Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
11/09/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 953-01-38 от 17.09.2019 г.


  Относно: законопроект за изменение на Закона за стоковите борси и тържищата, № 902-01-40, внесен от Министерски съвет на 29 юли 2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение на Закона за стоковите борси и тържищата, № 902-01-40, внесен от Министерски съвет на 29 юли 2019 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 11 септември 2019 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение на Закона за стоковите борси и тържищата.
  Законопроектът беше представен от Лилия Иванова – заместник-министър на икономиката. За гарантиране на задълженията на страните по сключени фючърсни и опционни сделки, които не са финансови инструменти по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти, стоковата борса създава специален клирингов механизъм, като условията за действието му се регламентират в борсовия правилник на съответната стокова борса. Всички останали сделки с финансови инструменти се сключват съгласно приложимото законодателство.
  В хода на дискусията на въпрос, зададен от н. п. Румен Гечев, председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов поясни, че законопроектът касае уреждането на клирингов механизъм, само за търговия на стоковия пазар и не касае пазара на финансови инструменти.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За“ – 9, „Против“ – 4 и „Въздържал се“ – един народен представител.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение на Закона за стоковите борси и тържищата, № 902-01-40, внесен от Министерски съвет на 29 юли 2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума