Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
06/11/2019 проект второ гласуване

  ПРОЕКТ на Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение на Закона за стоковите борси и тържищата, № 902-01-40, внесен от Министерския съвет на 29 юли 2019 г., приет на първо гласуване на 19 септември 2019 г.
  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение на Закона за стоковите борси и тържищата, № 902-01-40, внесен от Министерския съвет на 29 юли 2019 г., приет на първо гласуване на 19 септември 2019 г.


  Проект!
  Второ гласуване  З А К О Н

  за изменение на Закона за стоковите борси и тържищата
  (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм., бр. 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 30, 34, 80 и 85 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 18 и 97 от 2010 г., бр. 39 и 42 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г., бр. 85 и 103 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.)

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на закона: „Закон за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата“.


  Предложение от н. п. Даниела Савеклиева:
  Създават се нови § 1 и 2:
  § 1. В чл. 19, ал. 1 се създава т. 3 и 4:
  3. при установено несъответствие на поне едно от заявените обстоятелства по чл. 14, ал. 2;
  4. при неспазване изискванията на чл. 23.
  § 2. В чл. 23, ал. 1 след думата „учредяване“ се добавя „и функциониране“, а думите „250 хил. лв.“ се заменят с „1 500 000 лева“.
  Работната група подкрепя по принцип предложението.


  Работната група предлага да се създадат нови § 1, 2 и 3:
  § 1. В чл. 15, ал. 1 се създава изречение второ: „В случаите по чл. 14, ал. 2, т. 3 уведомяването се извършва в тридневен срок от промяната.“
  § 2. В чл. 19, ал. 1 се създава т. 3:
  „3. при неспазване на изискванията на чл. 15, ал. 1, изречение второ или на чл. 23.“
  § 3. В чл. 23, ал. 1 след думата „учредяване“ се добавя „и функциониране“, а думите „250 хил. лв.“ се заменят с „1 500 000 лева“.

  § 1. В чл. 26 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) За гарантиране на задълженията на страните по сключени фючърсни и опционни сделки, които не са финансови инструменти по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти, стоковата борса създава специален клирингов механизъм, като условията за действието му се регламентират в борсовия правилник на съответната стокова борса.“
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Всички останали сделки с финансови инструменти се сключват съгласно приложимото законодателство.“
  3. Алинеи 4-8 се отменят.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 4:
  § 4. В чл. 26 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) За гарантиране на задълженията на страните по сключени фючърсни и опционни сделки, които не са финансови инструменти по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти, стоковата борса създава специален клирингов механизъм, като условията за действието му се определят в борсовия правилник на съответната стокова борса.“
  2. Алинеи 3, 4, 5, 6, 7 и 8 се отменят.

  § 2. Член 26а се отменя.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 5.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на подразделението: „Преходни и заключителни разпоредби“.

  § 3. Процедурите по издаване на лиценз за осъществяване на дейност като клирингова къща, започнали до влизането в сила на закона, се довършват по новия ред.
  Работната група не подкрепя текста на вносителя за § 3 и предлага да бъде отхвърлен.

  Предложение от н. п. Даниела Савеклиева:
  Създава се § 6:
  „§ 6. Лицата, които до влизането в сила на този закон имат издаден лиценз за стокова борса, привеждат дейността си в съответствие с изискванията му в едномесечен срок от влизането му в сила.“
  Работната група подкрепя по принцип предложението.

  Работната група предлага да се създаде § 6:
  § 6. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон лицата, които до влизането му в сила имат издаден лиценз за стокова борса, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на закона.

  § 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник".
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 7.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума