Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
06/11/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 953-01-48 от 11.11.2019 г.

  Относно: законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 6 ноември 2019 г. съвместно с Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
  На заседанието присъстваха: Емил Караниколов – министър на икономиката, Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма и Маринела Петрова - заместник-министър на финансите.
  Ключови цели за 2020 г. продължават да бъдат запазването на фискалната устойчивост и провеждането на последователна, прозрачна и предвидима фискална политика, която да допринася за подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и стимулиране развитието на трудовия пазар за постигане на икономически растеж и заетост.
  Запазват се целите за бюджетното салдо - достигане до балансирана бюджетна позиция през 2020 г. и запазването ѝ през следващите години.
  Основните приоритети на държавния бюджет за 2020 г. са образованието, здравеопазването, отбраната, социалната политика и политиката по доходите.
  Растежът на БВП ще достигне 3,3% през 2020 г. Прогнозира се инфлация в края на годината от 2,3%, а средногодишна – 2,1%. В средносрочен план се очаква дефицит в размер на 0,1% от БВП. През 2020 г. растежът на заетостта се очаква да отслабне до 0,2% под влияние на ограниченията от страна на предлагането на труд. Коефициентът на безработица се очаква да забави темпа си на намаление и да достигне 4,1% от работната сила. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2020 г. ще остане непроменен и ще е в размер на 4,5 млрд. лв.;
  Изразени като процент от БВП, и при приходите, и при разходите за периода 2020-2022 г. се наблюдава тенденция на спад. За 2020 г. те ще бъдат в размер на 36,9% от БВП.
  Разходите за 2020 г. са свързани основно с увеличаване на заплатите на педагогическия персонал, на минималната работна заплата - от 1 януари 2020 г. на 610 лв, на разходите за персонал в бюджетната сфера с 10 % и с въвеждането на ТОЛ системата.
  Изпълнението на бюджета за 2019 г. отчита измененията и допълненията в Закона за държавния бюджет за 2019 г. във връзка с обезпечаване на допълнителни разходи за изпълнение на проект за инвестиционен разход за придобиване на нов тип боен самолет, както и промени по бюджета на Държавната агенция „Технически операции“ за 2019 г.
  По проектобюджета на Министерство на икономиката за 2020 г. са заложени приходи, които възлизат на 27 074 800 лв., което е с 984 800 лв. повече от планираните приходи за 2019 г.
  Общият размер на предвидените разходите за реализиране на политиките на министерството и на програма „Администрация” е 95 291 300 лв., в т.ч. ведомствени разходи – 68 861 300 лв. и администрирани разходи - 26 430 000 лв.
  Политиките на министерството за 2020 г. са „Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност” и „Ефективното външноикономическо сътрудничество”.
  За изпълнение на политиката „Устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност“ в проекта на бюджет за 2020 г. са предвидени 69 479 500 лв., като освен посочените средства от държавния бюджет ще бъдат използвани и средствата по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020, а планираните за 2020 г. общо разходи са в размер на 392 622 000 лв.
  За изпълнение на политиката „Ефективното външноикономическо сътрудничество“ за 2020 г. са предвидени 17 350 800 лв.
  Бюджетът по програма „Администрация” е 8 461 000 лв.
  По проектобюджета на Министерство на туризма за 2020 г. са заложени приходи в размер на 9 984 300 лв.
  Предвидените разходи за 2020 г. са в размер на 19 648 500 лв.
  През 2020 г. Министерството на туризма ще изпълнява Политика в областта на устойчивото развитие на туризма, която възлиза на 16 922 500 лв. и се реализира с две програми: „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“ и „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“.
  В хода на дискусията н. п. Румен Гечев изказа мнение, че държавния бюджет за 2020 г. в голяма степен не отчита икономическото развитие, попита кое налага продължаващото свиване на бюджетните разходи като процент от БВП и с какви мерки ще се стимулира заявеното увеличаване на износа.
  Народният представител Димитър Бойчев попита правен ли е анализ на ефективността на изразходваните средства за национална туристическа реклама през 2019 г. и какви са заложените през 2020 г. цели.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:
  1. По законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г., с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и 2: „ За”- 3, „Против” – 6 и „Въздържали се” – 11 народни представители.
  2. По законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г., със становище на Министерския съвет по чл. 1 и 2: „За” – 13, „Против” – 7, без „Въздържали се” народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г., със становището на Министерския съвет по чл. 1 и 2, № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА
  ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума