Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
11/09/2019 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  № 953-01-39 от 17.09.2019 г.

  по Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2018 г., № 902-00-25, внесен от Министерски съвет на 05.08.2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  С Т А Н О В И Щ Е

  по Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2018 г., № 902-00-25, внесен от Министерски съвет на 05.08.2019 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 11 септември 2019 г., разгледа и обсъди Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2018 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на икономиката - Лилия Иванова – заместник-министър, Наталия Граховска – началник на отдел в Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“, Цветелина Панчева и Мая Стоилова – държавни експерти в Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“.
  Докладът бе представен от заместник-министър Иванова.
  Целта на доклада е да представи подробна информация, свързана с отговорната и последователна политика на Република България в областта на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната (ПСО) и на изделията и технологиите с двойна употреба(ИТДУ), която страната ни провежда в съответствие с поетите ангажименти по линия на многостранните режими и договорености в областта на експортния контрол, отчитайки наложените санкции по линия на Съвета за сигурност та ООН, ЕС и ОССЕ.
  В доклада са представени и обхвата на националната система за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение на Република България, в т.ч. нормативна база, контролни органи и списъци на контролираните продукти, свързани с отбраната, и на изделия с двойна употреба.
  По първото основно направление, продукти, свързани с отбраната (ПСО), през 2018 г. Междуведомствената комисия е издала общо 887 разрешения. В доклада не е включена информация за разрешенията/удостоверенията за извършване на временен и обратен износ/трансфер с цел ремонт, демонстрации и др. Междуведомствената комисия е издала 524 разрешения/удостоверения за износ и трансфер на ПСО от територията на Република България. Общата стойност на издадените разрешения е за 1 млрд. 44 млн. евро, като най-голяма част от осъществения износ е за Саудитска Арабия, Индия, Афганистан, САЩ Турция и Алжир.
  През 2018 г. е реализиран износ и трансфер на ПСО от територията на Република България на обща стойност 766 млн. евро. Издадени са 363 разрешения/удостоверения за внос и трансфер за територията на страната на ПСО на обща стойност 412 млн. евро от Сърбия, Германия и САЩ. Общата стойност на реализирания внос и трансфер на територията на страната е 177 млн.евро, като най-голяма част от осъществения внос и трансфер е от Сърбия, Румъния и Словакия.
  За периода за издадени 140 бр. международни сертификати за внос на ПСО.
  През 2018 г. Междуведомствената комисия е издала 87 разрешения за транзит и превоз на ПСО през територията на Република България, 12 разрешения за брокерски сделки с ПСО и 32 разрешения за участия в международни търговски изложения на ПСО. Комисията е отказала издаването на едно разрешение за износ, едно разрешение за трансфер от територията на Република България и едно разрешение за транзит на ПСО.
  По второто основно направление, изделия и технологии с двойна употреба, министърът на икономиката е издал 8 удостоверения за регистрация на износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба и едно удостоверение за право за извършване на брокерска дейност с тях, за което се поддържа публичен регистър.
  През 2018 г. в рамките на тази група изделия е реализиран износ и трансфер на обща стойност над 7,3 млн. евро. В тази стойност е включен осъществения износ и по издадени от 2017 г. разрешения за износ в това направление. През 2018 г. са издадени 27 индивидуални разрешения за износ на обща стойност 23,8 млн.евро, като по 12 от тях няма реализиран износ. Общата стойност на реализирания износ по индивидуални разрешения е над 6,4 млн. евро. През 2018 г. е издадено и едно разрешение за изграждане на сондаж в икономическа зона на България в Черно море.
  През 2018 г. в Междуведомствената комисия е издадено едно индивидуално разрешение за трансфер на изделия и технологии с двойна употреба на стойност 1,0 млн. евро. Стойността на реализирания трансфер на изделия и технологии с двойна употреба е близо 900 хил. евро.
  Издадени са 72 удостоверения за внос на изделия и технологии с двойна употреба на стойност близо 75 млн. евро, като общата стойност на реализирания внос е над 112 млн. евро (в т.ч. и по 6 удостоверения за внос, издадени през 2017 г.)
  Междуведомствената комисия през 2018 г. не е издавала разрешения за транзит на изделия и технологии с двойна употреба и разрешения за брокерски сделки с тях.
  През 2018 г. Междуведомствената комисия е постановявала откази по четири подадени заявления за износ и трансфер и не е отказвано регистриране на внос на изделия и технологии с двойна употреба.
  Заместник-министър Иванова уведоми народните представители за допусната техническа грешка в Приложение № 2 към доклада.

  След гласуване с резултати: „За” – 14 народни представители, без гласове „Против” и „Въздържали се”, Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да вземе следното решение по Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2018 г.

  Проект за решение

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 70, ал. 2 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

  РЕШИ:

  Приема Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума