Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
26/06/2019 проект второ гласуване

  ПРОЕКТ НА Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 902-01-23, внесен от Министерски съвет на 22 май 2019 г., приет на първо гласуване на 7 юни 2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 902-01-23, внесен от Министерски съвет на 22 май 2019 г., приет на първо гласуване на 7 юни 2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н

  за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен
  контрол
  (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г., изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. - бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 34, 41 и 61 от 2015 г. и бр. 13 и 60 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г. и бр. 7, 8, 64 и 90 от 2018 г.)

  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол се правят следните изменения:
  1. В раздел ІІ „Министерство на транспорта, информационните
  технологии и съобщенията“ се създава т. 20:
  „20. „Информационно обслужване“ - АД, София“.
  2. В раздел ІV „Министерство на отбраната“:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“- ЕАД, София“;
  б) точка 4 се изменя така:
  „4. АРМСТРОЙИНВЕСТ“- ЕООД, София“;
  в) точка 8 се изменя така:
  „8. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ „ВИТА“ - ЕООД, Велинград“.
  3. В раздел VІ „Министерство на културата“ се създава т. 16:
  „16. „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ - ЕАД, София“.
  4. В раздел Х „Министерство на финансите“ т. 7 и 8 се отменят.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В раздел ІІ „Министерство на транспорта, информационните
  технологии и съобщенията“ се създава т. 20:
  „20. „Информационно обслужване“ - АД, София“.
  2. В раздел ІV „Министерство на отбраната“:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“- ЕАД, София“;
  б) точка 4 се изменя така:
  „4. АРМСТРОЙИНВЕСТ“- ЕООД, София“;
  в) точка 8 се изменя така:
  „8. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ „ВИТА“ - ЕООД, Велинград“.
  3. В раздел VІ „Министерство на културата“ се създава т. 16:
  „16. „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ - ЕАД, София“.
  4. В раздел Х „Министерство на финансите“ т. 7 и 8 се отменят.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 2.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА
  ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума