия акт.
Създаденият през ноември 2015 г. механизъм за бежанците в Турция ясно демонстрира ангажимента на Европейския съюз за подпомагане на тези бежанци. Неговата цел е да се координират действията, финансирани от бюджета на Европейския съюз и от приноса на държавите членки, така че да се засили ефективността и взаимното допълване на помощите, предназначени за спешна хуманитарна помощ, за образование, за здравни и други услуги за бежанците.
Както знаете, географското положение на Турция я превръща във важна държава за прием и транзит на безпрецедентен приток на бежанци, предизвикан основно от конфликтите в Сирия и Ирак. Предоставените чрез този механизъм средства позволиха успешно овладяване на положението и полагането на грижи на територията на Турция за около три милиона бежанци, с което бе намален и миграционният натиск върху Европейския съюз, и в частност върху България, като страна на външната граница на Съюза.
В съответствие с българското законодателство на 30 март 2016 г. Народно събрание ратифицира със закон Общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за механизъм за бежанците в Турция и сертификат за принос от страна на Република България с приложен към него график на плащанията.
Първият транш от финансирането по линия на механизма, който бе осъществен в периода 2015-2108 г., възлизаше на три милиарда евро, от които един милиард евро бяха предоставени от бюджета на Европейския съюз, а останалите два милиарда – от вноски на държавите членки. Вноската на България бе в размер приблизително на 11,5 милиона лева.
Успешното мобилизиране на финансовите средства за първия транш на механизма, както и постигнатият положителен ефект за овладяване на бежанския поток и намаляване на миграционния натиск върху Европейския съюз демонстрира ясния ангажимент на Съюза за неговото продължаване.
По време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, а така също и с активния принос на това председателство, Европейския съюз на 28 и 29 юли тази година постигна политическо съгласие за осигуряване финансирането на втори транш на механизма в размер на отново общо 3 милиарда евро, като този път 2 милиарда евро ще бъдат осигурени от общия бюджет на Европейския съюз и само един милиард – от вноски на държавите членки.
Във връзка с това вноската на България, която е определена по съответния механизъм, ще бъде значително по-малка и възлиза на 6 млн. 255 хил. лв.
Съгласно Актуализираното общо споразумение, одобрено от 16 юни т.г. от Комитета на постоянните представители на Европейския съюз, всяка държава членка следва да изпрати на Европейската комисия сертификат за принос и приложен към него индивидуален график за национални вноски за периода 2019 – 2023 г. Плащанията на България ще започнат от третото тримесечие на 2019 г. и ще бъдат осигурени от централния бюджет чрез бюджета на Министерството на външните работи.
Налице са редица основания за ратифициране от Народното събрание по чл. 85, ал. 1, т. 5 и т. 7 от Конституцията на Република България на Актуализираното общо споразумение и сертификата за принос.
В заключение, само ще добавя, че нашата справка установи, че единствено парламентите на две държави членки ратифицират това споразумение. В останалите държави не е предвидена процедура по ратифициране. Във връзка с това повечето от останалите държави вече са представили своите сертификати и затова отправяме призив за максимално бързо протичане на процедурата. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря Ви, господин Бончев.
Колеги, това беше представянето на проекта за ратификационен закон.
Откривам дебата. Имате думата за изказвания, мнения, въпроси, становища.
КРУМ ЗАРКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Бончев, госпожо Драмова и госпожо Шопова, благодаря Ви, че сте тук.
В интерес на истината, не разбирам много добре защо този законопроект е разпределен и на Правната комисия. Няма значение обаче, в крайна сметка така е преценил председателят на Народно събрание. Струва ми се обаче, че нашата експертиза би била много по-полезна в други две комисии, които обсъждат други въпроси.
Още когато се обсъждаше ратификацията на Общото споразумение в миналото Народно събрание, БСП като парламентарна група изяви някои резерви относно него. То е част от нашето позитивно право, ратифицирано е и в момента се изпълнява.
Исках просто да обърна внимание на колегите, че не става дума за договорка между България и Турция, а за договорка между България, като страна членка, и Европейската комисия.
Друг много важен момент, който е важно да се отбележи и прозвуча и при представянето на господин Бончев, е, че при новите три милиарда се обръща тежестта. Преди беше 2 милиарда за страните членки и 1 милиард евро за Комисията, сега е обратното.
Като член на Правната комисия, нямам никаква причина да не подкрепя този текст.
Единственият въпрос, по който можем да се разсъждаваме, е дали той да бъде ратифициран. Вие сте казали защо трябва според Вас. Мисля, че конституционното Ви тълкувание е правилно.
Затова ние – членовете на Правната комисия от БСП, ще подкрепим този текст.
Държа да подчертая обаче, че по останалите аспекти на това споразумение, свързани с общия механизъм, причината за неговото съществуване и неговите ефекти ще се изказват други мои колеги в останалите комисии, компетентни по този въпрос, и най-вече в Комисията по външна политика, която е водеща. Благодаря Ви.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря на колегата Зарков.
Без да е реплика, аз също смятам, че са налице основанията за ратификация. Смятам, че това е основанието на председателя да разпредели Законопроекта и на Комисията по правни въпроси.
Подчертавам, че след дебата с председателя и с Председателския съвет, както ми възложихте, виждате, че съществено намаля обемът на ратификационните закони, които се разпределят на нашата комисия.
Има ли реплики по изказването на колегата Зарков? Няма.
Други изказвания, колеги? Няма.
Закривам дебата.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос, № 802-02-26, внесен от Министерския съвет на 6 ноември 2018 г.
За – 15, против и въздържали се – няма.
Приехме на първо четене ратификационния закон.
Благодаря на колегите от Министерството на външните работи за представянето. Желаем им успешен ден и успешна работа!

Колеги, по изключение това заседание беше толкова кратко. Обмисляхме дали да насрочваме заседание, или да пропуснем. Планът за днес беше да обсъждаме общия Доклад по Наказателния кодекс – двата законопроекта – на Министерския съвет и с вносители Емил Димитров и Данаил Кирилов, така наречения „закон по акцизните престъпления“. Експертите обаче поискаха удължаване на срока по този законопроект и формиране на експертна работна група. Като време те предлагат в понеделник от 14,00 ч. заседание в тази зала, в което да вземат участие представители на министерствата, включително от Министерство на икономиката и Агенция „Митници“.
Използвам случая да отправя покана в този смисъл към колегите, които желаят, да заповядат и да участват в работната група.
Тук обаче имам притеснения, че забавяме в известна степен обсъждането му на второ четене в Комисията по правни въпроси.
Уведомявам Ви също, че имаме първоначална техническа готовност за подписване на Законопроект за изменение на Изборния кодекс в частите, които обхващат машини, машинно гласуване, електронно гласуване и случаите 15/15, 20/20 и така нататък. (Шум и реплики.)
Пропуснах да кажа следното. Молбата ми е за понеделник, защото вчера се обади кметът на София госпожа Фандъкова във връзка с изявление на Националното сдружение на общините по текущи въпроси. Единият от въпросите, който повдига Националното сдружение на общините, е искане за криминализиране на изгарянето на отпадъци. Изследвали са фактологията досега в тези случаи и смятат, че по друг ред не може да се постигне превенция на тези случаи, а смятат обществената опасност от тях за много сериозна. Вчера тя е изпратила писмо в този смисъл до Комисията по правни въпроси. Към този момент не сме го получили, но когато го получим, колегите ще го изпратят по пощите.
Уведомявам Ви за това и Ви каня за дебат евентуално във връзка с обсъждане на този въпрос. (Народният представител Димитър Лазаров говори на изключени микрофони.)
Имат актове, но смятат, че административното наказване не произвежда ефект. (Продължаващи реплики от народния представител Димитър Лазаров встрани от микрофоните.)
В интерес на истината, това беше един от въпросите, който тя постави. Каза, че го адресира до министъра на правосъдието и до председателя на Правната комисия. Тя търсеше дали ще получи ангажименти от депутатите от София. Отговорих, че въпреки споровете, които ще водим, смятам, че ще подкрепим инициативата, като ще се опитаме да постигнем консенсус между стриктно пеналистическата доктрина по този въпрос и …(Продължаващи реплики от народния представител Димитър Лазаров встрани от микрофоните.)
Нека да го проверим. Ако има забавяне в писмото, то е за това. Попитах ги имат ли виждане за текст. Отговориха, че имат виждане, юристите на общината го пишат. Все пак това е тяхно виждане, защото ще разчитат на ангажимента за предложение и редакция от нас.
Актуализирам поканата за ЗИД на Изборния кодекс. Готов е Законопроектът. Каня колегите от парламентарните групи при желание да се присъединят. Тук в момента сме 4 парламентарни групи, няма ги колегите от ДПС.
Планираме обсъждането на Годишния доклад за изпълнение решенията на Европейския съд, който изисква съвместно заседание на Комисията по правни въпроси и Комисията по правата на човека и вероизповеданията. Ще го насрочим за следващата седмица, когато ще гледаме на второ четене и Общия доклад на двата наказателни кодекса. (Шум и реплики.)
КРУМ ЗАРКОВ: Господин Председател, преди всичко, да Ви благодаря, че докладвате това, което е постъпило, за да може всеки от нас да си представи работата на Комисията за следващите дни.
Два елемента искам да кажа, без да влизам по същество по проблемите с измененията на Изборния кодекс. Догаждам се в каква посока ще вървят измененията, имайки предвид, че сме сезирани от различни места за проблемите с машинното и електронното гласуване.
Апелът ми е да се съобразяваме със стандартите, на които отговаряме всяка година по постмониторинговите доклади на ПАСЕ за промяна на законодателството преди изборите. Всъщност времето на изборите вече ни притиска, тъй като сме на няколко седмици от зимната ваканция, след което влизаме в предизборен период.
По въпроса за Годишния доклад, изготвен от Министерството на правосъдието, за изпълнението на решенията на Европейския съд за правата на човека, обръщам внимание, не го направих по дневния ред, защото с другите колеги поддържаме работен и колегиален разговор с председателя на Комисията, по отношение на Законопроект, който сме внесли преди два месеца и половина. Неговата мотивация е именно изпълнение на препоръки, отправени от Съда в Страсбург. Обръщам внимание да го имате предвид и когато се запознавате с доклада, това да помогне той да бъде четен и в тази светлина. Благодаря.
ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря Ви, господин Зарков.
По отношение на вашия законопроект – ЗИД на ЗОДОВ, аз не съм оттеглил ангажимента си да бъде разгледан в първия подходящ и удобен момент. С оглед на получените досега становища ме притеснява отсъствието на процедура. Затова се обръщам към всички колеги, които биха желали да се включат в работата по проект на такава процедура. Това би било добре. Приветствам тяхното желание и ще се радвам да има резултат. Това е причината, поради която не го внасям за обсъждане в Комисията.
Смятам, че принципно имаме общо виждане, нямаме съществени разминавания, но по-скоро има предизвикателство – необходимост от допълване и доразвиване на Законопроекта.
Поемам ангажимента до края на сегашната сесия той да бъде обсъден и разгледан от Комисията. Ако настоявате на всяка цена, няма проблем да го включим и за следващото заседание с това текущо мнение.
Уважаеми колеги, ако няма повече становища по организацията на работата, обявявам заседанието за закрито. Благодаря Ви.

(Закрито в 15,05 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Данаил Кирилов
Форма за търсене
Ключова дума