Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
Стенограма от заседание на комисия
ПРОТОКОЛ
№ 93

На 14 май 2019 г., вторник, се проведе редовно заседание на Комисията по правни въпроси при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане за второ гласуване на Общ законопроект, № 953-03-35, от 08.05.2019 г. на приетите на 8 май 2019 г. на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за държавната собственост, № 954-01-24, внесен от Александър Руменов Ненков, Искрен Василев Веселинов, Георги Колев Колев, Евгения Бисерова Алексиева, Александър Койчев Иванов, Младен Николов Шишков и Николай Веселинов Александров на 16.04.2019 г., и Законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост, № 954-01-25, внесен от Младен Николов Шишков и група народни представители на 17.04.2019 г.

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 15,10 ч. и ръководено от председателя на Комисията госпожа Анна Александрова.

* * *

ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Колеги, откривам редовното заседание на Комисията по правни въпроси с предложения дневен ред, който сте получили в срока по чл. 33, ал. 1 от Правилника.
Съгласно чл. 33, ал. 2, изречение трето, имаме кворум.
Имате думата по предложения

ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане за второ гласуване на Общ законопроект, № 953-03-35, от 08.05.2019 г. на приетите на 8 май 2019 г. на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за държавната собственост, № 954-01-24, внесен от Александър Руменов Ненков, Искрен Василев Веселинов, Георги Колев Колев, Евгения Бисерова Алексиева, Александър Койчев Иванов, Младен Николов Шишков и Николай Веселинов Александров на 16.04.2019 г., и Законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост, № 954-01-25, внесен от Младен Николов Шишков и група народни представители на 17.04.2019 г.

Имате думата за предложения, мнения, становища по дневния ред. Няма.
Подлагам на гласуване дневния ред.
Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
Дневният ред е приет.

Гости на обсъждането на тази точка от дневния ред са: от Министерството на регионалното развитие и благоустройството – госпожа Веселина Терзийска, главен секретар; госпожа Даниела Петрова, началник отдел „Държавна собственост“; госпожа Ивелина Минчева, държавен експерт в отдел „Държавна собственост“; от Министерство на икономиката – господин Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката.
Преминаване към гласуване на Общия законопроект на второ гласуване.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост“.
Подлагам на гласуване наименованието на Закона.
Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
По § 1 – текст на вносител.
Тук бих искала да направя предложение на господин Ненков – по параграфи 1, 2, 5 и 6 да оттегли направените предложения, тъй като те се припокриват с текста на вносителя.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Ще се възползвам от така направеното от Вас предложение и оттеглям предложенията си по така изброените от Вас параграфи, които съвпадат с предложенията по вносител в Доклада за второ гласуване.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, господин Ненков.
Предложението по § 1 е оттеглено от господин Александър Ненков.
Предложението по § 2 е оттеглено от господин Ненков.
Преминаваме към § 3 – текст на вносител… (Шум и реплики.)
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 1.
Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
Приема се текста на вносителя за § 1.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 2.
Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
Приема се текста на вносителя за § 2.
Преминаваме към § 3 – текст на вносител.
Предложение от народния представител Александър Ненков.
Имате думата за изказвания, мнения, становища, възражения.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Както и при първото гледане в зала на Законопроекта за изменение на държавната собственост, в своето изказване тогава направих заявката, че между двете четения ще се внесе промяна в чл. 39б, а именно създаването на тази гаранция, която бяхме предвидили в началото да бъде определена от съда в размер до една трета, която да послужи като евентуално обезпечение за това, ако съдът във времето постанови по-висока оценка за отчуждаването на частния имот. Тази до една трета да бъде определена от съда, така че да има абсолютно, на 100 процента защита на частния интерес и да не се окаже в един момент, че няма да има обезпечаване за тези частни имоти, които държавата е придобила чрез отчуждителна процедура.
Но и в залата тогава казах, тъй като и практиката това показва, че това би затруднило по-скоро съда, ако пишем „до една трета“. Това означава, че в този 7-дневен срок, в който съдът трябва да се произнесе, те трябва да определят какво представлява това „до една трета“, следователно в тези седем дни, които ние сме им дали като възможност, едва ли това ще се случи, тъй като все пак трябва да се направи експертиза, която да докаже колко трябва да бъде – дали една трета, една пета или една шеста. И заради това, за да стане по-лесен самият процес, сме предвидили в предложението между първо и второ гласуване „до една трета“ да се замени с „една трета“, което ще облекчи съдебната практика и ще има яснота за тази една трета и за собствениците, че тя може да бъде поставена от съда, ако той прецени. Благодаря.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Като допълнение към казаното от господин Ненков – въпросът всъщност не е дали ще се облекчи съдът или не, важно е да не бъдат засегнати правата на лицата и в този случай формулировката „до една трета“ означава, че те могат да бъдат и с абсолютно минимално, да не кажа, даже извън и под себестойността на имота, който подлежи на отчуждаване. Затова неговото предложение в случая е коректно с оглед на това, че по-добре защитава интереса на лицата, чиито имоти се отчуждават. Обратното би накърнило техните права. Благодаря.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, уважаеми господин Митев.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Александър Ненков по § 3.
Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
Предложението се приема.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 3 по принцип.
Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
Преминаваме към § 4 – имаме текст на вносител и предложение на народния представител Александър Ненков за чл. 42а.
Изказвания?
Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Разликата с текста по вносител, така както беше внесен, е, че всъщност се опитваме да регламентираме възможността държавата да обезщетява и чрез замяна с друга равностойна земя в съответните землища, когато един собственик притежава повече от 50 дка общо, сумарно. Имайте предвид, представете си как един собственик притежава, говоря за обекти от национално значение, които са на разпокъсана територия и малки парцели, а е, примерно, голям инфраструктурен обект.
Следователно законът не дава възможност на инвеститора, респективно на държавата да го обезщетява със земя, а единствено и само с пари, тъй като имотите са маломерни, но логиката е такава, че когато един собственик наистина притежава или в съдружие притежава голямо количество земя, макар и разпокъсана, а пък иска същевременно да реализира, примерно, земеделска продукция или под някаква друга форма да окрупни тази земя, така че да я обработва, считаме че би било редно държавата да има такава възможност и такива големи собственици на тези имоти, когато е един собственикът говоря или когато са собственици на едно или физическо, или юридическо лице, да се даде тази възможност, стига, разбира се, държавата да има такива имоти, за да ги предостави. Благодаря.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Александър Ненков за чл. 42.
Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
Приема се предложението на господин Ненков.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 4 по Доклада на Комисията.
Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
Преминаваме към следващото предложение – за създаване на нов параграф, което е на народните представители Тома Биков, Станислав Иванов и Николай Александров.
Текстът е пред Вас.
Изказвания?
Заповядайте, господин Биков.
ТОМА БИКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Целта на поправките, които засягат Закона за държавната собственост целят да стимулират инвестициите и възможностите за инвестиции. Това е една от целите, които са заложени в Програмата на правителството и тези поправки са в синхрон с тази управленска програма.
Знаем, че в годините българската държава с различна интензивност се е опитвала да привлича и чуждестранни инвеститори, и вътрешни инвестиции. За целта бяха изградени и индустриални зони. Идеята е този процес да продължи и да се премахнат възможно най-много пречки пред инвеститорите, които след това пък от своя страна да създават и работни места, и продукция, която България да изнася и да печели от това. Благодаря.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Биков.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Заместник-министър.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Като Министерство на икономиката изцяло подкрепяме направеното предложение от народните представители, а именно това, че индустриалните зони и прилежащата към тях инфраструктура може да бъде национален обект по Закона за държавната собственост.
Ще дам няколко примера. Наистина това, което беше казано, че в правителствената програма индустриалните зони, икономическите зони са един от приоритетите, те бяха приоритет и в предходни правителства. Основният флагман на развитието на индустриалните зони в България през последните години, това беше Национална компания „Индустриални зони“ и един от нейните основни обекти – Икономическа зона „София-Божурище“, която към момента вече се изчерпва.
Изчерпва се и потенциалът на общата ни индустриална зона, която е между Национална компания „Индустриални зони“ и община Божурище.
„Индустриална зона – Русе“ е изцяло запълнена.
Разполагаме с още две съвсем малки индустриални зони, към които в момента няма интерес. Това са Видин и Свиленград, но те са изключително малки.
Именно едно такова предложение би дало възможност наистина да се изпълни правителствената програма и да имаме развитие на значими индустриални зони. В момента имаше един проявен интерес от голям инвеститор за региона на Варна и то към имоти, които са държавна собственост, така че изцяло подкрепяме това предложение.
Още повече, че в момента България е на картата на инвестициите. В момента от 60 към 70% от всички инвестиции са в преработващата промишленост, машиностроенето, където се създава висока добавена стойност и наистина считаме, че едно такова предложение би допринесло за бъдещото развитие на икономиката, а по-късно – през това развитие, към социално развитие.
Нещо повече, в момента има и работна група, създадена към вицепремиера Дончев, която работи точно по такива предложения за развитието на индустриалните зони. Наистина, това предложение съвпада с една от основните идеи на тази работна група, така че единствено можем да благодарим на народните представители и да подкрепим едно такова предложение. Благодаря Ви.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Заместник-министър.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Тома Биков, Станислав Иванов и Николай Александров.
Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
Приема се предложението на колегите Тома Биков, Станислав Иванов и Николай Александров.
Преминаваме към „Преходни и заключителни разпоредби“.
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“.
Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
Приема се.
Преминаваме към § 5 – имаме текст на вносител, имаме оттеглено предложение на господин Ненков, имаме предложение от народните представители Тома Биков, Станислав Иванов и Николай Александров.
Изказвания? (Реплики.)
Бих искала само да отбележа за протокола, че и предложението на народния представител Хамид Хамид не е написано, но най-вероятно се касае за изменение на ЗУТ, така че докладвам и него.
Изказвания?
Заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ: Благодаря, уважаема госпожо председател! Моето изказване е по отношение на колегата Хамид. Аз смятам, че то е извън предметния обхват на този законопроект и не би следвало в тази процедура в момента да бъде разглеждано и подлагано на гласуване, но все пак, така или иначе, го има в доклада и с оглед на процесуална икономия ще Ви призова да не го подкрепим.
Нека колегата Хамид да си го внесе по съответния ред, да го гледаме, нека да измине цялата процедура – на първо четене, на второ четене и едва тогава да го разглеждаме. Става въпрос все пак за промени, свързани с начина, по който се оспорват индивидуални административни актове. Не е това начинът – с Преходни и заключителни разпоредби на Закона за държавната собственост, да решаваме въпроси, свързани със съдебния контрол. Благодаря.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев.
Други изказвания?
Ако няма други изказвания, бих искала аз да направя едно кратко изказване по отношение на предложението и да отбележа, като цитирам протокола от заседанието на Регионалната комисия в частта му за дебатирания чл. 216, който е отменен през март месец 2019 г., че в Регионалната комисия председателят на РДНСК казва, че идеята е оспорването на актовете на главните архитекти да не става, както досега, пред РДНСК, а да върви по общия ред пред Административния съд. Това е по чл. 216 по отношение на правомощията на ДНСК като служебен контрол, а по чл. 156 да остане отмяна на актовете, но да изключим от приложното им поле актовете на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Досегашната хипотеза за текстовете, които са взаимно свързани визира, че всички органи, които одобряват инвестиционни проекти и издават разрешения за строеж ги изпращат от ДНСК. Той упражнява служебен контрол и при констатиране на незаконосъобразност може да ги отменя, казва господин Несторов.
Струва ми се на мен, пък и на другите колеги, че някак си звучи несвойствено в йерархията на администрацията, макар и като специализиран контролен орган, началникът на ДНСК да отменя актовете на министъра на регионалното развитие, който е орган по назначаване.
В тази връзка просто исках да Ви запозная с протокола на Регионалната комисия от месец март.
Реплики? Няма.
Преминаваме към гласуване – подлагам на гласуване предложението на народните представители Тома Биков, Станислав Иванов и Николай Александров.
Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
Приема се предложението на колегите.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Хамид Хамид.
Гласували: за и против – няма, въздържали се 11.
Не се приема предложението на народния представител Хамид Хамид.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 5.
Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
Приема се текстът на вносителя за § 5.
Преминаваме към предложението на народния представител Александър Ненков за § 6. Имаме и предложение за редакция от референтите.
Изказвания?
Заповядайте, господин Ненков.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Благодаря, госпожо Председател.
С две думи – предложението, което правим е за изменение в Закона за кадастъра и имотния регистър и е изцяло насочено към намаляване на сроковете и административната тежест, когато става въпрос за изменение на кадастрални карти. Това, което предвиждаме за този много важен процес, що се отнася до инвестиционния климат в страната, е голямата амбиция на Агенцията по геодезия, кадастър и картография да покрие на 100% цялата територия с кадастрални карти и регистри.
Всъщност това, което правим, е, когато става въпрос за повече от 50 имота, да не е необходимо всеки един от собствениците да бъде уведомяван по реда на АПК, по общия ред, а по реда на обявяване чрез „Държавен вестник“, тъй като считаме, че тук става въпрос за големи територии. Собствениците на тези имоти могат да бъдат достатъчно добре запознати. Не става за един частен, индивидуален случай, а за големи територии, така че това ще улесни работата на Агенцията и ще допринесе за това по-бързо държавата ни да бъде обхваната с кадастрални карти и регистри. Благодаря.
ПРЕДС. АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков.
Реплики към изказването на господин Ненков? Няма.
Други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване първо предложението за редакция на § 6.
Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
Приема се предложението за редакция.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Александър Ненков.
Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
Приема се предложението на господин Ненков.
Преминаваме към предложението на народните представители Тома Биков, Станислав Иванов и Николай Александров за създаване на нов параграф.
Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Който е „за“ да подкрепим предложението на народните представители Тома Биков, Станислав Иванов и Николай Александров да гласува.
Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
Приема се предложението на колегите Тома Биков, Станислав Иванов и Николай Александров.
Преминаваме към § 6 – имаме текст на вносител, и предложение, оттеглено от господин Ненков.
Изказвания по § 6? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 6.
Гласували: за – 11, против и въздържали се – няма.
С това се приема § 6 и на второ четене Общият законопроект на приетите на 8 май 2019 г. на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за държавната собственост, № 954-01-24, внесен от Александър Руменов Ненков, Искрен Василев Веселинов, Георги Колев Колев, Евгения Бисерова Алексиева, Александър Койчев Иванов, Младен Николов Шишков и Николай Веселинов Александров на 16 април 2019 г., и Законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост, № 954-01-25, внесен от Младен Николов Шишков и група народни представители на 17 април 2019 г.
Благодаря Ви, колеги, за участието в работата на Комисията.
Закривам заседанието на Правната комисия.
(Закрито в 15,40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АННА АЛЕКСАНДРОВА
Форма за търсене
Ключова дума