Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
14/03/2019
  Стенограма от заседание на комисия
  П Р О Т О К О Л

  № 84

  На 14 март 2019 г., четвъртък, от 14,40 ч. се проведе извънредно заседание на Комисията по правни въпроси при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  Изслушване на предложените кандидати за членове на Централната избирателна комисия.

  Списъкът на присъствалите на заседанието народни представители и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито и ръководено от господин Данаил Кирилов – председател на Комисията.

  * * *

  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Колеги, имаме кворум. Откривам заседанието на Комисията по правни въпроси.
  Комисията взе решение днес да се проведе извънредно заседание при следния дневен ред:
  Изслушване на предложените кандидати за членове на Централната избирателна комисия.
  Имате думата по дневния ред. Той следва правилата. Беше обявен и на Комисията по правни въпроси. Няма изказвания.
  Закривам дебата.
  Който е съгласен да приемем дневния ред, моля да гласува.
  За – 14, против и въздържали се – няма.

  Колеги, пристъпваме към точка първа и единствена от дневния ред:
  ИЗСЛУШВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ.
  Изслушването на предложените кандидати за членове на ЦИК се провежда в съответствие с Раздел ІV от Решение на Народното събрание за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на членове на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси, за предлагане и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия, приети на 21 февруари 2019 г., обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 16 от 22 февруари 2019 г.
  Процедурни правила:
  „Раздел IV – Изслушване на предложените членове на Централната избирателна комисия
  1. Комисията по правни въпроси изслушва предложените за членове на Централната избирателна комисия лица, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността по чл. 50 от Изборния кодекс.
  2. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по правни въпроси, което се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание.
  3. Комисията по правни въпроси изслушва вносителя на предложението по поредността на внасянето му, като кандидатът се представя в изложение до 2 минути.
  4. На кандидата се предоставя възможност да допълни данни от професионалната си биография, както и да изложи виждането си за дейността на Централната избирателна комисия, в изложение до 5 минути.
  5. Народните представители може да задават въпроси към кандидата, включително и такива, постъпили при условията и по реда на Раздел II, т. 2. Времето за изложение на въпросите е до 2 минути.
  6. След изчерпване на зададените въпроси на кандидата се предоставя възможност за отговор в изложение до 3 минути.
  7. Отказът на кандидат от участие в изслушването не спира процедурата.
  8. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на Народното събрание.
  9. Комисията по правни въпроси на основание чл. 93, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изготвя доклад от изслушването на кандидатите.
  10. След провеждането на публичната процедура:
  а) парламентарно представените партии и коалиции правят предложение до Народното събрание за избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия в двудневен срок от изслушването, като предлагат и проект за решение;
  б) парламентарно представените партии и коалиции, както и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, в срока по буква „а“ правят предложения до Президента на Републиката за назначаване на останалите членове на Централната избирателна комисия при спазване изискването на чл. 46, ал. 8 от Изборния кодекс.
  11. В случаите по чл. 46, ал. 9 от Изборния кодекс за незаетите места се предлагат лица, участвали в изслушването по този раздел. Когато предложените лица, участвали в изслушването, са по-малко от необходимия брой членове на Централната избирателна комисия, се открива нова процедура за избор за незаетите места.“
  Постъпили са предложения за членове на Централната избирателна комисия от неправителствени организации в сроковете и по реда на Раздел І, т. 1 от Процедурните правила.
  Управителният съвет на Българска асоциация по политически науки предлага господин Димитър Димитров.
  Сдружение „Национално движение на българските граждани“ предлага господин Тодор Галунов.
  Европейска асоциация за защита на човешките права – България, предлага госпожа Румяна Дечева.
  До парламентарната група на „БСП за България“ е постъпило предложение от Сдружение „Професионално обединение на държавните служители“, което предлага кандидатурата на госпожа Камелия Нейкова.
  Всички постъпили предложения са предоставени на народните представители и парламентарните групи.
  В срока, определен в Процедурните правила, са постъпили 20 предложения за членове на Централната избирателна комисия, направени от народни представители, парламентарни групи, както и партии и коалиции, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент. Към предложенията са представени всички изискуеми документи съгласно Раздел І, т. 3 от Процедурните правила. Предложенията, заедно с документите по Раздел І, са публикувани на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
  След проверка на представените документи се установи, че всички кандидати отговарят на условията за заемане на длъжността „член на Централната избирателна комисия“ по чл. 50, ал. 1 от Изборния кодекс.
  В съответствие с Раздел ІІІ от Процедурните правила е извършена проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и съгласно разпоредбите на чл. 25 от Закона Комисията не откри документи, установяващи принадлежност на лицата, кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Резултатите от проверката са публикувани на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
  След извършена служебна проверка съобразно изискванията на чл. 50, ал. 3, т. 1 от Изборния кодекс се установи, че кандидатите за членове не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и не са подвеждани под наказателна отговорност за умишлено престъпление. Резултатите от проверката са публикувани на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
  Въпроси към кандидатите за членове на Централната избирателна комисия са постъпили от Асоциация „Френско-български форум“.
  На основание Раздел ІV, т. 3 от Процедурните правила поредността на изслушването на кандидати за членове на Централната избирателна комисия се провежда по реда на тяхното постъпване.
  Първо е постъпило предложението за кандидата Ивайло Кирилов Ивков от Коалиция от партии „Реформаторски блок“.
  Второ поред предложение е за Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова от Политическа партия „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.
  Трето е предложението за Катя Иванова Иванова – Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден“.
  Четвърто е предложението за Севинч Османова Солакова с вносители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид, Халил Летифов и Ахмед Ахмедов.
  Пето е предложението, постъпило за кандидата Ерхан Юксел Чаушев. Вносители са Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид, Халил Летифов и Ахмед Ахмедов.
  Шесто е предложението за Бойчо Иванов Арнаудов. Вносители са Валери Симеонов, Искрен Веселинов, Явор Нотев, Христиан Митев и Емил Димитров.
  Седмо е предложението за кандидата Таня Николова Йосифова с вносители Валери Симеонов, Искрен Веселинов, Явор Нотев, Христиан Митев и Емил Димитров.
  Осмо е предложението за кандидата Силва Петкова Дюкенджиева. Вносители са Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев и Крум Зарков.
  Девето е предложението за Николай Иванов Николов. Вносители са Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев и Крум Зарков.
  Десето е предложението за кандидата Силвия Тодорова Стойчева с вносители Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев и Крум Зарков.
  Единадесето е предложението за кандидата Емил Цветанов Войнов с вносители Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев и Крум Зарков.
  Дванадесето е предложението за кандидата Цветанка Петкова Георгиева с вносители Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев и Крум Зарков.
  Тринадесето е предложението за Таня Анчева Цанева с вносители Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев и Крум Зарков.
  Четиринадесето е предложението за кандидата Стефка Савова Стоева с вносители Цветан Цветанов и Данаил Кирилов.
  Петнадесето е предложението за кандидата Георги Славчев Баханов с вносители Цветан Цветанов и Данаил Кирилов.
  Шестнадесето е предложението за кандидата Йорданка Цвяткова Ганчева с вносители Цветан Цветанов и Данаил Кирилов.
  Седемнадесето е предложението за кандидата Мария Христова Бойкинова с вносители Цветан Цветанов и Данаил Кирилов.
  Осемнадесето е предложението за кандидата Александър Андреев Андреев с вносители Цветан Цветанов и Данаил Кирилов.
  Деветнадесето е предложението за кандидата Мирослав Александров Джеров с вносители Цветан Цветанов и Данаил Кирилов.
  Двадесето е предложението за кандидата Димитър Генчев Димитров с вносители Цветан Цветанов и Данаил Кирилов.
  Уважаеми колеги, ако някой от Вас желае да постави процедурен въпрос, извън въпросите, които са уредени в Раздел ІV от Процедурните правила – „Изслушване на предложените членове на Централната избирателна комисия“, има възможност да постави този процедурен въпрос сега. Няма.
  Тогава, колеги, пристъпваме към прилагане на Процедурните правила и съответно изслушване на кандидатите.
  Първо е предложението за кандидата Ивайло Кирилов Ивков с вносители – Коалиция от партии „Реформаторски блок“.
  Заповядайте, господин Делчев.
  ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ: Уважаеми господин Председател, народни представители, настоящи и бъдещи членове на ЦИК! На мен се пада отговорността да представя кандидата на Реформаторския блок Ивайло Кирилов Ивков, като едно от оправомощените лица да предложат кандидат за член на ЦИК, на база на това, че имаме представителство в Европейския парламент.
  Спряхме се на господин Ивков, защото той е авторитетен юрист, адвокат, с дългогодишна практика – 27-годишен юридически стаж. През първия си мандат като член на ЦИК господин Ивков придоби огромен опит, тъй като взе активно участие в дейността и във вземането на решенията на Централната избирателна комисия. Той участва в няколко обучения, сред които успешно обучение, проведено в Лондон, за стратегическа изборна реформа, успешно завършено обучение по електорален мениджмънт в Южна Корея и други.
  Господин Ивков е бил наблюдател на избори не само в България – и в чужбина: в Република Словения – президентските избори през 2017 г., и изборите за Конгрес в Съединените американски щати през 2018 г.
  Вече четири мандата той е и арбитър към една от най-авторитетните международни юрисдикции – Апелативната комисия на УЕФА, със седалище в град Нион – Швейцария.
  Не на последно място, господин Ивков, като част от Гражданския съвет на Реформаторския блок, е участвал включително и в изработване на законопроекти, предложения, текстове за промяна на Изборния кодекс.
  Няма да правя прекалено обширно представяне, тъй като той е добре познат на българската общественост, бидейки досега в Централната избирателна комисия.
  Мислим, че с неговия безспорен авторитет би бил чудесен, активен член на бъдещия състав на ЦИК. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря на колегата Делчев за това, че се вмести във времето.
  Уважаеми господин Ивков, имате възможност да представите себе си и да допълните факти и обстоятелства в изложение до пет минути.
  ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  В следващите пет минути, освен да добавя нещо за себе си, по процедура имам възможност да кажа визията си за дейността на Централната избирателна комисия. За мен толкова – дотук.
  По процедура има възможност, който се интересува от мен, да зададе въпрос и да отговоря.
  Благодаря за представянето на господин Делчев.
  Времето е малко, но пък е абсолютно нормално, при положение че сме 20 човека, да няма повече. Така че няма да си засичам време, господин Председател. Ако не се включа в него, моля Ви безскрупулно да ме прекъснете, независимо докъде съм стигнал.
  Визията ми за Централната избирателна комисия я възприемам като визията за дейността в следващите пет години, а не досегашните. Както вече се каза, бях член и на досегашната Централна избирателна комисия. Трудно мога да обхвана за това време, дори с лек анализ, най-съществените моменти, но бих искал да кажа следното. Със или без мен – защото юридическият факт, с който ще бъдем членове на следващата ЦИК, е указът на Президента на Републиката по отношение на членовете, на следващата Централна избирателна комисия й предстои страшно предизвикателство. Променен е съставът на един професионален орган, който тъкмо се стикова – повече от половината от състава. Идват нови хора – грамотни, интелигентни, сигурен съм – и добри професионалисти. Но те сега встъпват с летящ старт – времето до изборите е малко.
  Предишната Централна избирателна комисия смея да твърдя, че зададе високи стандарти. Избори ще има при всички положения – те ще са честни и прозрачни, както досега, и свободни – най-важното. „Честни“ е най-относителното понятие от трите.
  Въпросът е за следващите избори, през тази година които предстоят – за Европейски парламент, които много хора подценяват и считат за най-лесните. Аз считам, че от гледна точка на напрежението, което се генерира, те ще бъдат едни от най-трудните, още повече новите предизвикателства – реално машинно гласуване и европейското предизвикателство – борбата срещу кибератаките и фалшивите новини, където ние също ще сме в международната мрежа. Това са двете най-големи нови предизвикателства.
  Отделно от това, въпроси, които всички подценяват – много важно е тази комисия, и аз не си поставям големи цели, ако бъда неин член, поне да запази нивото на произведените предишни европейски избори. Не съм максималист, а реалист в случая. Считам, че това ще бъде достатъчно. Също така и за следващите местни избори, които са през месец октомври.
  Последна точка – новият състав, стиковане на членовете и новите предизвикателства. Мисля, че това ще бъде един отличен резултат – да запазим нивото на предишните европейски и местни избори.
  В следващите четири години вече, ако аз съм в Централната избирателна комисия, бих се опитал да убедя колегите си да работим върху един изключително съществен и преюдициален – въпрос на въпросите за мен. Сигурно очаквате нещо гръмко да чуете, а то е нещо много просто – доверието. Доверието в Централната избирателна комисия, в органите, които заедно с нея произвеждат изборите в България, и как ние да направим така, че ако сега отлепяме едва-едва от нулата, макар и да не съм гледал социологически проучвания, накрая на мандата то да бъде доста по-високо. За мен това е въпрос на въпросите, защото без него няма как хората да са убедени, че техният глас не отива всуе и че изборите са действително свободни и неманипулирани, както обичат да казват.
  Това за мен е един въпрос, през който трябва да започне да се работи непосредствено след местните избори – дотогава на летящ старт има да се върши страшно много работа. Който е бил член на ЦИК, знае как се работи в активен период. Това е работа непосредствено според мен след изборите – аз лично бих могъл да имам своя принос, разработвал съм тема, и то пак благодарение на ЦИК, защото завърших тези обучения – и в Лондон, и в Инчон, като пратеник на Централната избирателна комисия. Тоест без нея аз нямаше да мога да обогатя познанията и опита си.
  С две думи, това е визията ми, като с три думи искам да завърша, с които ние ще можем да повишим доверието, всеки един член на ЦИК които качества трябва да притежава – независимост, безпристрастност, компетентност. Това са за мен възловите неща.
  След това, ако не ми остава време, моля Ви за една допълнителна минута – искам да благодаря първо на Коалиция от партии „Реформаторски блок“, на която аз бях съучредител – 2014 г., че след един мой мандат, в който нито за миг не защитих тяснопартийни интереси – смея да го твърдя и да споря с всеки, в който гласувах, ръководен само от закона и от собственото си, лично убеждение, те отново издигат моята кандидатура при силна вътрешна конкуренция, макар тази коалиция най-вероятно да не се яви отново на избори в този ѝ вид. Благодаря Ви. Партиите и лидерите им показахте, че думи, като демокрация и правова държава, не са Ви чужди. Очевидно не там е причината да имате близо 300 хиляди симпатизанти и да не сте представени в парламента. Пожелавам Ви да анализирате и да поправите тази работа. За тях – толкова.
  Искам да благодаря на колегите си, на състава на Централната избирателна комисия 2014 – 2019.
  Колеги, ние произведохме – не знам дали си давате сметка, също на летящ старт тогава започнахме, всички видове избори, всички видове референдуми – някои по няколко пъти. Нито една институция – Венецианска комисия, ОССЕ, президентство, правителство на Република България, всичките наши така наречени „шеър холдери“ – не отрече, че сме осигурили свободни и демократични, прозрачни избори. Ние си знаем и грешките, нямам време да ги анализирам сега – ще си ги казваме вътре.
  Колеги, ние направихме доста добра работа – поздравления. Поздравления на всички Вас.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Господин Ивков, получихте две допълнителни минути, даже почти три, извън регламента, но прецених, че не следва да прекъсваме Вашето изложение.
  Колеги, имате възможност да формулирате въпрос до две минути, като преди да Ви дам думата, ще поискам възможност аз да формулирам два въпроса.
  Единият е общ за всички кандидати, съобразно въпросите, които бяха изпратени от Асоциация „Френско-български форум“, с представители проф. д-р Любомир Гаврилов – президент, и д-р Стефан Манов – секретар на „Френско-български форум“.
  Въпросът към всички кандидати е: били ли сте член на секционна избирателна комисия или изборен наблюдател на терен? Това е единственият въпрос, който е към всички кандидати – Вие сте видели писмото на Асоциация „Френско-български форум“.
  Вторият въпрос е конкретен спрямо колегата Ивков. Той е с оглед произхода на неговата кандидатура от политическа формация, която е представена в сегашния състав на Европейския парламент.
  Уважаеми господин Ивков, как смятате и как ще формулирате Вашето представителство, при положение че Коалицията от партии, която Ви е излъчила – „Реформаторски блок“, не излъчи избран представител за член на Европейския парламент?
  Уважаеми колеги, имате възможност за поставяне на други въпроси към колегата Ивков в рамките до две минути.
  Господин Димитров – Ревизоро, заповядайте.
  ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
  Смятам, че първият въпрос е некоректен. Когато приемахме поредната промяна в Закона, ние настоявахме членовете на секционните избирателни комисии да имат поне средно образование, предвид обема дейност, която ще извършат, и квалификацията – да могат да попълнят своевременно документите и всичко да бъде прозрачно и редно, както се изисква от ЦИК. Тогава казахте, че в малките населени места, в отдалечените махали е много трудно да намерим всички членове да бъдат със средно образование, и възприехме, че не е необходимо средно образование.
  В момента на хора с висше образование, с академична степен, с по две-три специалности, които имат защитени магистратури, включително и правоспособност, им задаваме въпроса: Вие заемали ли сте длъжност, за която не се иска дори средно образование? Смятам, че този въпрос е некоректен.
  Те ще прилагат правилата, каквито ние сме ги възприели, каквито са заложени в Изборния кодекс. Унижаваме ги тези хора, които са с висше образование, да ги питаме дали са заемали длъжност, за която не се иска дори средно. Този въпрос да го пропуснем.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Вашата реплика е насочена към въпроса, който аз възпроизведох от писмото на Асоциация „Френско-български форум“.
  Не съм подозирал такова тълкувание, уважаеми господин Димитров, на този въпрос, тоест не мисля, че целта му е да унижава кандидатите. По-скоро смятам, че целта е публиката и неправителствените организации да разберат наличието или отсъствието на практически опит, на фактически опит в изпълнение на тази функция.
  Приемам и признавам, защото аз съм бил член на секционна избирателна комисия, че няма пряка и непосредствена връзка между функцията на член на СИК с дейността, която се извършва преди, по време и след изборния ден. Не искам да връщам този дебат по конкретни разпоредби, който вече е отминал.
  Предлагам следното. След като Вие поставяте така въпроса и ако колегите не възразяват, то кандидатите да решат дали да отговорят на този въпрос или да не му отговарят. Тоест тези от тях, които чувстват, че са унизени от такъв един въпрос, спокойно могат да не му отговорят. Който прецени, че това не касае засягане на честта и достойнството му, и реши да отговори, да заповяда.
  В конкретния случай това е единственият въпрос, господин Димитров, който е към всички кандидати. Като го игнорираме пък, гражданското общество ще каже: Вие потъпкахте единствения ни въпрос спрямо всички кандидати. (Реплика от народния представител Емил Димитров.)
  По въпроса за образованието имаме данни, имаме документи – всеки, който се интересува, може да се запознае непосредствено с тях и на специализирания сайт – част от сайта на Народното събрание.
  Въпроси имате ли към кандидатите? Има ли възражения към това предложение за решение? Няма.
  Други въпроси към колегата Ивков?
  Извинявайте, тук имаме подредба, която е различна спрямо кандидатите. От същата Асоциация „Френско-български форум“ има конкретен спрямо господин Ивайло Ивков въпрос: какво е натоварването Ви като член на Апелативната комисия на УЕФА? Колко дни в годината се налага да отсъствате по този повод от страната? Получавате ли възнаграждение за тази Ви работа? Кой поема командировъчните разходи? Смятате ли тази дейност за съвместима с работата Ви в ЦИК във връзка с чл. 50, ал. 3 от Изборния кодекс? Това е конкретният въпрос лично към господин Ивайло Ивков.
  Последна покана за други въпроси. Ако няма, ще дам думата на господин Ивков в рамките на три минути да отговори. Няма други въпроси.
  Колега Ивков, заповядайте.
  ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря Ви, господин Димитров. Нямам неудобни въпроси – ще отговоря на абсолютно всички, които ми задавате тук. Няма никакъв проблем за това.
  Не съм бил член на секционна избирателна комисия и най-вероятно никога през живота си няма да бъда.
  Няма да добия този Ваш опит, господин Кирилов.
  Обучавал съм нееднократно районни и общински избирателни комисии в качеството ми на член на Централната избирателна комисия.
  Една вметка. Господин Манов не е гражданското общество в България – той е един от компонентите му, а той задава тези два въпроса.
  Вторият въпрос, който Вие формулирахте и разбрах, че е лично от Вас, като председател на Правната комисия. Така и не успях да разбера какво точно ме питате – дали аз се чувствам комфортно да кандидатствам за нова ЦИК, ако тази формация не изпрати в следващия Европейски парламент? Повтарям го, защото наистина не го разбрах. Това ли е въпросът?
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Въпросът е: към коя политическа конфигурация бихте преминали, при положение че не излъчите евродепутат? Имам предвид като принципна нагласа главно за подкрепа по отношение на формиране на кворум и гласуване.
  ИВАЙЛО ИВКОВ: Много ме изненадва този въпрос от Вас, но отговарям. Аз несъмнено имам правото да бъда излъчен и тази формация има право – това го пише в собствените Ви процедурни правила, господин Кирилов. Освен това те черпят основанието си от закона. Законът изрично е предвидил не екс тунг – назад, не екс нунг – в бъдеще, а към момента тези, които не са парламентарно представени формации, коалиции и партии…
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря Ви, господин Ивков. Оттеглям въпроса – не ме интересуват общите тълкувания по закона.
  ИВАЙЛО ИВКОВ: Само че аз държа да му отговоря, защото той беше зададен и искам тук да си кажа мнението. Вие го зададохте и не мисля, че по процедура можете да го оттеглите.
  Без съмнение, ако президентът спази духа и буквата или само духа, или само буквата на закона, той следва да издаде указ, с който да назначи представителя на тази формация. Аз ще се чувствам комфортно.
  Втората част на въпроса Ви е абсолютно неразбираема за мен. Аз няма да преминавам и не съм бил през живота си член на никоя партия. Ще бъда член на Централната избирателна комисия, както Ви казах преди малко – независим и безпристрастен човек, който ще взема решения, воден само от закона и от вътрешното си убеждение.
  Апелирам такива да бъдат и моите колеги в това отношение.
  Въпросът за УЕФА. 2001 г. бях избран – публична тайна е, в автобиографията съм публикувал този факт. За да се разбере същността на въпроса на господин Манов, възпроизведен от Вас, аз го разбрах много добре и отговарям: няма несъвместимост по чл. 50, ал. 3 – не съм нито в трудово, нито в служебно правоотношение. Не, не получавам нито лев възнаграждение за работата си като арбитър.
  За да го разберете – това е най-престижният правораздавателен орган в областта на спортното, футболното право в Европа, който е апелативна инстанция за налагане на наказания. Той се формира от хора, избрани от Изпълнителния комитет на една неправителствена организация, която е УЕФА, и се счита, че са достатъчно заможни, безпристрастни и независими хората, които са в този орган. Когато бях избран, нямаше друг представител на Източна Европа. Сега има още един – 18 години след това.
  Мандатът ми изтича. Ако получа сигнал, че има каквото и да е – несъвместимост или противоречие между тези длъжности, ще освободя длъжността си там, но не мисля, че това е добре нито за страната, нито за мен.
  Получавам командировъчни. Спим – всичко ни е предоставено, това е последната част от въпроса; поето ми е – най-висока класа пътуване и най-висока класа хотел за престоя ми там. Това е адхок арбитраж, получаваме поканата една седмица преди да правораздадем по съответните случаи. Готвим се тук – по време, избрано от нас, пътуваме в деня преди заседанието, заседание, на другия се връщаме. Отнема ми не повече от 10 дни средно в годината през тези 17 дни – това е много по-малко от отпуска, който мога да ползвам като член на Централната избирателна комисия.
  Тук има много от членовете – аз никога не съм отсъствал по неуважителни причини от заседание на ЦИК.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми колеги, с това приключихме изслушването на първия кандидат – господин Ивков.
  Пристъпваме към представяне на кандидатурата, втора поред – Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, с вносител – Политическа партия „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.
  Заповядайте, колега Таскова.
  КРЪСТИНА ТАСКОВА: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми кандидати за членове на ЦИК! От името на парламентарната група на „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ за назначаване на член в състава на Централната избирателна комисия предлагаме Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова. Госпожа Стефанова е с много добра репутация на общественик, доказан професионалист. Придобива опит по прилагане на изборното законодателство като член на Централната избирателна комисия, познава изборния процес и изборните практики. Участва в дейностите по организационно-техническата подготовка на изборите.
  Тя притежава образователна степен „Магистър по икономика“ и професионален опит повече от 17 години.
  Завършва езикова гимназия в град Ловеч с профил английски език и като втори – изучава немски. Висшето си образование придобива в Университета за национално и световно стопанство в град София – магистър по икономика и управление на търговията, и специализира „Финанси и банково дело“.
  Има обществен авторитет и доверие, притежава нужните професионални и личностни качества, с които да защитава независимия избор на гражданите. С управленския си опит, познания, комуникативност, честност, коректност и участието си в работата на Централната избирателна комисия смятаме, че тя ще допринесе за установяване на високи стандарти на работата, в която се цени човешкият потенциал и се дава възможност за прецизни и независими решения.
  Госпожа Стефанова е необременена личност, с независим поглед на човешките права, притежаваща познания, с които ще е ползотворна в работата на Комисията. Ние считаме, че нейната кандидатура напълно отговаря на изискванията за член на Централната избирателна комисия. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря Ви, колега Таскова.
  Уважаема госпожо Цанкова, имате възможност в рамките на пет минути да допълните факти и обстоятелства във връзка с професионалната си биография, както и да изложите виждането си за дейността на Централната избирателна комисия по Ваша преценка. Заповядайте.
  КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаеми членове на Комисията – народни представители, уважаеми настоящи и бъдещи членове на Централната избирателна комисия! Съвсем накратко бих искала да кажа, че имам желанието и мотивацията да се справя със задачите и да вземам осъзнати, информирани решения, подложени на дискусия по време на заседанията. Това, което предстои до края на годината на новата комисия – ще бъде много тежък труд. С предстоящите европейски избори ще се получи координация между екипа, стиковане, което е нужно за по-нататъшната работа на Комисията, както и ще има инициативност от страна на новите попълнения – да видят отстрани процеса и да дадат предложения за подобряване на техническата подготовка.
  Мога да кажа лично мое мнение за работата на Комисията в бъдеще, като акцентирам на два аспекта: обучителна програма, като дългосрочна стратегия, на СИК, заедно с кампанийна разяснителна програма, обхващаща конкретни целеви групи. Тук идва нуждата от създаване на учебен център.
  Целевите групи, които трябва да бъдат обхванати, са членовете на всички избирателни комисии, като се разшири обхватът и се включат и служителите от държавната администрация, които са пряко свързани с изборния процес. Това е много важно, за да натрупат знания и опит, както и да се чувстват уверени по време на провеждане на избори, а и да обучат своите колеги, за да могат да се справят с бъдещата си работа.
  Другата група е на гражданите, като мога да акцентирам – младите хора, хората, които формират общественото мнение, това са високообразованите активни личности в публичното пространство и тези, които не са активни на избори и не гласуват. Може би това са трите целеви групи при гражданите, с които трябва усърдно да работим.
  Обучителният център трябва да има отдел, който да анализира чрез социологически проучвания и да добива информация, която да служи за по-нататъшната подготовка на обучението.
  Разработване на платформа, която да е интерактивна, и с по-малко разходи да достигне до по-голяма група от хора. Другият аспект задължително е усърдна работа относно киберсигурността. Да доразвием и надграждаме тази методика, която приехме миналата година, за управление на риска в киберсигурността, в информационните и комуникационни технологии в Централната избирателна комисия. Тук смятам, че е много важно междуинституционалното сътрудничество с всички ведомства, които са пряко свързани с изборния процес. Благодаря.
  На общия въпрос мога ли да отговаря сега?
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Да, заповядайте, има време.
  КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Не съм била член на секционна избирателна комисия. Не съм била наблюдател на терен. Участвала съм като чуждестранен наблюдател в качеството си на член на Централната избирателна комисия на местните избори в Република Корея и на президентските избори в Република Азербайджан. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря Ви, колега Цанкова.
  Уважаеми колеги народни представители, имате възможност да зададете въпроси до две минути, на които госпожа Цанкова-Стефанова да отговори в рамките на три минути. Няма въпроси.
  Благодаря на госпожа Цанкова за нейното представяне.
  Пристъпваме към третия поред кандидат по време – госпожа Катя Иванова Иванова, номинирана от Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден“.
  Колега Хайтов, заповядайте.
  ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
  Почитаеми членове на Правната комисия, уважаеми кандидати за членове на ЦИК! На всички Вас пожелавам успешно изслушване, успешно явяване на този вид кандидатура от Ваша страна и наистина да прилагате закона в неговата буква, дух и в цялост. Считам, че ми се падна една относително лесна задача в днешния ден, и то произтича от простия факт, че трябва да представя кандидатурата на госпожа Катя Иванова за член на ЦИК. Истина е, че тя досега беше такава. Но преди да стане член на ЦИК, разбира се, в личен и в житейски план е извървяла немалък път. Откъде ли да започна?
  Нека да кажа, че тя е адвокат с 30-годишен стаж – 30 години ежедневно е била близо до хората, помагала е, явявала се е пред абсолютно всички съдилища на територията на Република България, а впоследствие придобива възможност дори на европейско ниво да представлява жалбоподатели.
  Да започна от образованието – нещо, за което стана въпрос. Тя е възпитаник, смея да кажа, на най-авторитетния факултет на най-авторитетния университет – Юридическия факултет на Софийския университет.
  Колеги, нейната диплома е отлична – отлична е както в семестриалните изпити, така и по време на така наречените „държавни изпити“.
  След като започва да работи като адвокат, заема определени длъжности в адвокатската колегия, в която работи, включително в дисциплинарни състави и в ръководството на адвокатската колегия.
  Споменах вече, че в предходния състав на Централната избирателна комисия тя беше един от членовете, но тук неколкократно се постави въпросът от Вас, почитаеми господин Председател: определените кандидати били ли са членове, нека така да го кажем, на по-низовите звена в един изборен процес? Аз ще кажа нещо по-различно от това, което казаха преждеговорившите досега – госпожа Катя Иванова е била член на секционна избирателна комисия. Ако някой се интересува къде – в район Перник.
  Считам, че с дейността си като член на Централната избирателна комисия досега тя натрупа и необходимия опит, защото каквито и дипломи да притежава един човек, каквито и умения да има, каквато и харизма да носи в себе си, опитът е нещо безценно и необходимо, особено при работата на един толкова важен и наблюдаван орган, какъвто е ЦИК. Нейният опит, репутация, авторитет са безупречни и считам, че с опита си би била полезна в целия изборен процес, би подпомагала председателството. И най-важното – това, което имахме възможност да разменим с нея, че е изключително важно да бъдат подготвени секционни, общински и районни избирателни комисии в целия този процес. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря на колегата Хайтов за представянето.
  Моля да се има предвид, че въпросът, който ми приписвате като представен от мен, е поставен от Асоциация „Френско-български форум“. След дебата, който проведохме по възражението на колегата Димитров – Ревизоро, той стана опционален по преценка на самия кандидат, колега Хайтов.
  Отклонявам се, но използвам случая да кажа следното.
  Уважаеми колеги, в това изслушване ние по никакъв начин не съобразяваме легитимацията на издигане на кандидатурите от субекти и правосубектността на лицата, които са представители или не са представители към настоящия момент. Приемаме предложенията такива, каквито са. Те ще бъдат, сигурен съм, представени на Президента на Републиката за издаване на указ. Тоест тази преценка би следвало да се извърши от Президента и от неговата администрация. По тази причина не коментирам структурата и правосубектността на двете формации, обявени като коалиции в момента, в който са кандидатствали на изборите за Европейски парламент. Така че и към Вас няма да поставя такъв въпрос.
  Госпожа Иванова има възможност в рамките на пет минути да представи допълнителни данни за себе си, ако желае, или представата си за работата на Централната избирателна комисия.
  КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми членове на Комисията по правни въпроси при Четиридесет и четвъртото народно събрание, уважаеми колеги, настоящи и бъдещи членове на Централната избирателна комисия, уважаеми гости и представители на медиите! Няма да добавям конкретни данни във връзка с моята професионална биография. Същата е обективирана в подробната биография, качена заедно с всички останали документи на сайта на Народното събрание. Който е имал желание, вероятно се е запознал с тези данни. Благодаря на господин Хайтов за много топлите думи и емоционалното представяне.
  Бих разделила своето изказване на две части. В първата част бих искала да се спра с няколко думи на работата си като член на все още действащата Централна избирателна комисия. Като член на тази комисия смея да твърдя, че съм подхождала изключително отговорно и професионално при изпълнение на задълженията си. Своевременно и отговорно съм докладвала разпределените ми преписки. Взела съм участие в 10 от общо 17-те комисии, формирани в Централната избирателна комисия. Отговаряла съм за условното разпределение по области на членовете на ЦИК за областите Благоевград, Кюстендил и Перник. Казвам условно, защото винаги, когато е имало нужда, всеки един от сегашните членове на ЦИК се е отзовавал, независимо дали се касае за обучение, предхождащо някакъв вид избор, или за информационно-разяснителна кампания, или за каквото и да било друго.
  Втората част от моето изказване ще бъде свързана с така наречената „визия“, заложена в Правилата. Честно да Ви кажа, малко се изненадах, когато подробно се запознах с Правилата, относно това каква би могла да бъде визията на един орган, който е регламентиран стриктно в Изборния кодекс като статут, като състав, като мандат, като членове, като изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите, и като стриктно разписани правомощия.
  Независимо от това обаче, ще си позволя да кажа какво бих правила в случай, че в крайна сметка се стигне до издаването на указ на Президента, тоест аз стана член на Централната избирателна комисия и в бъдещия ѝ състав.
  В работата ми като член на Централната избирателна комисия по време на избори, за да бъдат оправдани очакванията на хората за открити, честни, прозрачни и демократични избори – една изключително чувствителна тема за българското общество, бих апелирала към всички партии при формирането на своите кандидатури за членове, особено на секционни избирателни комисии, разбира се, и на районни и общински такива, да има малко по-голяма последователност. Лично аз съм радетел на идеята за един пò професионален състав на тези комисии, за да може, от своя страна, Централната избирателна комисия да приведе в изпълнение правомощията, предоставени от закона. Наистина през целия период, а не само по време на кампании, предизборно, да провежда обучение на членовете на всички видове комисии. Смятам, че това би допринесло значително за отстраняване на редица проблеми, които сега се поставят в българското общество като такива при произвеждането на избори.
  Вторият въпрос, който бих искала да засегна и който вече съм го поставяла. Няма да скрия, аз бях основен докладчик по така наречените „преписки“, постъпващи в Централната избирателна комисия, касаещи местните референдуми и по Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. В тази връзка, докладвайки тези преписки, констатирах някои пропуски не само аз, и колегите. По мой проект бяха приети методическите указания при произвеждане на местните референдуми. През последната година и половина невероятно много се засили тази форма на пряко участие на гражданите по места. През нас минаха седем или осем местни референдуми от различни населени места на страната. Дадох своите предложения за усъвършенстване на законодателството в тази връзка в анализа, който Централната избирателна комисия извършва на основание чл. 57, ал. 1, т. 47 и който е обективиран в Доклада, внесен в Народното събрание, за усъвършенстване на законодателството.
  Смятам, че препращащата норма на § 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление към разпоредбите на Изборния закон не е съвсем прецизна и че самият закон се нуждае от по-детайлна правна регламентация. Затова ще бъда радетел на една такава идея в следващата Централна избирателна комисия, разбира се, ако остана член на същата. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Отговорът на този въпрос е в рамките на трите минути. Нека да следваме процедурата. При това на този въпрос отговори вносителят на предложението. Разбрахме, че в Перник сте били член на секционна избирателна комисия. Надявам се българите в чужбина, които гледат прякото излъчване, да са удовлетворени от този отговор и да са го съобразили съответно.
  Колеги, въпроси към кандидата в рамките до две минути?
  Ще опитам в рамките на две минути да поставя следните въпроси: Вие бяхте ли на изслушването през март месец 2014 г.? От кой момент станахте член на Централната избирателна комисия? Сверявали ли сте правилата, по които е осъществена процедурата през март месец 2014 г., спрямо сегашните? Сравнявали ли сте Процедурните правила по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание спрямо тази процедура и особеността, която е в тази процедура? Какво мислите по общия принцип, който е по Правилника, че кандидатите, дори когато са за колективен орган, представят концепция?
  По отношение на вижданията Ви аз лично, тук не искам да прозвучи като мнение, но изразявам известно притеснение за многократната употреба на личното участие, в лично качество. Иначе бих ценил Вашата работа. Наблюдавал съм и работата на Централната избирателна комисия. Ще се въздържа дотук. Повтарям, не искам да прозвучи по един или друг начин като оценка или отношение.
  Други въпроси има ли към госпожа Иванова? Няма.
  Заповядайте, до три минути имате възможност.
  КАТЯ ИВАНОВА: Господин Кирилов, и аз като господин Ивков ще реагирам, че не разбрах съвсем точно Вашия въпрос за секцията и за…
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Тогава не отговаряйте.
  КАТЯ ИВАНОВА: Не, напротив, държа да отговоря. Член съм на настоящия състав на Централната избирателна комисия от 3 октомври 2016 г. по предложение, внесено…
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: От 2016 г.?
  КАТЯ ИВАНОВА: От 2016 г.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: И не сте били изслушвани.
  КАТЯ ИВАНОВА: Не съм била. С това косвено отговарям на този въпрос.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Това исках да установим.
  Този въпрос ли не разбрахте?
  КАТЯ ИВАНОВА: Да, този въпрос не разбрах.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Ето, виждате, че отговорът е много ясен. Да не Ви прекъсвам, заповядайте.
  КАТЯ ИВАНОВА: …на основание § 143 от Преходните и заключителните разпоредби на Изборния кодекс. Трябва да кажа, че преди това имаше внесено друго предложение при президента господин Росен Плевнелиев.
  През 2014 г. след произведените избори от същата тази коалиция бяха излъчени двама евродепутати. Тогава процедурата протече и тъй като вече беше минало изслушването в Правната комисия на настоящия състав на ЦИК, предложението беше внесено малко по-късно. Тогава се събра Правният съвет и тази процедура приключи без акт на Президента – отворена, със становище на неговия Правен съвет.
  Затова казвам, че съм член на Комисията от 3 октомври 2016 г. Може би неправилно съм се изразила, ако сте разбрали, че аз говоря в лично качество. Разбира се, всичко това, което съм направила в тази комисия, е внесено като проект и е прието с необходимия кворум от състава на Комисията. Работили сме заедно с колегите, така че не си приписвам някакви заслуги. Просто маркирам неща, с които лично съм се сблъскала и които смятам, че визират някакъв проблем, чието детайлизиране или решаване детайлно би допринесло за усъвършенстване на законодателството. Мисля, че имам право на това.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря Ви.
  Колеги, с това приключи изслушването на третия кандидат Катя Иванова.
  Пристъпваме към четвъртия поред кандидат – госпожа Севинч Османова Солакова, предложена от Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид, Халил Летифов и Ахмед Ахмедов.
  Заповядайте, господин Хамид.
  ХАМИД ХАМИД: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаеми колеги народни представители, скъпи кандидати, скъпи гости! Имам частта да представя пред Вас кандидатурата ни за секретар на Централната избирателна комисия. Парламентарната група на „Движението за права и свободи“ предлага Севинч Османова Солакова за секретар на ЦИК. Севинч Солакова е юрист по образование с дългогодишен професионален юридически и административен опит и практика. Завършила е Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и специализация по международни отношения в същия университет.
  Член е на Централната избирателна комисия от 1995 до 2005 г. От 2011 г. до ден-днешен е секретар на Централната избирателна комисия. Има повече от 20 години юридически стаж. Работила е като юрисконсулт, като секретар по юридическите въпроси на Президента на Република България в периода от 1997 до 2002 г., като директор на дирекция „Правна“ в Министерството на земеделието и храните с основни функции по разработване на проекти на нормативни актове, издавани от министъра; изготвяне на становища по проекти на нормативни актове от компетентността на други органи; осъществяване на процесуално представителство; изготвяне на становища по проекти на административни актове и други. Има дългогодишен опит в произвеждането на всички видове избори и национални референдуми. Това е накратко. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря Ви, господин Хамид, за представянето.
  Госпожо Солакова, заповядайте за изявление в рамките на пет минути.
  СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря Ви, господин Хамид, за представянето.
  Уважаеми господин Председател, уважаеми членове на Правната комисия, уважаеми госпожи и господа, представители на медии, уважаеми колеги! Ще започна с нещо, свързано с изслушването преди пет години – през 2014 г. Тогава пред нас, кандидатите, стояха много въпроси и задачи за изпълнение в много кратки срокове. Става дума за един нов Изборен кодекс, за един нов статут на Централната избирателна комисия. С много нови правомощия е натоварена Комисията при недостатъчен административен капацитет. Днес въпросите са по-малко, които стоят пред нас. Ние можем да се позовем на добри резултати, които са благодарение на колективните, общи усилия на всички членове на Централната избирателна комисия, наред с техния опит и умения, както и на служителите в администрацията. Веднага правя уговорка: тези резултати не са достатъчни дотолкова, доколкото много неща предстоят, за да може да се развие капацитетът на Централната избирателна комисия и за да може този независим държавен орган да се превърне в гарант за свободни и честни избори, прозрачни, демократични, законосъобразни. С мисия да гарантира правото на всеки гражданин с избирателни права, където и да се намира, да упражнява своето право на глас. Да създава условия за информиран избор, да намери сигурност в изборния процес – той да бъде установен, за да има защита и гаранции за вота на избирателите. Този глас на избирателя да бъде правилно отчетен и точно удостоверен в секционните протоколи. Да се създаде една система от изборни органи и изборна администрация. Това е моето виждане и като визия за развитие на Централната избирателна комисия като институция. Да се доведе до отговорно поведение на всички участници в изборния процес, в което и да е качество, като участници в този процес. Да се установи стабилност на изборните правила. Нещо, което към настоящия момент не можем да кажем, че е факт. Разбира се, без да забравяме предизвикателствата на новата дигитална ера – тук някои от колегите вече изтъкнаха, свързани с киберсигурност, киберзащита и така нататък.
  Много е направено. Много предстои. Много, тежко и интензивно. Както се казва обаче, когато нещо е посято, може и да се пожъне. Има създадена много солидна база, която новият състав на Централната избирателна комисия може да надгражда. При осигуряване на приемственост, при този баланс, който виждам от кандидатурите – че се създава като баланс между старите и новите кадри, това е възможно, стига да има обща воля за това.
  Сега по същество. Започваме с летящ старт, вече колегите казаха. Много важни решения предстоят веднага с конституирането на Централната избирателна комисия и издаването на указ от Президента за определяне на датата на изборите. Хронограмата, за да се трасира пътят, по който ще се произведат изборите, с посочени всички дейности, актове, които трябва да бъдат издадени или приети, компетентните органи, сроковете с правните основания. Решенията, свързани с осигуряване на машинното гласуване – много важни, изключително отговорни. Изборните книжа – те следва да бъдат одобрени, публикувани и обнародвани. Трябва да се представят точните разчети за необходимите финансови средства по план-сметката, която ще бъде приета от Министерския съвет в частта на бюджета на Централната избирателна комисия и в частта относно възнагражденията на районните, секционните избирателни комисии и специалистите към РИК.
  Трябва да се приемат решения за възнагражденията на районните избирателни комисии с методика. Да се определят условията и редът за провеждане на консултациите. Да се определи представителството на субектите, които имат право да излъчват членове в районните избирателни комисии. Условия и ред за изработка, доставка и съхранение на изборни книжа и материали, съгласувано с Министерския съвет. Технически образец на бюлетината, защитата на бюлетината. Всичко това в много, много кратки срокове.
  Успоредно с това ще върви сертифицирането, одитът на машините. Разяснителната кампания – един много, много важен компонент и елемент на изборния процес. Ще се подготвят обществените поръчки, конкурсът за възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването. Всичко това и при една координация с органите и институциите, компетентни в държавата, заедно с обмен на данни за гражданите в рамките на Европейския съюз.
  Като заключение искам да кажа, че днес ние участваме в създаването на една традиция. Това е част от стабилизирането на изборните правила, за което говорих преди малко. Само по себе си според мен това ще доведе до създаване на доверие и спокойствие в обществото по повод на предстоящите избори. Благодаря.
  ПРЕДС. ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря на госпожа Солакова за представянето на визията за работа като секретар на Централната избирателна комисия.
  Колеги, имате ли въпроси? Не виждам.
  В такъв случай да благодарим на госпожа Солакова за участието в изслушването.
  Да пристъпим към следващия кандидат. Това е Ерхан Юксел Чаушев с вносители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид, Халил Летифов и Ахмед Ахмедов.
  Господин Хамид, заповядайте за представяне.
  ХАМИД ХАМИД: Благодаря Ви, господин Председател.
  Имам удоволствието да представя на Вашето внимание кандидатурата на парламентарната група на „Движението за права и свободи“ за член на Централната избирателна комисия на господин Ерхан Юксел Чаушев.
  Ерхан Чаушев е завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. С дългогодишен професионален юридически и административен опит и практика. Работил е като юрисконсулт в „Метални конструкции – холдинг“ ЕАД – София, „Химко“ АД – Враца.
  През 2002 г. с решение на Народното събрание е бил избран за член на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол, където е работил до 2010 г.
  От 2007 г. досега господин Чаушев е неизменен член на различни издания на Централната избирателна комисия. Притежава сериозен опит в произвеждането на всички видове избори през този период, както и националните референдуми. Това е съвсем накратко.
  ПРЕДС. ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря, уважаеми господин Хамид.
  Давам думата на господин Чаушев да допълни представянето, което господин Хамид направи, и да представи своето виждане за работата си като член на ЦИК.
  Заповядайте, господин Чаушев.
  ЕРХАН ЧАУШЕВ: Благодаря Ви, господин Хамид, за представянето.
  Благодаря Ви, господин Председателстващ, за дадената ми дума.
  Уважаеми народни представители, колеги, гости! Севинч Солакова даде общата картина на действията, които предстоят в кратки срокове. Ще се спра само на два-три акцента, които считам за важни – да се откроят. Съответно цялата Централна избирателна комисия да предприеме съответните действия, за да се справим с акцента, който искам да поставя – машинното гласуване. Машинното гласуване обаче от гледна точка на логистиката. В кратки срокове – разработени технически правила. Разработване на обществена поръчка. Съответните изисквания към хард и софтуера на тези машини. Поръчката ще се спечели, само че започват едни дълги действия – складове, осигуряване на складове, охрана, техническа поддръжка, назначаване, търсене на помощ за технически специалисти, за съответното разтоварване, монтиране, разтоварване в изборния ден и така нататък. Това – ако са 3 хиляди, а те към момента са 3 хиляди за тези избори, е поне една армия около 500 човека, които трябва да търсим по някакъв начин. Контрол, финансиране и действия в кратки срокове, които трябва да решаваме в крачка.
  На следващо място, пак по машинното, защото явно това ще е новината на тези избори – одитът и сертификацията. Одитът е проверка само на машините, но сертификацията е вече по-сложният проблем. Съответните органи, които вече да дадат съответствие на процесите с онова, което се иска от тях. Казвам го от предния опит, защото за онези 500 машини, които ги правихме, имахме проблеми със сертификацията. Този въпрос ще стои и ще бъде един от важните. Само ги споделям в момента.
  Голямото предизвикателство за мен на тези избори ще бъде машинното гласуване, и то от логистична гледна точка. Текстовете и така нататък, за поръчки, ние ще ги направим. Но трябва и съгласуването между Министерския съвет, областните управители и кметовете именно за осигуряване на складовата база, транспортирането, охраната и така нататък.
  Вторият акцент, задължително за тези избори, е обучението – обучението поне за тези избори. Едва ли ще направим амбициозна програма – догодина може би. Поне за тези избори, за тази година да опростим дидактичните материали за обучение. Като съдържание да минем към по-логическо представяне на целия процес, схеми, диаграми, алгоритми и така нататък, без много думи. Просто, ясно и нагледно. Освен това задължително тези дидактични материали да бъдат в интерактивна форма, включително и с модул за самообучение. Това са ми акцентите. Ако бъда избран за член на Централната избирателна комисия, горе-долу това ще ми бъдат насоките за действие и амбиции от лична страна.
  ПРЕДС. ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря, уважаеми господин Чаушев, за конкретните акценти, които поставихте, в бъдещата си работа като член на ЦИК.
  Колеги, имаме ли въпроси към господин Чаушев? Не виждам.
  В такъв случай да му благодарим за участието в днешното изслушване.
  Преминаваме към следващия кандидат – това е Бойчо Иванов Арнаудов. Вносители са Валери Симеонов, Искрен Веселинов, Явор Нотев, Христиан Митев и Емил Димитров.
  Господин Димитров, заповядайте за представяне на кандидатурата на господин Бойчо Арнаудов.
  ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
  Имам честта и удоволствието да Ви представя на основание чл. 46 и 47 от Изборния кодекс във връзка с Раздел I, т. 2 от Процедурните правила кандидатурата на господин Бойчо Арнаудов за член на Централната избирателна комисия.
  Господин Бойчо Арнаудов е дипломиран магистър по специалностите „Право“ и „Международни отношения“ в Софийския университет, с придобита юридическа правоспособност. Притежава обширни познания в областта на компютърните технологии, електрониката. Притежава множество сертификати, обучения и специализации.
  Голяма част от професионалното развитие на господин Арнаудов минава в държавната администрация, където е натрупал значителен опит. Своята трудова дейност там започва като експерт в Министерския съвет на Република България. В периода 2014 – 2016 г. господин Арнаудов работи като експерт-анализатор в дирекция „Международна дейност“ на Държавна агенция за бежанците към Министерския съвет. От 2016 г. господин Арнаудов е член на Централната избирателна комисия.
  Работата в Комисията изисква съответната сериозна, тематична, практична подготовка, както и адаптивност и способност за вземане на решения в спешен порядък.
  С оглед на гореизложеното считам, че господин Арнаудов притежава необходимото образование, професионален опит и отлична репутация да заеме длъжността „член на Централната избирателна комисия“.
  Във връзка с безспорната нужда от приемственост в работата на Комисията и наближаващите избори за членове на Европейския парламент опитът на господин Арнаудов като досегашен член на Централната избирателна комисия е важен и необходим. Това, наред с отличната му теоретична и професионална подготовка, ще допринесе за безпроблемната работа на Комисията и нейното развитие като независим държавен орган, отговарящ за честен, демократичен и прозрачен изборен процес в България.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря Ви, господин Димитров, за представянето.
  Господин Арнаудов, имате възможност в рамките до пет минути да се представите или да представите визия. Заповядайте.
  БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми членове на Правната комисия, уважаеми настоящи и бъдещи членове на ЦИК, уважаеми гости! Искам само да допълня част от биографията си – най-вече с това, което касае настоящото изслушване, тоест опита ми като член на Централната избирателна комисия.
  През 2016 г. бях назначен за член и тази задача се оказа много сериозно предизвикателство за мен по две причини. Първо, нямах предишен опит в изборния процес и второ, постъпих на работа в така наречения активен период, в разгара на подготовката на изборите за президент и вицепрезидент, съчетани с провеждането на национален референдум. Наложи се в рамките на встъпването си в длъжност да навляза в специфична теоретическа дейност, свързана с прилагането на Изборния кодекс и свързаните с него нормативни актове, като се включих активно в множество работни групи – така наречените комисии, организирани по различни въпроси, касаещи провеждането на избори, като жалби, сигнали, предизборна и разяснителна кампания, медийни пакети.
  В периода 2017 – 2018 г. бях международен наблюдател на местни избори в Република Грузия, на президентски избори в Руската федерация по покана съответно на грузинската Централна избирателна комисия и на Централната избирателна комисия на Руската федерация. Там имах възможност да се запозная със специфичните особености на техните избирателни системи, да обменя мнение с други колеги международни наблюдатели. Особено интересни за мен бяха изборите в Русия, които се проведоха в изключително изострена и напрегната международна ситуация след изгонването на редица руски дипломати от различни европейски страни. Международният натиск и изолация се оказаха катализатор за по-висока избирателна активност в Русия – сериозна изборна победа на настоящия президент на Федерацията. В тези избори имах възможност да видя реализирано на живо и видеонаблюдение в секционните избирателни комисии, както и машинно преброяване, извършвано посредством специализирани устройства, монтирани като капак на урните за гласуване. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря на господин Арнаудов за стегнатото представяне.
  Уважаеми колеги, имате възможността да поставяте въпроси в рамките до две минути към господин Арнаудов.
  Няма въпроси към господин Арнаудов. Благодаря за представянето.
  Пристъпваме към седмия поред кандидат – госпожа Таня Николова Йосифова, чиято кандидатура е с вносители Валери Симеонов, Искрен Веселинов, Явор Нотев, Христиан Митев и Емил Димитров.
  Колеги, имате възможността.
  Господин Митев, заповядайте да представите госпожа Йосифова.
  ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми настоящи и бъдещи членове на ЦИК, уважаеми гости! Ще Ви представя кандидатурата на парламентарната група на „Обединени патриоти“ за заместник-председател и член на Централната избирателна комисия.
  Таня Йосифова е доцент в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство, с над 19 години юридически стаж като преподавател по правни науки и практикуващ юрист. Завършила е Юридическия факултет на Софийския университет през 1998 г. От 2000 до 2008 г. е последователно асистент, старши асистент и главен асистент в Катедра „Частноправни науки“ на Юридическия факултет на УНСС. От 2005 г. е доктор по гражданско и семейно право, а от 2008 г. е доцент по гражданско и семейно право в Юридическия факултет на същия университет. Преподавател е също така в Академията на МВР и в Югозападния университет „Неофит Рилски“. От 2008 г. до момента е арбитър в Арбитражния съд на Българската стопанска камара. От 2010 г. до сега е адвокат, вписан в Софийска адвокатска колегия.
  Таня Йосифова притежава богат административен и управленски опит. Участник е в множество научни журита за присъждане на научно-образователна степен „доктор“, както и за заемане на академичната длъжност „доцент“ и „професор“. Ръководител е на Катедра „Частноправни науки“ в УНСС през периода 2012 – 2016 г. и от 2016 г. е ръководител на Катедрата по гражданскоправни науки в Югозападния университет. Участва в изготвянето на становища по тълкувателни дела, образувани пред Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд. Участва в множество международни семинари, конференции и проекти.
  От изложението е видно, че Таня Йосифова притежава необходимия академичен, практически и практически юридически стаж, както и управленски административен опит, който смятам, че ще помогне за работата ѝ като член и заместник-председател на ЦИК. Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря на колегата Митев за представянето.
  Уважаема госпожо Йосифова, заповядайте в рамките до пет минути да допълните или да изложите визия.
  ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател.
  Уважаеми дами и господа – членове на Правната комисия, уважаеми дами и господа настоящи и бъдещи членове на Централната избирателна комисия, уважаеми дами и господа представители на медиите и гости!
  Голяма част от информацията, която господин Митев представи, отразява всъщност моя професионален опит до този момент. Няма да добавя повече, по-скоро ще акцентирам върху визията ми за работата в ЦИК.
  Централната избирателна комисия е изключително важен орган за демократичното развитие на България и както вече беше подчертано, за много кратко време трябва да се организира произвеждането на следващите демократични избори.
  Насоките, в които ще работя, са: на първо място, засилване на взаимодействието между ЦИК и други държавни органи, специално Държавна агенция „Електронно управление“, във връзка с машинното гласуване, киберсигурността, борбата с фалшивите новини, засилване на взаимодействието с неправителствените организации, които имат пряко отношение към изборния процес. Също така бих искала да поставя акцент върху статистическите данни, свързани с броя на невалидните бюлетини, което се обяснява с незнанието или невъзможността на българските граждани да упражняват основното им право. Както вече беше подчертано, необходимо е провеждането на успешно обучение и разяснителни кампании под вещото ръководство на ЦИК за повишаване на капацитета на българските граждани при упражняване на правото им на глас.
  При всичките си действия в работата ми в ЦИК ще спазвам стриктно закона. И както вече беше подчертано, Централната избирателна комисия трябва да се възприема от обществото като гарант за провеждането на честни, справедливи и прозрачни избори. Благодаря Ви за вниманието.
  Надявам се в този синтезиран вид да съм успяла да предам основните послания, които ще стоят в основата на моята бъдеща дейност в ЦИК.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, госпожо Йосифова.
  Уважаеми колеги, имате възможност да поставяте въпроси към кандидата госпожа Таня Йосифова.
  Заповядайте, поставете въпроса, но имайте предвид, че го адресирате към народни представители, които да поставят въпроса към кандидата. И посочвам, че в процедурата изрично имаше възможност да поставяте въпросите си писмено до два дни преди осъществяване на процедурата.
  ВАНЯ НУШЕВА, Асоциация „Прозрачност без граници“: Благодаря Ви за възможността да поставя тук въпроса на Вашето внимание, а чрез Вас – на кандидатите за членове на ЦИК.
  Тъй като във Вашето изложение бе поставен акцент върху необходимостта от взаимодействие с неправителствените организации, а също така бе поставен и проблемът за броя на невалидните бюлетини в изборния процес, на недействителните бюлетини, към Вас и към другите кандидати имаме един такъв въпрос: поемате ли ангажимент за осигуряване на достъп до бюлетини от предходни избори, така че да се извърши анализ на причините за броя на тези бюлетини? Тъй като около този проблем се натрупват редица въпроси, редица подозрения – част от тях неоснователни, част от тях основателни, Централната избирателна комисия в предишния си състав винаги е изразявала принципно съгласие за осигуряване на достъп, но такъв достъп никога не беше предоставен на неправителствените организации.
  Мисля, че подобно действие от страна на членовете на ЦИК може да допринесе за изясняване и за частично решаване на този въпрос. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря Ви.
  Госпожо Йосифова, припознавам въпроса с минимални редакции, тоест можете да вземете становище по повдигнатия въпрос по отношение на недействителните бюлетини и по това, което Ви е известно досега за анализите на Централната избирателна комисия във връзка с причините, водещи до недействителен вот. Ще допуснем и частта от въпроса: какво е Вашето отношение към достъпа до бюлетини, които се съхраняват по определен в закона ред?
  Други въпроси дали има към госпожа Йосифова?
  Госпожа Нушева постави доста тежък концептуален въпрос.
  Други въпроси? Няма.
  Заповядайте.
  ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря Ви.
  Мисля, че на този въпрос може да бъде даден отговор едва след като се запозная с подробната регламентация и във вътрешното право, и по отношение на международни, европейски източници, които регламентират именно достъпа до бюлетини и срока, в който може да се даде такъв достъп на неправителствените организации. Както вече подчертах, във всичките си действия ще се старая заедно с останалите членове да спазваме закона в тази му част – във всичките международни, европейски и вътрешни източници.
  Така че на този етап нямам повече информация. Само направих извода във връзка с разяснителните кампании, които са свързани с броя на тези недействителни бюлетини. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря.
  Приемаме въпроса на госпожа Нушева по-скоро и към народните представители, защото този въпрос е de lege ferenda. Тя добре знае, че в закона неправителствените организации или които и да са други организации нямат достъп до бюлетини, с които е гласувано. Такъв достъп имат Централната избирателна комисия след запечатване на специалните помещения, съдът съответно, когато изисква, я допуска в събирането на тези доказателства.
  На мен би ми било интересно пък да запитам госпожа Нушева за нейния анализ за влияние на квадратчето „Не подкрепям никого“ върху намаляването на броя на недействителните гласове, но тя не е кандидат, така че няма как да я запитам.
  А иначе анализите по въпроса за недействителните бюлетини го има и в сегашните доклади-анализи, които са на Централната избирателна комисия, включително фрагменти в тази връзка има и в мониторинговите доклади на европейските организации, които осъществяват наблюдение на изборните процеси.
  Благодаря Ви за представянето, госпожо Йосифова.
  Пристъпваме към осмия поред заявен кандидат – госпожа Силва Петкова Дюкенджиева, номинирана от Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев и Крум Зарков.
  Колега Зарков, заповядайте.
  КРУМ ЗАРКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми кандидати за членове на Централната избирателна комисия, гости! Първо искам да заявя, че се радвам въобще, че процедурата за избор на нова ЦИК започна и върви гладко и добре. Мисля, че това е важно за всички, които сме тук, и за избирателите. Тази процедура се случва по закон. По закон също така всяка политическа партия трябва да поема отговорност да излъчи своите кандидати – затова днес съм сред Вас, въпреки политическото поведение на политическата партия, която представлявам. Ние оставаме обвързани към закона и това е изискването ни към всички, които днес участват в тази процедура.
  Започвам изпълнението на това си задължение, представяйки на Вашето внимание кандидатурата на госпожа Силва Петкова Дюкенджиева, която е юрист по образование, има юридически стаж и отговаря на изискванията на Изборния кодекс. Много добре познава изборното законодателство, защото е била и член на Централната избирателна комисия за местните избори през 2007 г., за изборите на народни представители през 2009, за изборите на членове на Европейския парламент през 2009, както и на Централната избирателна комисия в периода между 2011 и 2014 г.
  Госпожа Дюкенджиева е доказала своите професионални качества и високо ниво на отговорност и ние я препоръчваме на Вашето внимание, както и на вниманието на президента на Републиката за заемане на този отговорен пост. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря за представянето, господин Зарков.
  Госпожо Дюкенджиева, имате възможност за представяне в рамките на пет минути. Заповядайте.
  СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги, уважаеми гости! Благодаря на господин Зарков за представянето. Както той каза, имам над 20 години юридически стаж. Първият ми досег с изборния процес и с изборното законодателство е още от 1990 г. В този период съм била наблюдател от неправителствена организация и малко по-късно в периода съм била член на секционна избирателна комисия.
  Работата ми като член на централните избирателни комисии в периода между 2007 и 2014 г. ми е дала възможност да проследя изборния процес на всички видове избори в България и освен това, на произвеждането на национален референдум и на местни референдуми.
  Към настоящия момент все още работя като юрисконсулт в Конституционния съд на Република България и опитът ми там – от другата страна, така да се каже, на правото, мисля, че ще ми бъде изключително полезен. Запозната съм с решенията на Конституционния съд, отнасящи се до изборния процес и до изборното законодателство, и ако бъда избрана за член на Централната избирателна комисия, мисля, че това ще ми бъде от полза.
  Била съм и международен наблюдател през 2013 г. на президентските избори в Република Азербайджан. Смятам, че с опита си и предизвикателствата, които стоят пред новата Централна избирателна комисия с оглед предстоящите избори и многото работа, която има да свърши тази комисия, мога да бъда полезна. Ще спазвам активно закона и ще изпълнявам решенията на колективния орган ЦИК. Благодаря Ви за вниманието.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря на госпожа Силва Дюкенджиева.
  Уважаеми колеги, имате възможност да поставяте въпроси в рамките до две минути.
  Господин Зарков.
  КРУМ ЗАРКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Дюкенджиева! Призовавам и Вас, както и всички кандидати, да отговорите на въпросите, които са поставени от граждански организации, както преди това заседание, така и тук на място – на общия въпрос, както и на въпроса по отношение на ангажимента за прозрачност при работата на Комисията. Благодаря Ви.
  СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Мисля, че отговорих на зададения въпрос на „Френско-българския форум“. Да, била съм член на секционна избирателна комисия, била съм и наблюдател, работещ на терен така, както е зададен въпросът. Била съм наблюдател на две неправителствени организации в различен период от време, така че отговорът е „да“. А що се отнася за прозрачността, такъв какъвто е законът, да, работата на Централната избирателна комисия трябва да бъде прозрачна.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Нямах възможност да поставя въпрос към колегите за други въпроси – Вие предприехте веднага отговор.
  Има ли други въпроси към госпожа Дюкенджиева? Ако няма, приключихме изслушването на осмия поред кандидат.
  Пристъпваме към деветата кандидатура на господин Николай Иванов Николов с вносители Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев и Крум Зарков.
  Господин Зарков, заповядайте.
  КРУМ ЗАРКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаеми присъстващи на заседанието! Николай Иванов Николов е завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, като там е придобил и степента „Доктор по право“ през 2011 г. Има общо 22 години юридически стаж, от които над 13 години е работил в държавната администрация. Има разнообразен опит на ръководни постове в централни колективни държавни органи, като от тях мога да изтъкна член на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, както и член и изпълняващ длъжността за един период от време „председател“ на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
  Автор е на пет монографии и над 40 научни статии и студии. Освен теоретичния си опит, той е имал и практически опит в приложението на изборното законодателство, където е работил както с граждански движения, така и в качеството си на кандидат, защото е бил избиран три пъти за общински съветник.
  Кандидатурата на Николай Николов ми позволява да говоря дълго време, но мисля, че той е добре публично известен и е участвал в такива процедури и преди. Безспорни са неговите професионални качества – факт е, че отговаря на изискванията за заеманата длъжност. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря.
  Господин Николов, заповядайте за представяне в рамките до пет минути.
  НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, колеги, представители на медиите! Ще бъда също лаконичен и кратък. Господин Зарков каза – считам, че притежавам разнообразен опит в рамките на функционирането на държавната администрация, в това число като член на Правния съвет на Президента на Републиката, в това число като участник в различни типове избори, като общински съветник.
  Разбира се, досегашният ми опит в два аналогични държавни органа ми позволява да заявя, че във висока степен знам как функционира един колективен държавен орган като Централната избирателна комисия. Друг е въпросът, че той е уникален с това, че е най-големият от осемте или десет подобни аналогични държавни органи, които са изградени в рамките на българската държава – част от изпълнителната власт, и работи в рамките на работни групи.
  На следващо място, бих искал да кажа, че изборите наистина са конституционна процедура, конституционни процедури по-скоро. Това е валидно както за различните видове избори, както за общите избори, така и за частичните; както за излъчване на централни органи на държавната власт, така и, разбира се, за органите на местно самоуправление.
  Онова, което обаче е важно за тези избори, е, че те имат и множество административноправни елементи. Различните институти, които са абсорбирани в Избирателния кодекс – било избирателните списъци, било регистрацията на партиите и кандидатите, било изборните книжа, част от които са изборните бюлетини, разбира се, категорично са институти на административното право. От тази гледна точка, съчетавайки опита, за който споменах, всъщност с научния ми бекграунд, считам, че бих могъл да бъда във висока степен полезен в работата на Централната избирателна комисия. Виждам дейността на Комисията като един стегнат, ефикасен държавен орган. Ясно е, че има много голяма динамика след 60-ия ден, 60-ия ден по-скоро преди съответните избори, разписани по часове и дати – 57-и, 45-и, 40-и ден и така нататък, до финалната права.
  Много трудно можем да говорим за постоянна изборна администрация, за система от изборна администрация по простата причина, че от органите, които излъчва Централната избирателна комисия, единствено и само общинските избирателни комисии са тези, които функционират по време на целия мандат на съответния орган на местното самоуправление. РИК-овете – извинявам се за тази абревиатура, приключват дейността си до 14 дни след произвеждане на съответния избор, да не говорим за секционните избирателни комисии. Но съм много голям поддръжник на идеята за обученията. Забелязвам, че имаме вече консенсус в няколко от изказванията на колегите по този въпрос. Имам и други приоритети в дейността.
  В заключение бих искал да кажа, че не съм бил член на секционна избирателна комисия, бил съм член на районна избирателна комисия за произвеждане на изборите за президент 2001 г. Винаги обаче, когато е имало възможност, съм участвал на терен в отчитане на изборните резултати и на място в секции като наблюдател на граждански организации в рамките на изборния процес.
  Никога тази възможност да видиш какво е тайнството на демокрацията – когато при мажоритарни избори десетки, стотици или хиляди гласове се фокусират във волята на един човек за определен период от време, не е за пропускане. Имало е различни случаи, както се казва – най-драматичните бяха в местните избори 1999 г., когато за първи път се въведоха белите бюлетини с гласуване в квадратчета. Така че имам известен опит в това отношение.
  Що се отнася до въпроса на госпожа Нушева от „Трансперънси интернешънъл“, бих искал да кажа, че има специален режим на запазване на бюлетините, като специален тип изборни книжа. Те трябва да се съхраняват в специални помещения, за което мисля, че стана дума. Разпечатването на помещенията става само след изрично решение на Централната избирателна комисия. Но се опасявам, че за да се направи такъв анализ относно действителността на всяка една от бюлетините, ще трябва изменение в Избирателния кодекс.
  На първо четене мисля, че няма възможност за такъв последващ анализ за различни типове избори. Идеята е тези бюлетини да се съхраняват по време на мандата на съответния орган. Пак да кажа, това на първо четене. Благодаря за вниманието. Извинявам се, ако съм отнел твърде дълго време.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря на господин Николов за представянето, включително и за включването на отговор на въпрос на госпожа Нушева.
  Уважаеми колеги, имате възможност да поставяте въпрос в рамките до две минути към кандидата. Заповядайте.
  Колеги, ако няма въпроси, ще си позволя да поставя въпрос към колегата Николов. Той е познат, известен колега. Ние го познаваме с работата му в областта на – ще го нарека „антиконфликтното законодателство“ и антикорупционното законодателство.
  За мен е новост тази, бих казал, рязка смяна в квалификацията и по този въпрос питам: защо? Защо решихте да смените една интересна правна област, в която имате сериозен напредък, с избирателния процес, като виждаме, че наричате Изборния кодекс Избирателен кодекс. Важно е, че сте участвали, били сте обект на пасивно избирателно право, били сте избиран за член на Общинския съвет в община Ловеч. Но смятате ли, че си заслужава тази промяна? На мен лично ще ми е мъчно, ще загубим квалифициран човек от една област. Това беше моят въпрос. (Реплики при изключени микрофони: „Няма такава процедура“.)
  Да направим така – ако колегата Зарков иска отношение, защото е извън отношение, нека господин Николов да… (Реплика от народния представител Крум Зарков при изключени микрофони.)
  Ще се изразява в това, че няма повече да чета студии и изследвания по въпроса за конфликт на интереси.
  Най-вероятно няма да може колегата Николов да участва в обучение за предотвратяване на конфликта на интереси. Той има активна и преподавателска работа в тази област, и публикува изследване.
  Сигурен съм, че смяната на областта ще бъде вероятно предизвикателство, тоест ще имаме интензивни изследвания и в областта на избирателния процес. (Реплики при изключени микрофони.)
  Защо трябва аз да го давам? Защо трябва да давам автоотговор? Питам: защо? Действително въпросът „Защо?“ е най-сложен и затова исках да чуя не колегата Зарков – приемам го като възражение към моя въпрос. (Реплики при изключени микрофони.)
  Подчертавам, че с оглед този дебат, който приемам от страна на господин Зарков като възражение за основанията на моя въпрос, ако колегата Николов не желае да отговори, не е длъжен да отговаря.
  Ако няма други въпроси, които да прибавим към този – няма, заповядайте.
  НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви.
  Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Първо, бих искал да се извиня за допуснатия лапсус – разбира се, няма Избирателен кодекс в българското законодателство, съвършено ясно е на всички.
  Конкретният отговор на Вашия въпрос е в три пункта. Отговор № 1 – това е публично право. И в другите си поприща съм работил основно в сферата на публичното право.
  Вторият пункт от отговора ми е, че все пак има доста допирни точки между това, което съм работил до момента, и работата на отделните видове избирателни комисии, например материята на несъвместимостта. Както казахте Вие, това е част от антиконфликтното законодателство – антикорупционното законодателство. Общинските избирателни комисии имат функции в тази материя. Не забелязах да са разработвани до момента никакви методически указания по този въпрос, може би не съм ги видял достатъчно добре. Тази материя не се прилага добре в момента по отношение на общинските съветници и по отношение на всички видове кметове, които се избират.
  Това, което е важно, е, че веднага свързвам с досегашната си работа и опит евентуалната си работа като член на ЦИК. След местните избори през 2019 г. предстои всяка една декларация за несъвместимост на всеки един кмет на кметство, които ще бъдат около 1800 вероятно, да бъдат проверени за съответствие от постоянните комисии към общинските съвети. И ако се констатира несъответствие в декларацията, ще трябва да се сезират съответните общински избирателни комисии за предприемане на действия по предсрочно прекратяване на мандат. Това е нова функция, която представлява едно прекрасно съчетание между това, което съм правил в момента, и онова, което евентуално бих могъл да направя. Мога да дам и други примери за допирни точки.
  И третата причина е, че, разбира се, позицията член на Централна избирателна комисия би била за мен едно развитие в сравнение с досегашни натрупвания.
  Искам отново да подчертая, че сме в неудобната ситуация да говорим за себе си в лично качество. Аз лично възприемам себе си като екипен играч и знам, че този орган, твърде голям – 20 членове, би бил максимално ефикасен, ако се използват потенциалът и възможностите на всеки един индивидуален член, за да може той да работи добре като екип. Тогава предизвикателствата биха били по-преодолими. Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря Ви. Аз Ви пожелавам успех в това предизвикателство. Дано то да доведе до положителни за Вас резултати, а не до разочарование.
  Пристъпваме към десетата кандидатура – на госпожа Силвия Тодорова Стойчева. Номинирана е от Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев и Крум Зарков.
  Колега Зарков, заповядайте.
  КРУМ ЗАРКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаеми участници в заседанието, госпожа Силвия Тодорова Стойчева е политолог по образование. Притежава дългогодишен професионален опит. Притежава и силен политически опит, тъй като е била народен представител в Четиридесетото народно събрание. Притежава опит и в местното самоуправление, като председател на общинския съвет. Анализатор е на обществените настроения. Призната е като такава.
  В последните години помага активно и в работата на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент. Това са евродепутатите, избрани с листата на БСП. Като такава познава и спецификата на работата на Европейския парламент, включително свързаната с изборите за Европейски парламент.
  Госпожа Стойчева притежава необходимите професионални и по думите на нейните колеги и хора, работили с нея, нравствени и етични качества. Позната е с толерантно отношение, включително към политическите си опоненти, което е допълнителен плюс в нейната кандидатура, и ние убедено я предлагаме на Вашето внимание.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря за представянето.
  Уважаема госпожо Стойчева, имате възможност да допълните представянето и да изложите визия в рамките до пет минути.
  СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми членове на Правната комисия на Народното събрание, уважаеми кандидати за членове и ръководство на Централната избирателна комисия, представители на медиите! Аз благодаря за краткото представяне, което господин Зарков направи относно моята кандидатура.
  Това, което бих искала да споделя с Вас, е, че участвам във всички изборни кампании от 1997 г. до момента, в различно качество – била съм наблюдател, застъпник, представител на партия. Не съм била член на секционна избирателна комисия, с което отговарям на поставения от гражданите въпрос. Имам опит и в подготовката и обучението на членове на секционни избирателни комисии. Познавам изборния процес и смятам, че принципът на върховенство на закона е този, който би следвало, ако бъде съблюдаван от всички участници в изборния процес – от избирателите, от избираните, от органите, които организират и произвеждат изборите, да доведе до гаранции за демократичност на резултатите и до това да има съгласие за общо единодействие и работа на цялото гражданско общество в България съвместно с институциите, които са призовани да правят това. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря за представянето на госпожа Стойчева.
  Уважаеми колеги, имате възможност да поставяте въпроси към госпожа Стойчева в рамките до две минути.
  Ако няма въпроси, колеги, ще приключим с изслушването на десетия поред кандидат.
  Няма въпроси. Благодаря, госпожо Стойчева.
  Пристъпваме към единадесетия по време кандидат – господин Емил Цветанов Войнов. Кандидатура с вносители Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев и Крум Зарков.
  Колега Зарков, заповядайте.
  КРУМ ЗАРКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаеми участници в заседанието, представям Ви кандидатурата на Емил Цветанов Войнов, който е специалист по информационни и комуникационни технологии, който се ползва с изключително добро име в професионалната му среда. Тази му професионална компетенция, имайки предвид и предизвикателствата, които стоят на вниманието на новата Централна избирателна комисия, мислим, че е добавена стойност и към основната причина да го издигнем за този пост, а именно факта, че той познава изборния процес в детайли, като е участвал практически във всички избори, които са се случвали досега – в последните години. Минал е през всички етапи на тези избори и познава изборното законодателство до последната запетайка. Имал съм възможност лично да се уверя в това в работата по различни законопроекти.
  Емил Войнов е познат с качествата си да работи добре в колектив. Има положителни отзиви за него от много участници в изборния процес, с които е работил, независимо от коя страна и в какво качество е участвал в този процес. Благодаря Ви за вниманието.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря за представянето.
  Господин Войнов, заповядайте да допълните по Ваша преценка данни или да изложите виждания.
  ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви.
  Уважаеми господин Председател на Правната комисия, уважаеми членове на Правната комисия, уважаеми настоящи и бъдещи кандидат-членове на ЦИК, уважаеми дами и господа! Към всичко това, което господин Зарков каза за мен, мога да добавя следното: от 1990 г. се занимавам с технологията на изборния процес и притежавам необходимата експертиза както в теоретичен аспект, така и в най-дребните практически детайли. Това е така, защото през тези 29 години съм бил на всички възможни позиции, като участник в изборния процес – от застъпник и представител, през член и председател на секционна избирателна комисия до заместник-председател на 24 Районна избирателна комисия на последните избори през 2017 г.
  Освен това съм имал възможност не само да участвам в изборния процес, но и да го организирам. Извършвал съм подбор на кандидати за районни и секционни избирателни комисии, подбор на кандидати за застъпници и представители. Оказвал съм методическа помощ в изборния ден по предотвратяването и разкриването на нарушения на изборния процес. Организирал съм паралелно преброяване на изборните резултати.
  От 2001 г. обучавам членове на секционни избирателни комисии, наблюдатели, застъпници и представители, а в последните три години обучавам и членове на районни избирателни комисии. Имам разработени собствени методики за обучение на членовете на СИК, на застъпници, представители и наблюдатели. Методики, които са приложени в практиката. Имам разработени тестове за проверка на знанията на членовете на СИК, които също са приложени в практиката.
  От преките ми контакти със стотици участници в изборния процес имам точна представа какво ги затруднява и как може да се оптимизира изборният процес, за да намалеят грешките.
  Ако бъда назначен за член на ЦИК, ще изпълнявам закона така, както е предвидил законодателят. Ще насоча усилията си върху следните направления: първо, върху работата на обучителното звено на Централната избирателна комисия, което организира и провежда обученията на членовете на избирателните комисии. Второ, върху подобряване на методическите указания за работа на избирателните комисии по прилагане на Кодекса. И трето, върху усъвършенстване на образците на изборните книжа.
  Задачата, която съм си поставил, е избирателните комисии да бъдат по-добре подготвени и улеснени при изпълнение на техните задължения. Това ще доведе до намаляване на грешките и нарушенията в изборния процес. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Войнов, за представянето.
  Уважаеми колеги, имате възможност да поставяте въпроси към кандидата господин Емил Войнов.
  Господин Митев, заповядайте – две минути.
  ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
  Уважаеми господин Войнов, стана ми интересен моментът във Вашето изложение, в който казахте, че сте подготвили и сте приложили във Вашата практика като заместник-председател на РИК тестове по отношение на членовете на секционни избирателни комисии. Можете ли да споделите нещо повече, защото ми изглежда като иновация в изборния процес? Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Не е иновация.
  Колеги, други въпроси към господин Войнов?
  Господин Хамид, заповядайте.
  ХАМИД ХАМИД: Благодаря Ви.
  Господин Председател, моят въпрос към господин Войнов е: какво е Вашето мнение, след като всички ние единодушно в Правната комисия и в залата премахнахме втория секционен протокол, тоест така наречената чернова вече няма да я има в изборния процес? Всички го подкрепихме. Дали според Вас това ще увеличи грешните протоколи?
  Аз също съм работил в изборния процес и знам колко бял коректор се изхабява по време на приемане на секционни протоколи в районните и в общинските избирателни комисии. Дали това премахване на втория протокол ще дисциплинира членовете на секционни избирателни комисии според Вас и Вие, като член на ЦИК, върху какво ще наблегнете в обучението, така че да не допускат грешки при попълване на този секционен протокол?
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Хамид, за въпроса.
  Колеги, имате възможност за още въпроси.
  Тъй като станаха много въпросите към господин Войнов, даже, ако има нужда от удължаване на времето за отговор, бих Ви помолил да подкрепим удължаване.
  Други въпроси? Няма.
  Господин Войнов, заповядайте.
  ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви.
  Що се отнася до тестовете, тестовете представляват 30 въпроса по целия материал, който секционните избирателни комисии трябва да знаят – от подреждане на изборното помещение в деня преди изборите, през самия изборен ден, включително преброяването на гласовете, отчитането на резултатите, до предаването на протокола и останалите книжа и материали в районната, съответно общинската избирателна комисия. Всеки въпрос има четири отговора, като само един от тях е напълно верен.
  По втория въпрос – за втория секционен протокол. Според мен, за да намалеят грешките, трябва да бъдат по-добре обучени секционните избирателни комисии. Специално на последните избори в 24 РИК нямаше нито един протокол – да е бил използван вторият формуляр. Въпреки това, грешките бяха много.
  Ще Ви дам само за пример: в град София от 1592 протокола на секционните избирателни комисии само 273 са абсолютно без грешки. Във всички останали има, макар и дребни, грешки, а в 133 протокола има грешки в основната контрола, тоест това са грешки, които пряко влияят върху изборния резултат.
  Така че доброто обучение на секционните избирателни комисии според мен е основата за намаляване на грешките в изборния процес. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря на господин Войнов за представянето и отговорите на въпросите.
  Пристъпваме към дванадесетия поред и по време кандидат – госпожа Цветанка Петкова Георгиева, номинирана от Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев и Крум Зарков.
  Колега Зарков, заповядайте.
  КРУМ ЗАРКОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаеми дами и господа, практически целият професионален живот на госпожа Георгиева е свързан с изборите. Тя е работила като експерт по изборно законодателство и е ръководила отдела, който се занимава с организиране и провеждане на националните предизборни кампании на БСП както за народни представители, така и за членове на Европейския парламент, за общински съветници, въобще всички видове избори. Отлично познава процедурите. Има богат опит в управлението и координацията на изборните процеси. Доказан професионалист, като успешно през всичките тези години е споделяла своя капацитет с колегите си.
  Предлагаме госпожа Георгиева за член на ЦИК като човек, който с богатия си практически опит ще допринесе за обогатяване на добрите практики в работата на Комисията, съответно за предотвратяване на лошите такива.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря Ви, господин Зарков.
  Госпожо Георгиева, заповядайте да допълните представянето, ако желаете, или да изразите виждания във връзка с изборите и дейността на Централната избирателна комисия.
  ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости, уважаеми кандидати за членове на ЦИК! Благодаря на господин Зарков за представянето. Бих допълнила, че през тези години, в които съм участвала в организацията и провеждането на изборния процес, за 16 години това са 15 национални избора от различните видове и не по-малко от 300 нови и частични местни избори. А в лично качество съм участвала като кандидат за кмет и общински съветник.
  Имам готовност този опит, който съм натрупала, да прилагам в надграждане на добрите практики в дейността на Централната избирателна комисия досега при организацията и провеждането на изборния процес, изпълнявайки всички законови разпоредби.
  Имам виждане и конкретни предложения по отношение работата на обучителното звено, по отношение подготовката на членовете на избирателните комисии на различни нива, но това са въпроси на една последваща конкретна работа.
  На двата допълнителни въпроса, които са поставени – да, имам работа на терен и да, за прозрачност и законност, пълна законност в работата на Комисията. Благодаря Ви за вниманието.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря на госпожа Георгиева.
  Уважаеми колеги, имате възможност за поставяне на въпроси към госпожа Георгиева.
  Искате ли да зададете официално въпрос, господин Ревизоро, или не желаете?
  ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Ние не можем да се бъркаме в структурата на ЦИК, но въпреки всичко: предвиждат ли се педагогически отдел, листовки? Всичко това трябва да се изработва, трябва да се дава. Аз се учудвам – избираме членове на ЦИК без листовки, а се оказва, че за районните искаме листовки. Как ще ги правим – по 100 въпроса, пет верни отговора, единият – най-верен? Не отиваме ли в някаква друга крайност?
  Ние тук обсъждаме какво ще се случва в самата Комисия. Ако вземем отношение, ще излезе, че се бъркаме. Ако не вземем отношение, излиза, че не ни интересува какво се случва вътре. Наблягаме в друга крайност. Нека да ги изслушаме само и…
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Не разбрах към кого адресирате този въпрос? (Реплика от народния представител Емил Димитров при изключени микрофони.)
  И аз не разбрах. Не искам да се правя на колегата Ивков в момента, но действително не разбрах какъв е въпросът, защото ми се струва, че е адресиран към мен, а процедурата е ясна.
  Целта е да се поставят максимално въпроси, за да може българските избиратели чрез публичността на изслушването да добият максимална представа от компетентността и качествата на кандидатите.
  А за листовките към госпожа Цветанка Георгиева – не мога да разбера какъв е въпросът. Лично на мен ми е известно, че тя има и педагогически опит, ама за това ли Ви е въпросът?
  ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Вече затъваме в детайли как ще работи самата комисия след това, кой как ще изпитва по районните избирателни комисии, кой какви желания има за бъдещата си дейност. Но ние не знаем те самите как ще се разпределят вътре. Ако всички искат да вършат едно и също нещо, някой трябва да свърши останалата работа. Нека да се ограничим до въпросите: дали са годни и дали могат да бъдат номинирани за членове на ЦИК? Какво ще работят след това – необходимите и достатъчни условия.
  Отиваме в други надграждащи се детайли – един изпъква с това, че е бил хакер, друг изпъква с това, че бил добър педагог. Ние имаме необходимите условия – изброени са в шест точки. И те бяха: декларации – 5 броя, автобиография, диплома, удостоверение, трудова книжка, служебна книжка. Леко се опитахме да видим дали някой не е безработен към момента, да му дадем удостоверение, че е безработен, иначе не може да заеме длъжността, бил в чужбина. Друг дали бил преподавател, дали няма да му пречи академичната дейност, изпитите и преподаването на работата.
  В крайна сметка необходимите и достатъчни условия са в тези шест точки. Нека да се спрем на тях. Всичко друго по някакъв начин натоварва един или друг кандидат. Или влизаме в това, че ние се опитваме на всяка цена да се заядем с някого и да изтъкнем качествата на един за сметка на друг. Да се ограничим около тези шест точки, защото в крайна сметка Президентът ще издава указа и да дадем възможността, да кажем, че тези кандидатури отговарят на тези шест условия, ползват се с необходимото доверие и могат да бъдат номинирани за членове на ЦИК. Всичко друго е в повече.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми колеги, чухте, приемам това изявление на колегата Ревизоро по-скоро по процедура. Приемам го като апел при формулиране на евентуални въпроси. Не мога да го конкретизирам спрямо частта на процедурата, в която сме към момента, затова няма да каня госпожа Георгиева да отговаря. Това е процедурен въпрос към нас.
  Затова подновявам поканата: имате ли въпроси към госпожа Цветанка Георгиева? Ако няма, колеги, изчерпахме процедурата по отношение на този кандидат.
  Преди да пристъпим към тринадесетия, българите в чужбина наистина гледат, и във Франция гледат. Уведомиха ме, че към кандидата господин Войнов във въпросника на Асоциация „Френско-български форум“ е имало въпрос, който не сме го поставили. Възразявате ли да поставим този въпрос към господин Войнов от въпросника на „Френско-българския форум“? Господин Зарков не възразява.
  Господин Войнов, възразявате ли?
  Този въпрос е следният. Той наистина ми се стори интересен. Два въпроса са.
  Първият въпрос е: от прегледа на автобиографиите на кандидатите за членове на ЦИК се оказва, че Вие сте единственият кандидат с инженерно образование в областта на радиотехниката. Смятате ли Вашата експертиза за достатъчна, за да може ЦИК да се справи с предстоящото въвеждане на машини на изборите за Европейски парламент в не по-малко от 3000 секции?
  Вторият въпрос: какво е отношението Ви към електронното дистанционно гласуване?
  Заповядайте, ако желаете да отговорите.
  ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин Председател.
  По въпроса за машинното гласуване – за да се справи Централната избирателна комисия с въвеждането на машинно гласуване в не по-малко от 3000 секции, трябва незабавно да възложи обществена поръчка за осигуряване на специализирани устройства за машинно гласуване.
  В случая моето инженерно образование е само в плюс и може да помогне, но решаващи са бързите действия на ЦИК, включително за да извърви всички стъпки, за които господин Чаушев много подробно говори.
  По отношение на електронното дистанционно гласуване. Какво е моето лично отношение към електронното дистанционно гласуване – в случая няма никакво значение. Като член на Централната избирателна комисия моята задача е не да коментирам закона, а да го изпълнявам. Така че в момента законодателят е разпоредил да има електронно дистанционно гласуване в определени срокове, като 31 март 2020 г. трябва да се приеме пътна карта, така че ще работя да се изпълни законът. Ако законодателят реши друго, ще изпълнявам закона. Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Войнов.
  Пристъпваме към тринадесетия поред и по време кандидат – Таня Анчева Цанева, с номинации от госпожа Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев и Крум Зарков.
  Колега Зарков, заповядайте.
  КРУМ ЗАРКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
  Уважаеми присъстващи, ще бъда пределно кратък не само защото времето напредва, а защото госпожа Цанева е член и на досега действащата Централна избирателна комисия. Тя е онзи член, който в нашата група от шестима е натоварен с нелеката задача да осигури приемственост и плавен преход между двата екипа, което разбираме, че е от особена важност, имайки предвид кратките срокове, в които Комисията трябва да произведе резултати.
  Госпожа Цанева, естествено, отговаря на изискванията на Изборния кодекс за позицията, която е заемала и досега, със своя всестранен опит във всички етапи на изборния процес. Тя е показала, че може да бъде полезен и активен член на ЦИК – затова ние поддържаме нейната кандидатура.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Зарков.
  Уважаема госпожо Цанева, имате възможност да представите допълнителни данни и каквото прецените с оглед работата на ЦИК. Заповядайте.
  ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, колеги! Аз ще допълня, много кратко, така че да отговоря и на поставения въпрос от господин Манов. Ще допълня това: организирала съм дейността в качеството ми на главен секретар, национален координатор от 1994 г. в Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ). Като структура, като неправителствена организация, ние сме участвали с наблюдатели във всички произвеждани избори от 1990 г. досега в Република България. Така че, да, на терен съм участвала, като не само сме били наблюдатели – Сдружение ГИСДИ и аз, част от това сдружение, извършвали сме паралелно преброяване, (неразбираема дума), социологически проучвания. И тъй като в настоящата ЦИК бях номинирана от гражданския сектор – от Сдружение ГИСДИ, затова и са ми по-тесни връзките с Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Аз се чувствам една от тях след толкова години дейност в сферата на неправителствените организации, които участват в изборните процеси, а не по силата на това, че съм определен член от Комисията за контакти с Обществения съвет. Просто са ни добри взаимоотношенията и познанствата, така че отговарям и на втория въпрос на господин Манов.
  Ще се присъединя към колегите, които говориха за тяхната визия, виждане за подобряване дейността на следващата комисия. Аз също подкрепям виждането, че по отношение на обучителното звено, въпреки направеното досега от Комисията, има още много какво да се направи и разработи. Даже виждам по-далеч нещата, че може да се създаде обучителен център към ЦИК. Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря на госпожа Цанева за представянето.
  Колеги, имате възможност да поставите въпрос в рамките на две минути.
  Госпожа Цанева даде аспект, според мен частично, на въпроса, който е от „Френско-български форум“. Въпросът всъщност е: като член на ЦИК, определен за контакт с Обществения съвет към ЦИК, на колко заседания на Обществения съвет на ЦИК сте присъствали през последните две години? – Тоест за участие.
  Ние разбрахме, че не сте били изрично с решение определяна като член за контакт.
  Други въпроси, колеги, има ли към госпожа Цанева?
  Ако няма, заповядайте, госпожо Цанева.
  ТАНЯ ЦАНЕВА: Не мога да кажа бройката – колко пъти съм участвала в заседание на Обществения съвет, но винаги участвам, особено ако те са поканили мен или някой друг колега. Както вече и Вие казахте, не съм аз колегата, който осъществява връзката и е ръководител на тази работна група Обществен съвет.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря.
  С това приключихме процедурата по изслушване на тринадесетия кандидат.
  Пристъпваме към четиринадесетия поред и по време кандидат. Това е госпожа Стефка Савова Стоева – кандидатура, номинирана от Цветан Цветанов и Данаил Кирилов.
  Уважаеми колеги, уважаеми народни представители, уважаеми кандидати, уважаеми гости, уважаеми зрители! Чест е за мен да представя кандидатурата на госпожа Стефка Савова Стоева, като тук уточнявам, че номинираме госпожа Стоева не само за член на ЦИК, а тя е наша кандидатура за председател на Централната избирателна комисия.
  Убедени сме, че госпожа Стоева е доказан професионалист и е сред най-уважаваните български юристи. В магистратските среди госпожа Стефка Стоева е заемала най-високата длъжност в йерархията на съдебната система.
  Госпожа Стоева е родена във Велико Търново. Завършила е Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и осъществява следдипломна специализация по граждански процес, като започва професионалното си развитие като адвокат в Адвокатска колегия – град Велико Търново.
  Госпожа Стефка Стоева заема длъжността „младши съдия“ в Софийски градски съд, районен съдия и е председател на районен съд. Последователно заема длъжностите „съдия“ в Софийски окръжен съд и „съдия“ във Върховния съд на Република България.
  От 1996 г. госпожа Стефка Стоева заема длъжността „съдия“ във Върховния административен съд. Тя е председател на Четвърто отделение на Върховния административен съд, като от 2004 до 2009 г. заема длъжността „заместник-председател“ на Върховния административен съд. Тук уточнявам, че, като председател на Четвърто отделение, съдия Стоева е гледала също и спорове във връзка с изборни дела.
  През 2008 г. госпожа Стефка Стоева е член на Съвета по законодателство към Четиридесетото народно събрание. През 2009 г. е избрана за съдия в Конституционния съд от квотата на Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд.
  Считаме, че госпожа Стефка Стоева е юрист с високи професионални и нравствени качества, доказани в дългогодишната ѝ съдийска работа и юридически стаж, както и от дейността ѝ като административен ръководител. Високите си професионални и нравствени качества тя е изявила в работата си във всички звена и органи на съдебната система. Сред колегите си се ползва с безупречна репутация, основана на нейните морални и нравствени качества.
  В резултат на над 40-годишния професионален опит считаме, че госпожа Стоева е доказала, че притежава отлична професионална квалификация, организационни способности, диалогичност и високо чувство за справедливост. Богатият професионален опит в областта на административното правораздаване като председател на Четвърто отделение на ВАС и дългогодишният ѝ стаж на административен ръководител обуславят познаването на проблемите в изборното законодателство и способите за тяхното разрешаване.
  Считаме, че госпожа Стефка Стоева ще бъде активен, принципен и безпристрастен член на Централната избирателна комисия.
  Ако съм просрочил двете минути, моля да ме извините.
  Госпожо Стоева, заповядайте да допълните факти и обстоятелства по Ваше виждане, евентуално и съображения във връзка с бъдещата дейност на Централната избирателна комисия.
  СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги, гости и журналисти! Разбирам интереса към мен, защото съм сред новите лица, които са номинирани за членове на Централната избирателна комисия. Допълнително това се обуславя от другото предложение. Благодаря за номинацията. Мисля, че тя е израз на доверието към мен, дано да го оправдая.
  Аз не съм политик и е ясно от изложението, което направихте – 40 години и малко повече съм била само съдия. Това е моята работа и за мен върховенството на закона винаги е стояло над всичко. Вярвам, че ако бъда избрана на тази длъжност, ще продължа да работя по този начин – просто по друг начин не мога.
  Нищо не мога да добавя към това, което Вие надълго разказахте за моята биография, тя е скромна – само съдия, съдия, едно и също. Освен това, че в Конституционния съд имах шанса от 2009 г. до приключване на мандата ми преди четири месеца да участвам в разглеждането на шест дела, свързани с изборното законодателство – едно тълкувателно решение по Кодекса от 2011 г.; отмяна на санкцията за задължително гласуване по Кодекса от 2014 г.; докладчик съм по делото за оспорване указа на Президента във връзка с назначаване на предишната ЦИК – ако си спомняте, имаше проблем с представителството, със съотношението на политическите партии вътре; и оспорването на два национални избора за народни представители. Помните първото, когато три мандата бяха касирани по искане на Яне Янев – „Ред, законност, сигурност“. И второто, когато отново се оспориха тези избори и тогава искането беше отхвърлено.
  Там успях да видя как се развива нашето общество и каква роля имат решенията на Конституционния съд, защото всички слабости, които бяха установени с първото решение и бяха констатирани, при втория избор според вещите лица вече подобни грешки нямаше и доколкото имаше пропуски, те бяха пренебрежимо малки. Дано този опит бъде ценен в работата на Централната избирателна комисия и да помогна със своите възможности.
  Сега съм си подготвила едно изложение, нормално е, но виждам, че времето много напредва и се натрупва умора – само за принципите, от които бих се ръководила, ако бъда избрана за член на Комисията.
  Член 3 е доста пестелив и той по-скоро говори за принципи на изборния процес, отколкото за принципи на работа на членовете на ЦИК. Мисля, че първият от тях би бил спазване върховенството на закона – няма спор за това.
  Вторият принцип, от който бих се ръководила, е принципът за приемственост – той е залегнал също в Кодекса. Много е направено от предишната постоянна, все още действаща Комисия. Аз съм впечатлена от изказванията на част от колегите. Те са професионални и много, много компетентни.
  Казах за приемственост. Мисля, че трябва да се съхрани всичко, каквото Комисията е постигнала и, разбира се, да се доразвива с нови идеи, а по причина и на новото законодателство.
  Другият е принципът на равнопоставеност вътре в Комисията. Вярно е, че всички номинации се правят от политически партии, но предвид свободния мандат, после всички членове би трябвало да работят свободно, неутрално и да не зависят от политическите партии – знаем, Решение № 4 от 2011 г. на Конституционния съд е в този смисъл.
  Тук много се говори за обучението – принципа за обучение. Дълбоко вярвам в него. Секционните комисии, които наистина са на първата линия на бойното поле, най-неподготвени – лесно е отстрани да се гледа, но е трудно, когато в изборния ден седне човек и трябва отговорно да прави избори с огромно количество хора. 935 ли бяха засечени, че могат да гласуват за изборния ден, пък някъде гласуват доста повече? Това е много важно според мен.
  Другата насока на обучение трябва да бъде насочена към самите граждани, към избирателите, за да няма „феномен 15/15“, „6/6“ и така да се остави чувство за неудовлетвореност в гражданите, че техният вот не е по предназначение.
  Другото, което бих искала да кажа, са актуалните въпроси, които сега седят.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Госпожо Стоева, може ли да прекъснем? Много просрочихме. Към Вас има и най-дългия списък въпроси от неправителствените организации. Вие реферирахте в тази посока, но нека да спазим процедурата.
  Има ли въпроси към госпожа Стоева, уважаеми народни представители? (Реплика при изключени микрофони: „Да преценим – да не ги дублираме“.)
  Добре, да не ги дублираме.
  Тогава представям на Вашето внимание – те са осем въпроса.
  Първи въпрос към госпожа Стефка Стоева, кандидат за председател на Централната избирателна комисия: моля, изложете Вашето виждане за това как трябва да си взаимодейства ЦИК с Обществения съвет към ЦИК. Според Вас приемливо ли е Общественият съвет към ЦИК от близо три години да се налага да провежда заседанията си в коридора на ЦИК?
  Втори въпрос. Делът на невалидните бюлетини в българските избори е един от най-високите в Европа, като на избори за Народно събрание – 2014 г., те надхвърлят 6,2%. В някои секции процентът на невалидните бюлетини достига 70%, а редица са случаите на секции с 30 и повече процента невалидност. Особен феномен са и невалидните бюлетини за партия. На изборите за Народно събрание 2014 г. те са близо 50 хиляди. На изборите за парламент 2017 г. – около 40 хиляди.
  Смятате ли за удачно и ангажирате ли се да бъде извършен анализ на невалидните бюлетини, каквито са изричните препоръки в няколко доклада от наблюдателски мисии на ОССЕ, български неправителствени организации, на Обществения съвет към ЦИК? Например шест месеца, след като изборните резултати са станали неоспорими, с цел подобряване на информационната кампания за граждани и обученията на секционните избирателни комисии.
  Трети въпрос: ще се ангажирате ли да инициирате анализ на реалния – „импакт“ са използвали гражданските организации и адекватност на информационно-разяснителната кампания, водена от ЦИК в предизборния период, в посока на избирателите, както и на обучителната кампания в посока на членовете на СИК?
  Четвърти въпрос: ако бъдете избрана за председател на ЦИК, ще приемете ли за нормално в хода на заседанията на ЦИК излъчване онлайн, микрофоните да биват изключвани и да не се води стенограма в продължение на дълги минути, докато видимо Комисията продължава разискванията по внесените и обсъждани решения в нарушение на изричната разпоредба на чл. 54 от Изборния кодекс?
  Пети въпрос: какво е Вашето виждане за организацията на администрацията, която трябва да подпомага ЦИК, съгласно чл. 48 от Изборния кодекс? Следва ли да се поддържат незаети щатни бройки и същевременно да се раздават допълнителни възнаграждения, бонуси, ДМС за членовете на ЦИК от бюджетния излишък? Ако бъдете избрана за председател на ЦИК, бихте ли се ангажирали да оповестите раздавани ли са такива допълнителни възнаграждения и на какво правно основание?
  Шести въпрос: какво е Вашето виждане за международната дейност на ЦИК? Следва ли членовете на ЦИК да бъдат десетки човекодни в задгранични командировки за участия във форуми, семинари, конференции, конгреси и други мероприятия?
  Седми въпрос: бихте ли приели, като председател на ЦИК, членовете на ЦИК да ползват таксиметрови услуги, заплащани от бюджета на ЦИК, за да ходят на работа?
  Осми въпрос: бихте ли предприели, като председател на ЦИК, да се заплащат наеми за жилища на членовете на ЦИК от бюджета на ЦИК? Ако бъдете избрана, ангажирате ли се да оповестите изплащани ли са такива наеми от бюджета на ЦИК и на какво правно основание?
  Много са въпросите. Всъщност това са поне осем групи от въпроси.
  Очевидно, госпожо Стоева, фокусът на интерес е към Вас с оглед на това, че ние сме обявили Вашата номинация и за председател.
  Колеги, моля да дадем възможност на госпожа Стоева да отговори на тези въпроси, разбира се, стегнато и организирано.
  Заповядайте.
  СТЕФКА СТОЕВА: Ще се опитам да отговоря лаконично.
  Първо на общия въпрос: дали съм била член на секционна избирателна комисия или изборен наблюдател на терен? Не, не съм била.
  Личните въпроси към мен. Трябва да направя това уточнение – какво лично аз мисля по някои въпроси е само моето мнение. Част от отговора на тези въпроси трябва да бъде взет според мен с решение на Комисията като колективен орган. Това не зависи от моите желания.
  Първият въпрос: трябва ли да си взаимодейства Централната избирателна комисия с Обществения съвет към ЦИК? Естествено, това е много важно, той е създаден за това – съвещателен орган е към ЦИК и по моему неговият капацитет трябва да бъде използван максимално. Това е целта на закона.
  Дали трябва да се провеждат заседанията му в коридора? Разбира се, че не. Този въпрос и един друг по-нататък, който говори за недостатъчна администрация, ме навеждат на мисълта, че има проблеми със сградата на ЦИК, но аз все още нямам лични възприятия и не знам как стои въпросът. Изглежда, че такъв вид въпроси има.
  Невалидните бюлетини – преди малко ги зададе тук представителката на неправителствената организация. Личното ми мнение е, че не виждам нищо лошо в това да се направи анализ. Те са язва на нашия изборен процес. Може би подобен анализ ще помогне за това да се намалят невалидните бюлетини, които дай боже пък с машинното гласуване въобще да ги няма.
  Достъпът до бюлетините шест месеца след провеждане на изборите. Мисля, че няма забрана в законодателството за подобен достъп. При определяне на ред и начин да се работи с бюлетините личното ми мнение е, че не виждам пречка за това.
  Адекватност на кампанията. Това мисля, че е задължение на ЦИК, която след приключване на изборния процес внася доклад. Би трябвало адекватността на обучението да намери място в този доклад.
  Може ли да се изключват микрофоните по време на заседание? Публични са заседанията съгласно закона. Не смятам, че е редно, най-малко става доста неловко да се изключват микрофоните и да се говори нещо, което не се чува. Мисля, че има други начини за подобни ситуации, които да не налагат подобно поведение. Това, което трябва да се каже, трябва да се каже публично.
  Администрацията – организацията. Съжалявам, не съм запозната. Знам, че има незаети щатни бройки. Лично на мен ми се струва, че е хубаво да се разрасне администрацията, защото предстои много работа. Дали са получавали бонуси – не бих могла да отговоря. Има си ред по Закона за достъп до информация – биха могли да си направят запитване и да им отговорят.
  Въпросът за задграничните командировки. България е държава – членка на Европейския съюз, ние сме отворени. Навсякъде, струва ми се, където има избори и са канени представители на нашата държава, или конференции и семинари, е хубаво да бъдат посещавани – не можем да бъдем изолирани. Разбира се, не става дума за десетки човекодни, всичко би трябвало да бъде по решение на Комисията и в рамките на поканата, на това, което е осигурено като заплащане – съвсем нормално, което е за командировките във всички ведомства.
  Таксиметрови услуги. Много е натоварено според мен в самия изборен процес, но как ще се реши въпросът с придвижването на членовете на ЦИК – мисля, че не мога да отговаря към този момент и еднолично.
  Наеми за жилища. Не ми е известно дали има членове на ЦИК, които са от провинцията и нямат жилища в София. Ако има, при спазване на законовата уредба и наличие на жилища – вероятно се ползват такива и в това не виждам нещо нередно. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, госпожо Стоева.
  Заповядайте, господин Хамид.
  ХАМИД ХАМИД: Благодаря, господин Председател.
  Уважаема госпожо Стоева, сигурно като председател на Четвърто отделение на Върховния административен съд се е случвало да давате задължителни указания към Централната избирателна комисия по някои дела, по някои производства, и сигурно се е случвало някога тези задължителни указания да не се изпълняват или да се бламират по някакъв начин.
  Смятате ли, че нововъведеният механизъм за приемане на решения с обикновено мнозинство на вече върнати решения от Върховния административен съд е удачната форма да се реши веднъж завинаги този опит да се бламират решения на Централната избирателна комисия и как ще използвате Вашия опит като съдия във Върховния административен съд да дисциплинирате участниците – членовете на Централната избирателна комисия, да не се стига занапред до такива ситуации?
  И следващият ми въпрос е: промените в подсъдността, Вашето мнение като съдия по-скоро, мислите ли, че колегите са достатъчно подготвени да реагират толкова бързо и толкова ефективно, биха ли били тези предложения в посока подобряване на произнасянето на съдилищата и еднаквото произнасяне по различните казуси из страната? Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Хамид.
  Други въпроси има ли към госпожа Стоева? Няма.
  Госпожо Стоева, заповядайте, но обръщам внимание, че надхвърляме значително времето от по три минути за отговор на всички въпроси, както е разписано в Процедурните правила.
  СТЕФКА СТОЕВА: Господин Хамид, благодаря за въпросите. И двата са свързани с последния ЗИД на Изборния кодекс и са много хубави. С удоволствие бих отговорила и на двата, защото имам мнение, но бих отговорила, ако бях в друго качество.
  С оглед тази номинация аз съм длъжна, ако ме изберете, да прилагам Закона такъв, какъвто е приет.
  Почти се изкушавам да отговоря, но… (Шум и реплики.)
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Няма да насилваме волята Ви. Изслушването е публично. Вие преценявате, доколко да представите вижданията си.
  С това приключихме изслушването на 14-ия поред кандидат.
  Господин Митев, моля заповядайте да водите изслушването за 15-и, 16-и и 17-ия кандидат.
  ПРЕДС. ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
  Пристъпваме към 15-ия кандидат – господин Георги Славчев Баханов с вносители Цветан Цветанов и Данаил Кирилов.
  Госпожа Илиева, заповядайте да представите кандидата.
  МАРИЯ ИЛИЕВА: Благодаря.
  Уважаеми колеги, уважаеми кандидати, уважаеми гости! Имам удоволствието да представя кандидатурата на господин Георги Славчев Баханов за член на Централната избирателна комисия.
  Господин Баханов е завършил специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ и започва професионалния си път като адвокат последователно към Софийската адвокатска колегия и към Благоевградската адвокатска колегия. Работи в сферата на гражданското, административното и наказателното право.
  От 2009 г. до 2013 г. е бил заместник областен управител на Областна администрация – Благоевград, в която си дейност е упражнявал контрол по законосъобразност на актовете и действията на кметовете на общини.
  Господин Баханов притежава отлични организационни и комуникационни умения, придобити посредством служебните си ангажименти, свързани с работата му както на председател на Общинска избирателна комисия, заместник областен управител, така и като член на Централната избирателна комисия.
  През 2014 г. господин Баханов е избран за член на Централната избирателна комисия и е подготвен юрист в областта на изборния процес. Бил е наблюдател на федерални и кантонни референдуми през 2016 г. в Швейцария, Референдума за напускане на Европейския съюз във Великобритания през 2016 г. и президентските избори в Грузия през 2014 г., също така и на парламентарните избори в Босна и Херцеговина през 2018 г.
  Видно от изложеното, господин Баханов притежава необходимия образователен ценз и професионален опит за заемане на длъжността член на Централната избирателна комисия.
  ПРЕДС. ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря, госпожо Илиева, за представянето.
  Господин Баханов, заповядайте за допълнение към представянето Ви и за представяне въвеждането Ви като член на ЦИК.
  ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, господин Председателстващ.
  Уважаеми народни представители и членове на Комисията по правни въпроси към Народното събрание, уважаеми представители на политически партии на неправителствения сектор, уважаеми представители на медиите, уважаеми настоящи и бъдещи колеги – надявам се!
  На първо място, искам да благодаря на Политическа партия ГЕРБ, на ръководството на парламентарната група, за това, че съм номиниран втори път за член на Централната избирателна комисия. Считам тази номинация един вид признание и оценка за работата, която съм свършил през изминалия мандат на още действащата Централна избирателна комисия, но най-вече я считам като отговорност за бъдещите ми действия като член на сега конституиращата се Централна избирателна комисия.
  Смело мога да заявя, че досега действащата Централна избирателна комисия свърши много добре своята работа. Благодарен съм на всички настоящи колеги. Считам, че всеки един от тях би могъл да бъде тук сега на тази маса и да участва в номинациите или изслушването за бъдещ член на Централната избирателна комисия.
  Сега действащата Централна избирателна комисия, както е известно на повечето от Вас, започна с летящ старт своята работа през 2014 г. при абсолютно и силно действащ нов Изборен кодекс. Буквално преди три дни започна да се осъществява хронограмата и действията, свързани с организацията и провеждането на изборите за Европейски парламент през 2014 г.
  Ето защо считам, че сегашната Комисия, която се конституира, е в един по-благоприятен вариант, тъй като има една приемственост – половината от членовете, ако не се лъжа, са сега действащи членове на досегашната Централна избирателна комисия. Ние произведохме пет различни по вид избора през нашия мандат – два национални референдума, множество частични, нови избори, местни референдуми, както беше споменато от моите колеги от досегашната Централна избирателна комисия, така че мисля, че се справихме добре.
  Централната избирателна комисия, във връзка с предоставените отговорности и правомощия, изготви своите анализи на проведените избори, в които анализи се постарахме да наблегнем на практическите въпроси, трудности и несъответствия, които установихме при работата на терен.
  Благодарен съм на законодателния орган на Република България, който взе предвид повечето от нашите предложения, залегнали в анализите и докладите, които бяха адресирани до него, тъй като това бяха буквално проблеми, с които се сблъскахме при реализирането или провеждането на тези избори – да не се повтарям още веднъж, при изцяло нов Изборен кодекс.
  Бях подготвил цяло изложение относно обучението на секционните избирателни комисии, но колегите, тъй като никой с никого не се беше съгласил какво ще говорим като визия за бъдещата Централна избирателна комисия, своеобразно ноу-хау на всеки от колегите, явно много от тях са наблегнали на този въпрос. Не ме учудва този факт, тъй като – имайте предвид, че над 96 хиляди човека, граждани на Република България, участват в тези секционни избирателни комисии, което е една огромна армия, която, ако не бъде подготвена добре, довежда до неправилно попълване и неправилно отчитане на изборните резултати, а оттам по веригата до горе стават тези несъответствия и това оставя чувство на незаконосъобразно провеждане на изборите у гражданите.
  Ето защо се присъединявам към всичко казано от колегите. Както Ви казах, бях изготвил цялостна концепция, която е залегнала в първия анализ на изборите през 2014 г., която представихме на Народното събрание, но ще бъда ревностен радетел на тази идея за такъв обучителен център, с всичките негови възможности, както и обучителното звено към ЦИК, да бъде осъществена най-после. Няма да е преди тези избори със сигурност, тъй като започваме усилена работа, но се надявам, че в този мандат ще бъде осъществена тази идея, която, между другото, беше споделена и от представителите на неправителствения сектор, и от неправителствените организации, които участваха в Обществения съвет към Централната избирателна комисия, за да може да се създаде една армия от хиляди граждани, но тези граждани да бъдат подготвени за работа в секционните избирателни комисии – съответното обучение, сертификати и така нататък. Политическите партии да имат възможност точно тази банка подготвени кадри да използват за членове на секционните избирателни комисии.
  Това е в общи линии. Благодаря Ви за вниманието. Успех на всички!
  ПРЕДС. ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря, уважаеми господин Баханов, за пълното изложение.
  Колеги, имате ли въпроси към господин Баханов?
  Колега Зарков, заповядайте.
  КРУМ ЗАРКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев.
  Уважаеми господин Баханов, въпросът ми е предизвикан от Вашето изложение. Вие казахте, че сте имали, подготвили и сте предложил концепция за образование на членовете на ЦИК през 2014 г., която е била одобрена и от гражданския сектор.
  Въпросът ми е следният: защо тази концепция не се реализира в последните пет години, докъде се реализира и какви бяха основните трудности пред реализацията?
  ПРЕДС. ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря на колегата Зарков.
  Други въпроси към господин Баханов, колеги? Не виждам.
  Заповядайте, господин Баханов, за отговор.
  ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря за въпроса, уважаеми господин Зарков.
  Само едно уточнение, че това не е моя идея, това е залегнало в анализа на Централната избирателна комисия, която беше предоставена на Народното събрание, но аз приветствам тази идея и ще бъда радетел за нейното изпълнение за в бъдеще.
  Що се отнася до нереализирането, по мое мнение, на първо място, Централната избирателна комисия беше за пръв път постоянно… (Шум и реплики.)
  Да, това беше анализът – 2015 г. направихме анализ на изборите 2014 и 2015 г., който предоставихме на Народното събрание. Може би така, както си мисля, една такава цялостна концепция за обучение на секционните избирателни комисии и на членовете не беше реализирана в пълния обем поради факта, че ние бяхме поставени в едно положение от избори в избори. Бяхме в такава ситуация, ако не се лъжа, по два избора на година правихме, имахме активен период два месеца, преди това подготовка на книжа, след това отчитане на резултати, имаше един-два месеца почивка, започна се друг период. Не говорим за междинните периоди, когато беше летният период, когато хората не могат да бъдат така организирани. Считам обаче, че това обучение към момента, или което е назад във времето, което се осъществява до степен на обучение, а именно ЦИК – Централната избирателна комисия, обучава РИК и ОИК – Районна избирателна комисия и Общинска избирателна комисия, а те от своя страна обучават секционните избирателни комисии, считам, че не е достатъчно ефективно. Това залегна и в анализа на Централната избирателна комисия, имайки предвид няколко аспекта. Знаете много добре, всички сме участвали в избори от едната или от другата страна, обучават се районните избирателни комисии. Централната избирателна комисия правеше това и на място, и онлайн – и двата метода мисля, че се ползваха с едно добро отношение и присъствие от членовете на районни и общински избирателни комисии.
  Но оттам насетне, примерно в една община със 100 секции – представете си по колко човека има в тези секционни избирателни комисии, по принцип се събират на едно място, било в културен дом, читалище или така нататък, около 200 – 300 човека, събират се в часове, които не са подходящи за събиране. Някои хора пътуват от далече до общинския център, където се провеждат тези обучения. Всичко е свързано с разходи, време, пътувания и така нататък. Не отива целият състав на секционните избирателни комисии. Тези обучения се провеждат под формата на лекции, което се опитахме да прекъснем в нашия мандат – да бъде с обучителни материали, даване на различни видове практически материали, попълване на протоколи, но това няма как да стане при 200 – 300 човека, сами разбирате.
  Другият проблем, с който се сблъскваме, е, че много от тези, които са участвали на обучението, след това са заменяни в деня преди изборите или в деня на изборите, което е още един проблем.
  Въпреки усилията на ЦИК през годините, не говоря само нашата да издава методически указания, принципни решения и така нататък, в този обем, в който го издаваме, като обем на методическите указания, колко от членовете на секционните избирателни комисии са ги прочели. Надявам се да са много, но изводите ни показват, че не е така.
  Исках да Ви кажа, ЦИК предприе няколко неща в тази връзка, не като цялостна концепция, но настоящата ЦИК направихме така наречения чек лист, с който акцентирахме на практическото приложение, тоест какво трябва да правят в предизборния ден, в изборния ден, след приключване на изборния ден, което много добре помогна на членовете на секционните избирателни комисии за справянето им. Знаете, че се въведе и преференциално гласуване. Правихме обучителни материали – как се гласува, как се отчитат резултати – сега за машинното експериментално гласуване. Да не влизам в подробности. Предполагам, че отговорих в известна степен на Вашия въпрос. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря, уважаеми господин Баханов, за изчерпателния и конкретен отговор.
  Преминаваме към следващия кандидат. Това е Йорданка Цвяткова Ганчева. Кандидатурата е внесена от господин Цветан Цветанов и господин Данаил Кирилов.
  Госпожо Александрова, заповядайте, за представяне на госпожа Ганчева.
  АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми кандидати, уважаеми колеги, уважаеми присъстващи! Благодаря за възможността да представя кандидатурата от името на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ на госпожа Йорданка Цвяткова Ганчева за член на ЦИК.
  Госпожа Ганчева е доказан професионалист в изборното законодателство с богат опит в изборния процес. Същата е родена на 9 май 1980 г. Завършила е Юридическия факултет на Техническия университет – Варна, и има специализация по „Морско право“. От 2014 г. до момента е член на ЦИК. Работила е като юрисконсулт на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД, младши юрисконсулт в Областна администрация – Варна, и главен юрисконсулт във Военноморска база „Варна“.
  Госпожа Ганчева е била наблюдател на президентските избори в Република Хърватска през 2014 г., регионални избори във Франция през 2015 г., Референдум за напускане на Европейския съюз във Великобритания през 2016 г., общинските избори в Грузия през 2017 г., президентските избори в Русия през 2018 г. и участник в обучителна програма на местните избори в Южна Корея.
  Кандидатът участва в множество обучения, конференции, научни форуми и проекти, свързани с избирателния процес.
  В резултат на професионалния ѝ опит считаме, че госпожа Йорданка Ганчева е подходящ кандидат за член на ЦИК. С безспорните си професионални и нравствени качества тя ще бъде достоен член на ЦИК.
  Като за финал искам само да помоля госпожа Ганчева да отговори на въпроса на господин Манов. Благодаря.
  ПРЕДС. ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря, уважаема госпожо Александрова.
  Заповядайте, госпожо Ганчева, ако желаете да допълните представянето, и да изложите Вашето виждане за работата Ви в ЦИК.
  ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Председател на Правната комисия, уважаеми народни представители, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа представители на медиите, уважаеми зрители! На първо място, искам да благодаря за голямото призвание отново да съм номинирана за член на ЦИК. Считам това за голяма отговорност, в случай че бъда избрана за член на ЦИК.
  Благодаря за представянето от госпожа Александрова. Няма какво да допълня. Считам, че с оглед публичността и прозрачността на процедурата, всички документи и нашият опит са публично и обществено достояние.
  Благодаря за въпросите, които са поставени от професор Любомир Гаврилов и доктор Стефан Манов. Ще отговоря на първия въпрос, който е общ за всички кандидати – дали съм била член на секционна избирателна комисия и наблюдател на терен? Била член на секционна избирателна комисия в Изборен район 03 – Варна, преди доста години, не мога сега да се сетя точно кога, но съм била член на секционна избирателна комисия, на районна избирателна комисия, на общинска избирателна комисия. Имам възможността и голямата отговорност да бъда и член на настоящата ЦИК, и възможността да съм номинирана за член на ЦИК в следващия мандат.
  По отношение на втория въпрос – няма да го възпроизвеждам, той е свързан с последните промени, които законодателният орган на Република България направи в § 145 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, обнародван в „Държавен вестник” от 2016 г.
  Благодаря на представителите на гражданското общество, които са ми поставили този въпрос. Считам, че работата ми като член на ЦИК в сегашния състав е показала, че при взимане на решения и участие в работата се придържам към спазване на Закона.
  Въпросът е: бих ли поела ангажимент да се сформира възможно по-бързо техническото звено и съответно да бъде изготвена Пътната карта? Да, промените – предполагам, че всички, които седят в тази зала, са запознати – в дискрецията на ЦИК законодателят е поставил въпроса в срок до 31 март 2020 г. да изготви Пътна карта и да определи реда за експерименталното дистанционно електронно гласуване. По-близкият срок е 31 юли 2019 г. – ЦИК трябва да сформира постоянно действащото техническо звено, което ще има за цел технически да осигури и същевременно технически да контролира електронното дистанционно гласуване във взаимодействие с Министерския съвет.
  Въпросът е поставен в контекста на един проект – уточнявам, че бенефициент на Проекта за изграждане и внедряване на система за дистанционно електронно гласуване е Държавна агенция „Електронно управление“, Централната избирателна комисия е партньор на този проект.
  Отговорът е, че като част от колективния орган – ЦИК, и в сега действащия състав, и в бъдеще, ако бъда избрана, ще изпълнявам своите правомощия и функции като член на ЦИК и ще участвам активно при взимането на решенията на ЦИК, които са с ясно разписано необходимо мнозинство, съгласно Изборния кодекс на Република България за прилагането на Закона, тоест за спазването на сроковете такива, каквито законодателят ги вмени на ЦИК с последните изменения от Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, които бяха публикувани, обнародвани броени дни преди настоящата процедура.
  Не знам дали се вмествам във времето, ако позволите?
  Съгласно процедурата и Решението на Народното събрание всеки един от нас като номинация за следващия състав на ЦИК следва да даде своето виждане за развитието и въобще за ЦИК.
  Уважаеми дами и господа, аз считам, че ЦИК на Република България е може би най-прозрачният орган. Като част от сега действащия състав, аз не мога да развия друга концепция пред Вас освен тази, която е обективирана в работата ми като член на настоящата ЦИК и при участията ми в заседанията, които са публични и прозрачни и при взимането ми на решения.
  От изслушването на кандидатите виждам, че основен акцент е темата с обучението и особено на основната бойна единица на „членовете на секционната избирателна комисия“. Ще си позволя да взема отношение с едно изречение – аз съм за оптимизиране на обучителните материали и методическите указания на ЦИК в тази посока. Активно съм участвала, мисля, във всички сфери на работата на ЦИК. Ще продължа, в случай, че бъда избрана, да работя по този начин.
  Считам, че обществените отношения, които се развиват във връзка с изборите и изборните процеси са едни много динамични отношения. Да, ние всички, участвайки по различен начин в произвеждането на изборите и изборните процеси, сме поставяни пред предизвикателства не само на съвременната епоха, където, знаете, основни акценти са така наречените фейк нюз, киберсигурност и прочие. Ние, особено номинациите и членовете на ЦИК следва да направим така, че този орган, който законодателят е казал, че трябва да бъде независим държавен орган за произвеждане на всички избори, да бъде адекватен на бързо менящите се обществени отношения. Благодаря Ви.
  На последно място, с риск да съм извън времето, благодаря на сегашния състав на ЦИК за работата ни.
  ПРЕДС. ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря, уважаема госпожо Ганчева, за подробното изложение и за отговора на поставения въпрос.
  Колеги, има ли въпроси към госпожа Ганчева? Няма.
  Благодаря Ви още веднъж, уважаема госпожо Ганчева.
  Преминаваме към следващия кандидат – госпожа Мария Христова Бойкинова, с вносители на кандидатурата господин Цветан Цветанов и господин Данаил Кирилов.
  Колеги от ГЕРБ?
  Заповядайте, госпожо Събева, за представяне на кандидата.
  ИГЛИКА ИВАНОВА-СЪБЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми настоящи членове и кандидати за членове на ЦИК, представители на медиите, неправителствените организации и гости! Представям Ви кандидатурата на госпожа Мария Христова Бойкинова за член на ЦИК.
  Госпожа Мария Бойкинова е завършила специалност „Право“ в УНСС през 1998 г. Завършила е стажа си и е издържала практико теоретичния си изпит през 2000 г. Кандидатът е работил като специалист в отдели „Търговски“ и „Общинска собственост“ в Район „Студентски“ на Столична община.
  Госпожа Мария Бойкинова е заемала длъжността „експерт“ в отдел „Отчуждаване на недвижими имоти“ в Столична община. От 2011 г. е адвокат по граждански, търговски, административни и трудови дела. През 2014 г. госпожа Мария Бойкинова е избрана за член на ЦИК и е подготвен юрист в областта на изборния процес.
  В резултат на професионалния ѝ опит като член на ЦИК считаме, че госпожа Бойкинова е отлично подготвен кандидат за член на ЦИК и ще допринесе за работата на Комисията. Тя е доказан професионалист с богат опит и познания в изборното законодателство и изборния процес.
  Безспорните професионални качества и безупречна репутация ни мотивират да приемем, че госпожа Мария Бойкинова ще изпълнява задълженията си като член на ЦИК точно, добросъвестно и професионално.
  ПРЕДС. ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря, уважаема госпожо, Събева.
  Уважаема госпожо Бойкинова, заповядайте да допълните представянето и да изложите Вашето виждане за работата Ви като член на ЦИК.
  МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми членове на Правната комисия, уважаеми настоящи и бъдеще колеги! Ще бъда много кратка и скромна.
  Бих искала да добавя, че в настоящата Централна избирателна комисия от 2015 г. съм ръководител на група „Жалби и сигнали“. Жалбите и сигналите са основен инструмент, с който гражданите могат да реагират на нарушения на изборния процес, поради което считам, че те са много важна част от работата на Централната избирателна комисия. Смятам, че с колегите ми от група „Жалби и сигнали“, разбира се, всички колеги от Централната избирателна комисия, положихме много усилия и труд, от една страна, да разгледаме всички жалби и сигнали в много кратки срокове. От друга страна, считам, че в повечето случаи успяхме да вземем едни правилни и законосъобразни решения, така че да отговорим на нуждата на гражданите и избирателите, а и на политическите субекти.
  Фокусът днес е върху Централната избирателна комисия, но за мен всъщност най-важни са секционните избирателни комисии, тъй като в тях е същинската част от изборите. Те правят изборите – там се извършва гласуването, там се извършва преброяването. Радетел съм на това да се направи така, че да бъдеш член на секционна избирателна комисия да бъде изпълнение на обществен дълг, да бъде въпрос на чест и достойнство, тоест там да влизат повече адвокати, учители, хора образовани. Считам, че по този начин няма толкова да се фокусираме върху обучението. Защото един средно интелигентен и образован човек, ако се опрости съответно протоколът на секционните избирателни комисии, мисля, че безпроблемно секционните избирателни комисии могат да попълнят правилно и да отчитат гласовете на избирателите.
  Считам, че предизвикателство на Централната избирателна комисия ще бъде и машинното гласуване. Радетел съм на това то да се въведе поетапно – по-бавно, но по-сигурно, защото сигурността е ключов фактор в доверието към този вид избирателна система – по-малко машини, но пък по-честно и с по-малко грешки, и по-голямо доверие. Предизвикателство също ще бъде експерименталното, дистанционно електронно управление.
  Ако имам време, искам да кажа две изречения и за проблема с недействителните бюлетини. Може да се направи анализ, ако бъде опростен протоколът на секционните избирателни комисии. Вместо да се разпределят недействителните бюлетини по партии, те могат да отчитат по видове – например празни бюлетини, бюлетини, в които липсва вторият печат, бюлетини, които са попълнени не по образец, бюлетини, които са попълнени с различен цвят, с картинки. По този начин считам, че може да се направи анализ на тези недействителни бюлетини, съответно да насочим работата си върху причините. Ако има много голям брой бюлетини с непоставен втори печат, означава, че трябва да се работи повече със секционните избирателни комисии. Ако има бюлетини с различен знак от две и хикс, означава, че трябва повече да подобрим разяснителната кампания. Хората да знаят как да гласуват. Ако има бюлетини с различен химикал означава, че някой е допринесъл за това в секционните избирателни комисии да има отбелязване на бюлетини с различен цвят.
  На общия въпрос: била съм член на секционни избирателни комисии още от студентските си години и след като съм завършила. Ако не бъда член на Централната избирателна комисия, пак бих участвала, защото считам, че това трябва да бъде обществен дълг, а не въпрос на възнаграждение. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря, уважаема госпожо Бойкинова, за подробното изложение.
  Колеги, имате ли въпроси към госпожа Бойкинова?
  Господин Зарков, заповядайте.
  КРУМ ЗАРКОВ: Благодаря Ви, господин Митев.
  Уважаема госпожо Бойкинова, взимам повод за въпрос, защото споменахте машинното гласуване. Няма да връщам дебата, колко машини трябва да има. Законът към момента казва 3000, какво ще каже утре – не знам? В момента е 3000.
  Понеже Вие казахте, че сте радетел на това постепенно влизане на машините, въпросът, който се поставя от едно такова решение за частично въвеждане, е: къде? Къде ще са тези 3000 машини? В кои секции? Вие имате ли идея за критерии или начин, по който ще решавате този въпрос, защото утре Централната избирателна комисия ще е органът, който ще трябва да реши този определен брой машини в кои секции ще ги има и в кои секции съответно не?
  МАРИЯ БОЙКИНОВА: Веднага ще Ви отговоря на въпроса.
  Пред себе си имам едно такова решение от 2016 г., в което Централната избирателна комисия е определила критерий те да са в 31 района, включващи населени места, с различна численост на населението над 100 хиляди – от 50 до 100 хиляди, 100 хиляди до 500 хиляди и така нататък. За Централната избирателна комисия има практика вече в определянето на критериите. Един от критериите е числеността на населението. (Реплики.) Поне аз така разбрах въпроса.
  КРУМ ЗАРКОВ: Запознат съм с тази практика. Благодаря Ви.
  Малката разлика е като че ли, че това беше в контекста на експерименталното гласуване. Предполагам, че тогава Централната избирателна комисия е имала предвид да внедри машини в различни видове секции на населени места, за да може да види как тя функционира в различни условия.
  Въпросът ми е: утре, вече не сме в експерименталната част на гласуването, а сме в условие на въвеждане на 3000 машини – не е ясно в колко секции и къде. Имате ли Вие идея, това ще е и колективно решение, но понеже Вие поставихте темата, имате ли идея по какви критерии – може да са тези същите, може да са различни, ще решите в коя секция да има машина и в коя да няма?
  МАРИЯ БОЙКИНОВА: Решението, което преди малко Ви цитирах, не е за експериментална машинно гласуване, а в изборите за президент и вицепрезидент, в които имаше 500 машини.
  В контекста на въпроса обаче – да, Централната избирателна комисия ще вземе решение, така че да бъдат покрити максимално всички 31 изборни района, първият критерий, и съответно може би секции с по-голям брой избиратели, за да може това да улесни изборния процес.
  ПРЕДС. ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря за отговора, уважаема госпожо Бойкинова.
  Други въпроси има ли, колеги? Не виждам.
  Приключваме с изслушването на този кандидат.
  Заповядайте, господин Председател.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Митев.
  Продължаваме със следващия кандидат – господин Александър Андреев Андреев, който е номиниран от Цветан Цветанов и от Данаил Кирилов.
  Госпожо Атанасова, заповядайте, за представяне на кандидатурата на господин Андреев.
  ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми дами и господа членове на Централната избирателна комисия и бъдещи такива! Представям мотивите към предложението за избор на Александър Андреев Андреев за член на Централната избирателна комисия.
  Господин Андреев е завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специалност „Право“. Дипломиран икономист по специалност „Счетоводство и контрол“ на УНСС. През 2010 г. защитава и докторска програма по право в Нов български университет – „Департамент право“.
  Господин Андреев е хоноруван преподавател по право на интелектуалната собственост и асистент по международно частно право. Основните му изследователски интереси са в областта на международното частно право, правото на Европейския съюз, правото на инвестициите, конкурентното право на Европейския съюз. Допълнителните му интереси са в областта на гражданското, търговското право и изборните системи.
  Господин Андреев е участвал в национални и международни проекти като лектор. Има дълго изброяване на семинар на „Актив“ ЕООД към Националното сдружение на общините в България, към програма ФАР. През 2006 г. кандидатът е завършил обучение по медиация към Фондация „Партньори в България“. Господин Андреев е участвал като международен наблюдател в парламентарни, президентски и местни избори, и национални референдуми в Република Азербайджан, в Съединените мексикански щати, в Република Киргизстан, в Република Южна Корея, Република Северна Македония, Република Латвия. Автор е на редица статии и публикации. Най-значимите от тях са: „Правни аспекти на задължението за публикуване на счетоводни отчети на европейско дружество”, Юридическо списание на Нов български университет, Правна уредба за участието на заетите лица в дейността на Европейското дружество, съгласно Директива на Съвета на Европа, Юридическо списание на нов Български университет и „Основни белези на европейското дружество”.
  Доктор Андреев е дългогодишен член на Централната избирателна комисия, като от 2007 г. до 2011 г. е член на Централната избирателна комисия за местни избори. От 2009 г. до 2011 г. на Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България. От 2009 г. до 2011 г. е член на Централната избирателна комисия за избиране на народни представители през 2009 г. и от 2013 г. до настоящия момент е член и говорител на Централната избирателна комисия.
  Пожелавам на всички, които ще бъдат избрани и назначени за членове на Централната избирателна комисия, успех, коректност, колегиалност и приемственост в работата им. Благодаря.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Господин Андреев, заповядайте, в рамките на пет минути.
  АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми господин Председател на Правната комисия, уважаеми членове на Правната комисия, уважаеми народни представители, гости и кандидати, членове на Централната избирателна комисия! Благодаря за подробното представяне, към което не бих могъл да добавя нищо, направи го госпожа Атанасова. Мисля, че не е необходимо повече да представям кой съм и какво до момента съм направил като член на Централната избирателна комисия.
  Бих искал с две думи, единствено и само да кажа по отношение на това кои са предизвикателствата към Централната избирателна комисия, към мен и към останалите колеги, и кандидатите, които ще станат членове на Централната избирателна комисия.
  Централната избирателна комисия по силата на Изборния кодекс има едно основно задължение. Това е да проведе честни, прозрачни, демократични и свободни избори. Това е най-голямото предизвикателство, което стои пред нас, а именно ние да изпълним така нашите задължения, които са предвидени по Изборния кодекс. Всички онези задължения в срок да бъдат изпълнени, така че обществеността да има доверие в изборния процес, за да можем да постигнем този резултат, който е възложен на Централната избирателна комисия. Това включва всичко, изброено до момента. Няма да се спирам нито на предизвикателството машинно гласуване, нито на обучително звено и обучението, нито на разяснителната кампания, защото те са част от това, което ние би трябвало да можем да свършим така, както повелява Законът. Защото ние трябва да приложим Закона такъв, какъвто е. Това е нашето задължение.
  Няма да влизам в подробности. Ако има въпроси, ще отговоря.
  На общия въпрос – бил ли съм член на секционна избирателна комисия – не, не съм бил.
  Участвал ли съм в наблюдател на терен? Участвал съм, но не тук, а като наблюдател от страна на Централната избирателна комисия във всичките избори, които бяха изброени и посочени.
  Благодаря за вниманието и се извинявам, ако съм бил прекалено дълъг.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Андреев.
  Всъщност Вие спестихте три минути, госпожа Бойкинова една минута.
  Уважаеми колеги, имате възможност да поставите въпроси към господин Андреев в рамките до две минути.
  Последна покана за въпроси към господин Андреев, колеги. Няма.
  При това положение, изчерпахме процедурата по изслушване на осемнадесетия по ред и по време кандидат господин Александър Андреев.
  Пристъпваме към кандидатурата на господин Мирослав Александров Джеров. Номинация от Цветан Цветанов и Данаил Кирилов.
  Уважаеми колеги народни представители, уважаеми кандидати за членове на Централната избирателна комисия, представям на Вашето внимание кандидатурата на Мирослав Джеров за член на Централната избирателна комисия.
  Колегата Джеров е завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“ през 1999 г. Оттогава кандидатът практикува като адвокат.
  Господин Джеров започва професионалния си път като правен съветник към Софийска адвокатска колегия. Той работи в сферата на Гражданското право. От 2001-а до 2003 г. той е бил правен съветник и е извършвал консултантска дейност в областта на интелектуалната собственост.
  Като адвокат господин Джеров специализира и предоставя консултации и правна помощ в области като гражданския процес, Вещното и Облигационно право, Търговското право, Семейното право, Наследственото право, Трудовото законодателство и Авторското право.
  Кандидатът притежава отлични комуникационни и презентационни умения и е упражнявал изключително на високо ниво служебните си ангажименти.
  Господин Джеров е подготвен юрист с дългогодишен юридически опит и отговаря на законовите изисквания за заемане длъжността член на Централната избирателна комисия.
  Искам специално да допълня, че господин Джеров, адвокат Джеров е и наш толеранс по отношение на Дружеството и организациите на лицата на репресираните, макар да не сме го номинирали в резултат на тяхно официално изявление. Убеден съм в способностите на господин Джеров. Това беше представянето.
  Господин Джеров, заповядайте, в рамките на пет минути, да представите по Ваше виждане и желание допълнителни данни и обстоятелства, или виждането Ви за работата в ЦИК.
  МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми колеги, уважаеми гости, уважаеми представители на медиите!
  На първо място, бих искал да благодаря за този висок кредит на доверие към мен от Политическа партия ГЕРБ, на което смятам, че мога да отговоря с чест и достойнство, и с професионализъм.
  На фона на преждеговорившите, тъй като явно тук има доста хора с много сериозна подготовка, с години наред работа и практика, бих се надявал искрено, че ако бих бил член на следващата Централна избирателна комисия, ще се получи една приемственост в знанията, в практиките, в цялата дейност, свързана с изборния процес. В тази връзка мога също да Ви уверя, че за мен е абсолютно категорично правилото – безусловното спазване на закона, разбира се, Конституцията на Република България, решенията на Конституционния съд, естествено всяка една норма на българското законодателство. И в тази връзка бих бил абсолютно сигурен в прозрачността на действията както моите, така и на Комисията, тъй като тя е колективен орган и там прозрачността е, и би трябвало да бъде, на особено високо ниво и значение.
  Приемствеността за мен е изключително важна, защото има поставена една много сериозна база, на която, смятам, че е нужно да се направи едно надграждане и да се продължава в тази насока, за да бъдат проведени максимално прозрачни избори, максимално честни, максимално обективни, без възможността за всякакви субективни намеси и възможности за някакви странични действия, отношения, приказки и така нататък.
  В посока на въпроса на господин Димитров – не, не съм участвал в секционни комисии, както не съм бил и наблюдател на терен. Вярвам обаче, че с богатата си практика на адвокат през всичките тези години, спазвайки абсолютно категорично законодателството на Република България, бих могъл да бъда полезен в бъдещите действия на Комисията и тези огромни отговорности, които са свързани с дадените от Изборния кодекс правомощия и задължения. От там насетне считам, че бих могъл да бъда абсолютно полезен в дейността и в провеждането на следващите избори, в цялост в дейността на Комисията.
  Поздравявам колегите! На всички благодаря и им пожелавам успех.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Джеров.
  Съкратихте представянето си с около две минути.
  Уважаеми колеги, имате възможност да поставите въпроси към колегата Джеров.
  Заповядайте, господин Зарков.
  КРУМ ЗАРКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Джеров! Аз имам кратък въпрос, доколкото в представянето и от автобиографията Ви няма изрично отбелязано отношение към изборния процес.
  Въпросът ми е следният: имали ли сте във Вашата професионална кариера, пряка или лична, пряк досег с изборния процес?
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Това е единият въпрос. Има ли други въпроси, колеги?
  (Реплика на народния представител Емил Димитров - Ревизоро извън микрофоните.)
  Това е отношение на господин Ревизоро.
  Въпроси, уважаеми колеги? Няма.
  Господин Джеров, заповядайте да отговорите само на този въпрос.
  МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви.
  Господин Зарков, ще Ви отговоря съвсем логично и кратко на този въпрос: пряк ангажимент с избори досега аз не съм имал. Не съм бил ангажиран в изборния процес, но както за всички е ясно, косвени ангажименти в изборните процеси през тези години, косвени – повтарям, съм имал, разбира се, но пряк ангажимент – не. Чисто в професионална посока – не. (Реплики на народния представител Крум Зарков извън микрофоните.) Дано. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Аз не бих се съгласил. Господин Зарков коментира извън микрофона. Сигурен съм, че по номинациите – избирането на баща Ви Александър Джеров за народен представител – няма как да не сте имали отношение към изборния процес и даже, както би казал и колегата Николов, повече от съпричастност до степен на свръх ангажираност в тези изборни процедури.
  Благодаря Ви обаче за честния и директен отговор.
  МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Може ли едно допълнение?
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Аз не бях довършил, но –
  заповядайте.
  МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Моля за извинение.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Щом имате нетърпение да отговорите, заповядайте.
  МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Извинявам се още един път, моля пред всички да бъда извинен.
  В посока на казаното – да, действително още от 1990 г. при избора на Велико народно събрание и така нататък, аз съм в течение на доста много неща, но пряко, отговарям отново – не.
  Моля за извинение и благодаря.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Аз съм убеден, че много бързо ще влезете в материята, ще влезете дори в подробностите на изборните книжа, не само на изборната материя в допълнение на Изборния кодекс. Не искам да разгръщам становище в тази посока – как би следвало да се чете Изборният кодекс от 2014 г., но виждате, че ние го прилагаме. Ревниво го прилагаме. Реферирам към легислатурата на Четиридесет и второто народно събрание.
  С това приключихме процедурата по изслушване на господин Джеров.
  Преминаваме към кандидатурата на господин Димитър Генчев Димитров, номиниран от Цветан Цветанов и Данаил Кирилов.
  Имам честа да представя кандидатурата на господин Димитров, който е безспорен специалист, с богат професионален опит в областта на изборния процес. Кандидатът е предложен от неправителствената организация „Българска асоциация за политически науки“.
  Господин Димитров е магистър по социология от Института по социология към Варшавския университет и притежава специализации от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, от Московския университет и от Американския университет във Вашингтон.
  В периода от 1992 г. до 2018 г. господин Димитров заема длъжностите „асистент“ и „главен асистент“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Политология“, като е преподавател в катедра „Социология и публична администрация“ и провежда курсове, свързани с политическо поведение, електорална социология, избори и избирателни системи.
  Господин Димитров е бил член на четири различни състава на Централната избирателна комисия в периода от 1994 г. до 2005 г., като от 1996 г. е експерт в мисии на ОССЕ за демократични институции и човешки права в отдел „Наблюдение на избори“ във Варшава и експерт по администриране на изборния процес, като е взел участие в повече от 20 мисии за наблюдение на избори.
  В допълнение ще завърша.
  Имали сме спорове по материята досега с господин Димитров. Смятаме, че тези спорове ще продължат, също така в полза на развитието на материята. За нас е чест да предложим номинация, издигната от неправителствена организация, в конкретния случай Българската асоциация за политически науки.
  Уважаеми господин Димитров, заповядайте, имате възможност да допълните представянето и да изложите виждания в рамките на пет минути.
  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Добър вечер! Нека да поздравим тези, които слушат, присъстващите народни представители, членове на Комисията, потенциални и евентуално бъдещи колеги, и всички други слушатели! Ще бъда много кратък.
  Благодаря за номинацията – наистина е чест! При това искам да подчертая, че не е първата Ви – и в предходния състав Вие, като човек, който представляваше неправителствения сектор, или гражданския сектор – което е признак за една устойчивост, много положителна нагласа.
  Ще кажа още две думи само.
  Трябва да благодаря и на колегите, тъй като инициативата да се издигне кандидатурата е изключително тяхна, до такава степен, че аз няколко пъти съм повтарял, че не е добре да се сменя сегашният състав на ЦИК, при това публично. Не виждам особен смисъл, освен, разбира се, политическият и този, който е свързан с кампанията.
  Няма да разказвам дълги и напоителни истории.
  Има зададен въпрос, който е близък до това, което съм правил много пъти по различни начини. Той е свързан с регистър на избирателите. Няма как да имаме регистър на избирателите, ако той, разбира се, е записан като задължение на ЦИК, но от там нататък нищо не следва. Има много сложна материя, тя трябва да бъде регламентирана по някакъв начин, ЦИК не може да свърши тази работа индивидуално, искам да кажа колективно, като институция, колкото и да се старае. Това е просто невъзможно. Може би след като попреминат двете кампании, които предстоят, ако евентуално остана като член в ЦИК, ще поработим върху някакви подготвителни материали. Това е отговорност на законодателя, в края на краищата. Най-добре е той да има ясна, много ясна, доколкото е възможно, подробна представа за това. Това не е чак толкова проста работа.
  Мога да кажа по две, три думи още за нещата, които се говореха – машинното гласуване. Слава Богу, за сега не е много рисково, все още е въпрос на избор на избирателя – каквото избере избирателят, това е, тоест няма да окаже кой знае какво влияние върху изборния резултат. Ясно е, че отговорността на ЦИК обаче е да избере три хиляди секции. Ако се стигне до там, че ще участвам, това трябва да бъде една структурирана извадка, както се правят изследванията, с много ниски стойности на статистически отклонения. Тук не знам колко души са се занимавали с икономика и статистика, но една двустепенна примерно представителна извадка, ще позволи да се направят генерални изводи за цялата съвкупност, за всичките останали 12 хиляди.
  С недействителните бюлетини мисля, че малко се спекулира и прекаляваме с тях. Това е право на избирателя. Не с желание, а по всякакъв начин трябва да бъдат избягвани случаите, в които това в някакъв смисъл е съпричинено от изборната администрация и би трябвало да се работи за това. Съгласен съм.
  Какво да кажа? Нека да не се разтегляме много – да завърша с един смешен пример.
  От многото си наблюдения по различни начини, в различни страни, различни условия, разбира се, така ще отговоря и на общия въпрос за участието в секционна комисия, естествено, че съм участвал във всички възможни комисии горе-долу. Случвало ми се е обаче и следното: да преброявам бюлетини в централно азиатска страна – ще спестим уточняването на терена, където секционната комисия, като наближи обедът, това са петима мъже, разбира се, в не много централна градска част, хайде, така да се изразя, са посетени от съпругите си, които им носят обяда. Те, разбира се, се оттеглят, за да похапнат и да починат малко докъм два часа, а междувременно работата се върши от пристигналите съпруги, които чакат да проверят посудата, за да отидат да я измият в къщи.
  Има много забавни ситуации, които могат да бъдат разказвани. Факт е, че е добре да се професионализира съставът, но не по признак – в смисъл, те колкото и да се обучават, като дойдат други сутринта, ще бъдат необучени. Ясно е, че това е проблем. Професионализацията може да бъде по признак професия.
  През 90-те години се полагаха огромни усилия с учителите по математика, Съюза на математиците и т.н. Трябва да се развива тази идея. Вече нямаме такива учители, нямаме такъв съюз, на който можем да разчитаме, но можем да измислим нещо друго. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Димитров.
  Колеги, преди да дам думата за въпроси, в изложението на Асоциация „Френско-български форум” има и персонален въпрос, зададен към господин Димитров: „Как смятате, че ЦИК трябва да изпълни задължението си за водене на публичен регистър на избирателите по чл. 57, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс?”. (Шум и реплики.)
  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В момента никак. В много дълъг период може да се състави регистър на тези, които са гласували, които са положили подпис. Колко са гласували, е друг въпрос.
  Това нещо изисква отваряне на всеки чувал на списъка с избирателите, и да не кажа, безупречна работа на тези, които ще създават от това електронен формат. В момента не ми изглежда реалистично. (Шум и реплики.)
  Това е нова ЦИК, но това изисква шест месеца. Това е далеч над сроковете, които са свързани с… (Шум и реплики.)
  Вашата идея е да се контролира кой гласувал, кой не. Да, ясна ми е идеята. Тя обаче иска предварителна подготовка. В друг случай ще го обсъдим. Такова нещо след изборите няма как да стане. Предварително нека си го кажем. Иначе звучи, как да кажа, приятно, особено ако сте политик, който да разкаже колко са лоши изборите. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Не можахме да сумираме обаче всички въпроси, така че продължаваме с процедурата. Вие с такава енергия проявихте желание да отговорите на въпроса на Българо-френския форум.
  Аз бих искал да добавя въпрос за квадратчето ”не подкрепям никого” – какво е неговото влияние по отношение на рязкото намаление на броя на недействителните бюлетини в последно време?
  Колеги, имате възможност за други въпроси.
  ЕМИЛ ДИМИТРОВ – РЕВИЗОРО: Ако може под формата на препоръка.
  Нямам въпрос, защото аз самият не знам отговора, едва ли Вие го знаете. Когато обаче променяхме за пореден път Кодекса, държа да заявя, че аз към стария нямах никакви претенции – два пъти по него съм се явявал и съм избиран – нито към ЦИК. Много съм доволен от състава на стария ЦИК. Промяната я правим, само защото се създаде обществено напрежение. По никакъв начин нямам отношение да бъда недоволен към когото и да било персонално от членовете или към целия орган.
  Благодаря за всичко, което направиха досега. Можеше спокойно да минат и тези избори.
  Темата беше с електронното гласуване, с машинното гласуване, което е изключително важна тема. Аз бях изправен пред дилема: Европа казва – не Ви трябва; ЦИК казва – не го искаме; информационно обслужване казва – не можем, и ние, в резултат на всичките тези становища, плюс едно социологическо, решихме машините да бъдат три хиляди. Спорихме дали ще бъдат три или шест хиляди. Сега със следващия спор ще бъдат три хиляди, решено е, но по какви критерии.
  Вие сте били в 40 мисии, три хиляди извадка, защо са тук, а не са там, защо е генерален изводът? Нека да бъде европейска практика! Моля Ви се! Когато ги определяте тези три хиляди, кажете: позоваваме се на европейска практика, в толкова държави, там така беше, там така беше, ние възприехме най-добрия модел. Очевидно никъде няма да има такъв модел, така че моята препоръка е: тъй като Вие ще сте първите в Европа, Вие ще създадете критерии за това, как се разпределят машините в бъдещия Европейски съюз, когато реши той да възприеме тази система, която до този момент по обясними причини, не е решил да възприеме. Пожелавам Ви успех!
  Пишете така критериите, че да бъдат веднага преведени в Европа и още от догодина цяла Европа да възприеме българския почин. Пожелавам успех!
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Димитров.
  Други въпроси към господин Димитър Димитров, към господин Димитров - Ревизоро? Няма.
  Господин Димитров, заповядайте.
  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Изработването на регистъра на избирателите – виждал съм два такива регистъра, в единия даже съм гледал как се прави, в смисъл работеше се по време на мисията, която наблюдаваше подготовката на изборите – изисква доста време, доста ресурс и известен опит. Това, което съм видял, е албански регистър. Той, разбира се, не е правен от албанци, а от ГРАО във Виена, дошло като фирма и т.н., финансирано, спонсорирано порядъчно. При тях проблемът беше, че те, за да станат европейска страна, трябваше да имат идинтификация и трябваше някой друг да я направи. Затова си имат и биометрични данни и всичко останало. Това лесно се превръща в регистър на избирателите.
  У нас нещата ще бъдат други. Трябва да отговаря Вътрешно министерство и, разбира се, ГРАО. Имаме компонент от около 250 хиляди имена, които не е ясно защо присъстват в този регистър, няма как да се произнеса, но ако имам възможност да ползвам статута на член на ЦИК, най-вероятно ще имам отговор на това. Ще положа усилия да го опиша като проблем, тъй като е проблем. Решенията, разбира се, са отговорност на законодателя.
  Иначе не съм много привърженик на машините – с две думи да кажа, ясно е, и то беше очевидно, след като всички по една или друга причина се отказват. Не казвам, че те използват точно това, което ние имаме като намерение. Технологиите са различни. Да не влизаме в подробности.
  Навремето се шегувахме… (Шум и реплики.)
  Добре. Няма повече да коментирам. Ирландия има на склад машини, които иска да продаде. (Шум и реплики.)
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Колега Ивков. Колега Ивков!
  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това е експертно мнение, не казвам че…
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Господин Димитров, моля преустановете! (Шум и реплики.)
  Не съм Ви давал думата.
  Ясно е, че Вие по конюнктурни и партийни съображения поддържате тази теза, ще имате възможност да спорите…
  ИВАЙЛО ИВКОВ: Ако някой тук се държи по конюнктурни и партийни съображения, това сте Вие и представителите на ГЕРБ –не аз!
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Отнехте време за изложението на господин Димитров. Той имаше минута и половина още! Времето се засича и се сигнализира. (Шум и реплики.)
  Не разбрах срещу какво сте против, какъв е проблемът с машинното гласуване? Да, никой не Ви зададе този въпрос…(Шум и реплики.)
  ИВАЙЛО ИВКОВ: Не искам да заблуждаваме гражданите, че ще бъдат три хиляди. Това е дискреция на ЦИК да реши…
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Защо в момента спорите…
  ИВАЙЛО ИВКОВ: Не е вярно това. Не е вярно това!
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: … когато се излага визията? Пречите в момента на друг Ваш колега, който е кандидат! Извинете, но това е изключително недостойно поведение в една процедура.
  ИВАЙЛО ИВКОВ: Нямате еднакъв критерии, не водите процедурата еднакво към всички. На мен публично ми беше направена забележка, …
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Какво трябваше да направя по отношение на изложението…
  ИВАЙЛО ИВКОВ: …а имате просрочване на всички последни кандидати с много повече от три минути.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Господин Ивков, тъй като имаме и пряко излъчване, тъй като и Вашите сътрудници ще качват достатъчно фрагменти в социалните мрежи, хубаво е, че колкото и да са активни, те не са повече от 30 човека, така че ще се види какво време сте имали като изложение, каква е била реакцията. Смятам, че стандартът по отношение на всички участници, беше еднакъв.
  Съжалявам, че никой не Ви е поставил въпрос за машинното гласуване. Очевидно желаете да вземете думата по него. Все още в изслушването има представители на медии, те имат практиката – ако желаете в кулоара, разкажете им подробно всичките Ваши виждания и за машините, и за доставчиците на машини, и за разходите на машини, и за Вашите позиции в досегашния ЦИК по този въпрос.
  Пак казвам, не беше редно да правим това прекъсване!
  ИВАЙЛО ИВКОВ: Не е редно Вие да заблуждавате, че машините ще са три хиляди и да натяквате това, при положение че Ви гледат хората. Това исках да Ви кажа.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Ама това становище…
  ИВАЙЛО ИВКОВ: Пише: не по малко от три хиляди, предстои ЦИК да реши, независимо в какъв състав. Това само исках да Ви кажа.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Това е линус минимум и не виждам какво некоректно има в това да се вземе долната граница, която е обективно възможна. Ако ЦИК вземе решение да бъде тази граница, да – ще бъде тази граница! Но законовият текст си е законов текст. Защо отваряте сега тема по спорове, след като ние два месеца обясняваме всякакви манипулации и злоупотреби с текстовете на Закона, които са за публични цели и за публични нужди? Не искам да влизам в описание на това, колко заблуди лично съм обяснявал, и не само аз.
  Нека да преустановим този спор, да дадем минута и половина възможност на господин Димитров да завърши. Не е редно да се репликирате сега. Живот и здраве, нека да бъдете избрани и съответно назначени с указ на президента, ще имате петгодишен мандат да водите тези спорове във формата на колективния орган ЦИК. И тук пак нищо не казвам по това дали Вие ще имате мандат и упълномощаване по отношение на политическа позиция, но Ви пожелавам успех!
  Господин Димитров, заповядайте.
  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Много бързо.
  Няма да говоря повече за машините. Аз съм принципен противник. Много пъти съм писал, много пъти съм обяснявал – машината не може да посредничи между мен и това, което аз гласувам. Единственият начин да съм сигурен в това, е след това да преброя хартиените отрязъци. Това е. Между другото, цитирам дословно решението на Върховния съд на Ирландия, която е казала: няма значение, дали сме 40 милиона, ако искаме може да си ги вземем като втора ръка. Ще им подменим бързо софтуера, няма да има голям проблем. Направо Ви казвам решението.
  Колкото до извадката – ще я направи Националният статистически институт. Надявам се, ще бъдете удовлетворени. ЦИК няма да се занимава с тези работи. Ще им зададем параметрите, те ще направят три хилядна извадка, която, между другото, ще надвишава два пъти тази, която обикновено се прави. Знаете, че около хиляди и петдесет до хиляда и петстотин са респондентите, които – ако всичко е направено наред, познават изборните резултати.
  ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Димитров.
  Уважаеми колеги, с това приключихме процедурната част по отношение на изслушванията на двайсетте номинирани кандидати. Предлагам Ви да прекратим, въпреки че усещам желание за обобщаващи изказвания. Нека те да бъдат в пленарната зала, когато ще имаме възможност да защитаваме не всички кандидатури, а тези, които бъдат номинирани за председател, за заместник-председатели и за секретар. Другата част на процедурата, тази, която е в правомощията на президента на Република България, не предполага допълнително обсъждане.
  Аз благодаря на всички кандидати и на тези, които можеше да не бъдат публично изслушани в тази процедура, защото ние по тези текстове, на този закон, сме длъжни да изслушаме само кандидатите за председател, за заместник-председатели и за секретар. Смятаме обаче, че е благоприятно и равнопоставено да се изслушат всички номинирани кандидатури без значение с оглед на процедурния път, по който те ще бъдат избрани или номинирани.
  Пожелавам успех на всички кандидати, в случай че бъдат избрани съобразно направените номинации!
  Пожелавам успешна работа на новия състав! Няма да възобновявам спорове по мандата, по времето, по целесъобразността. Тежка ще бъде задачата. Смятам, че са налице предпоставки да се справите. Пожелавам енергия, добросъвестност и стремеж за установяване върховенството на Закона. Мненията ни, персонално и в защита на отделни кандидатури, ще чуете и в дебата в пленарната зала.
  Каня колегата Зарков, не само той, а и другите членове на правна комисия от БСП, да продължат със защитата на номинираните от тях кандидати и в пленарната зала, за да не бъдем поставени в сложната ситуация с наши гласове да подкрепяме техните кандидати. Смятаме, че би било редно да гласувате в пленарната зала за Вашите си номинации, тоест подкрепям логиката на Вашето поведение да присъствате на това обсъждане.
  Позволете ми, ако няма процедурни искания или възражения – има ли – няма, да закрия публичното изслушване на номинираните кандидати. Благодаря Ви.

  (Закрито в 18,43 ч.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Данаил Кирилов
  Форма за търсене
  Ключова дума