Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
05/06/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 953-01-22 от 05.06.2019 г.


  Относно: законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 902-01-23, внесен от Министерски съвет на 22 май 2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 902-01-23, внесен от Министерски съвет на 22 май 2019 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 5 юни 2019 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
  Със законопроекта, представен от Анатолий Величков – заместник-министър на отбраната, се цели отразяване на извършени промени във фирмените наименования на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД, гр. София и на Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация „ВИТА“ ЕООД, гр. Велинград, и отстраняване на допусната фактическа грешка във фирменото наименование на „АРМСТРОЙИНВЕСТ“ ЕООД, гр. София. Отчита се и настъпилата промяна в органа, упражняващ правата на държавата в „Информационно обслужване“ АД, гр. София и „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД - от министъра на финансите, и за двете дружества, на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на културата, съответно. Със законопроекта се предлага да бъдат отменени т. 7 и 8 от раздел Х „Министерство на финансите“. „Информационно обслужване“ АД, гр. София е добавено като нова т. 20 в раздел ІІ „Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД е добавено като нова т. 16 в раздел VІ „Министерство на културата“ от списъка-приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За“ – 13 народни представители, без „Против“ и „Въздържали се“.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 902-01-23, внесен от Министерски съвет на 22 май 2019 г.  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА
  ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ:

  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума