Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
27/11/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 953-01-53 от 28.11.2019 г.

  по Законопроекта за изменение и допълнение на закона за защита на потребителите, № 902-01-60, внесен от Министерски съвет на 06.11.2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по Законопроекта за изменение и допълнение на закона за защита на потребителите, № 902-01-60, внесен от Министерски съвет на 06.11.2019 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 27.11.2019 г. съвместно с Подкомисията за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите, разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на закона за защита на потребителите, № 902-01-60, внесен от Министерски съвет.
  На заседанието присъстваха: Лилия Иванова – заместник-министър на икономика, Велик Занчев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Димитър Маргаритов – председател на Комисията за защита на потребителите.
  Законопроектът бе представен от заместник-министър Иванова.
  Според вносителя целта на предложения законопроект е да се осигури прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/2394 относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и на Регламент (ЕС) 2017/1128 за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар.
  Новата правна рамка разширява материалния обхват на регламента и предвижда задължение за държавите членки да определят компетентните органи, отговарящи за прилагането на законодателството, включено в обхвата на регламента, и единна служба за връзка, която да координира дейността на компетентните органи. Определят се задължителни минимални правомощия на компетентните органи на държавите – членки на ЕС, като прави разграничения между правомощия за разследване на компетентните органи и правомощия за прилагане на законодателството от компетентните органи. Урежда се начина за упражняване на задължителните минимални правомощия от компетентните органи на държавите членки; създава се електронна система, съдържаща база данни за електронно общуване и механизъм за оказване на взаимна помощ и осъществяване на координирани разследвания между компетентните органи на държавите членки. Признава се ролята на сдруженията на потребителите в процеса на прилагането на законодателството за защита на потребителите, като им се дава възможност да отправят предложения и сигнали към компетентните контролни органи за предполагаеми нарушения на законодателството.
  Във връзка с прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/2394 се предвижда обособяването на самостоятелна глава девета „а“, в която поименно са определени 11-те компетентни органи в Република България за прилагане разпоредбите на посочения регламент. Компетентните органи ще могат да използват като доказателство всяка информация, предоставена от компетентен орган на друга държава – членка на ЕС, събрана по надлежния й законов ред, независимо от носителя, на който се съхранява. Те ще могат да упражняват пряко своите правомощия за разследване на нарушения на законодателството за защита на потребителите.
  С проекта на закон Комисията за защита на потребителите( КЗП) се определя като единна служба за връзка по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/2394, която ще трябва да координира дейността на компетентните органи за прилагането на законодателството за защита на потребителите. КЗП ще бъде контролен орган и по прилагането на мерките по Регламент (ЕС) 2017/1128 за трансгранична преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар и в случай на неспазване ще налага и определени санкции.
  Със законопроекта ще бъдат приведени разпоредбите на Закона за защита на потребителите в съответствие с чл. 26, ал. 3 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Целта е намаляване на административната тежест чрез премахване на изискването за предоставяне на хартиен носител на документи, които могат да бъдат проверени в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
  В главата за Административнонаказателни разпоредби са разписани размерите на глобите, като са създадени и нови видове глоби във връзка с неспазването на двата регламента.
  Прилагането на проектозакона не изисква създаването на нова институционална структура. Законопроектът не води до необходимост от допълнителни разходи/трансфери/други плащания по бюджета на Министерството на икономиката и останалите ведомства.
  През Преходните и заключителните разпоредби в Закона за туризма се предлагат съответстващи промени.
  Към законопроекта е приложена Частична предварителна оценка на въздействието, както и изискващите се по чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание справки.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 15 гласа, и двама „Въздържали се” , без гласове „Против”,

  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на закона за защита на потребителите, № 902-01-60, внесен от Министерски съвет на 06.11.2019 г.


  ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума