Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
27/11/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 953-01-52 от 28.11.2019 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 902-01-53, внесен от Министерски съвет на 15 октомври 2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 902-01-53, внесен от Министерски съвет на 15 октомври 2019 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 27 ноември 2019 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
  Законопроектът, представен от Станимир Пеев – председател на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, е изготвен с цел въвеждане в българското законодателство на изискванията на Директива за изпълнение (ЕС) 2018/1581 на Комисията от 19 октомври 2018 година за изменение на Директива 2009/119/ЕО на Съвета относно методите за изчисляване на задълженията по отношение на запасите.
  Предвижда се автоматично изчисляваният нетен внос и вътрешнообщностни пристигания, чрез софтуерния продукт на Европейската комисия, да бъде представян на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” от Националния статистически институт.
  При изчисляване на среднодневния нетен внос и вътрешнообщностни пристигания са включени видовете енергийни продукти, които се вземат предвид при изчисляване и определяне на нивата на запасите, като са включени всички енергийни продукти, посочени в приложение А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 г., и тежки горива при изчисляване по метода на нетния внос, при спазване изискванията на Директивата.
  С цел предоставяне на технологично време на задължените лица за изпълнение на задълженията им по закона, е предложена промяна в периода, в който трябва да създават и поддържат индивидуално определените им нива на запаси.
  Дава се възможност за по-гъвкава промяна от вид запас в друг, с което се цели по-голяма рационалност при изпълнение на задълженията.
  С допълнителните разпоредби на законопроекта се актуализират позоваванията на Регламент (ЕО) № 1099/2008 относно статистиката за енергийния сектор и по-детайлно се разписват различните петролни продукти, които се включват при изчисляване на задължението за поддържане на запасите и при отчитане изпълнението на вече създадените запаси.
  От Асоциацията на търговците на битум и битумни продукти изразиха становище, че изпълнението на предвиденото със законопроекта задължение за съхранение за всяко лице, което внася или произвежда битум, ще доведе до допълнително оскъпяване на продукта, съответно и на изграждането на всички национални инфраструктурни обекти. Те възразиха и срещу предвижданото поддържане на запаси за произведените и внесени количества битум за 2019 г. , което на практика означава „влизане в сила на закона със „задна дата“ и настояха за изключване на този продукт от обхвата на законопроекта като се позоваха на практика от държава-членка на Европейския съюз.
  Председателят на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” Станимир Пеев заяви, че от 2017 г. битумът е включен като продукт с акт на Европейския съюз и допълни, че с изменение между двете гласувания на законопроекта ще се предложи поддържане на запаси в размер на 100% от друг вид нефтопродукт.
  В хода на дискусията н. п. Христо Проданов попита има ли капацитет за съхраняването на такива количества запаси и как ще се отрази това на цената на битума.
  Народният представител Стоян Мирчев попита защо, ако държавата няма възможност да инвестира в изграждането на складове, изисква това от задължените лица.
  Народният представител Димитър Бойчев зададе въпрос защо в хода на съгласувателната процедура не е взето предвид мнението на всички заинтересовани страни, за да бъде решен този проблем с бизнеса преди внасянето на законопроекта.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За“ – 10, „Против“ – 7, без „Въздържали се“ народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, № 902-01-53, внесен от Министерски съвет на 15 октомври 2019 г.


  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА
  ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ:

  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума